Modificările legii privind munca prestată de zilieri operate prin O.U.G. 26/2019

  Forma aplicabilă înainte de O.U.G. 26/2019 Forma aplicabilă potrivit modificărilor O.U.G. nr. 26/2019
1. Art. 1 alin. (3)
(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia:
a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale şi a grădinilor botanice din subordinea universităţilor, pentru activităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. l), m) şi o);
b) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. p)-s);
c) Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c); d)  instituţiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universităţi, institute de cercetare, instituţii cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. k).
Art. 1
(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia: a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale şi a grădinilor botanice din subordinea universităţilor, pentru activităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. g) şi i);
b) abrogat.    
c) Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c);
d) abrogat.
2. Art. 4
(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
Art. 4
(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
3.   Se introduce art. 41
Art. 41
La data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii. Metodologia de întocmire şi transmitere a registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înfiinţarea registrului electronic de evidenţă a zilierilor.
4. Art. 5 alin. (2) lit. a)-c)

a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrele de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului şi/sau la punctele de lucru, după caz;
b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege;    
c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;
Art. 5 alin. (2) lit. a)-c)
a) să înfiinţeze, să completeze şi să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor conform metodologiei şi modelului stabilite prin ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale; b) să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul;
c) să prezinte Registrul electronic de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;
(Notă) – Potrivit art. V alin. (1) din O.U.G. nr. 26/2019, prevederile art. 5 alin. (2) lit. a)-c) se aplică începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale prevăzut la art. 41 din Legea nr. 52/2011.
5. Art. 7  
(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului.    
(2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
(1) Remuneraţia primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Calculul, plata şi declararea impozitului pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier sunt în sarcina beneficiarului.  
(3) Pentru remuneraţia plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (Notă) Prevederile art. 7 alin. (1) și (2) se aplică începând cu veniturile lunii mai 2019.
6. Art. 8
(1) Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.
Art. 8
(1) Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi.
7. Art. 9
(1) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.   (2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.
Art. 9
(1) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.
(2) Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului.
(3) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (5) În situaţia producerii unui accident de munca sau boală profesională beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.
(Notă) Prevederile referitoare la art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2011  se aplică începând cu veniturile lunii mai 2019, iar prevederile referitoare la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 52/2011  intră în vigoare la data de 1 mai 2019.
8. Art. 11
(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar.
Art. 11
(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii.
9. Art. 13
(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02; c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;    
Art. 13  
(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
e) publicitate – grupa 731;
f) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
i) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
j) restaurante – clasa 5610;
k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă