Procedura depunerii unei plângeri la ANSPDCP vizând prelucrarea datelor personale

Orice cetățean, în calitatea sa de persoană vizată, poate face plângere la ANSPDCP în cazul în care consideră că prelucrarea datelor sale personale se face cu încălcarea legii de către un operator/persoană împuternicită. Cetățeanul trebuie să aibă reședința sau locuința sa obișnuită ori locul de muncă pe teritoriul României sau măcar încălcarea trebuie să fi avut loc pe acest teritoriu.

Cadrul legal privin procedura primirii și soluționării plângerilor este reglementat prin Decizia nr. 133/2018 a ANSPDCP, publicată în M.Of. nr. 600/13.07.2018.

I. Condiții pentru transmiterea unei plângeri la ANSPDCP

Plângerile adresate de persoanele vizate către ANSPDCP trebuie să îndeplinească o serie de condiții, respectiv:

1. să fie formulate în scris, în limba română ori în engleză, cu respectarea condiţiilor prevăzute de GDPR;

2. să fie transmise prin poştă, e-mail, ori prin utilizarea formularului electronic, disponibil pe pagina oficială de internet a ANSPDCP (cu mențiunea că există situații în care unele câmpuri din formular au devenit problematice pentru persoanele vizate în sensul că nu permiteau completarea lor);

3. pot fi depuse personal sau prin mandatar (mandatarul persoanei vizate poate fi soţ sau rudă până la gradul al doilea inclusiv, caz în care se anexează o declaraţie pe propria răspundere semnată de petiţionar, iar în cazul altor persoane se anexează procura notarială);

4. când plângerea este depusă prin intermediul unui organism, al unei organizaţii sau al unei asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, acestea trebuie să dovedească faptul că: au fost constituite legal şi sunt active în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia datelor lor cu caracter personal;

5. plângerea trebuie să conțină cel puțin următoarele date de identificare ale petiționarului: nume, prenume, adresă poştală de domiciliu sau de reşedinţă (iar dacă plângerea este transmisă prin e-mail, și adresa de e-mail a petiționarului). Dacă plângerea nu conține datele de identificare ale petiționarului ANSPDCP o va clasa;

6. când plângerea este transmisă prin reprezentant, vor fi furnizate următoarele date ale acestuia: nume şi prenume/denumire, adresă poştală de corespondenţă/sediu, adresă de poştă electronică, număr de telefon, număr de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, dacă este cazul;

7. toate informațiile pe care petiționarul le știe și care servesc la identificarea operatorului sau a persoanei împuternicite care se face vinovat de pretinsa încălcare, respectiv: nume şi prenume/denumire, adresă/sediu, etc.;

8. să conțină semnătura olografă sau electronică a persoanei vizate;

9. trebuie să facă referire la demersurile pe care deja le-a făcut petiționarul la operatorul sau la persoana împuternicită reclamată;

10. să conțină sau să aibă anexate dovezi concludente privind încălcarea dispozițiilor de prelucrare a datelor personale (în cazul în care petiționarul dispune de dovezi);

11. încălcările pot viza, de ex: neluarea măsurilor organizatorice sau de securitate corespunzătoare de către operator/persoana împuternicită cu privire la prelucrarea datelor personale ale petiționarului; faptul că acestuia din urmă nu i-a fost furnizat deloc raspuns la o solicitare (prin care și-a exercitat drepturile specifice de persoană vizată) sau i-a fost furnizat un răspuns incomplet sau cu încălcarea termenului imperativ (o lună, respectiv 2 luni), etc.

12. să precizeze dacă s-au efectuat și alte demersuri, precum introducerea pe rolul instanţelor judecătoreşti a unei acţiuni cu acelaşi obiect şi cu acelaşi operator sau persoană împuternicită (în acest caz ANSPDCP având dreptul de a dispune suspendarea sau/și clasarea plângerii, în funcție de datele concrete ale cazului respectiv);

13. pentru încălcarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în domeniul comunicaţiilor electronice şi comerţului electronic, este obligatoriu ca petiționarul să precizeze ’’numărul/numerele de telefon sau fax, adresa/adresele de poştă electronică ori a adresa/adresele de IP care au legătură cu obiectul plângerii’’;

14. pentru încălcările care au ca obiect ”încălcarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată prin transmiterea de comunicări comerciale nesolicitate, prin servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, este obligatoriu să fie anexate mesajeleoriginale primite de petiţionar printr-o metodă care să permită identificarea expeditorului respectivei comunicări, mesaje care trebuie conservate, pe cât posibil, în sistemul electronic utilizat de petiţionar.’’

2. Procedura de primire și soluționare a plângerilor

Persoanele vizate care depun plângeri la ANSPDCPpot să solicite ca anumite date personale furnizate de ei prin plângere să rămână confidențiale, cu excepţia situaţiilor în care, în mod necesar, datele de identificare ale petiţionarului trebuie să fie dezvăluite către operatorul sau persoana împuternicită reclamată.

Pentru transmiterea unei plângeri la ANSPDCP nu se percept taxe sau alte costuri, exceptând cazurile în care plângerile sunt vădit nefondate ori excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv. În aceste cazuri, ANSPDCP poate percepe o taxă care se poate circumscrie noțiunii de ”rezonabilă”, raportat la costurile administrative ale autorității. ANSPDCP poate refuza să soluționeze anumite plângeri dar sarcina probei, în aceste cazuri, îi revine.

Ulterior primirii unei plângeri, dacă informaţiile și documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, ANSPDCP solicită petiționarului, în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrarea plângerii, să completeze plângerea pentru a putea fi considerată admisibilă.

În termen de trei luni după ce comunică petiționarului că plângerea este admisibilă, ANSPDCP va informa persoana vizată de evoluția sau rezultatul investigației întreprinse. Această obligație de informare a petiționarului subzistă la fiecare 3 luni până la finalizarea investigației, iar dacă investigația a fost finalizată, rezultatul trebuie comunicat petiționarului în maxim 45 de zile. Aceste informări vor conține și calea de atac împotriva ANSPDCP,pentru nerespectarea obligațiilor sale în termenele prevăzute de lege: petiționarul se poate adresa secţiei de contencios administrativ a tribunalului competent, după parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”