Reconstituire vechime în muncă

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SRENTINŢA CIVILĂ NR. 231

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 17 .01.2019

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: C_______ A_____

ASISTE NT JUDICIAR : B_______ A________

ASISTENT JUDICIAR : N____ C_____ E_______

GREFIER : B______ I____

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul Z____ N______ în contradictoriu cu pârâtul _________________________ DE COMUNICAŢII I____ SA având c a obiect reconstituire vechime.

Dezbaterile asupra fondului au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la data de 11.01.2019, care face parte integrantă din prezenta, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 17.01.2019, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 13.09.2018 pe rolul Tribunalului Bucureşti-Sectia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul ZAMAN N______ a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta _________________________ DE COMUNICAŢII I.C.R.E.T. SA, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună reconstituirea vechimii sale în muncă pentru perioada 15.08.xxxxxxxxxxxxxxx95.

În motivarea cererii de chemare în judecată, în esenţă, reclamantul a precizat că, a fost angajat, pe perioadă nedeterminată, la societatea pârâtă, care iniţial se numea I.C.R.E.T. Bucureşti, în funcţia d e electronist, categoria 2, baza 2 începând cu data de 15.08.1978 până data de 03.01.1995 în baza contractului individual de muncă nr.xxxxxxx/15.08.1978.

De asemenea, reclamantul precizează faptul că, la data de 01.01.1993 salariul său a fost indexat conform HG 94/1993, la aceeaşi dată schimbându-se denumirea angajatorului din I.C.R.E.T. Bucureşti în _________________________ DE COMUNICAŢII I.C.R.E.T. SA.

În continuare, se menţionează că, la data de 03.01.1995 a fost transferat în interes de se r viciu la următorul angajator ______________ – Bucureşti, toate informaţiile privind raporturile de muncă ale reclamantului fiind înregistrate în carnetul de muncă care a fost depus la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Cartea sa de munca a ars intr-un incendiu motiv pentru care a publicat în Monitorul Oficial pierderea carnetului de muncă.

Reclamantul precizează că, în vederea întocmirii dosarului de pensionare s-a adresat foştilor angajatori în vederea obţinerii adeverinţelor impuse de lege, ocazie cu care fostul angajator _________________________ DE COMUNICAŢII I.C.R.E.T. SA i-a comunicat faptul că, potrivit procesului – verbal de intervenţie nr. 139/16.03.2010, în data de 16.03.2010 în urma unui incendiu toate documentele privind dosarele angajaţilor au ars, neexistând o bază de date electronică a acestora.

In susţinerea cererii de chemare in judecată la dosar au fost depuse înscrisuri (filele 7-28).

La solicitarea instanţei, la data de 27.09.2018, reclamantul a depus precizări privind cererea de chemare în judecată, în cuprinsul cărora a menţionat faptul că, anterior depunerii carnetului de muncă la ITM în vederea scanării a făcut o copie xerox a acestuia, solicitând instanţei ca, în situaţia în care din coroborarea carnetului de muncă cu declaraţiile martorilor propuşi nu se vor putea reconstitui raporturile de muncă potrivit menţiunilor cuprinse în carnetul de muncă depus în copie la dosar, solicită stabilirea remuneraţiei aferente perioadei 15.08.1978 – 03.01.1995 la nivelul venitului mediu realizat în funcţie similară comunicat de către Comisia Naţională de S_________.

În susţinerea cererii precizatoare au fost depuse înscrisuri (f.34 – )

Pârâta _________________________ DE COMUNICAŢII I.C.R.E.T. SA a formulat întâmpinare prin care s-a arătat că, nu se opune solicitării reclamantului date fiind împrejurările de fapt şi normele de drept incidente în cauză.

În cuprinsul întâmpinării, pârâta a menţionat faptul că se află în imposibilitatea de a-i elibera reclamantului adeverinţa solicitată ca urmare a incendiului care a distrus inclusiv arhiva de resurse umane a societăţii, apreciind că, vechimea în muncă a reclamantului poate fi recons tituită pe baza carnetului de m uncă depus în copie la dosar coroborat cu celelalte probe solicitate de către reclamant.

La termenul de judecată din data de 14.12.2018, după punerea în discuţia părţilor, instanţa a încuviinţat părţilor proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu martor.

În şedinţa publică din data de 11.01.2019 s-a procedat la ascultarea martorului, iar după acordarea cuvântului pe fondul cauzei, instanţa a reţinut cauza în pronunţare.

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, Tribunalul reţine următoarele:

Reclamantul a desfăşurat raporturi de muncă cu pârâta în perioada martie 1975-februarie 1991, fiind încadrat în funcţia de electronist, categoria 2, baza 2 la I.C.R.E.T.- Bucureşti, în prezent _________________________ DE COMUNICAŢII I.C.R.E.T. SA.

