Statul român subvenționează fermierii care angajează persoane cu vârsta de până în 40 de ani

În Monitorul Oficial din data de 21.12.2018 a fost publicată Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară.

Potrivit acestei legi, a fost adoptat Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, derulat pe perioada 2018-2020, denumit în continuare Programul.

Scopul acestui Program îl constituie crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe evitarea migrației, reprezentând un instrument activ în vederea atragerii tinerilor către muncă în agricultură, acvacultură și industria alimentară.

Programul vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură și industria alimentară în vederea angajării tinerilor beneficiari ai Programului pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă.

Sprijinul financiar se acordă angajatorului fermier pe o perioadă de 12 luni, în condițiile angajării a minimum doi tineri beneficiari ai Programului pe locuri de muncă existente sau nou-create.

Înțelesul unor termeni

a) Angajator fermier – persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială constituită potrivit prevederilor O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cooperativă agricolă constituită potrivit prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte forme de asociere care desfășoară activități în agricultură, acvacultură și/sau industrie alimentară;

b) tânăr beneficiar al Programului – persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, la unul dintre angajatorii fermieri prevăzuți la lit. a);

c) loc de muncă nou-creat – locul de muncă pe care angajatorul fermier încadrează un tânăr beneficiar al Programului cu care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni calendaristice.

Pot beneficia de prevederile prezentei legi angajatorii fermieri care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrați conform legislației naționale în vigoare;

b) desfășoară activități în domeniul agriculturii, acvaculturii și/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de înființare;

c) nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte situații similare reglementate de lege;

d) nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;

e) se obligă să încadreze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi tineri beneficiari ai Programului;

f) se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului și numărul locurilor de muncă create prin Program.

Tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, conform codurilor COR, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, pentru persoanele cu:

–  studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;

– studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare.

Modul și durata de aplicare a Programului

Angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Programului beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată:

a) 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;

b) 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare;

c) 500 lei pentru persoanele fără studii.

Pentru ca angajatorul fermier să beneficieze de sprijinul financiar, tânărul beneficiar al Programului trebuie să nu mai fi beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare sau să nu fi avut încheiat un contract individual de muncă cu același angajator cu cel puțin 12 luni înaintea angajării prin prezentul program.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, tânărul beneficiar al Programului care a fost angajat în condițiile prezentei legi beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul Programului.

Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, angajatorii fermieri au obligația de a încheia cu tinerii beneficiari ai Programului contracte individuale de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sumele necesare pentru acoperirea sprijinului financiar se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv prin direcțiile agricole județene și/sau a municipiului București.

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 336/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor legii, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”