Redobândirea cetățeniei române. Termen de soluționare a cererii. Jurisprudență

verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei trebuie să se încadreze în termenul de 5 luni de la data înregistrării cererii, termen în care instituţia recurentă are obligaţia de a depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea cererii.”

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

SECŢIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA CIVILĂ NR. 82

Şedinţa publică din data de 16.01.2020

Curtea constituită din:

PREŞEDINTE O_____ S____

Judecător A______ T_____

Judecător A_____ C______ O_____

Grefier C________-T______ R___

Pe rol se află soluţionarea cererii de recurs formulată de recurentul-pârât A__________ N________ P_____ C________ şi recurentul-pârât P___________ A__________ N________ P_____ C________, împotriva sentinţei civile nr. 4705/24.06.2019, pronunţată de TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A II-A – C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL în dosarul nr. XXXXXXXXXXX , în contradictoriu cu intimata-reclamantă K________ I___ , având ca obiect: „obligare emitere act administrativ”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică , sunt lipsă părţile.

Faţă de lipsa părţilor la apelul nominal, date fiind dispoziţiile art. 121 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor de judecată aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1375/17 decembrie 2015, Curtea dispune reluarea cauzei la sfârşitul listei de şedinţă.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la a doua strigare a cauzei, sunt lipsă părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de şedinţă, care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

CURTEA

Deliberând asupra recursului formulat, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 4705/24.06.2019 pronunţată în dosarul nr. XXXXXXXXXXX , Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a C_________ Administrativ şi Fiscal a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul K________ I___, în contradictoriu cu pârâţii A__________ NAŢIONALĂ P_____ CETĂŢENIE şi P___________ AUTORITĂŢII NAŢIONALE P_____ CETĂŢENIE. A obligat pârâţii să soluţioneze cererea reclamantului privind redobândirea cetăţeniei române care face obiectul dosarului nr.xxxxx/RD/26.09.2018.

Împot riva acestei sentinţe, comunicată la 15.07.2019, au declarat recurs, înregistrat la data de 19.07.2019, pârâţii A__________ Naţională p_____ Cetăţenie şi preşedintele ANC prin care au solicitat admiterea recursului, cu consecinţa casării hotărârii atacate şi, pe fond, respingerea tuturor capetelor de cerere din cererea de chemare în judecată.

În motivarea recursului recurenţii au arătat că în fapt, prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat instanţei, în contradictoriu cu ANC şi preşedintele ANC, să constate nesoluţionarea în termenul legal a cererii sale de redobândire a cetăţeniei române şi să oblige pârâţii la soluţionarea acesteia.

Instanţa de fond a admis acţiunea reclamantei, susţinând că pârâţii aveau obligaţia de soluţionare a cererii în termenul prevăzut de lege, de 5 luni de la data înregistrării acesteia.

Recurenţii au reţinut următoarele motive de recurs: art. 488 alin. 1 pct. 8 C.p.civ.: „hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.”

În continuare recurenţii au învederat că judecătorul fondului a interpretat greşit natura termenului de 5 luni de zile, prevăzut de art. 16 alin. 2 lit. c) din Legea cetăţeniei române, considerând că acesta este unul de soluţionare a cererii de cetăţenie. Instanţa a reţinut că „pârâta avea obligaţia de a depune toate diligentele necesare, potrivit obligaţiilor legale ce îi revin, p_____ ca verificarea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei de către reclamant să se încadreze în interiorul termenului de 5 luni de la înregistrarea cererii…”.

Totodată, recurenţii au reţinut că termenul mai sus precizat este unul de verificare a cererii de cetăţenie, iar nu unul de soluţionare a acesteia.

Prin OUG nr. 37/2015, p_____ modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, a fost clarificată natura termenului de 5 luni prevăzut de art. 16 alin. 2 lit. c) din Legea cetăţeniei române, acesta fiind reglementat de legiuitor p_____ etapa prealabilă, de documentare şi completare a dosarului de cetăţenie. Astfel, a precizat că textul menţionat aşa cum a fost precizat de legiuitor stabileşte: „P___________ Comisiei p_____ cetăţenie, prin rezoluţie, dispune fixarea primului termen, la care Comisia va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare acordării sau redobândirii cetăţeniei române potrivit art. 11, la cel mult 5 luni de la data înregistrării cererii.”

Au arătat că aceste termene despre care legea face acum vorbire în mod explicit, vizează „verificarea” îndeplinirii condiţiilor de redobândire a cetăţeniei române de către membrii Comisiei p_____ cetăţenie, entitate fără personalitate juridică din cadrul Autorităţii Naţionale p_____ Cetăţenie. Soluţionarea cererilor, astfel cum în mod expres statuează legiuitorul prin dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 21/1991, republicată, se realizează însă prin aprobarea acestora „prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale p_____ Cetăţenie, pe baza propunerilor Comisiei.”

Prin urmare, au reţinut că se impune fixarea unui termen sau a unor termene ulterioare, dacă la primul termen stabilit, Comisia p_____ cetăţenie nu poate propune o soluţie în dosar, din motive întemeiate:

• nu au fost primite unele din relaţiile solicitate instituţiilor abilitate ale statului;

• sunt necesare clarificări cu privire la situaţia juridică a petentului, astfel că este necesară corespondenţa suplimentară cu instituţiile abilitate ale statului;

• dosarul petentului nu este complet şi îi sunt solicitate acestuia acte în completare;

• prin analizarea dosarului intimatului nu s-ar mai respecta ordinea de procesare a cererilor de cetăţenie prin raportare la data înregistrării acestora.

Au arătat că în fapt, intimata a depus cererea de redobândire a cetăţeniei române înregistrată la A__________ Naţională p_____ Cetăţenie cu nr. xxxxx/RD/2018.

După înregistrarea cererii la data de 26.09.2018, preşedintele Comisiei p_____ cetăţenie a dispus:

•solicitarea de relaţii cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 8 al. 1) lit b) şi e), la care face trimitere art. 11 din Legea cetăţeniei române (în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 21/1991, republicată);

•fixarea termenului la care face trimitere art. 16 alin. (2) lit. c) din Lege, la data de 04.02.2019.

De asemenea, au arătat contrar susţinerilor primei instanţe că A__________ Naţională p_____ Cetăţenie şi-a îndeplinit obligaţiile legale faţă de reclamantă, respectiv:

• a înregistrat cererea la secretariatul tehnic al Comisiei;

• a solicitat relaţii autorităţilor abilitate;

• a fixat termenul la care Comisia analizează şi verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 11 raportat la art. 8 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 21/1991.

Prin urmare, au menţionat că nu este în prezenţa unei exprimări explicite, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane. In plus, a precizat că legiuitorul a ales să sancţioneze doar refuzul nejustificat. Atunci când nu există un exces de putere, nu poate fi reţinut refuzul nejustificat de soluţionare a cererii.

Au apreciat că în cauză este incident termenul „rezonabil”, astfel cum este reglementat de art. 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi în interpretarea Recomandării/R__/C.M./2007/7, având în vedere volumul mare de activitate al autorităţii administrative.

Astfel cum rezultă din Rapoartele anuale de activitate, publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale p_____ Cetăţenie, precum şi din preambulul OUG 65/2017 p_____ modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, volumul de activitate al instituţiei a crescut exponenţial de la 21.987 cereri de cetăţenie în anul 2014, 81.531 în anul 2015, la 115.217 în 2016, aşadar de peste 5 ori.

Au precizat că, în contextul e voluţiilor internaţionale recente, creşterea numărului solicitanţilor de cetăţenie română proveniţi din spaţiul ex-sovietic s-a menţinut şi chiar a continuat să crească semnificativ în anul 2016 şi în anul 2017, fiind înregistrate 94.500 de cereri noi în anul 2017.

Cele peste 100.000 de dosare aflate în lucru, alcătuite din cererile de acordare/redobândire a cetăţeniei române însoţite de înscrisurile depuse de petenţi în dovedirea îndeplinirii condiţiilor legale, sunt verificate de Comisia p_____ cetăţenie, a cărei activitate permanentă este asigurată în prezent de 20 de membri, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul A.N.C., care îşi desfăşoară concomitent şi activitatea specifică în cadrul compartimentelor funcţionale ale instituţiei.

P_____ a fi în măsură să soluţioneze un număr crescut de dosare într-un termen optim, Comisia p_____ cetăţenie îşi desfăşoară activitatea în „complete” compuse din 3 membri, aşadar cu respectarea cvorumului minimal impus de lege. În acest context, a arătat că fără a beneficia de resurse umane suplimentare, Comisia p_____ cetăţenie a analizat în anul 2016 nu mai puţin de 96.787 de dosare de cetăţenie.

Faţă de realităţile obiective prezentate instanţei chemate să controleze conduita autorităţii recurente, realităţi determinate de evoluţii externe greu de prevăzut, au reţinut că este evident că termenul stabilit iniţial în limita termenului legal de 5 luni, prevăzut de art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 21/1991, republicată, în multe cazuri, nu coincide cu termenul la care Comisia p_____ cetăţenie, după verificarea cererii sub toate aspectele, propune preşedintelui Autorităţii o soluţie de admitere sau respingere în dosar.

Au menţionat că acest prim termen este însă întotdeauna valorizat prin demersurile prealabile necesare verificării fiecărui petent sub aspectul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 8 alin. 1) lit. b) şi e) din Legea nr. 21/1991, republicată.

Astfel, au reţinut că rezultă însă, în mod evident, că durata parcursului procedurii administrative, atunci când este determinată exclusiv de imperativul asigurării unui tratament unitar, nediferenţiat, p_____ toţi solicitanţii sub aspectul celerităţii procedurii, nu se datorează unei conduite culpabile a autorităţii pârâte.

Faţă de cele ce preced, au solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii recurată şi, rejudecand cauza, respingerea tuturor capetelor de cerere din acţiunea introductivă formulată de intimata-reclamantă.

În probaţiune: înscrisuri

În temeiul art. 223 din Codul de procedură civilă au solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Asupra recursului formulat, constatând că este competentă să procedeze la soluţionare în condiţiile art. 483 alin. 4 C__, Curtea, analizând sentinţa civilă recurată, reţine următoarele:

Referitor la motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că acesta este nefondat.

Astfel, potrivit art. 16 din Legea nr. 21/1991: “ (1) Cererea de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române este înregistrată la secretariatul tehnic al Comisiei. (2) P___________ Comisiei p_____ cetăţenie, prin rezoluţie, dispune: a) solicitarea de relaţii de la orice autorităţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b) şi e), ce urmează a fi comunicate Comisiei într-un termen ce nu va depăşi 60 de zile, iar în situaţii excepţionale, în limitele termenului prevăzut la lit. c); b) completarea dosarului, în termen de cel mult 4 luni de la primirea solicitării secretariatului tehnic al Comisiei de către petent, în cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, sub sancţiunea respingerii cererii ca nesusţinută; c) fixarea primului termen, la care Comisia va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare acordării sau redobândirii cetăţeniei, la cel mult 5 luni de la data înregistrării cererii.”

Contrar susţinerilor recurentei-pârâte, instanţa de fond a aplicat corect aceste dispoziţii legale speciale, reţinând că verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei trebuie să se încadreze în termenul de 5 luni de la data înregistrării cererii, termen în care instituţia recurentă are obligaţia de a depune toate diligenţele necesare p_____ rezolvarea cererii.

Chiar apreciind ca fiind corecte susţinerile teoretice ale recurentului conform cărora existenţa termenului de 5 luni p_____ stabilirea primului termen în vederea soluţionării cererii nu exclude acordarea unor termene ulterioare, se constată că în cauză, recurentul nu a prezentat o justificare pertinentă p_____ această depăşire.

Susţiner ile de ordin general potrivit cărora nu au fost primite unele din relaţiile solicitate instituţiilor abilitate ale statului, sunt necesare clarificării cu privire la situaţia juridică a petentului, astfel că este necesară corespondenţa suplimentară cu instituţiile abilitate ale statului , dosarul petentului nu este complet şi îi sunt solicitate acestuia acte în _____________________ neprobate, nu sunt apte să justifice pasivitatea autorităţii în condiţiile în care cererea intimat ei datează din 26.09.2018 iar termenul fixat în condiţiile art. 16 alin 2 lit c din Lege a fost 04.02.2019 .

De asemenea, verificând respectarea obligaţiei de soluţionare a cererii intimat ei într-un termen rezonabil în raport de complexitatea cauzei, comportamentul părţilor, comportamentul autorităţii, importanţa obiectului procesului, momentul punerii în executare, Curtea constată, în raport de probele care au fost administrate, că nici complexitatea cauzei, nici comportamentul intimatulei nu justifică prelungirea duratei procedurii de soluţionare a cererii. În ceea ce priveşte însă comportamentul autorităţii, Curtea reţine că nu au fost depuse dovezi din care să reiasă demersurile întreprinse cu celeritate de recurent în vederea soluţionării cererii intimatului, cu respectarea termenelor instituite prin art. 16 din Legea 21/1991 , fiind aşadar incidente prevederile art. 2 alin 1 lit. i din Legea nr. 554/2004.

În anumite limite, se poate justifica, depăşirea termenelor de recomandare stabilite p_____ soluţionarea cererilor de redobândire a cetăţeniei române, însă, în cauză nu au fost furnizate suficiente dovezi cu privire la acest aspect. De asemenea, nici în prezent a__________ recurentă nu a făcut dovada soluţionării cererii intimatului deşi s-a scurs un interval de timp de peste un an de la data depunerii acesteia, interval care depăşeşte cu mult termenele stabilite de Legea 21/1991, iar în lipsa unor justificări adecvate, chiar şi noţiune a de termen rezonabil.

În raport de toate aceste aspecte, în temeiul art. 496 alin. 1 Cod proc. civ. va respinge recursul ca nefondat.

P_____ ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Respinge recursul formulat de recurentul-pârât A__________ N________ P_____ C________ şi recurentul-pârât P___________ A__________ N________ P_____ C________, ambii cu sediul în Bucureşti, __________________, sector 3, împotriva sentinţei civile nr. 4705/24.06.2019, pronunţată de TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A II-A – C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL în dosarul nr. XXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimata-reclamantă K________ I___, cu domiciliul ales la Cabinet de avocat …………………… din Bucureşti, având ca obiect: „obligare emitere act administrativ” ca nefondat.

Definitivă.

Pronunţată azi, 16.01.2020, în şedinţă publică.

Preşedinte, Judecător, Judecător,

O_____ S____ A______ T_____ A_____ C______ O_____

Grefier,

C________-T______ R___

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”