Guvernul a simplificat procedura obținerii șomajului tehnic

În acord cu declarațiile publice ale Ministrului Muncii din data de 27.03.2020, prin O.U.G. nr. 32/2020 publicată în Mon. Of. nr. 260/30.03.2020 Guvernul a luat măsuri care să simplifice pe cât posibil procedura de obținere și de punere în plată a șomajului tehnic. Astfel, au fost dispuse următoarele măsuri:

1. a fost extinsă categoria de angajatori care pot beneficia de șomajul tehnic

Potrivit O.U.G. nr. 32/2020, pe toată perioada stării de urgență pot beneficia de ajutorul de stat sub forma indemnizației de șomaj tehnic toți angajatorii care întrerup temporar sau reduc activitatea, total sau parțial, și care au suspendat contractele individuale de muncă ale salariaților ca urmare a efectelor pandemiei SARS-COV-2. Practic, a fost înlăturată condiția prevăzută în O.U.G. nr. 30/2020 referitoare la diminuarea cu minim 25 % a veniturilor și încasărilor și condiția referitoare la limitarea numărului de angajați care puteau beneficia de indemnizație, respectiv maxim 75 % din numărul total al angajaților. În prezent, facilitatea se extinde pentru toți angajații care au fost afectați de epidemia de coronovirus și nu există o limită financiară.

2. Cuantumul acestei indemnizații este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de salariați, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, care la momentul redactării prezentului articol este de 5.429 lei. Calculând procentul de 75% din salariul mediu brut pe țară rezultă că suma maximă a indemnizaţiei de somaj tehnic pe care o va acorda statul pe perioada stării de urgență este de 4.071,75 lei.

3. Durata acordării indemnizației de șomaj

Indemnizația va fi acordată de către stat începând cu 16.03.2020, proporțional cu numărul de zile în care va fi instituită starea de urgență.

4. Deoarece există salariați încadrați cu mai multe contracte individuale de muncă, O.U.G. nr. 32/2020 aduce o serie de prevederi și în privința acestora:

a) în situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de șomaj tehnic.

b) în situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia de șomaj aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

c) în situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia de 75% din salariul de bază plafonată la 75% din salariul mediu brut pe țară poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. O.U.G. nr. 32/2020 stabilește că perioada stării de urgență în care salariații au contractele individuale de muncă suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada acordării indemnizației de șomaj. În situaţia în care stagiul de cotizare realizat este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună.

6. Ce acte trebuie să depună angajatorul pentru a beneficia de indemnizația de șomaj?

Potrivit Ordonanței, angajatorii care au salariați încadrați pe bază de contract individual de muncă vor transmite prin poștă electronică (e-mail, fax) la AJOFM (Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă) și a muncipiului București din raza cărora își au sediul social, următoarele documente:

a) o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal;

b) o declaraţie pe propria răspundere;

c) lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Așadar, nu mai este necesară obținerea certificatului pentru situații de urgență.

7. A fost redus termenul de efectuarea a plăților de către AJOFM către angajatori

Potrivit O.U.G. nr. 32/2020, termenul de plată din bugetul asigurărilor pentru şomaj a fost redus de la 30 de zile la cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Indemnizația va fi virată direct în conturile deschise de angajator la băncile comerciale.

Angajatorul este obligat să efectueze plata indemnizației către fiecare salariat în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor de la AJOFM.

Este important de reținut că această indemnizație nu trebuie avansată din fondurile proprii ale anagajatorilor, ci va fi virată către angajatori de către stat, după care va fi plătită salariaților beneficiari.

8. Alte categorii de beneficiari ai indemnizației de șomaj în baza O.U.G. nr. 32/2020

Potrivit O.U.G. nr. 32/2020, pot beneficia de indemnizația de 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară, respectiv de maxim 4.071,75 lei următoarele categorii de persoane fizice care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2:

a) alți profesioniști, precum cei reglementați de art. 3 alin. (2) din Codul Civil, respectiv persoanele care exploatează o întreprindere (inclusiv liber profesioniști);

b) persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

c) persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a) – c) din nr. 69/2000;

d) persoanele care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe;
e) personalul încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege decât contractul individual de muncă.

Toate aceste categorii de persoane pot beneficia de plata indemnizației de șomaj în baza unei cereri, a unei declarații pe propria răspundere și a copiei cărții de identitate, care vor fi transmise prin mijloace electronice (e-mail, fax) către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile sale subordonate.

Pentru persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000, în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, structurile sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea.

Plata indemnizaţiei se va realiza către structurile sportive, urmând ca acestea să facă ulterior plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.

9. Data limită pentru depunerea cererilor către AJOFM/ANPIS pentru plata indemnizației

Toate categoriile de beneficiari indicați la pct. 1 și 8 (angajatori, profesioniști, sportivi, etc.) vor putea transmite cererea şi documentele aferente la agenţiile teritoriale până la data de 10 ale lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Cu alte cuvinte, pentru plata indemnizației aferente perioadei 16.03-31.03.2020, documentele vor trebui depuse până la 10.04.2020.

Este important de reținut că toate măsurile adoptate prin O.U.G. nr. 32/2020 au la bază componenta de încredere acordată de către Stat tuturor profesioniștilor, astfel că se apelează la buna-credință a acestora.

Așa cum a precizat și dna Ministru al Muncii în data de 27.03.2020, după încetarea stării de urgență persoanele care au solicitat acordarea ajutorului sub forma indemnizației de șomaj vor face obiectul unor verificări prin sondaj.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă