Românii pot beneficia de până la 20.000 lei pentru achiziţia şi montarea de panouri solare fotovoltaice

În data de 14 decembrie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial Ghidul de finanţare a instalării de panouri fotovoltaice prin care Statul oferă până la 20.000 de lei solicitanților care îndeplinesc condițiile.

Românii care vor să facă tranziția de la alimentarea cu curent de la reţea la alimentarea cu curent de la panouri solare fotovoltaice vor putea solicita de la Stat suma de până la 20.000 de lei.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei, urmând ca restul sumei în procent de 10% să fie suportată de solicitant.

Conform Ghidului de finanțare, cheltuielile eligibile în cadrul programului sunt definite astfel:

1. cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părți componente:

a) panouri fotovoltaice;

b) invertor;

c) materiale conexiuni;

d) structura de montaj a sistemului;

e) modul de comunicație;

f) contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic;

g) tablou electric curent continuu/curent alternativ.

cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice;

2. TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

În ghid se precizează faptul că sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. Dosarele de finanţare se depun la consiliul județean în a cărui rază teritorială se află solicitantul.

Este important de reținut că sunt eligibile în cadrul programului doar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate şi depun la instalatorii validaţi documentele obligatorii prevăzute în ghid.

Criteriile de eligibilitate a solicitanților în vederea obținerii finanțării sunt următoarele:

a) are domiciliul în România;

b) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situația în care imobilul-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate, astfel cum rezultă din cererea de finanțare;

d) imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, sau a unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;

f) solicitantul și coproprietarii pot depune o singură cerere de finanțare în cadrul programului pentru același imobil; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia și va fi semnată de toți coproprietarii;

g) solicitantul și, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat.

În cadrul anexei la Ghidul de finanțare sunt incluse și modele pentru:

– cerere de validare a instalatorului;

– contract de participare în vederea decontării;

– cerere de decontare;

– cerere de finanțare nerambursabilă;

– contract de finanțare nerambursabilă.

La acest moment este în plină desfășurare sesiunea de acreditare a categoriei instalatorilor și se preconizează că, începând din luna martie 2019, solicitanții se vor putea înscrie în program.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”