Cele mai importante măsuri de sprijin instituite pe durata stării de alertă

Având în vedere faptul că unele măsuri de sprijin instituite pentru persoane fizice sau juridice nu îşi vor mai produce efecte odată cu încetarea stării de urgenţă dar, mai ales în condiţiile în care în anumite domenii activitatea nu poate fi reluată total sau parţial, se impunea ca unele măsuri aprobate prin acte normative în perioada stării de urgenţă să fie prelungite şi după încetarea acesteia, în scopul reglementării unei perioade tranzitorii.

Actul normativ prin care se instituie anumite măsuri de sprijin este reprezentat în special de Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative a intrat în vigoare la data de 14 mai 2020.

Măsuri de sprijin adoptate în domeniul muncii și protecției sociale

A. Potrivit art. 1 din O.U.G.nr. 70/2020, perioada de acordare a indemnizațiilor de șomaj tehnic s-a prelungit şi pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgenţă şi 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după această dată doar în domeniile în care se vor menţine restricţiile.

Indemnizaţiile acordate acordate acestor categorii nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

B. În ceea ce privește contractele suspendate, perioada stării de urgență și perioada stării de alertă în care contractele individuale de muncă sunt suspendate în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, pentru care angajatorii nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

C. Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se află în concediu şi plata indemnizaţiei pentru creşterea copiilor sau a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului cu handicap, sau în concediu şi plata indemnizaţiei de acomodare pentru copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, acordarea drepturilor se prelungeşte până la data de 31 mai 2020.

D. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din O.U.G.nr. 70/2020, valabilitatea contractelor colective de muncă şi a acordurilor colective se va menţine pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

De asemenea, următoarele documente vor fi valabile pentru o perioadă de 60 de zile de la încetarea stării de urgenţă:

a) certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap eliberate de comisia pentru protecţia copilului;

b) certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

c) atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecţia copilului;

d) atestatele de persoană sau familie aptă să adopte eliberate de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.

E. Angajatorii din domeniul privat și public care au un număr mai mare de 50 de salariați au obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore. Programul de muncă individualizat dar şi modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc în actul adiţional la contractul individual de muncă sau în actul administrativ emis de conducătorul instituţiei sau autorităţii publice.

Măsuri de sprijin adoptate în domeniul educației

Potrivit art. 3 din O.U.G. nr. 70/2020, pentru o perioadă de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă, în cadrul programelor de formare profesională a adulţilor, organizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 se pot desfăşura şi în sistem on-line o serie de activități, cu condiția notificării comisiei de autorizare:

a) pregătirea teoretică a tuturor programelor de formare autorizate;

b) pregătirea practică a programelor de iniţiere, specializare şi perfecţionare, care nu implică activităţi practice care trebuie să se desfăşoare într-un spaţiu cu dotări specifice, conform standardului ocupaţional;

c) susţinerea examenului de absolvire a programelor de iniţiere, specializare şi perfecţionare desfăşurate în sistem online.

Mai mult, valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a licenţelor de funcţionare a serviciilor sociale, atât provizorii cât şi definitive, prelungită pe perioada stării de urgenţă, se menţine pentru o perioadă de 60 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

În plus, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală pentru anul şcolar 2019-2020 se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Măsuri de sprijin adoptate în domeniul economic

Până la data de 15 iunie 2020, deci pentru încă o lună de la încetarea stării de urgență, s-a prelungit termenul în care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situaţii de urgenţă, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgenţă.

Măsuri de sprijin adoptate în domeniul circulației și șederii străinilor

S-a dispus menținerea valabilității documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări pe toată durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Șidreptul de şedere al străinilor aflaţi pe teritoriul României, conferit prin vizele de intrare în România, se menţine pentru 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă, fără ca străinii să fie supuşi vreunei sancţiuni sau măsuri restrictive.

În ceea ce privește dreptul de şedere al străinilor aflaţi pe teritoriul României, conferit prin convenţiile internaţionale, actele normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize sau actele legislative europene prin care se exceptează de la obligativitatea obţinerii vizelor, se menţine pentru 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă, fără ca aceştia să fie supuşi vreunei sancţiuni sau măsuri restrictive.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă