ASF a emis un Regulament pentru desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor în perioada stării de urgență

În Mon. Of. nr. 305/10.04.2020 a fost publicat Regulamentul nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor generale ale emitenţilor pe perioada existenţei stării de urgenţă generate de COVID-19

În vigoare din 10.04.2020

”În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 1 şi art. 92 alin. (27) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

în contextul restricţiilor impuse de autorităţile competente ale statului pentru gestionarea situaţiei generate de COVID-19, precum suspendarea de activităţi desfăşurate în spaţii închise,

având în vedere Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare,

având în vedere Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Ordonanţa militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

având în vedere Ordonanţa militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare,

având în vedere Ordonanţa militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

având în vedere că în perioada următoare urmează să se desfăşoare de către emitenţi adunările generale ordinare anuale ale acţionarilor având pe ordinea de zi aprobarea situaţiilor financiare, potrivit prevederilor legale, precum şi eventualitatea desfăşurării unor adunări generale ale acţionarilor care nu suferă amânare,

în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 8.04.2020,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. 1

(1) Fără a aduce atingere drepturilor acţionarilor prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, pe perioada stării de urgenţă instituită pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, emitentul asigură desfăşurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale acţionarilor, cu luarea în considerare a dispoziţiilor prevăzute în Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare, Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, Ordonanţa militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, Ordonanţa militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, precum şi a altor dispoziţii ale autorităţilor statului impuse în această perioadă.

(2) Fără a se limita la acestea, emitentul are obligaţia să adopte măsuri care să asigure desfăşurarea corespunzătoare a adunărilor generale a acţionarilor, precum:

I. (I) publicarea pe site-ul propriu a unor rapoarte curente care se transmit şi la Bursa de Valori Bucureşti – S.A. (BVB), precum şi la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), potrivit prevederilor legale, prin care emitentul formulează recomandări exprese adresate acţionarilor emitentului, cu privire la utilizarea mijloacelor electronice/de interacţiune la distanţă cu privire la adunările generale ale acţionarilor, referitoare la:

a) accesarea materialelor aferente adunării generale a acţionarilor, în format electronic, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică, prin poştă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul societăţii;

b) transmiterea, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poştă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului de către acţionari a propunerilor de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, după caz, a proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi şi a întrebărilor cu privire la adunarea generală a acţionarilor;

c) transmiterea de către acţionari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poştă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului;

d) votarea prin corespondenţă şi, de preferinţă, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poştă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului;

II. (ii) publicarea pe site-ul propriu a unor rapoarte curente care se transmit şi la BVB, precum şi la ASF, potrivit prevederilor legale, prin care emitentul aduce la cunoştinţa acţionarilor:

a) posibilitatea ca emitentul să aplice restricţiile în vigoare la data desfăşurării adunării generale a acţionarilor, cu privire la limitarea numărului de participanţi la evenimente desfăşurate în spaţii închise, numai în funcţie de deciziile exprese adoptate de autorităţi;

b) avertizarea explicită potrivit căreia participarea la evenimente/întruniri publice desfăşurate în spaţii închise, în condiţiile impuse de autorităţi la acel moment, expune participanţii la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar emitentul şi/sau conducerea emitentului nu ar putea fi ţinute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

(3) În considerarea măsurilor luate de către emitent pentru respectarea alin. (1) şi în cazul în care adunările generale ordinare ale acţionarilor, respectiv adunările generale extraordinare ale acţionarilor nu se pot desfăşura prin prezenţa fizică a acţionarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autorităţi, emitentul asigură desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor prin utilizarea votului prin corespondenţă, precum şi, după caz, prin exprimarea votului prin utilizarea unor mijloace electronice de transmitere a datelor, în condiţiile în care emitentul utilizează astfel de mijloace electronice, potrivit prevederilor legale.

(4) În situaţia în care autorităţile competente ale statului interzic în mod explicit desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor cu prezenţă fizică, emitentul publică pe site-ul propriu şi transmite la BVB, precum şi la ASF, potrivit prevederilor legale, cu cel târziu 3 zile lucrătoare anterior datelor-limită pentru transmiterea împuternicirilor/voturilor prin corespondenţă, un raport curent cu privire la imposibilitatea obiectivă a derulării adunării generale ordinare a acţionarilor, respectiv a adunării generale extraordinare a acţionarilor cu prezenţa fizică a acţionarilor.

(5) Prevederile prezentului regulament se aplică în cazul adunărilor generale ordinare ale acţionarilor, respectiv adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor pentru care data-limită de transmitere către emitent a formularelor de vot prin corespondenţă/a împuternicirilor este ulterioară cu cel puţin 4 zile lucrătoare datei de intrare în vigoare a prezentului regulament. Adunările generale ale acţionarilor deja convocate la data intrării în vigoare a prezentului regulament se desfăşoară conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 24/2017, respectiv, numai în situaţiile excepţionale de la alin. (3) şi (4), prin utilizarea votului prin corespondenţă şi, după caz, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere a datelor fără reluarea formalităţilor privind reconvocarea sau modificarea convocatoarelor deja publicate.

(6) Prezentul regulament nu aduce atingere niciunei dispoziţii legale adoptate de autorităţile competente ale statului în vederea gestionării situaţiei excepţionale menţionate la alin. (1), respectivele dispoziţii legale aplicându-se cu prioritate.

(7) Prezentul regulament se aplică în cazul emitenţilor cu sediul social pe teritoriul României şi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sunt admise la tranzacţionare sau sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare.

(8) Prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător, cu luarea în considerare a prevederilor prezentului regulament.

Art. 2

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi se aplică pe perioada existenţei stării de urgenţă pe teritoriul României.”