Modificări privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

Legea nr. 73/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 9 iunie 2020. Aceasta a fost adoptată pentru modificarea și completarea Legii nr. 484/2020 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006.

Ca și categorie, soldații și gradații profesioniști reprezintă cel mai numeros corp de personal militar din armată, recrutat pe bază de voluntariat, pe durată determinată, fiind situați la baza ierarhiei militare.

Cum sunt încadrați soldații și gradații profesioniști?

Soldaţii şi gradaţii profesionişti sunt angajaţi, pe bază de contract, în raport cu nivelul de pregătire, starea de sănătate şi aptitudinile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, în funcţii prevăzute în statele de organizare ale unităţilor militare cu grade corespunzătoare acestui corp de personal militar.

Recrutarea și selecția soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

Soldaţii şi gradaţii profesionişti sunt selecţionaţi din rândul cetăţenilor români, bărbaţi şi femei, cu domiciliul în ţară. Pentru îndeplinirea serviciului militar ca soldaţi şi gradaţi profesionişti pot fi recrutaţi şi angajaţi cetăţeni cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, care îndeplinesc normele şi criteriile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

În funcţie de nevoile instituţiei militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti cu o vechime în serviciu de cel puţin 4 ani, trecuţi în rezervă, care au vârsta de până la 45 de ani, pot fi rechemaţi în activitate dacă s-au aflat în rezervă mai puţin de 4 ani neîntrerupt, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare.

Gradele militare și obținerea acestora

Gradele militare ale soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, în ordinea lor ierarhică, sunt: soldat, fruntaş, caporal clasa a III-a, caporal clasa a II-a, caporal clasa I.

Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate se înaintează în gradul următor, la termen, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au împlinit stagiul minim în grad prevăzut de prezenta lege;

b) au fost apreciaţi pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad, iar cei care au depăşit acest stagiu şi în ceilalţi ani premergători înaintării în grad, cel puţin cu calificativul «bun». Anii în care li s-au acordat calificative inferioare acestuia nu se socotesc la calculul stagiului minim în grad;

c) sunt încadraţi într-o funcţie prevăzută cel puţin cu gradul în care urmează să fie înaintaţi;

d) îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate pot fi înaintaţi în gradul următor înainte de termen dacă au împlinit cel puţin jumătate din stagiul minim în gradul deţinut, au fost apreciaţi în această perioadă cel puţin cu calificativul «foarte bun», au rezultate profesionale recunoscute şi atestate şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. anterior lit. c) şi d).

Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate pot fi înaintaţi în gradul următor în mod excepţional, pentru fapte de eroism şi acte exemplare de curaj săvârşite pe timpul acţiunilor militare şi al îndeplinirii misiunilor încredinţate, fără a fi condiţionaţi de alte criterii. Pe parcursul întregii cariere militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate pot beneficia de cel mult două înaintări în grad înainte de termen şi/sau în mod excepţional.

În timp de pace, înaintarea în grad are loc:

a) la termen, de regulă o dată pe an, la o dată stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale;

b) înainte de termen, la datele stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;

c) în mod excepţional, în tot cursul anului.

Acordarea gradului şi înaintarea în gradul următor a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în activitate se realizează prin ordin al comandanţilor/şefilor stabiliţi prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Condiții suplimentare

Dobândirea calităţii de soldat profesionist este condiţionată de acordul scris al celor în cauză privind renunţarea la gradele dobândite anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, precum şi la gradele dobândite după parcurgerea a cel puţin un an de studii în cadrul instituţiilor şi unităţilor militare de învăţământ, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate.

Drepturi

În privința asistenței medicale, membrii familiilor soldaţilor şi gradaţilor profesionişti beneficiază gratuit de asistenţă medicală şi medicamente în cadrul reţelei sanitare a Ministerului Apărării Naţionale sau în alte reţele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de către acest minister, în limitele sumelor aprobate cu această destinaţie în buget.

În legătură cu dreptul de a studia, soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul să urmeze, în condiţiile legii, orice formă de învăţământ. Pe perioada şcolarizării în cadrul programelor de studii militare pentru formarea subofiţerilor, a maiştrilor militari sau a ofiţerilor în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti îşi păstrează această calitate şi beneficiază de drepturile corespunzătoare, în mod similar cadrelor militare în activitate. De asemenea, la data înmatriculării în programele de studii prevăzute ante-menționate, contractele încheiate de soldaţii şi gradaţii profesionişti în cauză cu unităţile din care provin încetează de drept.

Pentru perioada şcolarizării, soldaţii şi gradaţii profesionişti înmatriculaţi în programele de studii prevăzute ante-menționate încheie contracte cu instituţia/unitatea militară de învăţământ, în condiţiile legii. În situaţia în care soldaţii şi gradaţii profesionişti nu absolvă studiile din motive neimputabile lor, aceştia se numesc în funcţii corespunzătoare gradului şi specialităţii militare deţinute, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale, conform competenţelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

În privința concediilor, soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul, în timp de pace, la un concediu de odihnă anual în aceleaşi condiţii ca şi cadrele militare în activitate. Mai mult decât atât, soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea sau îngrijirea copilului, concediu de acomodare, precum şi la concediu paternal, în condiţiile prevăzute pentru cadrele militare în activitate.

Soldaţii şi gradaţii profesionişti care au o vechime în serviciu în această calitate de cel puţin 15 ani pot încheia cu Ministerul Apărării Naţionale contracte pe perioadă nedeterminată până la limita maximă de vârstă până la care aceştia pot fi menţinuţi în activitate.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”