Acțiune în constatarea vechimii în muncă.

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A VIII-A

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6100

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 18 SEPTEMBRIE 2017

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

P_________: B____ D______ C________

ASISTENT J_______: M____ N______

ASISTENT J_______: A________ T____

GREFIER: B____ R_____ V_______

Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe reclamantul C_____ I____ şi pe pârâta _____________ prin a____________ judicia r T__ INSOLVENŢĂ VENTA SPRL, având ca obiect acţiune în constatare

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima şi a doua strigare a cauzei, nu se prezintă părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei obiectul cauzei, părţile, legalitatea îndeplinirii procedurii de citare, prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa părţilor, faptul că pârâta a depus concluzii scrise la data de 12.09.2017, precum şi faptul că la data de 14.09.2017 reclamantul a depus cerere de probatoriu, după care,

Instanţa, verificându-şi competenţa în baza art. 131Cod procedură civilă, constată că este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial să judece prezenta cauză, având în vedere dispoziţiile art. 269codul muncii, art. 95 pct. 1 cod procedură civilă, faţă de obiectul cauzei şi domiciliul reclamantului .

Instanţa, având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 5/15.02.2013 prin care s-a stabilit obligaţia instanţei de a se raporta la statisticile existente la nivelul Tribunalului pe anul 2012, faţă de obiectul acţiunii, stabileşte durata estimativă necesară pentru cercetarea procesului la 10 luni şi 20 zile .

Deliberând, în temeiul art. 255 şi 258 cod procedură civilă, instanţa încuviinţează pentru reclamant proba cu înscrisuri, solicitată prin acţiune, apreciind că este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei. Respinge proba testimonială ca nefiind concludentă cauzei.

Totodată, potrivit art. 254 alin. 1 Cod procedură civilă, constată pârâta decăzută din dreptul de a mai propune probe, având în vedere că nu a depus întâmpinare.

Conform art. 244 alin. 3 Cod procedură civilă, instanţa declară încheiată cercetarea judecătorească şi, în baza art. 394Cod procedură civilă, declară dezbaterile închise şi reţine cauza spre soluţionare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 14.06.2017, reclamantul C_____ I____ a solicitat, în contradictoriu cu pârâta _____________, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că în intervalul de timp 21 octombrie 1993 – 31 martie 1995, în care a fost salariatul pârâtei, a desfăşurat activitate în cadrul _____________.

In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că a fost salariatul pârâtei în perioada 21 octombrie 1993 – 31 martie 1995 insa nu se află în posesia contractului de munca si a deciziei de încetare a relaţiilor de munca cu acest angajator. Deoarece in acea perioada, carnetul de munca ii fusese retinut nelegal de fostul angajator, nu au fost efectuate menţiunile in carnetul de munca cu privire la perioada lucrata la _____________. În prez ent este pensionar, insa Casa de Pensii refuza sa valorifice adeverinţa nr. 0200/14.01.1999 si ii solicita o alta adeverinţa de la _____________, care sa respecte anumite prevederi legale, edictate ulterior emiterii adeverinţei. Prin răspunsul dat, pârâta i-a comunicat prin adresa nr. 688/15.04.2016, că nu există în arhivă contractul de munca încheiat cu reclamantul si nici decizia de încetare a contractului de munca si ca nu poate sa ii elibereze o adeverinţa de vechime pe formatul unei hotărâri de guvern din 2011.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 34 alin. 5 şi art. 40 alin. 2 lit. h codul muncii.

In dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri.

Pârâta, legal citată, nu a depus întâmpinare, potrivit art. 201 alin. 1 cod proc. civ., însă la data de 11.09.2017 a depus concluzii scrise prin care a solicitat sa se admită acţiunea formulata de reclamantul C_____ I____.

În cauză au fost administrate probe cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul constată următoarele:

Între reclamantul C_____ I____, în calitate de salariat şi pârâta _____________, în calitate de angajator, s-au desfăşurat raporturi de muncă în perioada 21.10.1993 – 01.04.1995, astfel cum rezultă din adeverinţa nr. 0200/14.01.1999 eliberată de _____________ (fila 9 dosar). Menţiunile din adeverinţa nr. 0200/14.01.1999 se coroborează cu cele din adresa nr. xxxxx/MRMR/06.03.2017 emisă de Inspectoratul teritorial de muncă al Municipiului Bucureşti, care atestă că în perioada octombrie 1993 – martie 1995 reclamantul se găseşte pe statele de plată a salariilor aferente pârâtei.

Din motive independente de vreo culpă a reclamantului, perioada de activitate desfăşurată în cadrul societăţii pârâte nu este înscrisă în carnetul de muncă al reclamantului, iar la momentul pensionării casa de pensii nu a valorificat adeverinţa nr. 0200/14.01.1999, motivând că nu cuprinde toate menţiunile prevăzute de dispoziţiile legale.

Reconstituirea vechimii în muncă este reglementată prin dispoziţiile art. 279 Codul muncii, conform cărora „(1) Vechimea în muncă stabilita până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. (2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor acestui act normativ..”.

În speţă, în carnetul de muncă al reclamantului, în perioada 21.10.1993 – 01.04.1995 nu s-au putut opera menţiunile corespunzătoare, dat fiind faptul că fostul angajator al reclamantului reţinuse carnetul de muncă al acestuia. În prezent, nu s-ar putea efectua menţiunile necesare, societatea pârâtă nemaiavând în arhiva sa niciun document referitor la activitatea reclamantului (în afara unei copii a adeverinţei nr. 0200/ 14.01.1999).

În consecinţă, având în vedere dispoziţiile art. 279Codul muncii, precum şi poziţia procesuală exprimată de pârâtă prin concluziile scrise depuse, Tribunalul va admite acţiunea şi va constata vechimea în muncă a reclamantului în perioada 21.10.xxxxxxxxxxxxxx95 în calitate de salariat al pârâtei, cu salariile atestate de adeverinţa nr. 0200/14.01.1999.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite acţiunea privind pe reclamantul C_____ I____ având CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliat în Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr.20-28, ____________, ______________ şi pe pârâta _____________ cu sediul în Bucureşti, ___________________________________, nr.46-48, ______________, având CUI RO364800, înregistrată la registrul comerţului sub nr. JXXXXXXXXXXXX, prin a____________ j_______ T__ INSOLVENŢĂ VENTA SPRL cu sediul în Bucureşti, __________________________.4-8, clădirea America House ______________.

Constată vechimea în muncă a reclamantului în perioada 21.10.xxxxxxxxxxxxxx95 în calitate de salariat al pârâtei, cu salariile atestate de adeverinţa nr. 0200/14.01.1999.

Cu apel în 10 zile de la comunicare, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte de muncă şi Asigurări sociale.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.09.2017.

P_________, ASISTENŢI JUDICIARI,

B____ D______ C________ M____ N______, A________ T____,

GREFIER,

B____ R_____ V_______

Red. Jud. BDC

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”