Validare poprire salarială. Condiții de admisibilitate. Jurisprudență

JUDECĂTORIA Brașov

DOSAR NR. XXXXXX

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2069

Şedinţa publică din data de 10.04.2020

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: C_____ T_____ – judecător

GREFIER: C_______ M______ P______

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea în cauza civilă de faţă care s-a dezbătut în fond în şedinţa publică din 06.03.2020 când părţile prezente au pus concluzii conform celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă d in prezenta sentinţă, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea pentru data de 20.03.2020, 03.04.2020, respectiv 10.04.2020

La apelul nominal efectuat în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura fără citarea părţ ilor.

S-a expus referatul cauzei după care:

Instanţa în urma deliberării a pronunţat sentinţa de mai jos.

INSTANŢA

Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Brașov la data de 06.0 1.2020 sub dosar civil nr. Xxx/xx/xxxxx, S_________ C_____ P___________ DE E________ J____________ T_____ , pentru creditorul U_____ P________ I_________ SA , în contradictoriu cu debitorul M_____ I___ L____ şi terţul poprit S__ S_____ S________ SRL, a solicitat instanţei validarea popririi înfiinţată în cadrul dosarului execuţional nr. xxxxx/2016, până la încasarea sumei în cuantum de 3048,36 lei, creditoarea solicitând totodată, amendarea terţului poprit ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor stabilite în sarcina sa derivând din adresa de înfiinţare a popririi.

În susţinerea cererii, în esenţă, s-a precizat că în vederea realizării creanţei deţinută împotriva părţii debitoare, a fost demarat procedura execuţională împotriva acesteia, fiind înfiinţată măsura constând în poprirea veniturilor debitorului, cu referire la cota de o treime din indemnizaţia salarială achitată de către s_________ angajatoare S__ S_____ S________ SRL .

În continuarea expunerii situaţiei de fapt, s-a precizat împrejurarea conform căreia, deşi a procedat la comunicarea adresei de înfiinţare a măsurii popririi, s_________ terţ poprit S__ S_____ S________ SRL a refuzat în mod expres să procedeze la executarea obligaţiei stabilită în sarcina sa privind virarea unei cote de o treime din veni t urile salariale ale debitorului în vederea realizării creanţei cuprinsă în titlul executoriu, precum şi a cheltuielilor de executare.

În drept , au fost invocate dispoziţiile cuprinse în art. 787 Cprocciv şi art. 790 Cprocciv.

În susţinerea cererii, au fos t ataşate înscrisuri justificative (fil.5- 1 3).

Cererea a fost l____ timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, conform art. 27 din OUG nr. 80/2013 (fil. 4).

Fiind l____ citaţi, partea debitoare şi s_________ terţ poprit S__ S_____ S________ SRL nu au formulat întâmpinare şi nu şi-au precizat poziţia procesuală în raport de cererea introductivă.

În soluţionarea cauzei, a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, din analiza actelor întocmite în cadrul dosarului de executare silită nr. xxxxx/2016, se constată că, în vederea realizării creanţei deţinute, s-a procedat la înfiinţarea măsurii popririi execuţionale, conform adresei întocmită la data de 18 .1 1 . 2 019, comunicată la data de 26.11.2019 terţului poprit S__ S_____ S________ SRL , în calitate de societate angajatoare a părţii debitoare M_____ I___ L____ (fil. 8 , fil. 6 ).

În continuarea analizei, din conţinutul adresei nr. 640/14.01.2020 întocmită de către Inspectoratul Teritorial de Muncă B_____, se constată că, în privinţa părţii debitoare M_____ I___ L____ a putut fi identificat contractul individual de muncă nr. x/03.12.2018 încheiat pe durată nedeterminată cu s_________ S__ S_____ S________ SRL, data începerii activităţii fiind 04 . 12 .201 8 (fil. 18 ).

În drept, instituţia popririi, ca modalitate de executare silita indirectă asupra bunurilor mobile este consacrată în mod expres în cuprinsul normelor procesuale actuale, sub aspectul procedurii de validare a măsurii în analiză, devenind relevante dispoziţiile cuprinse în art. 790 alin.1 C proc civ, potrivit cărora, în situaţia în care terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa d e executare, în vederea validării popririi.

Dispoziţiile legale anterior evocate se impun a fi coroborate cu prevederile cuprinse în art. 790 alin.4 C proc civ, din analiza cărora, se constată condiţiile de fond care autorizează măsura constând în validarea măsurii execuţionale a popririi, cu referire la conduita terţului poprit care, datorând anumite sume de bani debitorului urmărit în procedura execuţională, nu procedează la virarea acestora în conturi le indicate în adresa de înfiinţare a popririi pentru realizarea creanţei indicată în titlul executoriu de care se prevalează partea creditoare.

În speţă, probatoriul administrat în cauză, a relevat împrejurarea conform căreia, la data înfiinţării măsurii popririi asupra veniturilor realizate de către partea debitoare M_____ I___ L____, acesta deţinea calitatea de persoană angajată în cadrul societăţii S__ S_____ S________ SRL , aspect de natură să determine caracterul întemeiat al cererii de chemare în jude cată supusă analizei.

Astfel, în contextul în care, s_________ terţ poprit nu a procedat la îndeplinirea obligaţiilor care îi reveneau în urma adresei de înfiinţare a măsurii popririi asupra unei cote părţi din indemnizaţia salarială cuvenită părţii debito are, în calitate de angajat în cadrul societăţii, se constată caracterul fondat al cererii dedusă analizei.

Întrucât, probatoriul administrat în cauză nu a relevat intenţia societăţii terţ poprit S__ S_____ S________ SRL în prejudicierea drepturilor deţinu te de către s_________ creditoare, prin faptul neîndeplinirii în mod corespunzător a tuturor obligaţiilor execuţionale stabilite în sarcina sa, cu referire directă la indisponibilizarea unei cote din indemnizaţia salarială cuvenită debitorului şi consemnar ea acesteia la dispoziţia organului execuţional, instanţa va respinge ca fiind neîntemeiat petitul având ca obiect amendarea societăţii terţ poprit în condiţiile desprinse din conţinutul dispoziţiilor art. 790 alin.4 C proc cciv.

Prin urmare, în raport de co nsiderentele care preced, instanţa va admite în parte cererea de chemare în judecată având ca obiect validare poprire formulată de S_________ C_____ P___________ DE E________ J____________ T_____ , pentru creditorul U_____ P________ I_________ SA , în contra dictoriu cu debitorul M_____ I___ L____ şi terţul poprit S__ S_____ S________ SRL, şi va dispune validarea popririi înfiinţată la data de 18.11.2019 în cadrul dosarului execuţional nr. xxxxx/2016 .

Totodată, instanţa va dispune obligarea terţului poprit să plătească lunar creditoarei 1/3 din veniturile salariale ale debitorului, conform menţiunilor din cuprinsul adresei de înfiinţare a popririi întocmită în soluţionarea dosarului execuţional nr. xxxxx/2016, până la încasarea sumei în cuantum de 3048,36 lei , urmând ca restul pretenţiilor formulate să fie respinse, ca fiind neîntemeiate.

Reţinând culpa procesuală a societăţii terţ poprit, în raport de dispoziţiile cuprinse în art. 453 Cprociv, instanţa va dispune obligarea acesteia la plata sumei în cuantum de 20 lei cu titlul de cheltuieli de judecată datorate reclamantei, reprezentând valoarea taxei judiciare de timbru aferentă cererii introductive.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea de chemare în judecată, având ca obiect validare poprire, formulată de S_________ C_____ P___________ DE E________ J____________ T_____ , cu sediul social situat în mun. Bucureşti, sector 4, __________________.90, pentru creditorul U_____ P________ I_________ SA, cu sediul procesual ales situat în mun. Bucureşti, sector 1, ___________________, în contradictoriu cu debitorul M_____ I___ L____, domiciliat în mun. Brasov, ____________________, ____________, __________________, şi terţul poprit S__ S_____ S________ SRL, cu sediul social situa t în _____________________________________ Centură Stânga, nr. 3, judeţ I____, şi în consecinţă:

Validează poprirea înfiinţată la data de 18.11.2019 în cadrul dosarului execuţional nr.xxxxx/2016.

Dispune obligarea terţului poprit să plătească lunar cred itoarei 1/3 din veniturile salariale ale debitorului, conform menţiunilor din cuprinsul adresei de înfiinţare a popririi întocmită în soluţionarea dosarului execuţional nr. xxxxx/2016, până la încasarea sumei în cuantum de 3048,36 lei.

Obligă s_________ t erţ poprit la plata sumei în cuantum de 20 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată datorate în favoarea creditoarei.

Respinge restul pretenţiilor formulate, ca fiind neîntemeiate.

Cu drept de apel, care se va depune la Judecătoria B_____, în termen de 5 z ile de la comunicare.

Pronunţată, azi 10.04.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă