Cum se pot obține certificatele de situație de urgență (CSU) de către întreprinderile aflate în dificultate

1. Baza legală

Prin Ordinul nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2s-a reglementat procedura de obținere a acestor certificate de către o gamă largă de entități.

2. Ce este un certificat de situație de urgență și cine îl eliberează

Certificatul de situație de urgență este un document eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, doar la cererea operatorilor economici a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente. Subliniem faptul că certificatul de situație de urgență nu este necesar pentru solicitarea șomajului tehnic la ANOFM.

3. Tipuri de certificate de situație de urgență și exemple de solicitanți

Certificatele de situaţie de urgenţă sunt emise în două forme, respectiv:

a) certificat Tip 1 (albastru) – eliberat pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate. În această categorie intră operatorii economici susceptibil de a fi afectați cel mai tare de pandemie, cu titlu de exemplu: entitățile de organizare de evenimente culturale, sportive, de divertisment, religioase, etc; entități care au ca obiect de activitate comercializarea și servire produse alimentare, alcoolice și non-alcoolice; unități de învățământ; operatori care au ca obiect de activitate transportul de persoane, etc.

b) certificat Tip 2 (galben) – eliberat pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020. Pot să obțină acest tip de certificat o gamă mai largă de solicitanți deoarece, în contextul prezentei pandemii, mulți operatori au dificultăți economice și și-au diminuat activitatea (cabinete stomatologice care tratează doar urgențele; industria Horeca; cabinete de avocați, notari, executori, etc.). Cu toate acestea, condiția esențială este că diminuarea, începând cu luna martie 2020, cu cel puțin 25% față de media ianuarie 2020 – februarie 2020, trebuie să fie cauzată de efectele pandemiei cauzate de virusul COVID-19.

4. Cum arată aceste certificate

Certificatul Tip 1 (albastru) este eliberat în forma prezentată în anexa 1 la Ordinul nr. 791/2020 iar Certificatul Tip II (galben) este eliberat în forma din anexa 2 la Ordin. În ceea ce privește declarația pe proprie răspundere (câte una pentru solicitarea fiecăruia din cele două tipuri de certificate) este emisă în forma prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul nr. 791/2020.

5. Unde se depun documentele în vederea emiterii certificatului

Cererea pentru eliberarea certificatelor, împreună cu toate documentele, se depun de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

6. La ce servesc aceste certificate

Un operator economic poate solicita eliberarea unui singur tip de certificat de urgență pentru a-i servi în relația cu instituțiile publice în vederea obținerii de diverse facilități ori față de partenerii contractuali.

7. Ce informații și acte sunt necesare pentru eliberarea certificatelor

Pentru a obține oricare din cele două tipuri de certificate operatorul economic va încărca în platformă și următoarele informaţii şi documente:

a) datele de identificare ale operatorului solicitant;

b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. Dacă reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Solicitanții care nu sunt înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului vor furniza informaţiile şi documentele menționate mai sus, precum şi documente de unde rezultă autorizarea activităţii pe care o desfășoară. Pot solicita certificate toate entitățile (inclusiv asociațiile și fundațiile), condiția fiind să desfășoare activitate economică.

8. Caracteristicile certificatelor de situație de urgență

Potrivit art. 9 din Ordinul nr. 791/2020,Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează aceste certificate doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România. Reamintim faptul că starea de urgență a fost instituită până la data de 16 aprilie 2020, dar există posibilitatea prelungirii acesteia cu încă 30 de zile. Altfel spus, se pot obține aceste certificate începând cu momentul de la care va deveni funcțională platforma și până în ultima zi pentru care a fost instituită starea de urgență. O altă caracteristică notabilă a acestor certificate este faptul că sunt valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după seria şi numărul lor.

Ordinul nr. 791/2020 a intrat în vigoare la data de 25 martie 2020. Amintim că, în ciuda prevederilor art. 12 din Ordin, respectiv: ’’În termen de 5 zile de la aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va asigura adaptarea şi funcţionarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.’’, la data de 31 martie 2020 platforma http://prevenire.gov.ro/ încă nu devenise funcțională.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă