Reconstituire vechime în activitate. Jurisprudență

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 3149/2017

Şedinţa publică de la 03 Mai 2017

C ompletul compus din:

P_________ M______ A___ C______

Asistent judiciar J____ V_____

Asistent judiciar C_____ A_______ S___

Grefier M_____ I_____ M______

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind pe reclamant V_________ V_____ şi pe pârât C___ DE P_____ A M___________ B________ , având ca obiect

reconstituire vechime

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul prin av. B______ I____, cu împuternicire la fila 8 dosar, lipsă fiind pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că este primul termen de judecată, acţiune scutită taxă timbru, după care:

În temeiul art. 131 alin 1 C.pr.civ rap. la art. 210 din Legea 62/2011 tribunalul constată că este competent general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză.

În temeiul art. 238 C.pr.civ tribunalul pune în discuţia părţilor estimarea duratei procesului.

Av. B______ pentru reclamant estimează durata de soluţionare a cauzei la 2 luni

Tribunalul după deliberări, faţă de complexitatea cauzei şi ţinând cont şi de poziţia părţii prezente estimează durata de soluţionare a cauzei la două luni

Nemaifiind alte chestiuni prealabile tribunalul acordă părţii prezente cuvântul la probe.

Av. B______ pentru reclamant solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, cele deja depuse la dosar. Suplimentar arată că doreşte să depună o copie a carnetului de muncă aparţinând unei alte persoane, fost coleg de serviciu cu reclamantul şi depune dovada demersurilor efectuate în vederea obţinerii carnetului de muncă al reclamantului. Solicită de asemenea şi administrarea probei testimoniale, respectiv solicitând citarea în vederea audierii a martorului indicat în acţiune.

Tribunalul după deliberări încuviinţează pentru reclamant proba cu înscrisuri, cele deja depuse la dosar. Respinge solicitarea de depunere a carnetului de muncă a unei alte persoane precum şi proba testimonială, apreciindu-le ca neutile cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat tribunalul constată probatoriul administrat, cercetarea procesului încheiată şi acordă părţii prezente cuvântul în dezbateri

Av. B______ pentru reclamant solicită admiterea acţiunii. Arată că reclamantului nu i-a fost eliberat carnetul de muncă, acesta părăsind ţara iar în prezent, în ciuda demersurilor efectuate, având în vedere şi faptul că societatea la care acesta a lucrat s-a desfiinţat, fiind radiată, nu a putut obţine carnetul de muncă. Arată că nu solicită obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă :

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. XXXXXXXXXXX la 28.01.2017 reclamantul V adanovici V_____ a solicitat, în contradictoriu cu pârâta C___ de P_____ a M___________ Bucureşti pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună reconstituirea vechimii în muncă pentru perioada 20.08.1979-4.02.1987 lucrată în cadrul Întreprinderii de Utilaj G___ şi Transport pentru Construcţii din oraşul G_______ G________ D__, jud. Bacău şi Întreprinderea de Materiale de Construcţii 7 Noiembrie Bucureşti

Arată că nu este în posesia originalului carnetului de muncă ci deţine doar o copie simplă a acestuia pe care a obţinut-o de la Întreprinderea de materiale de construcţii 7 Noiembrie Bucureşti înainte de 1989

Arată că această întreprindere nu mai există, după 1990 a devenit ROMCERAM SA cu sediul în ____________________, Chitila, jud I____ şi a fost ulterior dizolvată cu lichidare la 21.12.2006

În drept invocă dispoziţiile art. 279 alin 1 şi 2 C.muncii

Pârâta nu a formulat întâmpinare.

Deliberând asupra cererii de chemare în judecată formulate, prin prisma materialului probator administrat, tribunalul reţine în drept că potrivit dispoziţiilor art. 279, alin. 1 şi 2 din Codul muncii: ” vechimea în muncă stabilită până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă”;.

(2) „după data abrogării decretului nr. 92/1976 privind vechimea în muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31.12.2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă pe baza înscrisurilor ori a altor probe din care să rezulte că există raporturi de muncă, „

În fapt tribunalul reţine că reclamantul nu deţine carnetul de muncă ci doar o copie simplă de pe acesta, obţinută anterior Revoluţiei din 1989.

De asemenea, din analiza materialului probator administrat tribunalul reţine că demersurile efectuate de reclamant la Arhivele Naţionale precum şi la fostul lichidator judiciar al ROMERAM (fostă Întreprinderea IMC 7 Noiembrie Bucureşti) în vederea obţinerii carnetului de muncă au rămas fără rezultat.

Aşa stând lucrurile, reţinând că reclamantul a făcut dovada existenţei raporturilor de muncă precum şi a salariilor tarifare corespunzătoare, pentru perioada solicitată, tribunalul, apreciind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 279 alin 2 C.muncii va admite acţiunea şi va constata că în perioada 20.08.1979-4.02.1987 reclamantul a fost salariat al Întreprinderii de Utilaj G___ şi Transport pentru Construcţii Bacău, în funcţia de inginer mecanic stg. I, cl. 14, gr. B, cu o retribuţie lunară tarifară de 1870 lei

Constată de asemenea că în perioada 11.12.1979-4.02.1987 reclamantul a fost salariat al Întreprinderii de Materiale de Construcţii 7 Noiembrie Bucureşti, în funcţia de inginer mecanic, având salariile tarifare indicate în copia carnetului de muncă anexată la dosar

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea privind pe reclamant V_________ V_____ cu domiciliul ales la C__. Av. B______ I____ în Bucureşti, ________________________. 141, _______________________, sect. 5 şi pe pârât C___ DE P_____ A M___________ B________ cu sediul în Bucureşti, Calea V____ nr. 6, sect. 3

Constată că în perioada 20.08.1979-4.02.1987 reclamantul a fost salariat al Întreprinderii de Utilaj G___ şi Transport pentru Construcţii Bacău, în funcţia de inginer mecanic stg. I, cl. 14, gr. B, cu o retribuţie lunară tarifară de 1870 lei

Constată că în perioada 11.12.1979-4.02.1987 reclamantul a fost salariat al Întreprinderii de Materiale de Construcţii 7 Noiembrie Bucureşti , în funcţia de inginer mecanic, având următoarele retribuţii tarifare lunare:

Cu apel în 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Mai 2017

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”