Ministrul Educației a aprobat Metodologia de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar

Prin Ordinul nr. 3993/2020, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 360 și intrat în vigoare la data de 6 mai 2020, a fost aprobată Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare.

De la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 3993/2020 se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.558/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 19 octombrie 2011, cu modificările ulterioare.

Candidații care pot participa la concurs pentru ocuparea unei funcții de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare trebuie să îndeplinească o serie de condiții.

1. Cine poate participa la concurs și ce documente trebuie să prezinte

Potrivit art. 3 alin. (1) din Metodologia din 2020 ”la concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar din inspectoratele şcolare poate candida cadrul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau al ciclului I de studii universitare de licenţă şi al ciclului II de studii universitare de master, finalizate cu diplomă de licenţă şi diplomă de master;

b) este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar;

c) a obţinut calificativul anual „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs, sau, în cazul în care a fost sancţionat disciplinar, a obţinut hotărâre definitivă de anulare a sancţiunilor- dovedit prin adeverinţă/adeverinţe din care să rezulte că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani şcolari;

d) nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală- dovedit prin cazier judiciar, în original;

e) este apt din punct de vedere medical- dovedit prin certificat medical eliberat pe formularul specific conform art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în original;

f) este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) la data susţinerii concursului nu îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare.’’

Pe lângă condițiile precizate mai sus și documentele standard solicitate, candidații trebuie să prezinte câteva documente precum recomandare/aviz/certificat pentru anumite posturi/specialităţi – de ex. teologie, minorităţi, învăţământ special, alternative educaţionale ş.a., dar și documente de unde rezultă că nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” ,sau „colaborator al Securităţii” şi nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Orice declarație neconformă cu realitatea sau tentativă de fraudă se sancționează nu doar cu eliminarea din concurs, ci și cu sesizarea organelor competente și interzicerea dreptului de a participa la concursuri pentru o perioadă de 5 ani.

2. Probele de concurs

Cu privire la posturile vacante, Inspectoratul școlar are obligația să afișeze la sediu și pe site, cu cel puțin 30 de zile înainte de concurs, lista posturilor vacante însoțită de tematică, bibliografie, fișa postului, metodologia de concurs și alte informații relevante.

Probele de concurs pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare sunt în număr de 5 și constau în:

1) analiza curriculum vitae;

2) inspecţie specială la clasă;

3) probă practică, constând din asistenţă la ore, analiză de lecţii şi întocmirea procesului-verbal de inspecţie;

4) interviu în faţa comisiei de concurs privind managementul educaţional şi deontologia profesională;

5) probă scrisă.

Punctajul total maxim care poate fi obținut este de 50 de puncte. Pentru promovarea concursului este necesară îndeplinirea a două condiții cumulative de către candidat: să obțină minim 35 de puncte și să fi promovat fiecare probă în parte.

3. Contestarea rezultatelor

Contestațiile care vizează hotărârile comisiei de concurs (cu mențiunea că nu pot fi contestate rezultatele la trei probe – inspecţia specială la clasă, proba practică şi interviul) se redactează și transmit ministrului educaţiei şi cercetării, prin depunere la registratura inspectoratului şcolar, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale ale concursului.

Contestatarul primește răspunsul la contestație în termen de 15 zile lucrătoare, termen care curge de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. Acest răspuns emis de ministrul educaţiei şi cercetării poate fi atacat doar la instanţa de judecată competentă de contencios administrativ.

4. Numire și durată contract

Numirea inspectorilor şcolari se face de către inspectorul şcolar general iar mandatul este de 4 ani. Inspectorul şcolar general încheie contractul de management cu inspectorul şcolar iar acest contract de management poate fi prelungit pe o durată de un an, prin acordul părților.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă