Criteriile din 2020 de autorizare a stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare

Prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 134/18.05.2020, publicat în Mon. Of. nr. 424/21.05.2020 au fost publicate criteriile din 2020 de autorizare a stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare.

I. Criterii de autorizare a stupinei de elită

Stupina de elită, potrivit prevederilor art. 5 lit. ş) din Legea apiculturii nr. 383/2013, cu modificările ulterioare, este stupina autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, denumită în continuare ANZ, în creşterea familiilor de albine de elită şi producerea de material biologic selecţionat, conform programului naţional de ameliorare la albine.

Modelul autorizării stupinei de elită este prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 134/2020.

Familia de albine de elită, potrivit prevederilor art. 5 lit. ş) din Legea apiculturii nr. 383/2013, cu modificările ulterioare, este familia de albine de rasă pură, cu performanţe superioare selecţionate, ca urmare a aplicării programului naţional de ameliorare, şi care transmite constant, prin descendenţă, însuşirile respective.

În sensul ordinului nr. 134/2020, următorii termeni se definesc astfel:

a) staţie de împerechere apicolă controlată – un amplasament care asigură o zonă de izolare reproductivă la albine, utilizată temporar, pentru împerecherea mătcilor selecţionate, asigurând controlul împerecherilor şi pe linie paternă. Staţia de împerechere apicolă controlată reprezintă un instrument care poate fi utilizat pentru a spori eficienţa măsurilor de conservare a unor genotipuri valoroase şi valorificarea acestora prin selecţie;

b) nucleu de împerechere – unitate biologică de albine, de dimensiuni mici, în care se introduc mătcile obţinute în stupină, în vederea împerecherii şi livrării ulterioare a acestora către beneficiari.

Pentru a fi autorizată ca stupină de elită, stupina trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) să deţină cel puţin 150 de familii de albine, înscrise în registrul agricol şi identificate conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;

b) să deţină autorizaţie sanitară veterinară, din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase şi potenţial transmisibile;

c) să se utilizeze un program informatic de analize morfometrice a nervurilor aripilor albinelor lucrătoare prin care să se confirme apartenenţa la rasă a familiilor de reproducţie din care vor fi transvazate larve pentru creşterea mătcilor şi, respectiv, a familiilor în care sunt mătcile bunici ale trântorilor folosiţi pentru împerechere controlată;

d) deţinătorul stupinei de elită trebuie să fie sau să aibă specialist angajat, respectiv inginer zootehnist, prin contract de muncă sau contract de colaborare, care să fie implicat direct în activitatea de selecţie şi ameliorare; de asemenea, să aibă un contract de colaborare cu un medic veterinar, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

e) să transmită către ANZ modul în care va realiza împerecherea controlată, respectiv prin staţie de împerechere apicolă controlată şi/sau însămânţare artificială;

f) în cazul împerecherii în staţia de împerechere apicolă controlată, să transmită coordonatele G.P.S. ale staţiei de împerechere unde se vor realiza împerecherile naturale controlate, precum şi perioada de timp în care aceasta va fi funcţională, respectiv data când vor fi duse primele nuclee de împerechere şi crescătorii de trântori şi data când vor fi readuse pe vatra permanentă;

g) în cazul însămânţării artificiale, să deţină aparat de însămânţare artificială, tub de dioxid de carbon şi stereomicroscop; deţinătorul stupinei de elită să fie sau să aibă un operator calificat care să presteze însămânţarea artificială în calitate de angajat cu contract de muncă sau pe baza unui contract de colaborare, conform legislaţiei în vigoare;

h) să deţină baza tehnico-materială pentru creşterea mătcilor şi evaluarea familiilor de albine: spatulă de transvazat, rame de creştere, nuclee de împerechere, seturi de plăcuţe de opalit cu numere de la 1 la 99 care să respecte codul internaţional al culorilor pentru marcarea mătcilor, cuşti pentru mătci, cântar electronic microanalitic pentru cântărirea mătcilor, halate albe, lampă pentru sterilizarea instrumentarului, cântar pentru cântărirea producţiei de miere obţinute de la familiile evaluate.

Obligațiile deținătorului stupinei de elită

Potrivit Ordinului nr. 134/2020, pe întreaga perioadă de funcţionare a stupinei de elită, deţinătorul acesteia are următoarele obligaţii:

a) să înfiinţeze şi să actualizeze permanent baze de date care să reflecte valorile de evaluare şi să calculeze valorile finale de testare pentru fiecare criteriu de selecţie evaluat;

b) să evalueze anual minimum o treime din efectiv; restul familiilor vor putea fi folosite pentru creşterea trântorilor şi popularea nucleelor de împerechere sau vor fi familii de reproducţie deja evaluate în sezonul anterior;

c) să marcheze toate mătcile împerecheate controlat sau însămânţate artificial cu plăcuţe de opalit numerotate şi colorate, conform codului internaţional de marcare a mătcilor;

d) să ţină un registru de evidenţă al staţiei de împerechere şi/sau al laboratorului de însămânţare artificială, în care să se menţioneze:

(i) data recoltării mătcilor împerecheate natural/ însămânţate artificial;

(ii) numărul de mătci împerecheate natural sau însămânţate artificial şi codul familiei de reproducţie din care sau transvazat larvele pentru creşterea mătcilor, respectiv codul familiei din care provine bunica trântorilor;

e) să elibereze certificat de origine, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, care să conţină minimum: numărul plăcuţei de opalit al mătcii, codul mătcii, data ecloziunii mătcii, data recoltării mătcii din nucleul de împerechere, data însămânţării artificiale (dacă a fost însămânţată artificial), codul mamei mătcii, codul bunicii trântorilor şi rezultatele evaluării mătcilor de reproducţie, atât pe linie maternă, cât şi pe linie paternă;

f) să ţină o evidenţă strictă a activităţii, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 3-8 la ordin.

Criteriile de selecţie a familiilor de albine în stupina de elită sunt minimum:

a) vitalitatea – rezistenţa la iernare şi boli; verificarea se face toamna şi primăvara de către ANZ;

b) instinctul de acumulare – cantitatea totală de miere marfă obţinută de la fiecare familie de albine într-un sezon;

c) blândeţea – se va evalua blândeţea la fiecare intervenţie în stup cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă familie extrem de agresivă şi 4 familie extrem de blândă, iar la finalul perioadei de evaluare se face media aritmetică;

d) tendinţa de roire – primăvara şi vara se evaluează tendinţa de roire cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă tendinţa de roire foarte mare şi 4 familia nu a făcut botci de roire, iar la finalul perioadei de evaluare se ia în calcul valoarea cea mai mică;

e) opţional se pot evalua şi alte criterii: comportamentul pe faguri, rezistenţa la varooză, producţia de polen, prolificitatea etc.

Potrivit Ordinului, stupinele de elită pot duce nuclee de împerechere şi familii crescătoare de trântori în perioada mai-septembrie la staţiile de împerechere apicolă controlată, în vederea obţinerii de mătci împerecheate controlat.

Stupinele de elită care vor opta pentru împerecherea mătcilor pe staţiile de împerechere apicolă controlată vor transmite anual către ANZ, cu minimum 2 săptămâni înainte de a deplasa familiile crescătoare de trântori şi nucleele de împerechere, coordonatele GPS ale staţiei de împerechere.

Staţia de împerechere apicolă controlată trebuie să aibă o izolare de minimum 20 km în zona de deal şi câmpie, respectiv pe o rază de 20 km în linie dreaptă, de jur împrejur, să nu mai fie înregistrată în baza de date a ANZ sau la registrul agricol de pe raza comunelor învecinate nicio altă stupină, sau de minimum 10 km în zona de munte, la altitudine de peste 1.000 metri, respectiv pe o rază de 10 km în linie dreaptă, de jur împrejur, să nu mai fie înregistrată în baza de date a ANZ sau la registrul agricol de pe raza comunelor învecinate nicio altă stupină.

După verificarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, ANZ va notifica în scris autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile silvice care deţin sau administrează terenuri aflate în raza de izolare a staţiilor de împerechere, în sensul informării acestora despre faptul că în raza de izolare nu pot funcţiona alte stupine.

II. Criterii de autorizare a stupinei de multiplicare

Stupina de multiplicare, potrivit prevederilor art. 5 lit. t) din Legea apiculturii nr. 383/2013, cu modificările ulterioare, este stupina autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv ANZ, pentru multiplicarea materialului genetic provenit de la familii de albine cu performanţe superioare, de rasă pură, din stupina de elită, conform programului naţional de ameliorare.

Modelul autorizării stupinei de multiplicare este prevăzut în anexa nr. 9 la Ordin.

Pentru a fi autorizată ca stupină de multiplicare, stupina trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

a) are o schemă de multiplicare şi tehnologie de creştere proprie aprobată de ANZ;

b) minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare se achiziţionează din stupinele de elită autorizate de ANZ;

c) dimensiunea minimă a stupinei de multiplicare este de 50 de familii de albine, înscrise în registrul agricol;

d) deţinătorul stupinei de multiplicare trebuie să fie sau să aibă angajat personal atestat în domeniul apicol, confirmat prin diplomă/atestat/certificat de absolvire;

e) identificarea familiilor de albine se realizează conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017;

f) individualizarea mătcilor se face conform unui sistem unitar, respectiv conform codului internaţional al culorilor;

g) să deţină autorizaţie sanitară veterinară din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase şi potenţial transmisibile;

h) deţinătorul stupinei de multiplicare trebuie să ţină o evidenţă strictă a activităţii, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 3-8 din ordin;

I) eliberează declaraţia de conformitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8 din ordin;

j) deţinătorul va prezenta la ANZ o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că familiile aferente stupinei de multiplicare stau tot timpul anului pe vatra permanentă.

III. Condiţii de comercializare a mătcilor din stupinele de elită şi multiplicare

Potrivit ordinului, mătcile vor fi comercializate cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) din punctul de vedere al însuşirilor morfologice şi fiziologice:

(i) conformaţia corpului – normală din punct de vedere anatomic;

(ii) integritatea corporală;

(iii) culoarea tegumentului – caracteristica rasei de albine Apis Mellifera Carpatica;

(iv) greutatea corporală – trebuie să aibă la livrare minimum 160 mg;

(v) prezenţa pontei proprii;

b) din punctul de vedere al stării de sănătate a mătcilor şi a albinelor însoţitoare, acestea trebuie să fie indemne de orice boală şi paraziţi;

c) din punctul de vedere al individualizării mătcilor, aceasta trebuie să respecte codul internaţional al culorilor;

d) din punctul de vedere al ambalării mătcilor, aceasta se face în cuşti de transport speciale cu albine însoţitoare şi hrană necesară pentru o perioadă de 10 zile.

Comercializarea mătcilor din stupina de elită este însoţită de certificatul de origine prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. e) din ordin.

Comercializarea mătcilor din stupina de multiplicare este însoţită de declaraţia de conformitate prevăzută art. 6 lit. i) din ordin şi o copie a certificatului de origine a mamei/mamelor mătcilor comercializate, primit de la stupina de elită.

IV. Procedura identificării de către ANZ a nerespectării îndeplinirii unor criterii

În urma verificării stupinelor autorizate şi constatării nerespectării cel puţin a unuia dintre criteriile de autorizare sau a unei obligaţii prevăzute în criteriile de autorizare arătate mai sus, ANZ îl notifică pe deţinătorul stupinei de elită/stupinei de multiplicare despre neregula constatată şi perioada de timp în care trebuie să se conformeze.

În cazul în care după perioada notificată deţinătorul nu a remediat neregula, ANZ retrage autorizarea stupinei de elită/stupinei de multiplicare, iar timp de 2 ani de la retragere aceasta nu mai poate solicita o nouă autorizare.

ANZ elaborează Procedura operaţională privind autorizarea şi controlul stupinelor de elită şi al stupinelor de multiplicare, care se aprobă prin decizie a directorului general al ANZ.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”