Reconstituire activitate în muncă contabil

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2736

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 29 MARTIE 2018

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

P_________: C________ E____ D______

ASISTENT JUDICIAR: C_____ A_______

ASISTENT JUDICIAR: E__ M______ C______

GREFIER: T_______ S____ E________

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta A______ M____ în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE A___________ F______, DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, având ca obiect „reconstituire vechime”.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa din 21.03.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 29.03.2018.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VIII a Conflicte de Munca şi Asigurări Sociale, sub numărul XXXXXXXXXXXX, la data de 07.12.2017, reclamanta A______ M____ a solicitat în contradictor iu cu pârâta Agenţia Naţională de A___________ F______, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti reconstituirea vechimii în muncă cu privire la perioada septembrie 1974 – august 1979 şi emiterea unei adeverinţe în acest sens.

În fapt, reclamanta a arătat că a lucrat în perioada septembrie 1974- august 1979 la Circa Financiară a Consiliului Popular sector 8, în funcţia de contabil. Din septembrie 1979, Circa Financiară a Consiliului Popular sector 8 a fost desfiinţată, iar personalul a fost preluat de Circumscripţia Financiară a Sectorului 1 Bucureşti, A arătat că a lucrat în continuare în funcţia de contabil, fapt atestat şi de adeverinţa nr. 5330/30.10.2009, emisă de Serviciul Financiar Contabilitate şi salarizare din cadrul Agenţiei Naţionale de A___________ F______, Direcţia G_______ a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

Reclamanta a mai arătat că în anul 1989 a plecat în Canada, unde are domiciliul în prezent, iar la plecarea din ţară nu i-a fost dat carnetul de muncă.

În drept, recl amanta a invocat art. 279Codul muncii, solicitând administrarea probei cu înscrisuri şi martori.

Deşi legal citată, pârâta nu depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a formula cereri sau apărări.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri şi proba testimonială, declaraţiile martorului P_______ A____ (f.89).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Potrivit adeverinţei nr. 5330/30.10.2009 emisă de Agenţia Naţională de Administraţie F______ (fila 12) reclamanta a fost încadrată în funcţia de contabil între anii 01.09.xxxxxxxxxxxxx79 şi economist în perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxx89.

Prin promovarea prezentei acţiuni, reclamanta urmăreşte să obţină reconstituirea vechimii în muncă pentru activitatea prestată între anii septembrie 1974 – august 1979 în funcţia de contabil.

Instanţa constată că pretenţiile deduse judecăţii sunt întemeiate.

Potrivit art. 279 alin. 1 C.muncii, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. Totodată, potrivit art. 279 alin 2 C.muncii, după abrogarea Decretului 92/1976, vechimea în muncă stabilită până la data 31.12.2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa competentă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe care să ateste existenţa raporturilor de muncă.

Din interpretarea acestor dispoziţii legale, rezultă faptul că, în condiţiile în care persoana interesată deţine carnet de muncă, acesta reprezintă instrumentul probator al vechimii în muncă realizată până la data de 31 decembrie 2010, reconstituirea vechimii în muncă până la această dată, putând interveni numai pe fondul nedeţinerii carnetului de muncă.

Carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea in munca, vechimea neîntrerupta in munca, vechimea neîntrerupta in aceeaşi unitate, vechimea in funcţie, meserie sau specialitate, timpul lucrat in locuri de munca cu condiţii deosebite, retribuţia tarifara de încadrare si alte drepturi ce se includ in aceasta, astfel cum prevede art. 1 alin. 1 din Decretul 92/1976.

Prin urmare, în speţă, reclamanta, neavând carnet de muncă, întrucât în anul 1989 a părăsit ţara, stabilindu-se în Canada (f. 7-11) – aspect necontestat de niciuna dintre părţi îi sunt aplicabile dispoziţiile legale mai sus menţionate.

Din declaraţia martorului P_______ A____ (f. 89) rezultă că reclamanta a lucrat în funcţia de contabil între anii 1974-1979 la „ Circumscripţia Financiară a Sectorului 8, care ulterior s-a unit cu Circumscripţia Financiară a Sectorului 1, devenind Administraţia Financiară a Sectorului 1 ”. Totodată, având în vedere că nu se afla în ţară reclamanta a fost într-o imposibilitate obiectivă de a-şi ridica carnetul de muncă. Tribunalul constată că declaraţiile martorei se coroborează cu înscrisurile depuse.

Cu privire la cuantumul salariului, Tribunalul arată că nu are date concrete de identificare ale elementelor salariale (datele înscrise în carnetele de muncă ale colegilor de serviciu nefiind suficiente), motiv pentru care sunt incidente dispoziţiile art. 162 alin. 2 din Legea nr. 263/2010„În situaţiile în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe ţară, în vigoare în perioada respectivă”.

Cu privire la solicitarea reclamantei de obligarea a pârâtei la eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că reclamanta a lucrat în funcţia de contabil în perioada 1974-1979, arătându-se şi drepturile băneşti, defalcat pentru fiecare lună în parte şi dovada plăţii CAS, Tribunalul o va respinge ca neîntemeiată, întrucât prin prezenta sentinţă reclamanta are deja un titlu executoriu susceptibil de a fi pus în executare. Totodată, Tribunalul a statuat şi asupra cuantumului drepturilor salariale din perioada dedusă judecăţii, respectiv 1974-1979.

În lumina acestor considerente de fapt şi de drept, Tribunalul va admite în parte acţiunea şi va vechimea în muncă a reclamantei în perioada septembrie 1974- august 1979, în funcţia de contabil, în cadrul Agenţiei Naţionale de A___________ F______, Direcţia G_______ Regională a Finanţelor Publice Bucureşti.

În baza art. 453 alin. 2 C.p.c. instanţa va obliga pârâta către reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei, reprezentând onorariu avocaţial redus, potrivit chitanţei nr. 20/27.11.2017.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta A______ M____, având CNP – xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Canada, Toronto, cu reşedinţa în Bucureşti, Şoseaua Străuleşti nr. 1, ____________, _______________, cu domiciliul ales la Societatea Civilă de Avocaţi „P______ şi C_________”, cu sediul în Bucureşti, ______________________. 1, ______________, _____________, sector 6, în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE A___________ F______, DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, _______________________ Gerota nr. 13, sector 2, cu sediul ales în Bucureşti, _____________________, sector 2.

Constată vechimea în muncă a reclamantei în perioada septembrie 1974- august 1979, în funcţia de contabil, în cadrul Agenţiei Naţionale de A___________ F______, Direcţia G_______ Regională a Finanţelor Publice Bucureşti.

Obligă pârâta către reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei, reprezentând onorariu avocaţial redus.

Cu drept de apel în 10 de zile, cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurări Sociale, sub sancţiunea nulităţii.

Pronunţată, azi 29.03.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”