Reconstituirea vechimii în muncă.

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A VIII-A

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ NR. 374

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 22 IANUARIE 2018

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

P_________: B____ D______ C________

ASISTENT JUDICIAR: M____ N______

ASISTENT JUDICIAR: A________ T____

GREFIER: B____ R_____ V_______

Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată privind pe reclamantul N_____ M_____ C______ şi pe pârâţii _____________________________ D_________ PUBLIC S_____ 2 BUCUREŞTI şi I_________ N_______ DE E________ M_______ ŞI R_________ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ, având ca obiect reconstituire vechime

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la ordine, părţile nu se prezintă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei obiectul cauzei, părţile, legalitatea îndeplinirii procedurii de citare, la data de 09.11.2017 pârâtul I_________ N_______ de E________ M_______ şi R_________ a Capacităţii de Muncă a depus note scrise, faptul că la data 03.01.2018 pârâta Administraţia D_________ Public S_____ 2 Bucureşti a depus întâmpinare, precum şi faptul că prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsa părţilor, după care,

Instanţa, verificându-şi competenţa în baza art. 131Cod de procedură civilă, constată că este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial să judece prezenta cauză, având în vedere dispoziţiile art. 269codul muncii, art. 95 pct. 1 Cod procedură civilă, obiectul cauzei si domiciliul reclamantului.

Instanţa, având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 5/15.02.2013 prin care s-a stabilit obligaţia instanţei de a se raporta la statisticile existente la nivelul Tribunalului pe anul 2012, faţă de obiectul acţiunii, stabileşte durata estimativă necesară pentru cercetarea procesului la 11 luni şi 12 zile.

Deliberând, în temeiul art. 255 şi 258 Cod procedură civilă, instanţa încuviinţează pentru reclamant şi pentru pârâţii Administraţia D_________ Public S_____ 2 Bucureşti şi I_________ N_______ de E________ M_______ şi R_________ a Capacităţii de Muncă proba cu înscrisuri solicitată prin acţiune şi prin întâmpinări, apreciind că este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Totodată, constată pârâta _______________________ din dreptul de a mai propune probe având în vedere că nu a depus întâmpinare, potrivit art. 254 alin. 1 Cod procedură civilă.

Conform art. 244 alin. 3 Cod procedură civilă, instanţa declară încheiată cercetarea judecătorească şi, în baza art. 394Cod procedură civilă, declară dezbaterile închise si reţine cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucuresti – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 13.10.2017, reclamantul N_____ M_____ C______ a solicitat , în contradictoriu cu pârâ ţii ______________________________ D_________ Public S_____ 2 Bucuresti si Institu tul N_______ de Expertiza Medicala si R_________ a Capacitaţii de Munca, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună reconstituirea vechimii în muncă pentru perioada cuprinsă între 02.12.xxxxxxxxxxxxxxx10.

In motivarea acţiunii , reclamantul a arăta t , în esenţă, că in perioada 02.12.xxxxxxxxxxxxx10 a ocupat funcţia de consilier juridic in cadrul celor trei instituţii pârâte. Ca urmare a faptului ca a pierdut originalul cărţii de munca, in conformitate cu dispoziţiile art. 279 alin. 5 din Legea nr. 53 /2003 republicata, a procedat la transmiterea spre publicare a unui anunţ care a fost publicat in Monitorul Oficial al României , Partea a III a, nr. 1627/28.11.2016

In drept , au fost invocate dispoziţiile art. 279 şi urm. codul muncii.

În dovedirea acţiun ii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri.

La data de 09.11.2017, pârâtul I_________ N_______ de Expertiza Medicala si R_________ a Capacitaţii de Munca (INEMRCM) a depus note scrise, prin care a arătat că r eclamantul a fost angajatul INEMRCM in perioad a 14.12.xxxxxxxxxxxxx11, in baza contractului individual de munca cu norma întreaga, pe durata determinata, înregistrat cu nr. 562/14.12.2010, in funcţia de consilier juridic gr. I in cadrul Compartimentului Achiziţii . Încetarea contractului individual de munca s-a realizat la data expirării termenului, conform art. 56 lit. j din Legea nr. 53/2003, in baza Deciziei nr. 6/14.01.2011 . INEMRCM a emis adeverinţa nr.117/2015, care atesta faptul ca reclamantul in perioada 14.12.xxxxxxxxxxxxxxx11 a fost salariatul Institutului, document predat reclamantului sub semnătura de primire in data de 22.01.2015 .

In drept, au fost invocate dispoziţiile Codului de procedura civila, Legea nr. 76/2012, Legea nr. 53/2003 .

În susţinerea notelor scrise, pârâtul a depus la dosar î nscrisuri .

La data de 03.01.2018 p arata Administraţia D_________ Public S_____ 2 Bucureşti a depus întâmpinare, prin care a arata ca este de acord cu reconstituirea vechimii in munca a reclamantului, pentru întreaga perioada in care a fost angajat al Administraţiei D_________ Public S_____ 2 .

In drept , au fost invocate dispoziţiile art. 205 si urm. Cod procedura civila .

În susţinerea întâmpinării, pârâta a depus la dosar înscrisuri .

Pârâta ____________________ legal citată, nu a depus întâmpinare, potrivit art. 201 alin. 1 cod proc.civ.

Reclamantul nu a depus răspuns la întâmpinare, potrivit art. 201 alin. 2 cod proc.civ.

În cauză au fost administrate probe cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului , Tribunalul reţine următoarele:

Din adeverinţa nr. 114/04.02.2015 emisa de ____________________ 19 dosar), rezulta că reclamantul N_____ M_____ C______ a fost angajatul societăţii, in perioada 02.12.xxxxxxxxxxxxxx06, în funcţia de consilier juridic stagiar, in baza contactului individual de munca nr. 5691/05.12.2005, contract care a încetat la data de 10.10.2006, conform art. 79(7) din Codul muncii, prin Decizia nr. 20/04.10.2006 .

Tribunalul retine ca reclamantul a fost salariatul Administraţiei D_________ Public S_____ 2, cu norma întreaga in funcţia de consilier juridic in perioada 18.10.xxxxxxxxxxxxx10, in baza contractului individual de munca nr. 7872/18.10.2006, aşa cum rezulta din adeverinţa nr. xxxxx/05.12.2017 emisa de Administraţia D_________ Public S_____ 2 Bucuresti (filele 62-62 dosar). Din adeverinţa rezulta ca contractul individual de munca al reclamantului a încetat la data de 23.09.2010, conform art. 65 si 68 din Codul muncii, prin Decizia nr. 439/21.09.2010 .

In perioada 14.12.xxxxxxxxxxxxx11, reclamantul a fost angajatul Institutului N_______ de Expertiza Medicala si R_________ a Capacitaţii de Munca, in funcţia de consilier juridic gr. I, cu norma întreaga, in baza contractului individual de munca pe perioada determinata, nr. 562/ 14.12.2010 (filele 9-10 dosar). Prin Decizia nr. 6/14.01.2011 a încetat contractul individual de munca al reclamantului , astfel cum rezulta din adeverinţa nr. 117/21.01.2015 emisa de INEMRCM ( fila 51 dosar ).

Anunţul privind pierderea carnetului de munca al reclamantului a fost publicat in Monitor ul Oficial al României, Partea a III a , nr. 1627/28.11.2016 (filele 6-8 dosar – poziţia xxxxx) .

Potrivit art.279 alin. 1 din Codul Muncii , „v echimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă” , iar potrivit aliniatului 2 al aceluiaşi articol „d upă data abrogării Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă”.

A vând în vedere situaţia de fapt reţinută, poziţia procesuală exprimată de pârâţi şi prevederile art. 279 din Codul Muncii, Tribunalul va admite acţiunea si va dispune reconstituirea vechimii in munca realizata de reclamant pentru perioada 02.12.xxxxxxxxxxxxxxx10, respectiv: perioada 02.12.xxxxxxxxxxxxxxx06 in care a fost salariatul _________________________ 18.10.xxxxxxxxxxxxx10 desfăşurata in cadrul Administraţiei D_________ Public S_____ 2 Bucuresti şi perioada 14.12.xxxxxxxxxxxxx11, in care a fost angajatul Institutului N_______ de Expertiza Medicala si R_________ a Capacitaţii de Munca .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite acţiunea privind pe reclamantul N_____ M_____ C______ având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Bucureşti, _______________________.30, ___________, ___________ , s_____ 3 şi pe pârâţii ___________________ sediul în Bucureşti, ___________________, s_____ 2, ADMINISTRAŢIA D_________ PUBLIC S_____ 2 BUCUREŞTI , cu sediul în Bucureşti, ________________________ , s_____ 2 şi I_________ N_______ DE E________ M_______ ŞI R_________ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ , cu sediul în Bucureşti, ___________________, s_____ 5 .

Dispune reconstituirea vechimii în muncă realizată de reclamant în perioada 02.12.xxxxxxxxxxxxxxx10, astfel: perioada 02.12.2005 – 10.10.2006 în cadrul ________________________ 18.10.2006 – 23.09.2010 în cadrul Administraţiei D_________ Public S_____ 2 Bucureşti; 14.12.2010 – 17.01.2011 în cadrul Institutului N_______ de E________ M_______ şi R_________ a Capacităţii de Muncă .

Cu apel în 10 zile de la comunicare, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti , Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte de muncă şi Asigurări sociale.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.01.2018.

P_________, ASISTENŢI JUDICIARI,

B____ D______ C________ M____ N______, A________ T____,

GREFIER,

B____ R_____

Red. As.jud. MN

19.02.2018

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”