Principalele beneficii ale salariaților din domeniul Tineretului și Sportului cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2019-2020

În Monitorul Oficial V nr. 1 din 09.04.2019 a fost publicat Contractul colectiv de muncă unic la nivel de grup de unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pe anii 2019-2020, înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 49 din 17.01.2019, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă își produc efecte depline de la data de 17.01.2019.

Noul Contract Colectiv de Muncă, pe lângă beneficiile generice prevăzute de Codul muncii și de alte acte normative conexe, salariații și membrii de sindicat din cadrul unităților semnatare ale contractului colectiv, beneficiază și de o serie de drepturi care trebuie cunoscute și, în măsura în care nu sunt acordate, pot fi revendicate de la unitatea angajatoare.

În cele ce urmează, vom reda în extras prevederile din articolele care prezintă interes:

1.
Durata concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale

”Art. 35. –

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată, pentru studii sau pentru interese personale, după cum urmează:

a) până la 90 de zile lucrătoare pe an, cumulat sau fracționat, pentru situații personale sau studiu;

b) pentru alte situații.”

2. Beneficii pentru femeile care alăptează

”Art. 86. –

(2) Femeile salariate care beneficiază de reducerea timpului de lucru, potrivit legii, beneficiază de vechime integrală în muncă.

(3) Femeile care alăptează beneficiază, la cerere, de fracționarea programului de muncă și reducerea acestuia cu minimum 2 ore zilnic.

(4) Stabilirea orarelor flexibile nu poate duce la sporirea sarcinilor de serviciu și la deteriorarea condițiilor de muncă sau la diminuarea veniturilor salariale.

3. Durata minimă a concediului de odihnă anual

”Art. 87. –

(3) Durata minimă a concediului de odihnă anual se acordă în funcție de vechimea în muncă a personalului contractual, astfel:

a) 21 de zile lucrătoare pentru salariații care au o vechime în muncă între 0 și 10 ani;

b) 25 de zile lucrătoare pentru salariații care au o vechime în muncă mai mare de 10 ani.

(4) Durata efectivă a concediului de odihnă anual stabilită prin prezentul Contract colectiv de muncă va fi prevăzută în contractul individual de muncă și se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.

(5) Concediul anual de odihnă poate fi fragmentat în mai multe tranșe, dar, obligatoriu, una dintre tranșe va fi de minimum 10 zile lucrătoare.

Art. 89

(3) Salariații nevăzători, precum și cei încadrați în grade de invaliditate, reprezentați de organizația sindicală semnatară a prezentului Contract colectiv de muncă au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar de 6 zile.„

4. Zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite

”Art. 90. –

(1) Salariații au dreptul, la cerere, la zile libere plătite, pentru evenimente familiale deosebite după cum urmează:

a) 5 zile lucrătoare pentru căsătoria/cununia salariatului;

b) 3 zile lucrătoare pentru nașterea/botezul unui copil, plus 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură;

c) 3 zile lucrătoare pentru căsătoria unui copil;

d) 3 zile lucrătoare la decesul soțului sau al unei rude a salariatului, până la gradul IV inclusiv.

e) donatorii de sânge, conform legii;

f) 5 zile lucrătoare la schimbarea locului de muncă sau a domiciliului în altă localitate;

g) o zi lucrătoare cu ocazia zilei de naștere a salariatului, la data respectivă sau în cursul lunii prin recuperarea timpului acordat, la cerere;

h) 2 zile pentru nașterea unui nepot;

i) o zi lucrătoare pentru controlul medical anual.

(2) Conform art. 143 din Codul muncii angajații vor beneficia de 1 zi liberă plătită anual, după data la care au împlinit 5 ani vechime în instituție.

5. Acordarea concediilor fără plată

Art. 91. –

(1) Salariații au dreptul la concedii fără plată în următoarele situații:

a) îngrijirea copilului bolnav în vârsta de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât și tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleași motive, de concediu fără plată;

b) tratamentul medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude apropiate – copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceștia se află la tratament în străinătate -, în ambele situații cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătății;

c) Concedii fără plată pot fi acordate și pentru interese personale, altele decât cele prevăzute mai sus pe o durată de maximum 90 de zile lucrătoare pe an care poate fi acordată în tranșe sau integral.

Protecția socială a salariaților membri ai sindicatului afiliat organizației sindicale semnatare a prezentului Contract colectiv de muncă

6. Măsuri de protecție în cazul concedierilor pentru motive fără legătură cu persoana salariatului

”Art. 92. –

În cazul în care organele competente au aprobat măsuri de reducere a activității ori de reorganizare cu privire la îndeplinirea condițiilor de legalitate a acestora, angajatorul are obligația de a comunica în scris celor în cauză:

a) durata de preaviz;

b) dacă le oferă sau nu un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o formă de calificare sau reorientare profesională.

Art. 93. –

(1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desființate, măsurile vor afecta, în ordine:

a) persoanele care cumulează două sau mai multe funcții, precum și pe cele care cumulează pensia cu salariul;

b) persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare pentru limită de vârstă;

c) persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare anticipată și anticipată parțial;

d) persoanele care au fost sancționate disciplinar, în mod repetat, în ultimele 12 luni;

e) persoanele care au fost angajate în cadrul unității în ultimele 12 luni.

(2) Pentru luarea măsurilor de desfacere a contractelor individuale de muncă vor fi avute în vedere următoarele criterii:

a) dacă măsura afectează doi soți care lucrează în aceeași unitate, se desface contractul individual de muncă al salariatului cu venitul cel mai mic, dacă soții nu convin altfel;

b) măsura să afecteze în ultimul rând membrii familiilor monoparentale care au în îngrijire copii, precum și salariații care mai au cel mult 5 ani până la pensionarea anticipată sau anticipată parțial.

(3) În cazul în care măsura desfacerii contractului individual de muncă ar afecta un salariat care urmează un curs de calificare, reprofilare, specializare sau de perfecționare a pregătirii profesionale, acesta având încheiat un contract cu unitatea, de prestare a activității pe o anumită perioadă de timp, administrația nu-i va putea solicita despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului.

Art. 94. –

(1) Unitatea care își reia sau își extinde activitatea într-o perioadă de 45 de zile de la luarea măsurilor de desfacere a contractului individual de muncă al categoriilor de salariați menționate mai sus are obligația să anunțe în scris despre aceasta organizația sindicală semnatară a prezentului Contract colectiv de muncă și să facă publică măsura prin mass-media, salariații având obligația prezentării pentru reîncadrare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțului.

(2) Angajatorii răspund pentru prejudicii aduse persoanelor, potrivit legii, ca urmare a nerespectării prevederilor alin. (1).

(3) În caz de modificare a profilului unității, salariații membri ai organizației sindicale semnatare a prezentului Contract colectiv de muncă au dreptul de a rămâne la același loc de muncă, după caz, compatibil cu specificul unității.

7. Măsuri de protecție în cazul accidentelor de muncă

Art. 95. –

(1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legătură cu munca, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:

a) să consemneze datele cercetării accidentului de muncă într-un proces-verbal, care să prevadă cauzele, împrejurările, normele de protecție a muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de aceste nerespectări, sancțiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente și înregistrarea accidentului;

b) înregistrarea accidentului de muncă, făcută prin procesul-verbal, se comunică inspectoratului teritorial de muncă.

(2) În cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum și ca urmare a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme în procesul de muncă, angajatorul este obligat să comunice organizației sindicale semnatare a prezentului Contract colectiv de muncă, inspectoratelor teritoriale de muncă și direcțiilor de sănătate publică județene apariția acestor boli.

(3) Persoanele care au contactat o boală profesională vor fi redistribuite în alte locuri de muncă cu avizul medicului de medicină a muncii.

(4) Reprezentanții organizațiilor sindicale vor urmări respectarea prevederilor alin. (1), (2) și (3), iar în cazul nerespectării acestora vor fi sesizate organele abilitate să aplice sancțiunile prevăzute de lege.

8. Plata contravalorii deplasărilor salariaților cu mijloace de transport în comun sau personale în interes de serviciu

Art. 96. –

Contravaloarea deplasării salariaților cu mijloacele de transport în comun sau personale în interes de serviciu este suportată integral de angajator.

9. Protecția salariaților în perioada și ulterior efectuării concediului de creștere a copilului

”Art. 97. –

(1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din motive neimputabile angajatului pe perioada efectuării concediului de creștere a copilului și nici în primul an de la reluarea activității.

(2) Salariata care întrerupe concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 (un) an beneficiază de reducerea programului normal de lucru cu 2 ore/zi, fără a-i afecta salariul și vechimea în muncă.

(3) Potrivit art. 15 din O.U.G. nr. 96/2003 angajatorul are obligația de a asigura angajatelor gravide o dispensă pentru consultații prenatale de 16 ore/lună.

10. Drepturile sindicatului afiliat organizației sindicale semnatare a Contractului colectiv de muncă

”Art. 104. –

(1) Părțile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele și pentru salariați libertatea de opinie

(2) Reprezentanții organizației sindicale semnatare a prezentului Contract colectiv de muncă pot participa, în conformitate cu prevederile legii sindicatelor, la ședințe organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului și unitățile subordonate, numai la solicitarea conducătorului unității.

(3) Anunțarea ședințelor menționate la alin. (2) se face în scris, înainte cu minimum 72 de ore.

(4) La cererea expresă a membrilor organizației sindicale semnatare a prezentului Contract colectiv de muncă, aceștia pot fi asistați de reprezentanții federațiilor și confederațiilor în susținerea unor drepturi și cereri, la toate nivelurile.

Art. 107. –

Angajatorul recunoaște drepturile salariaților reprezentați de organizația sindicală semnatară a prezentului Contract colectiv de muncă de a susține și de a participa neîngrădit la acțiuni sindicale, potrivit prevederilor legale, în această perioadă obligându-se să nu procedeze la angajări temporare în locul celor aflați în grevă.”

11. Aplicabilitatea Contractului Colectiv de Muncă

”Art. 108. –

(1) Părțile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă asigură aplicarea acestuia la toate nivelurile.

(2) Prevederile prezentului Contract colectiv de muncă se aplică de drept salariaților reprezentați de organizația sindicală semnatară a acestui contract și produce efecte pentru toți salariații, potrivit legii.

(3) Aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă încheiat este obligatorie. Nerespectarea clauzelor atrage răspunderea, potrivit legii.

(4) Părțile vor susține de comun acord drepturile prevăzute în prezentul Contract colectiv de muncă pentru care sunt prevăzute reglementări legale suplimentare.

(5) Prezentul Contract colectiv de muncă, încheiat în 3 exemplare, își produce efectele de la data înregistrării pe o perioadă de 24 luni. Contractul Colectiv de Muncă integral poate fi vizualizat la AICI.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”