Redobândire cetățenie. Jurisprudență

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A IX -A C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA CIVILĂ NR. 32

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 13.01.2020

CURTEA CONSTITUITĂ DIN :

PREŞEDINTE : C_____ A______ N_____

JUDECĂTOR : O___ E____ P____

JUDECĂTOR : A_____ C______ O_____

GREFIER : A______ M______ C________

Pe rol soluţionarea recursului promovat de recurenta pârâtă A__________ NAŢIONALĂ P_____ CETĂŢENIE , îm potriva sentinţei civile nr. 2655/11.04. 2019 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX , în contradictoriu cu intimatul reclamant K_____ D_____ , având ca obiect obligare emitere act administrativ, cetăţenie, obligaţia de a face .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns intimatul reclamant, prin avocat ………………………… cu împuternicire avocaţială la dosarul Tribunalului Bucureşti – fila 5, lipsind recurenta pârâtă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează faptul că recurenta pârâtă a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, după care:

Nefiind cereri prealabile de formulat, Curtea acordă cuvântul pe propunere de probe.

Apărătorul intimatului reclamant solicită administrarea probei cu înscrisuri, în acest sens depune în şedinţă publică informaţii de interes public obţinute atât de la A__________ Naţională p_____ Cetăţenie, cât şi de la Ministerul Afacerilor Externe prin care dovedeşte că actele pe care le depune în dosarul de cetăţenie sunt acte autentice conform Tratatului Bilateral încheiat între cele două ţări şi intrat în vigoare în anul 2015.

De asemenea, depune practică judiciară relevantă şi mai ales o întâmpinare depusă de către A__________ Naţională p_____ Cetăţenie într-un dosar identic din februarie 2019 în care, chiar şeful juridic care semnează această întâmpinare afirmă că filiaţia se dovedeşte cu certificatul de naştere, învederând că este important acest aspect p_____ că în dosarul de faţă partea pe care o reprezintă a depus ca dovadă de cetăţenie un certificat de naştere.

Mai mult, depune în şedinţă publică un înscris esenţial, respectiv dosarul Krylova Evghenia cu succesiunea actelor, este un dosar care a fost judecat în fond şi în recurs, s-a solicitat certificat de naştere, s-a respins dosarul p_____ că nu a fost depus certificat de naştere p_____ că nu mai există arhivele, s-a câştigat în instanţa, a obligat instanţa să reanalizeze cu respectarea dispoziţiilor legale, dar important este că p_____ a se pune în executare hotărârea, face dovada că s-a solicitat extras de pe naştere, ceea ce vrea să sublinieze este reaua-credinţă solicitându-se a se avea în vedere că A__________ Naţională p_____ Cetăţenie nu a solicitat prin recurs să se dispună admiterea recursului în sensul de a se dispune reanalizarea recursului de către aceasta.

Precizează că a avut o speţă, la un alt complet, în care instanţa a admis recursul şi a dispus reanalizarea dosarului, doreşte să arate prin înscrisul pe care l-a depus în şedinţă publică faptul că dacă instanţa dispune reanalizarea dosarului, se va ajunge în aceeaşi situaţie, a aşteptat 2 ani să se soluţioneze dosarul, 2 ani pe respingere p_____ că nu s-a depus certificat de naştere şi o să i se solicite extras de pe naştere, mai există posibilitatea să se ceară şi certificat de arhivă şi copie de pe registrul metrical al naşterilor. Menţionează că a depus aceste probe, apreciind că sunt relevante p_____ soluţi onarea cauzei.

Curtea încuviinţează proba cu înscrisuri noi, respectiv cele depuse de către intimatul reclamant la prezentul termen de judecată.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe noi de administrat în etapa procesuală a recursului, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în apărare asupra recursului formulat.

Apărătorul intimatului reclamant solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea soluţiei pronunţate de instanţa de fond ca legală şi temeinică. Afirmă A__________ Naţională p_____ Cetăţenie prin motivele de recurs că doar bunicul intimatului reclamant este un posibil cetăţean român, legea este foarte clară, este suficient a se face dovada că numai un ascendent a fost cetăţean român.

Mai mult, în acest dosar, este de 3 ori depus la filele 47-48 şi 68-69 şi 80-81 certificatul de naştere al bunicului intimatului reclamant din arhivă, K_____ D______ născut pe 30.10.1921 în satul Călineşti, raionul Cozmeni, regiunea Cernăuţi, certificat de căsătorie şi toată legătura a rborelui genealogic. A__________ Naţională p_____ Cetăţenie , cu 4 zile înainte de a se formula recurs în dosarul de fond, pe 14.05.2019 şi la 3 săptămâni de la încuviinţarea dosarului, solicita extras de pe certificatul de naştere, dar adresa respectivă prin care se solicită acest extras nu este motivată în fapt şi în drept, se află la fila 11 din dosar.

Precizează că la fila 15 din dosar există o cerere de studiu şi copiere dosar şi a solicitat să se motiveze în fapt şi în drept adresa de completare şi să spună de ce certificatul de naştere nu este bun şi mai trebuie să prezinte extras, în situaţia în care la înregistrarea oricărui dosar există obligaţia de a se prezenta şi originalul şi a depus dovadă că există Tratate internaţionale recunoscute atât de către MAE, cât şi de ANC, că acelea sunt acte autentice. Face vorbire A__________ Naţională p_____ Cetăţenie în motivele de recurs că s-a dispus verificarea internaţională a actelor intimatului reclamant şi nu au venit răspunsurile la fila 39. Arată că o verificare internaţională în primul rând nu ar fi trebuit să o facă A__________ Naţională p_____ Cetăţenie , ci parchetul, p_____ că toate instituţiile au dat pozitiv, SRI, SIE p_____ că altfel imediat ar fi spus că există o problemă în acest sens. Intimatul reclamant a dat răspuns în data de 18.09.2019 cu privire la o adresă care există la fila 16 cu privire la care consideră că este o adresă nemotivată în fapt şi în drept şi nu s-a întâmplat nimic, dar ce este foarte important este că în dosarul de recurs, instanţa dispune cât se poate de clar şi se pronunţă expres cu privire la faptul că s-au solicitat acte în completare, a ataşat special şi recursul Autorităţii Naţionale p_____ Cetăţenie din dosarul respectiv de fond şi spune cât se poate de clar instanţa d e recurs : “ Mai mult, instanţa observă cu câteva zile înainte de formularea recursului că s-au solicitat acte în completare fără o justificare pertinentă.”, aceasta înseamnă că adresa este nemotivată în fapt şi în drept, adică fără o justificare pertinentă, considerând că există o autoritate de lucru judecat cu privire la acea adresă pe art. 430 alin. 2 C.pr.civ.

Solicită respingerea recursului ca nefondat şi să se menţină soluţia instanţei de fond ca legală şi temeinică, instanţa de fond reţinând cât se poate de clar că din actele dosarului rezultă foarte clar linia ascendentă a reclamantului fiind depuse certificate de naştere, cazier, paşaport, ş.a.m.d. Dacă instanţa va admite recursul şi va dispune reanalizarea cererii, a făcut dovada că este vina Autorităţii Naţionale p_____ Cetăţenie , a avut un dosar Krylova Evghenia în data de 09.12.2019 în care a câştigat şi s-a dispus reanalizarea dosarului cu respectarea legii care înseamnă faptul că există certificat de naştere şi extras de pe naştere şi dacă nu s-a putut prezenta certificatul s-a dat din nou respingere. Arată că va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

În temeiul dispoziţiilor art. 394C.pr.civ. Curtea declară dezbaterile închise şi reţine cauza în pronunţare.

C U R T E A,

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 2655/11.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX , a fost admis ă acţiunea formulată de reclamantul Kul eba D_____ , în contradictoriu cu pârâta A__________ Naţională P_____ Cetăţenie , a fost anulat ordinul nr .1760/P/02.11.2018 emis de pârâtă şi a fost o bliga tă pârât a sa emită un nou ordin prin care sa aprobe cererea de redobândire a cetăţenie i romane formulată de reclamant .

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta A__________ Naţională p_____ Cetăţenie solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii atacate şi pe fond respingerea tuturor capetel or de cerere din cererea de chemare în judecată.

Î n motivarea cererii de recurs s-a arătat, în esenţă, că este incident motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.p.civ. , întrucât prima instanţă a admis acţiunea ignorând complet întregul context în care Comisia p_____ cetăţenie a solicitat intimatului să depună înscrisuri la dosarul de cetăţenie. Intimatul a depus p_____ pretinsul ascendent fost cetăţean român un certificat de naştere în copie legalizată, astfel că nu ar fi trebuit să existe impedimente în a depune extrasul despre înregistrarea naşterii, în original. Intimatul a invocat un singur ascendent posibil fost cetăţean român şi în nenumărate cazuri s-a constatat că nu corespund realităţii înscrisurile determinante p_____ soluţionarea unor cereri de cetăţenie.

S-a mai arătat că nu poate fi primită susţinerea primei instanţe în sensul că solicitarea de înscrisuri în original este excesivă, din moment ce acestea au fost prezentate la depunerea cererii de cetăţenie. Instanţa confundă atribuţiile personalului ANC care înregistrează cererile de cetăţenie cu atribuţiile Comisiei p_____ cetăţenie.

Recurenta-pârâtă a precizat că este perfect legitimă solicitarea unor extrase de stare civilă în original, acestea având elemente de siguranţă care nu se regăsesc în copia legalizată depusă la dosarul de cetăţenie.

A__________ este datoare să stăruie, prin toate mijloacele, p_____ verificarea autenticităţii actelor care compun dosarul de cetăţenie, atunci când există suspiciuni. Principiul veridicităţii actului administrativ impune ca situaţia de fapt pe care acesta o constată să corespundă realităţii, iar interesul public impune clarificarea acestei situaţii de fapt, p_____ ca actul administrativ să fie legal şi temeinic.

Având în vedere suspiciunile cu privire la autenticitatea actelor depuse p_____ dovedirea descendenţei dintr-un fost cetăţean român, prin adresa nr. xxxxx/ANC/14.05.2018 Comisia p_____ cetăţenie i-a solicitat intimatului să depună înscrisuri necesare soluţionării cererii sale de cetăţenie şi a stabilit termenul din 1.10.2018 p_____ a-i da posibilitatea de a completa dosarul în termen de 4 luni de la primirea solicitării. Intimatul, prin avocat, a refuzat explicit să dea curs solicitării Comisiei de completare a dosarului administrativ şi a refuzat să comunice înscrisurile solicitate, depunând doar în copie legalizată certificatul privind naşterea bunicului patern.

De asemenea, s-a mai arătat că prin adresa nr. xxxxx/ANC/14.05.2018 Comisia p_____ cetăţenie s-a adresat Ministerului Justiţiei – Direcţia de D____ Internaţional şi Cooperare Judiciară cu solicitarea de a întreprinde demersurile necesare în vederea verificării autenticităţii actelor de stare civilă depuse în copie legalizată în dosarul de cetăţenie, însă până la data formulării prezentului recurs nu s-a primit un răspuns la această solicitare.

La data de 29.08.2019 intimatul-reclamant a formulat întâmpinare la cererea de recurs prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi obligarea recurentei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu de avocat.

Examinând sentinţa recurată, prin prisma criticilor şi apărărilor formulate, în raport de probele administrate şi de dispoziţiile legale incidente, constată că recursul este fondat , potrivit considerentelor ce vor fi expuse în continuare .

Criticile formula te de recurent a-pârâtă sunt subsumate cazului de casare prev. de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod proc.civ care stabilesc: „(1) Casarea unor hotărâri se poate cere numai p_____ următoarele motive de nelegalitate: 8. când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept materia l .”

Prin acţiunea formulată în faţa primei instanţe, intimatul-reclamant a solicitat anularea ordinului nr. 1760/P/02.11.2018 de respingere a cererii de acordare a cetăţeniei române, precum şi obligarea la emiterea unui nou ordin prin care sa să fie acordată cetăţenia română .

Prima instanţă a admis în integralitate cererea intima tului-reclamant .

Cu toate acestea, i nstanţa de recurs împărtăşeşte numai în parte soluţia adoptată de prima instanţă în raport de considerentele ce succed:

Dispoziţiile legale a căror aplicare şi interpretare a fost realizată de către prima instanţă sunt reprezentate de art. 16 alin. 2 lit. b din Legea 21/1991 şi au următorul conţinut:

„ (2) P___________ Comisiei p_____ cetăţenie, prin rezoluţie, dispune:

(…….)

b) completarea dosarului, în termen de cel mult 4 luni de la primirea solicitării secretariatului tehnic al Comisiei de către petent, în cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, sub sancţiunea respingerii cererii ca nesusţinută ; ”.

Prin adresa nr. xxxxx/14.05.2018, recurenta-pârâtă ANC a solicitat intimatului-reclamant K_____ D_____ completarea dosarului de redobândire a cetăţeniei române cu „e xtras din Registrul de stat al actelor stării civile a cetăţenilor din Ucraina despre înregistrarea naşterii bunic ului patern , în original, însoţit de traducerea legalizată, din care să rezulte data şi locul naşterii acest u ia ”.

Întrucât intimatul-reclamant nu s-a conformat solicitării recurentei-pârâte, cererea de redobândire a cetăţeniei române a fost respinsă ca nesusţinută, în temeiul art. 16 alin.2 lit. b) din Legea nr. 21/1991.

Curtea constată că în mod corect s-a reţinut de către judecătorul fondulu i faptul că respingerea cererii formulate de intimatul-reclamant constituie manifestarea unui refuz nejustificat emis cu exces de putere, în condiţiile în care ordinul atacat nu prezintă o motiva re concretă în fapt şi în drept p_____ care recurenta pârâtă a înlăturat documentaţia depusă de intimatul- reclamant alăturat cererii de redobândire a cetăţeniei române şi a apreciat caracterul incomplet al documentaţiei administrative. De altfel, nici adresa de so licitare a documentaţiei nr. xxxxx/14.05.2018 (adresă care a stat la baza refuzului exprimat prin ordinul atacat) nu cuprinde o motivare concretă a necesităţii completării documentelor deja depuse de către intimatul-reclamant.

Totodată, Curtea nu poate da relevanţă pretinselor suspiciuni ale recurentei-pârâte referitoare la veridicitatea actelor de stare civilă depuse în susţinerea cererii de redobândire a cetăţeniei, din moment ce reprezintă simple afirmaţii ale autorităţii, nedovedite în cauză. Nu poate fi contestat dreptul recurentei-pârâte de a v erific a autenticit atea actelor de stare civilă emise de autorităţile competente din Ucraina, însă lipsa unui răspuns al Ministerului Justiţiei nu poate fundamenta respingerea cererii de redobândire a cetăţeniei, ci justifică tocmai o soluţie contrară, bazată pe aparenţa de legalitate a actelor juridice ce nu au fost desfiinţate ori revocate . De asemenea, se impune precizarea că jurisprudenţa citată de recurenta-pârâtă în cuprinsul cererii de recurs nu este relevantă şi nici obligatorie în prezenta cauză întrucât sentinţa pronunţată în dosar ul nr. xxxxx/3/2018 a fost casată în calea de atac a recursului, iar dosarul nr. xxxxx/3/2017 are un obiect diferit faţă de prezentul litigiu. Pe de altă parte, conform Codului de procedură civilă în vigoare, jurisprudenţa naţională nu este izvor de drept şi nu este obligatorie, cu excepţiile prevăzute de lege.

În raport de înscrisurile depuse de către intimatul-reclamant în susţinerea cerer ii de redobândire a cetăţeniei, respectiv certificat de naştere al bunicului K_____ D______, emis de Oficiul Stării Civile Cozmeni, reg. Cernăuţi, Ucraina, ce se coroborează cu actele de stare civilă depuse la dosar şi din care rezultă data şi locul naşterii bunicului patern al intimatului-reclamant K_____ D_____ , solicitarea nemotivată a recurentei-pârâte în sensul completării dosarului administrativ cu e xtras din Registrul de stat al actelor stării civile a cetăţenilor din Ucraina şi respingerea cererii ca urmare a nedepunerii întocmai a înscrisului solicitat conturează excesul de putere în conduita autorităţii recurente-pârâte prin încălcarea dreptului intimatului-reclamant de a-i fi analizată cererea de redobândire a cetăţeniei române.

În acord cu instanţa de fond, Curtea nu poate reţine justificarea recurentei-pârâte în ceea ce priveşte necesitatea completării dosarului administrativ. În primul rând, a__________ recurentă nu indică dispoziţiile legale care fundamentează solicitarea de depunere a unui anume înscris, în condiţiile existenţei în dosarul administrativ a actelor de stare civilă relevante, inclusiv certificatul de naştere al bunicului patern, din care rezultă atât locul naşterii, cât şi filiaţia intimatului-reclamant faţă de ascendentul său de gradul II, iar recurenta-pârâtă a înlăturat toate aceste înscrisuri fără o minimă motivare.

Curtea reţine că în Legea nr. 21/1991 nu există dispoziţii legale care să impună un standard probatoriu în privinţa dovedirii ipotezei reglementate de art. 11 din lege, forţa doveditoare a înscrisurilor de stare civilă urmând a fi apreciată conform specificului fiecărui caz în parte. Această concluzie se impune întrucât art. 13 alin. 1 din Legea nr. 21/1991 prevede că cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române este însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege , fără însă a defini ori enumera cu caracter de principiu aceste acte .

De asemenea, nici argumentul recurentei-pârâte în sensul că intimatul-reclamant a invocat un singur ascendent posibil fost cetăţean român nu reprezintă o justificare a refuzului de a analiza pe fond cererea de redobândire a cetăţeniei, din moment ce o atare condiţie a existenţei mai multor ascendenţi nu este prevăzută de art. 10 sau 11 din Legea nr. 21/1991.

Totodată, lipsită de relevanţă este şi existenţa altor cazuri în care înscrisurile depuse de solicitanţi nu corespund realităţii, din moment ce în prezenta cauză nu există nicio dovadă p_____ a se susţine lipsa de autenticitate a actelor de stare civilă depuse alăturat cererii de redobândire a cetăţeniei.

Cu toate acestea, se impune constatarea că în faza administrativă recurenta-pârâtă nu a analizat pe fond cererea intimatului-reclamant din perspectiva îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.11 şi art . 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea nr. 21/1991, ci a respins cererea exclusiv p_____ un considerent de ordin formal . De asemenea, o analiză a îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de lege p_____ redobândirea cetăţeniei române nu a fost realizată nici de către instanţa de fond.

De altfel, Curtea reţine că prima instanţă nu putea proceda la o analiză pe fondul cererii de redobândire a cetăţeniei , în condiţiile în care actul administrativ contestat nu conţine o verificare sub aspectul îndeplinirii tuturor condiţiilor de redobândire a cetăţeniei române , p_____ ca instanţa de judecată să procedeze la un contr ol de legalitate şi temeinicie .

Chiar dacă dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ consacră caracterul de plină jurisdicţie p_____ instanţa de contencios administrativ, conferindu-i posibilitatea să reformeze decizia administrativă, Curtea apreciază că aceasta poate avea loc doar în măsura în care eventuala obligare a pârâtului la reevaluarea situaţiei ar prezenta caracter exclusiv formal, lipsind litigiul de finalitatea sa firească. Or, în speţă, ac eastă situaţie nu se regăseşte, întrucât pârâtul nu a analizat fondul dreptului pretins de reclamant, rezumându-se la a emite ordinul de respingere considerând cererea nesusţinută conform art. 16 alin. 2 lit. b din Legea 21/1991.

A proceda altfel şi a obliga direct pârâtul la emiterea ord inului de acordare a cetăţeniei implică imixtiunea instanţei de judecată în competenţa proprie pârâtului, negându-i posibilitatea de a evalua cererea de redobândire a cetăţeniei din perspectiva îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de lege .

P rin soluţia pronunţată nu sunt nesocotit e dispoziţiile art. 6 din C onvenţia Europeană a Drepturilor Omului din perspectiva accesului efectiv la o instanţă, având în vedere că în materia contenciosului administrativ accesul la instanţă presupune garantarea dreptului de a supune controlului judecătoresc actul administrativ propriu-zis sau asimilat, iar nu posibilitatea de a obţine soluţionarea în mod direct de către instanţa de contencios administrativ a cererii adresate autorităţii.

Pe cale de consecinţă, Curtea reţine că prezentul recurs este fondat, fiind incident motivul de casare prev. de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ., iar în temeiul art. 498 alin. 1 C.pr.civ., al art. 18 şi al art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, Curtea va casa în parte sentinţa recurată şi va admite în parte cererea de chemare în judecată, în sensul a nul ării Ordinul ui ANC nr.1760/P/02.11.2018 şi obligării pârâtei să reanalizeze cererea de redobândi re a cetăţeniei române formulată de reclamantul K_____ D_____, din perspectiva îndeplinirii tuturor condiţiilor legale p_____ redobândirea cetăţeniei române. Totodată, p_____ considerentele expuse, va r espinge ca neîntemeiată cererea reclamantului de acordare a cetăţeniei române .

P_____ ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Admite recursul promovat de recurenta pârâtă A__________ NAŢIONALĂ P_____ CETĂŢENIE cu sediul în Bucureşti , ___________________, sector 3 , împotriva sentinţei civile nr. 2655/11.04. 2019 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX , în contradictoriu cu intimatul reclamant K_____ D_____ cu domiciliul ales la Cabinet Avocat Z______ C_______ B_____ cu sediul în Bucureşti, __________________, ______________, _____________, sector 6 .

Casează în parte sentinţa civilă recurată şi în consecinţă:

Admite în parte cererea de chemare în judecată.

Anulează Ordinul ANC nr.1760/P/02.11.2018 şi dispune reanalizarea de către pârâtă a cererii de redobândire a cetăţeniei române formulate de reclamantul K_____ D_____.

Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantului d e acordare a cetăţeniei române.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13.01.2020.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

C_____ A______ N_____ O___ E____ P____ A_____ C______ O_____

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”