Reconstituire vechime în muncă.

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VIII A

CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ NR.3731

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 03.05.2018

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

P_________: P______ I____ G_______

ASISTENT JUDICIAR: R________ A____

ASISTENT JUDICIAR: N____ C_____ E_______

GREFIER: I____ A______ E____

Pe rol judecarea cauzei civile formulată de reclamanta M________ F______ în contradictoriu cu pârâtele C___ DE P_____ A M___________ BUCURESTI , ________________ şi __________________ având ca obiect reconstituire vechime.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din 19.04.2018 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de pentru data de 26.04.2018 şi pentru data de 03.05.2018, când

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constată următoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul prezentei instanţe sub nr. xxxxx/xxxxx la data de 20.09.2017, reclamanta M________ F______ a chemat in judecata pârâtele C___ DE P_____ A M___________ BUCURESTI, ________________ şi __________________, solicitând instanţei să dispună reconstituirea vechimii în munca prestată în perioada 03.08.1979 – 15.05.1980 în cadrul Întreprinderii Poligrafice Bucureşti şi în perioada 16.05.1980 – 29.01.1996 în cadrul Editurii Tehnice Bucureşti.

În motivarea actiunii, reclamanta a arătat că în luna august 1979 s-a angajat în cadrul Întreprinderii Poligrafice „Informaţia Bucureştilor” în funcţia de muncitor necalificat cu încadrare la treapta II şi retribuţia tarifară de 1336 lei, iar la data de 03.08.1979 i-a fost întocmit carnetul de muncă ________ nr. xxxxxxx. În această instituţie a lucrat până la data de 15.05.1980, când a fost transferată la Editura Tehnică Bucureşti ca muncitor necalificat treapta II şi retribuţie tarifară de 1336 lei.

Reclamanta a făcut precizarea că nu se află în posesia originalului carnetului de muncă, acesta fiind distrus în urma unei inundaţii la sediul angajatorului.

Editura Tehnica nu mai există ca entitate juridică, însă, anterior desfiinţării i-a pus la dispoziţie reclamantei intregul dosar de personal in copii certificate.

Reclamata a declarat si publicat in Monitorul oficial pierderea carnetului de munca ________ nr. xxxxxxx.

În drept, reclamanta şi-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 279 alin. 1 si 2 Codul Muncii, art. 194 CPrCivila.

La data de 09 .10.2017, pârâta C___ de P_____ a M___________ Bucureşti a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

La termenul din data de 22.03.2018, reclamanta şi-a restrâns acţiunea, instanţa rămânând învestită cu reconstituirea vechimii în muncă pentru perioada ianuarie 1992 – ianuarie 1996.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviintat proba cu înscrisuri si proba testimoniala cu un martor.

La dosarul cauzei au fost depuse, in copie, urmatoarele inscrisuri: adresa nr. 5478/24.09.2008 emisa de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, dovada nr. 8588/21.10.1980, contract de munca nr. 2643/04.06.1980, decizia nr. 15/19.05.1980, adeverinta nr. 219/08.10.2009 emisa de Editura Tehnica SRL, dosasrul de personal,MOf nr. xxxxx.09.2008, adeverinta nr. 145/19.12.2017 emisa de __________________, adeverinta nr. 012/12.01.2018 emisa de ________________.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Pe fondul cauzei, din analiza actelor de la dosar, tribunalul constată că reclamanta a lucrat în intervalul ianuarie 1992 – ianuarie 1996, perioadă în care a fost în vigoare atât Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca cât si Codul Muncii.

Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 1 din Decretul 92/1976 „ (1) Carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea in munca, vechimea neîntrerupta in munca, vechimea neîntrerupta in aceeaşi unitate, vechimea in funcţie, meserie sau specialitate, timpul lucrat in locuri de munca cu conditii deosebite, retribuţia tarifara de încadrare si alte drepturi ce se includ in aceasta ”.

Datorită importanţei juridice a acestui act, legea a reglementat şi procedura de suplinire a lipsei unui astfel de înscris în situaţii excepţionale.

Astfel, art. 14 din Decret prevedea că „(1) In cazul in care se dovedeşte cu acte ca arhivele au fost distruse, se va putea reconstitui, in condiţiile prezentului decret, activitatea care s-a depus pe baza unui contract de munca, funcţia, meseria sau specialitatea .

Iar potrivit art. 15„(1) Reconstituirea se face de comisii care funcţionează pe langa comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau de sector in municipiul Bucuresti. Comisia de reconstituire a vechimii in munca este compusa din cate un delegat al Oficiului raporturi de munca, al Oficiului de p_____, ambii din cadrul Direcţiei pentru probleme de munca si ocrotiri sociale judeţene, respectiv a m___________ Bucuresti, precum si un delegat al consiliului sindical local. Fiecare dintre membrii comisiei va avea cate un supleant ”.

Odată cu abrogarea acestui Decret, Codul Muncii a reglementat noua procedură de reconstituire a vechimii în muncă, nu a înscrisului însuşi.

În conformitate cu dispoziţiile art. 279 alin. 1 şi 2 din Codul Muncii „(1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.

(2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor acestui act normativ ”.

În cauză, deoarece reclamanta a făcut dovada publicării în Monitorul Oficial al României a anunţului privind pierderea carnetului său de muncă, rezultă că aceasta se încadrează în ipoteza de aplicare a acestei prevederi care este în vigoare la data formulării acţiunii.

Aceasta depune la dosar mai multe adeverinţe prin care se atestă faptul că a lucrat neîntrerupt în perioada ianuarie 1992 – ianuarie 1996.

Deoarece legea nu prevede cerinţe speciale pentru reconstituirea vechimii în muncă, tribunalul constată că este suficientă formularea unei cereri în acest sens de către persoana interesată, în speţă reclamanta, şi depunerea unor înscrisuri apte să probeze perioada lucrată.

Din analiza actelor de la dosar, tribunalul reţine că o astfel de cerere există, iar adeverinţele depuse de parte au valoare probatorie, in condiţiile in care acestea redau în clar instituţia emitentă, sunt asumate prin ştampilă şi semnătură şi nu sunt contestate.

Din depoziţia martorei P_____ L____, audiată în cauză, rezultă că în perioada ianuarie 1992 – ianuarie 1996 aceasta a fost colegă cu reclamanta care a ocupat funcţia de sortator şi magaziner gestionar carte .

Coroborând depoziţia martorului audiat în cauză, din care rezultă că în perioada ianuarie 1992 – ianuarie 1996 reclamanta a fost salariat al Editurii Tehnice, în calitate de sortator si magaziner gestionar carte, cu datele din copia de pe carnetul de muncă al martorului audiat in cauză , având în vedere prevederile art. 279 din Codul Muncii, tribunalul va admite acţiunea reclamantei M________ F______ şi va reconstitui vechimea în muncă realizată de aceasta în perioada ianuarie 1992 – ianuarie 1996 , în care a fost salariata Editurii Tehnice, în calitate de muncitor sortator şi magaziner carte.

Având în vedere considerentele anterioare, tribunalul prezumă că acestea exprimă adevărul, astfel că prin coroborarea lor cu copia carnetului de muncă depus la dosar, reţine că reclamanta a fost încadrată în muncă în perioada 01.01.1992 – 29.01.1996, fiind salariată în cadrul Editurii Tehnice Bucuresti astfel:

– 01.01.1992 – 01.03.1992 – muncitor sortator treapta V gradatia 2 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.03.1992 – 01.05.1992 – muncitor sortator treapta V gradatia 2 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.05.1992 – 01.06.1992 – muncitor sortator treapta V gradatia 2 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.06.1992 – 01.09.1992 – muncitor sortator treapta V gradatia 2 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.09.1992 – 01.11.1992 – muncitor sortator treapta V gradatia 2 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.11.1992 – 01.01.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.01.1993 – 01.03.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.03.1993 – 01.05.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.05.1993 – 01.06.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.06.1993 – 01.07.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.07.1993 – 01.10.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.10.1993 – 01.12.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.12.1993 – 01.01.1994 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.01.1994 – 01.04.1994 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.04.1994 – 01.07.1994 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.07.1994 – 01.10.1994 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.10.1994 – 01.04.1995 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxxx lei – 01.04.1995 – 01.07.1995 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxxx lei – 01.07.1995 – 01.10.1995 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxxx lei – 01.10.1995 – 29.01.1996 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxxx lei .

Pe cale de consecinţă, dat fiind interesul juridic prezumat al oricărei persoane de a valorifica toată perioada lucrată ca vechime în muncă fie în ţara de origine, fie în orice alt stat, cu îndeplinirea şi a altor cerinţe legale, tribunalul va admite în parte cererea de faţă sub aspectul celor precizate.

Tribunalul va respinge, în rest, acţiunea ca rămasă fără obiect în contradictoriu cu pârâtele ________________ si __________________ cu privire la perioada 03.08.1979 – 15.05.1980 si 16.05.1980 – 31.12.1991, faţă de emiterea de către aceste pârâte a adeverinţei nr. 145/19.12.2017 emisă de __________________ şi adeverinţa nr. 012/12.01.2018 emisă de ________________.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite, in parte, actiunea formulată de reclamanta M________ F______,CNP xxxxxxxxxxxxx , cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la ……………………………….., cu sediul în _________________________. ………., ____________. ……, ________________, în contradictoriu cu pârâtele C___ DE P_____ A M___________ BUCURESTI, cu sediul în Bucureşti, Calea V____ , nr. 6, sector 3 ________________, cu sediul în Bucureşti, _______________________. 23-25, SECTOR 1 şi __________________, cu sediul în Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 62-68, sector 3, astfel cum a fost restransa.

Constata ca in perioada 01.01.1992 – 29.01.1996 reclamanta a fost salariata in cadrul Editurii Tehnice Bucuresti astfel:

01.01.1992 – 01.03.1992 – muncitor sortator treapta V gradatia 2 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.03.1992 – 01.05.1992 – muncitor sortator treapta V gradatia 2 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.05.1992 – 01.06.1992 – muncitor sortator treapta V gradatia 2 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.06.1992 – 01.09.1992 – muncitor sortator treapta V gradatia 2 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.09.1992 – 01.11.1992 – muncitor sortator treapta V gradatia 2 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.11.1992 – 01.01.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.01.1993 – 01.03.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.03.1993 – 01.05.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.05.1993 – 01.06.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei – 01.06.1993 – 01.07.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.07.1993 – 01.10.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.10.1993 – 01.12.1993 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.12.1993 – 01.01.1994 – magaziner carte treapta II gradatia 3 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.01.1994 – 01.04.1994 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.04.1994 – 01.07.1994 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.07.1994 – 01.10.1994 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxx lei, compensatie xxxxx lei – 01.10.1994 – 01.04.1995 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxxx lei – 01.04.1995 – 01.07.1995 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxxx lei – 01.07.1995 – 01.10.1995 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxxx lei – 01.10.1995 – 29.01.1996 – magaziner carte treapta II gradatia 4 – retributie tarifara lunara xxxxxx lei.

Respinge, in rest, actiunea ca ramasa fara obiect in contradictoriu cu paratele ________________ si __________________ cu privire la perioada 03.08.1979 – 15.05.1980 si 16.05.1980 – 31.12.1991.

Cu apel in 10 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 03.05.2018.

P_________, Asistent judiciar, Asistent judiciar ,

P______ I____ G_______ R________ A____ N____ C_____ E_______

Grefier I____ A______ E____

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”