Pentru a reţine aceasta, Tribunalul are în vedere menţiunile cuprinse în carnetul de muncă _______.P.S. nr.xxxxxx depus în copie la dosar (fila 21), din care rezultă că reclamantul a absolvit Şcoala de Specializare Postliceală de Poştă şi Telecomunicaţii – Bucureşti, dobândind meseria, specialitatea de electromecanic T.T. conform Diplomei nr.69/09.08.1978.

Tot din cuprinsul carnetului de muncă, instanţa reţine că, începând cu data de 15.08.1978 reclamantul a fost încadrat la I.C.R.E.T.- Bucureşti în funcţia de electronist, categoria 2, baza 2, având salariu de bază în cuantum de 1683 lei.

În continuare, instanţa reţine că, la data de 01.01.1993, s-a schimbat denumirea angajatorului din I.C.R.E.T. Bucureşti în _________________________ DE COMUNICAŢII I.C.R.E.T. SA, reclamantul a fost încadrat în funcţia de tehnician, având salariul de bază xxxxx lei, la care se adaugă venitul suplimentar de 4140 şi un spor de 15%, salariul său a fost indexat conform HG 94/1993.

Instanţa reţine că, la data de 03.01.1995, reclamantul a fost transferat în interes de serviciu la ______________ – Bucureşti, având un salariu de bază în valoare de xxxxxx lei.

Menţiunile cuprinse în carnetul de muncă al reclamantului depus în copie la dosar se coroborează cu depoziţia martorei ŢAMBREA M______ (fila 66), care a declarat că, a fost angajata pârâtei în perioada 01.07.1975 – 01.08.1989, având funcţia de electronist ca şi reclamantul, dar în fapt începând cu anul 1976 a lucrat în cadrul Departamentului Resurse Umane, funcţia de Inspector Personal fiindu-i trecută în carnetul de muncă doar începând cu data de 01.06.1980.

Din declaraţia martorului mai rezultă faptul că, reclamatul a fost angajat al pârâtei începând cu data de 15.08.1978 în funcţia de electr onist, iar parcurgând înscrisu rile reprezentând copia carnetului de muncă al reclamantului martorul a confirmat exactitatea menţiunilor cuprinse în acesta.

Potrivit copiei extrasului din Monitorul Oficial al României nr.153/22.II.2018, Partea a III-a, Tribunalul constată că reclamantul a anunţat pierderea carnetului de muncă _______.P.S. nr.xxxxxx.

Potrivit art. 279 din Codul muncii „ (1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.

(2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor acestui act normativ.

(3) Angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă le vor elibera titularilor în mod eşalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal individual de predare/primire.

(4) Inspectoratele teritoriale de muncă ce deţin carnetele de muncă ale salariaţilor le vor elibera până la data prevăzută la alin. (3), în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

(5) Anunţul privind pierderea carnetelor de muncă emise în temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a”.

Faţă de acestea, Tribunalul constată că acţiunea reclamant u lui se circumscrie ipotezei descrise de legiuitor în dispoziţiile art. 279 al. 2 din Codul muncii, fiind introdusă după data abrogării Decretului nr.92/1976 privind carnetul de muncă.

Aşadar, având în vedere situaţia de fapt rezultată din probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine că, este întemeiată solicitarea reclamantului privind reconstituirea vechimii în muncă, în perioada 15.08.1978 – 01.01.1993, reclamantul fiind încadrat în funcţia de electronist, categoria 2, baza 2 la I.C.R.E.T.-Bucureşti (în prezent _________________________ DE COMUNICAŢII I.C.R.E.T. SA), iar în perioada 01.01.1993 – 03.01.1995 fiind încadrat în funcţia de tehnician la acelaşi angajator.

Pe cale de consecinţă, faţă de motivele de fapt şi de drept expuse mai sus, Tribunalul urmează să admită acţiunea formulată de reclamant in contradictoriu cu parata _________________________ DE COMUNICAŢII I.C.R.E.T. SA şi să constate că, reclamantul a desfăşurat activitate în cadrul pârâtei în perioada 15.08.1978 – 03.01.1995, conform menţiunilor din copia carnetului de muncă _______.P.S. nr.xxxxxx ..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite actiunea privind pe reclamantul Z____ N______ – CNP xxxxxxxxxxxxx cu domiciliul legal în Bucureşti, ____________________, __________________ 4 în contradictoriu cu pârâtul _________________________ DE COMUNICAŢII I____ S A- CUI xxxxxxx , cu sediul în Bucureşti, _____________________, BIROU 33, sector 2.

Constata ca reclamantul a desfasurat activitate in cadrul _________________________ DE COMUNICATII I____ SA (fosta I.C.R.E.T. Bucureşti) in perioada 15.08.1978 – 03.01.1995 conform mentiunilor din copia carnetului de munca _________ nr.xxxxxx.

Cu apel in 10 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a.

Pronuntata azi, 17.01.2019, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei.

Preşedinte Asistent judiciar Asistent judiciar Grefier

C_______ A_____ B_______ A________ N____ C_____ E_______ B______ I____

Red/tehn . Jud. C.A. 12.02.2019

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”