O.U.G. nr. 114/2018 adoptă noi situații de scutire de impozit pentru veniturile realizate din salarii

Potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, beneficiază de scutire de impozit pe veniturile realizate din salarii și persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:

(i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii; domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri (ii) CAEN:

2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;

2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii; 2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;

0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;

711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;

c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv şi sunt realizate în baza contractului individual de muncă;

d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii.

Art. 68 din O.U.G. nr. 114/2018 stabilește următoarele:

(1) Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care îşi
desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care
desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct.
5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asigurate în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei.
(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) beneficiază în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie
2028 de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru şomaj, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori a contribuţiei asiguratorii pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Perioadele lucrate în sectorul construcţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

O.U.G. nr. 114/2018 stabilește scutiri și de la plata contribuției la fondurile de pensii administrate privat în temeiul Legii nr. 411/2004:

”Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate de la prevederile alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv”.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”