Elevii beneficiază de transport gratuit!

La data de 2 iunie 2020 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.

Prin această Hotărâre a fost reglementată procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurării deplasării elevilor prin următoarele modalități:

a) serviciul public de transport local rutier şi naval;

b) serviciul public de transport rutier judeţean şi naval, între localitatea de domiciliu a elevului şi localitatea unde este şcolarizat;

c) transportul rutier interjudeţean;

d) transportul intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi.

Cine sunt beneficiarii?

De gratuitatea serviciilor publice de transport local vor beneficia elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat care solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparţinând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învăţământ, vizat prin ştampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, cu valabilitate lunară.

Obligațiile operatorului de transport public local

Cele mai importante obligații ale operatorului de transport public sunt:

– de a realiza, pe fiecare unitate de învăţământ, o situaţie care va cuprinde numărul de documente de transport emise şi lista cu beneficiarii acestora, cu precizarea că operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.

– de a emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unităţii de învăţământ.

de a menţine acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului şcolar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

Procedura

În fiecare lună, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISMB, solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului local pentru luna respectivă. La estimarea sumelor solicitate inspectoratele şcolare judeţene/ISMB vor lua în considerare şi sumele neutilizate/restante, după caz, din perioada precedentă.

Inspectoratele şcolare judeţene/ISMB repartizează unităţilor de învăţământ sumele primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru deplasarea elevilor prin servicii de transport public local.

Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în altă localitate faţă de unitatea de învăţământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unităţii de învăţământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinţei care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea şcola. Unitatea de învăţământ eliberează elevului care a depus cererea prevăzută la art. 5 o adeverinţă care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, traseul de la unitatea de învăţământ la localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit. În baza acestei adeverinţe, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, pe traseul prevăzut în adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ.

Tot operatorul de transport este cel care, pe baza situaţiilor certificate de unitatea de învăţământ, va întocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, o singură dată pe lună, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”