Calitate procesuala pasiva in actiunea de radiere din Cartea funciara a sechestrului asigurator instituit in procesul penal

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

T_________ BUCUREŞTI

SECŢIA A-III-A CIVILĂ

Decizia civilă nr. 832/A

Şedinţa publică de la 25 Martie 2019

T_________ constituit din:

PREŞEDINTE C_______ V_________

Judecător A_____ G______

Grefier G_______ Z_____

Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de apelanta petentă C____ S____, împotriva sentinţei civile nr. 9091/27.09.2018 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimata N___ N______, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se expune referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se învederează instanţei că apelanta petentă a solicitat judecarea cauzei in lipsa sa.

T_________, in temeiul art. 121 alin. 5 ROIIJ, dispune lăsarea cauzei la a doua strigare, faţă de lipsa părţilor.

La a doua strigare a cauzei, la apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Se expune referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se învederează instanţei că apelanta petentă a solicitat judecarea cauzei in lipsa sa.

Având in vedere că apelanta pârâtă a solicitat judecarea cauzei in lipsa sa, t_________ constată pricina in stare de judecată şi o reţine pentru soluţionare.

T_________

Asupra apelului civil de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la 01.03.2018 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti , petenta C____ S____ a formulat plângerea împotriva încheierii de reexaminare nr. xxxxx/20.02.2018 a OCPI Bucureşti BCPI Sector 2 prin care a fost respinsă cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii xxxxx/29.08.2017 referitoare la CF nr. xxxxxxx solicitând admiterea plângerii şi pe fond radierea din cartea funciară a sechestrului asigurator asupra bunului proprietatea petentei, bun adjudecat la licitaţie în cadrul executării silite reprezentat de imobilul teren în suprafaţă de 204 mp ( din acte 208 mp) din Bucureşti, _____________________, sector 2 având număr cadastral xxxxxx, act de adjudecare nr. 272/21.08.2017.

Petenta a arătat că prin încheierea nr. xxxxx/29.08.2017 a OCPI Bucureşti Sector 2 a fost intabulat în favoarea acesteia dreptului de proprietate asupra imobilului arătat mai sus, fiind radiate toate înscrisurile, notările sau alte drepturi, cu excepţia sechestrului asigurator înscris în baza Ordonanţei nr. 313/P/2013 a Parchetului de pe lângă T_________ Bucureşti, sechestru înscris după începerea executării silite în dosar executare nr. 272/2011 al SCPEJ D____, C________ şi Asociaţii, debitor fiind N___ N______.

Temei de drept : Legea 7/1996.

Plângerea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru 50 lei.

În dovedire s-au depus înscrisuri, filele 8-13.

S-a ataşat dosar OCPI-BCPI Sector 2 , filele 16-36.

Instanţa a dispus introducerea în cauză în calitate de intimat a fostului proprietar, N___ N______. Acesta a depus întâmpinare prin care a achiesat la plângerea petentei solicitând admiterea acesteia ( fila 70).

S-a administrat proba cu înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr. 9091/27.09.2018 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti instanţa a respins plângerea formulată de petenta C____ S____ în contradictoriu cu intimatul N___ N______, împotriva încheierii nr. xxxxx întocmită la data de 20.02.2018 de OCPI Bucureşti – BCPI Sector 2 ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin încheierea nr. xxxxx/05.09.2017 s-a întabulat imobilul din Bucureşti, Sector 2 , ____________________ cu nr. cadastral xxxxxx, CF xxxxxx pe numele petentei dobândit prin adjudecare şi s-au radiat înscrierile C1,C2,C4,C9,C11,C11 mai puţin sechestrul asigurator dispus prin Ordonanţa nr. 331/P/2013 a Parchetului de pe lângă T_________ Bucureşti.

Petenta a formulat cerere de reexaminare privind radierea sechestrului asigurator, cerere respinsă prin încheierea nr. xxxxx/20.02.2018 pe motivul că această radiere se va putea face numai în baza acordului instituţiei care l-a dispus.

Potrivit art. 195 alin 5 din Regulamentul din 09.07.2014 dat în aplicarea Legii 7/1996, măsura asiguratorie dispusă în condiţiile art. 249 cpp se va nota în CF în baza actului prin care aceasta a fost dispusă, respectiv, ordonanţa emisă de procuror, hotărârea instanţei de judecată sau certificat de grefă care cuprinde soluţia pronunţată. Radierea se efectuează în baza ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asiguratorii.

În cazul în care radierea nu mai poate fi efectuată în baza ordonanţei emisă de procuror şi nici de către instanţa penală în cazul în care acţiunea penală a fost stinsă, radierea se poate produce doar în baza unei hotărâri judecătoreşti care nu poate fi dată decât de către o instanţă civilă, competenţa revenind Tribunalului Bucureşti ( sentinţă civilă nr. 19F/2018 a C__- Secţia a IV a pronunţată într-un regulator de competenţă).

Rezultă aşadar că radierea sechestrului asigurator dispus prin ordonanţă se poate dispune fie printr-o altă ordonanţă dată de P______, fie printr-o hotărâre judecătorească, aşa cum s-a arătat dată de o instanţă penală sau civilă, după caz, radierea neputând fi dispusă de OCPI la cererea petentei în calitate de actual proprietar, drept pentru care instanţa va respinge plângerea ca neîntemeiată, încheierea de respingere a cererii de reexaminare fiind temeinică şi legală.

Împotriva acestei soluţii în termen legal, motivat şi timbrat a formulat apel petenta C____ S____, criticând sentinţa civilă nr. 9091/27.09.2018 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti,pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea apelului, schimbarea in tot a sentinţei apelate in sensul admiterii plângerii formulate împotriva incheierii de reexaminare nr. xxxxx/20.02.2018 dispuse de OCPI Bucureşti – BCPI sector 2 si radierea din Cartea Funciara nr. xxxxxx a sechestrului penal asigurător înscris la 09.06.2017 in baza Ordonantei/23.05.2017 emisa de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă T_________ Bucureşti in dosarul nr. 313/P/2013.

Apelul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă sub nr. unic XXXXXXXXXXXXX la data de 06.11.2018.

În motivele de apel se arată următoarele:

In prealabil : asa cum a arătat si in fata primei instanţe, in cauza are calitate procesuala pasiva – intimat Ministerul Public – Parchetul de pe lângă T_________ Bucureşti, care a dispus sechestrul asigurător a cărui radiere a solicitat-o.

Hotărârea apelata este netemeinică si nelegala, este motivata in drept exclusiv prin raportare la Regulamentul Intern al ANCPI, act ce încalcă legea – Codul Civil si Codul de Procedura Civila, completează legea, deşi din punct de vedere constituţional nu poate completa o lege, si, mai mult, modifica, da valoare juridica, prioritate efectelor unor acte peste dispoziţiile legale.

Instanţa motivează o sentinţa civila fara a lua in considerare textele de lege incidente.

Conform art. 518 al. 3 si 4 VCPC (actual 857 al. 3 si 4 NCPC), referitor la efectele adjudecării,

(l)Prin actul de adjudecare proprietatea imobilului sau, după caz, un alt drept real care a făcut obiectul urmăririi silite se transmite de la debitor la adjudecatar. De la această dată, adjudecatarul are dreptul la fructe şi venituri, datorează dobânzile până la plata integrală a preţului şi suportă toate sarcinile imobilului.

(3) De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă, creditorii putându-şi realiza aceste drepturi numai din preţul obţinut. Dacă preţul de adjudecare se plăteşte în rate, sarcinile se sting Ia plata ultimei rate.

(4) Ipotecile şi celelalte sarcini reale, precum şi drepturile reale intabulate după notarea somatici în cartea funciară se vor radia din oficiu, afară de acelea pentru care adjudecatarul ar conveni să fie menţinute; de asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, dacă vânzarea s-a iacul în condiţiile prevăzute de art. 509 alin. (4), toate notările făcute cu urmărirea silită, precum şi interdicţia de înstrăinare sau de grevare, dacă există, inclusiv promisiunea de a încheia un contract viitor, dacă până la întocmirea actului de adjudecare beneficiarul promisiunii nu şi-a înscris în cartea funciară dreptul dobândit în temeiul contractului care a făcut obiectul acesteia.

Totodată, ICCJ, sesizata cu RIL, a pronunţat Decizia nr. 20/2017, prin care a considerat inadmisibila sesizarea întrucât noţiunea a fost deja lămurită o data cu lămurirea art. 518 al. 3 si 4 VCPC, reţinând astfel:

“VIII. Raportul asupra chestiunii de drept

22. Cea de-a treia condiţie, însă, nu este îndeplinită.

26. Concret, se cere a se lămuri daca în noţiunile de „orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă” (alin. 3 al art. 857 din Codul de procedură civilă), respectiv „ipotecile şi celelalte sarcini reale” C____, 4 al aceluiaşi articol) este inclusă şi măsura sechestrului prevăzută de art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală.

27. Acest aspect a primit, în mod constant, o dezlegare unitară, atât în practica instanţelor judecătoreşti, inclusiv în cea a înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, în practica Curţii Constituţionale, precum şi în doctrină, în sensul că măsura asigurătorie, care vizează un bun imobil şi care este dispusă într-un proces penal, are valoarea unei inscripţii ipotecare. Faptul că se foloseşte termenul de „sechestru asigurător”, şi nu acela de „ipotecă”, nu a reprezentat o controversă jurisprudenţială ori doctrinară.

28. Aceeaşi terminologie era folosită şi în reglementarea Codului de procedură civilă de la 1865 [art. 518 alin. 131 şi .(4) ], nefiind identificate interpretări neunitare nici la acel moment.

29. Reglementarea prevăzută de art. 857 din Codul de procedură civilă, referitoare la transmiterea proprietăţii unui imobil prin adjudecare, este identică cu cea cuprinsă în Codul de procedură civilă de la 1865, noile dispoziţii aducând anumite completări, însă fără a modifica regimul măsurilor asigurătorii care ____________________________ de lege invocat. De asemenea, condiţia noutăţii unei chestiuni de drept nu poate fi apreciată ca fiind îndeplinită, astfel cum se arată de către instanţele de trimitere, numai din perspectiva unei analize limitate doar la împrejurarea că asupra chestiunii de drept înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii aflat în curs de soluţionare.”

Ca urmare, radierea înscrierii sechestrului asigurător penal în cartea funciară se realizează din oficiu, ca efect al adjudecării.

Totodată, sechestrul penal înscris este un sechestru asigurător, nu are ca temei un titlu executoriu, nu este identificata partea civila, creanţa nu este certa si lichida, iar legea in vigoare nu reglementează distinct aceasta instituţie juridica, nu reglementează efecte suplimentare celor din civil sau priorităţi, drept de preferinţa.

Totodată, prin Decizia nr. 2/2018 a ICCJ, dispusa in soluţionarea RIL, s-a statuat ca

“Cu referire la dispoziţiile art. 249 din Codul de procedură penală (art. 163 din Codul de procedură penala dc la 1968) şi art 2345 din Codul civil, existenţa unui sechestru asigurător penal asupra imobilelor unei persoane fizice sau juridice nu suspendă executarea silită începută de un creditor ipotecar, al cărui drept de ipotecă asupra aceloraşi bunuri a devenit opozabil terţilor anterior înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal şi nu determină nulitatea actelor de executare ulterioare înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra aceloraşi bunuri.”

Aşadar, prevederile penale nu pot avea prioritate in fata celor civile, in lipsa unui text cu putere de lege, nefiind nici in situaţia in care penalul ar tine in loc civilul.

Mai mult, legea (al. 4 din art 518 VCPC) reglementează expres chiar situaţia creditorilor urmăritori care isi pot realiza creanţa din preţul vânzării la licitaţie, urmând a fi menţinute doar acele sarcini asupra cărora adjudecatarul a convenit.

Or, in speţa, apelanta adjudecatar nu doar ca nu şi-a exprimat un astfel de acord, dar înscrierea sechestrului (09.06.xxxxx a fost ulterioara notarii executării silite in cartea funciara, chiar ulterioara formalităţilor de publicitate a vanzarii (29.05.2017), astfel ca nu am avut cunoştinţa, este cumpărător de buna credinţa, iar înscrierea sechestrului nu îi este opozabila.

Nu doar ca actuala sarcina, indisponibilizare a bunului, îi creează grave prejudicii, fiind in imposibilitatea de a folosi imobilul, dar practic sechestrul penal nu va putea fi executat asupra sa, care nu are nicio calitate in dosarul penal, iar dreptul său de proprietate nu poate fi afectat nici pana la luarea unei decizii intr-un dosar penal ce nu o vizează si nici ulterior.

In concluzie, apreciază hotărârea apelata ca fiind netemeinica si nelegala, data cu încălcarea legii si dând eficienta unui act administrativ ce reglementează cu încălcarea legii (organice – pe fond si constituţionale – din punct de vedere al competentei).

Solicită admiterea apelului, iar pe fond admiterea plângerii si radierea sechestrului, radiere ce trebuia făcută din oficiu, ope legis.

In drept : Legea 7/1996, art. 518 al. 3 si 4 VCPC, (actual 857 al. 3 si 4 NCPC), art.. 466 si urm. NCPC , jurisprudenţa ICCJ.

Probe : acte

Cu cheltuieli de judecata.

Intimatul N___ N______ a formulat întâmpinare , prin care a solicitat admiterea apelului aşa cum a fost formulat şi modificarea în tot a sentinţei apelate în sensul admiterii plângerii împotriva încheierii de reexaminare. A mai arătat că cerere reprezintă achiesare l pretenţiile reclamantei. În dovedire, a arătat că înţelege să se folosească de proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei. A solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Examinând sentinţa civilă apelată prin prisma apelului şi apărărilor formulate, a actelor şi lucrărilor cauzei şi a dispoziţiilor legale aplicabile, t_________ reţine următoarele:

În dosarul executare silită nr. 272/2011 al SCPEJ D____, C________ şi Asociaţii, debitor fiind N___ N______, a fost supus executării silite imobiliare imobilul teren în suprafaţă de 204 mp ( din acte 208 mp) din Bucureşti, _____________________, sector 2 având număr cadastral xxxxxx.

Apelanta-petentă C____ S____ are calitatea de adjudecatar prin actul de adjudecare nr. 272/21.08.2017.

La data adjudecării, în cartea funciară a imobilului suspus executării era înscris sechestrului asigurator înscris în baza Ordonanţei nr. 313/P/2013 a Parchetului de pe lângă T_________ Bucureşti, sechestru înscris după începerea executării silite.

Prin încheierea nr. xxxxx/05.09.2017 s-a întabulat imobilul din Bucureşti, Sector 2 , ____________________ cu nr. cadastral xxxxxx, CF xxxxxx pe numele petentei dobândit prin adjudecare şi s-au radiat înscrierile C1,C2,C4,C9,C11,C11 mai puţin sechestrul asigurator dispus prin Ordonanţa nr. 331/P/2013 a Parchetului de pe lângă T_________ Bucureşti.

Petenta a formulat cerere de reexaminare privind radierea sechestrului asigurator, cerere respinsă prin încheierea nr. xxxxx/20.02.2018 pe motivul că această radiere se va putea face numai în baza acordului instituţiei care l-a dispus.

Prin cererea de chemare în judecată petenta C____ S____ a formulat plângere împotriva încheierii de reexaminare nr. xxxxx/20.02.2018 a OCPI Bucureşti – BCPI Sector 2, solicitând admiterea plângerii şi pe fond radierea din cartea funciară a sechestrului asigurator asupra bunului proprietatea petentei, adjudecat la licitaţie prin act de adjudecare nr. 272/21.08.2017.

Prima instanţă a dispus introducerea în cauză în calitate de intimat a fostului proprietar, N___ N______, iar acesta a achiesat la cererea formulată de către petentă.

Soluţia primei instanţe a fost în sensul respingerii plângerii, motivat de faptul că radierea sechestrului nu se poate dispune de către OCPI, ci numai printr-o ordonanţă a procurorului sau o hotărâre judecătorească penală sau civilă.

Apelanta-petentă a criticat în primul rând această soluţie sub aspectul aprecierii că în cauză are calitatea procesuală pasivă Parchetul de pe lângă T_________ Bucureşti, cel care a instituit sechestrul înscris în cartea funciară şi a cărui radiere se solicită.

T_________ apreciază această critică drept întemeiată.

Astfel, apreciază t_________ că în ceea ce priveşte cerere de radiere a sechestrului penal se impunea a figura în cauză în calitate de parte persoana care ar putea fi prejudiciată prin luarea unei astfel de măsuri, respectiv care apare în scrisă în careta funciară ca titulară a unor drepturi cu privire la imobil.

Apreciază t_________ că nu intimatul N___ N______ îndeplinea aceste condiţii, întrucât dreptul acestuia asupra imobilului fusese deja radiat pe baza actului de adjudecare şi fusese întabulat dreptul de proprietate în favoarea adjudecatarei C____ S____.

Singura persoană care mai apărea înscrisă cu vreun drept în cartea funciară şi care ar fi putut justifica vreo vătămare prin luarea măsurii era Parchetul de pe lângă T_________ Bucureşti, întrucât a continuat să figureze în cartea funciară sechestrul asigurător penal înscris în temeiul ordonanţei emise de acest P______.

Pe cale de consecinţă, apreciază t_________ că se impunea introducerea în cauză a Parchetului de pe lângă T_________ Bucureşti, critica formulată de către apelanta-petentă fiind întemeiată sub acest aspect.

Întrucât plângerea nu a fost soluţionată în contradictoriu cu această persoană, ci cu o altă persoană, apreciază t_________ că nu a fost stabilit cadrul procesual subiectiv în concordanţă cu exigenţele legale, motiv pentru care, în temeiul prev. art. 480 alin. 3 C.proc.civ., va anula sentinţa apelată şi va fixa termen pentru evocarea fondului, iar în temeiul art. 78NCPC va dispune introducerea in cauza a Parchetului de pe lângă T_________ Bucureşti si citarea acestuia ca intervenient forţat.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de apelanta petentă C____ S____ , cu dom. ales în Bucureşti, ________________ _____________, ______________, împotriva sentinţei civile nr. 9091/27.09.2018 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimatul N___ N______ cu dom. in Bucureşti, _____________________.6, ____________, ___________,sector 3 la Cabinet de Avocat M____ Janette R_____.

Anulează sentinţa apelata.

Fixează termen pentru evocarea fondului la data de 27.05.2019.

Dispune citarea petentei.

In temeiul art. 78NCPC dispune introducerea in cauza a Parchetului de pe l____ T_________ Bucureşti si citarea acestuia ca intervenient forţat.

Definitiva.

Pronunţata in şedinţa publica,azi 25.03.2019.

Preşedinte, Judecător, Grefier,

C_______ V_________ A_____ G______ G_______ Z_____

RED.A.G.

DACT.S.B./4 ex.

JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI

JUDECĂTOR FOND – S______ N_______

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”