Valorificare venituri suplimentare la pensie: spor lucru sistematic peste program, spor fidelitate, acord, compensări, diferenţe, prime, combustibil

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

ÎNCHEIERE

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 12.11.2019

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: B_______ I_____ Ş_______

ASISTENT JUDICIAR: R________ AL I__

ASISTENT JUDICIAR: IA________ J_____ A________

GREFIER: N______ O___ B_____

Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamanta G______ A__________ în contradictoriu cu pârâta C___ DE P_____ A M___________ BUCUREŞTI , având ca obiect „ recalculare pensie ”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamanta, prin avocat ales cu împuternicire avocaţială la dosarul cauzei, lipsă fiind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă conform art. 121 alin. 2 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti prin care învederează instanţei obiectul cauzei, părţile şi legalitatea îndeplinirii procedurii de citare, precum şi faptul că în data de 06.11.2019 pârâta a depus la dosarul cauzei înscrisuri, în 1 exemplar, după care,

Reclamanta, prin avocat ales, depune la dosarul cauzei înscrisuri constând în două taloane de pensie. Solicită amânarea pronunţării în vederea depunerii de concluzii scrise.

In temeiul dispoziţiilor art. 244 alineatul 1 din Codul de procedură civilă instanţa declară cercetarea procesului încheiată si nemaifiind alte cereri de formulat şi nici alte incidente de soluţionat, în temeiul dispoziţiilor art. 392 din Codul de procedură civilă, instanţa declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei şi acordă cuvântul părţii prezente în vederea susţinerii cererilor şi apărărilor formulate în proces.

Reclamanta, prin avocat ales, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, inclusiv obligarea pârâtei la plata diferenţelor de drepturi de pensie. Solicită cheltuieli de judecată conform dovezilor depuse la dosarul cauzei.

În temeiul dispoziţiilor art. 394 alineatul 1 din Codul de procedură civilă, Tribunalul declară închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare asupra fondului cauzei.

TRIBUNALUL

Având nevoie de timp pentru a delibera în baza art. 396C.pr.civ.,

DISPUNE:

Amana pronuntarea la data de 19.11.2019, cand pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei

Cu apel odata cu fondul.

Pronuntata prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astazi, 12.11.2019.

Preşedinte, Asistent Judiciar, Asistent Judiciar, Gr efier

B_______ I_____ Ş_______ R________ A____ Ia________ J_____ A________ N______ O___ B_____

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

ÎNCHEIERE

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 19.11.2019

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: B_______ I_____ Ş_______

ASISTENT JUDICIAR: R________ A____

ASISTENT JUDICIAR: IA________ J_____ A________

GREFIER: N______ O___ B_____

Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamanta G______ A__________ în contradictoriu cu pârâta C___ DE P_____ A M___________ BUCUREŞTI , având ca obiect „ recalculare pensie ”.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din 12.11.2019 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de pentru data de 19.11.2019, când:

TRIBUNALUL

Având nevoie de timp pentru a delibera în baza art. 396C.pr.civ.,

DISPUNE:

Amana pronuntarea la data de 03.12.2019, cand pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei

Cu apel odata cu fondul.

Pronuntata prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţe i astazi, 19.11.2019.

Preşedinte, Asistent Judiciar, Asistent Judiciar, Grefier

B_______ I_____ Ş_______ R________ A____ Ia________ J_____ A________ N______ O___ B_____

Cod ECLI ECL I:RO:TBBUC:2019:006.xxxxxx

DOSAR NR. xxxxx /3/2019

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6 880

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 03.12 .2019

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: B_______ I_____ Ş_______

ASISTENT JUDICIAR: R________ A____

ASISTENT JUDICIAR: IA________ J_____ A________

GREFIER: N______ O___ B_____

Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamanta G______ A__________ în contradictoriu cu pârâta C___ DE P_____ A M___________ BUCUREŞTI , având ca obiect „ recalculare pensie ”.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din 12.11.2019 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de pentru data de 19.11.2019, iar ulterior pentru 03.12.2019, când:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub numărul XXXXXXXXXXXX si precizata la data de 07.10.2019, reclamanta G______ A__________ în contradictoriu cu pârâta C___ DE P_____ A M___________ BUCURESTI a solicitat obligarea acesteia la recalcularea drepturilor sale de pensie cu luarea în considerare a sporulu i de vechime şi de fidelitate reţinute în adeverinţa nr.xxxxx/25.04.2019 eliberată de Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti, în perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxx04; a veniturilor obţinute în perioada septembrie 1978-martie 2001 inclusiv, respectiv spor lucru sist. peste program, spor noapte, spor vechime, spor fidelitate, acord, compensări, diferenţe, prime, combustibil, concedii, pentru care RADET a virat CAS conform art. I Decret nr. 389/1972 pentru toate veniturile specificate în adeverinţă, astfel cum sunt evidenţiate în mod defalcat, în cuprinsul adeverinţei nr.xxxxx/18.04.2019 eliberată de Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti; bligarea pârâtei la emiterea unei noi Decizii de pensie privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă; la plata retroactivă a sumelor care nu au fost avute în vedere la stabilirea şi punerea în plată a drepturilor de pensie, începând cu luna următoare depunerii adeverinţelor la C___ Locală de P_____ Sector 2, respectiv data de 20.06.2019 şi până la data plăţii efective; la plata cheltuielilor de judecată.

In fapt, prin Decizia nr.xxxxxx/10.11.2011 i s-au stabilit şi pus in plată drepturile de pensie în cuantum de 780 de lei. Drepturile de pensie au fost stabilite exclusiv pe baza conţinutului Carnetului de muncă _______.H. nr. xxxxxx.

Intrucât asa cum reiese din adeverintele de mai sus a desfăşurat activitate pentru care a obţinut venituri suplimentare celor înscrise în Carnetul de muncă a solicitata recalcularea.

Invoca dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 263/2010 si arata ca în mod neîntemeiat C___ de P_____ Sector 2 Bucureşti nu a luat în considerare şi nu a valorificat veniturile atestate prin cele două adeverinţe, pentru care. aşa cum rezultă din cuprinsul acestora, au fost virate contribuţiile CAS.

D__ fiind caracterul permanent al acestor venituri, precum şi plata contribuţiilor sociale aferente acestor venituri, acestea trebuiau luate în calcul la stabilirea pensiei cuvenite.

Releva si dispoziţiile art. 2 lit. c din Legea nr. 263/2010, precum si Decizia nr. XIX din 17 octombrie 2011 pronunţată în recurs în interesul legii de catre Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Reclamanta a depus cerere precizatoare-f51 prin care a invederat ca solicita si anularea deciziei nr xxxxxx din data de 2 2.08.2019.

In contradictoriu parata nu a depus intampinare.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin decizia nr xxxxxx din data de 22.08.2019–f63 a fost admisa cererea re clamantei de recalculare a dreptului de pensie, in motivare mentionandu-se “modificare cuantum pensie prin revizuire punctaj mediu annual conform adeverintelor anexate la dosar”.

Adeverinţa nr.xxxxx/25.04.2019 eliberată de RADET-f12 Bucureşti evidentiaza sporul de vechime şi de fidelitate, in procente.

Verficand BC-f72 aferent deciziei contestate instanta retine ca aceste procente au fost fidel valorificate in coloana “sporuri incluse in salariu (spor vechime) si “alte sporuri” (sporul de fidelitate alaturi de spor de munca in timpul noptii).

Pentru perioada de de dupa 01.04.2001 BC releva doar suma contributiva, fiind incidente dispozitiile art.39(1) Legea 19/2000 care instituie că stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor anual, din oficiu, de către CNPAS, prin casele teritoriale de p_____, certificarea privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat facandu-se prin Certificatul privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat, conform Ordinului 340/2001, pct.43, cap.II, sect.A si art.16Legea 263/2010 raportat la art.35 (Norma de aplicare a prevederilor Legii 263/2010) de punere in aplicare a art.16Legea 263/2010, conform caruia (1) Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor, din oficiu, o dată la 2 ani, de către CNPP şi casele de p_____ sectoriale.(2) Certificarea prevăzută la alin. (1) se face prin emiterea şi comunicarea către asiguraţi a Certificatului privind stagiul de cotizare în sistemul public de p_____., astfel că pentru a fi luate în considerare la determinarea dreptului de pensie veniturile realizate dupa aceasta data, trebuiau să figureze în adeverinţa emisă cu titlu de certificat de stagiu, nemaifiind posibil a se face dovada lor decât exclusiv cu această adeverinţă şi nu cu alte eventuale adeverinţe emise de către angajator.

In acelasi sens Legea 263/2010 prin art. 166 reglementeaza ca la determinarea punctajelor lunare, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, aşa cum acesta a fost înscris în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare socială.

Adeverinţa nr.xxxxx/18.04.2019 eliberată de RADET-f13 releva veniturile spor lucru sist. peste program, spor noapte, spor vechime, spor fidelitate, acord, compensări, diferenţe, prime, combustibil, concedii.

In ceea ce priveste veniturile “spor noapte”, conform Ordinului nr.687/2006 in cazul sporului de 25% valorificarea priveste procentul mediu de 7,88% determinat prin aplicarea sporului de 25% la procentul de 31,51%, iar in cazul sporului de 15% valorificarea priveste procentul mediu de 4,73% determinat prin aplicarea sporului de 15% la procentul de 31,51%.

Ordinul nr.687/2006 stabileste care este forma adeverintei ce atesta un asemenea spor si elementele pe carer trebuie sa le evidentieze aceasta adeverinta, or adeverinta in cauza nu a fost emisa conform acestor dispozitii legale imperative, astfel ca parata nu este culpabila in nevalorificarea acestui spor.

Pe de alta parte BC-f73 releva sporul de noapte in procentele expuse mai sus.

Sporul de vechime pana la data de 01.04.1992 se valorifica conform art.165(3) Legea 263/2010, iar dupa aceasta data, conform art.165(4), astfel cum este inscris in carnetul de munca sau alte acte doveditoare, or daca aplicam procentul relevat de BC, in coloana spor vechime, la salariul pentru munca prestata rezulta suma cu titlu de spor vechime evidentiat de adeverinta in litigiu.

Referitor la sumele cu titlu de concedii instanta nu poate retine caracterul de venituri suplimentare, intrucat, din continutul adeverintei reiese ca acestea au fost drepturile salariale achitate reclamatei pentru perioada atestata or, fata de aceste aspecte, raportat la faptul ca reclamantul nu a solicitat valorificarea sumelor cu acest titlu in locul sumei contributive deja valorificate pentru perioadele atestate de catre adeverinta in cauza, ci valorificarea lor ca venituri suplimentare adaugate la salariul tarifar deja valorificat, cererea este neintemeiata, vizand o dub la valorificare.

In ceea ce priveste insa veniturile spor lucru sist. peste program, spor fidelitate, acord, compensări, diferenţe, prime, combustibil, relevate de adeverinţa nr.xxxxx/18.04.2019 eliberată de RADET-f13, instanta retine ca potrivit art. 165 „(1)La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel: ……. (2)La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.” Anexa 15 la HG nr.257/2011 cuprinde sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual, iar la final se mentioneaza: „Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:……….. alte sporuri care nu au avut caracter permanent.

Din reglementarile mai sus enuntate reise ca legiuitorul, la includerea in lista a sporurilor, indemnizaţiilor şi majorărilor de retribuţii tarif are care se valorifica, a avut un singur criteriu, anume caracterul permanent/nepermanet al acestora.

Aceste dispozitii vin insa in contradictie cu dispozitiile art.2 lit.c din Legea 263/2010 „sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca baza principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilo r de asigurari sociale platite”.

Acest principiu este dezvoltat in dispoziţiile următoare din acelaşi act normativ, in secţiunile referitoare la modul de calcul al drepturilor de pensie. Astfel, potrivit art. 96 alin.2 din Legea 263/2010 Punctajul lunar se calculează prin raportarea câşt igului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul N_______ de S_________.

Acelasi principiu se regasea si in Legea nr. 19/2000, care de altfel l-a instituit, prin art. 2 lit. e), ca principiu fundamental al sistemului de asigurări sociale. Reglementarea privind calculul drepturilor de pensie, instituita prin Legea nr. 19/2000, era construita in jurul acestui principiu fundamental, si anume ca orice element salarial efectiv incasat pe parcursul intregului stagiu de cotizare, pentru care salariatul si/sau angajatorul (in functie de reglementarea in vigoare) au achitat statului contributii de asigurari sociale, trebuie sa se reflecte in cuantumul pensiei.

Acest principiu era prevăzut, chiar dacă nu era menţionat în mod expres, şi în legislatia anterioară datei de 01.04.2001, respectiv Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, care stipula că dreptul la pensie era recunoscut tuturor cetăţenilor care au desfăşurat o activitate permanentă pe baza unui contract de muncă pentru care angajatorii au plătit contribuţia de asigurări sociale prevăzută de lege.

Or, in condiţiile în care baza de calcul pentru plata contribuţiilor de asigurări sociale era şi este alcătuită din totalitatea veniturilor realizate de către asigurat tribunalul apreciază că în speţă au prioritate dispoziţiile legale cu valoare de principiu în raport cu cele care decurg din acesta, dar nu-l respectă, pentru că soluţia contrară presupune încălcarea principiului cu consecinţa că pe de o parte nu s-ar realiza scopul avut în vedere de legiuitor la edictarea acestuia iar pe de altă parte s-ar crea o discriminare între persoanele care au realizat stagii de cotizare anterior şi ulterior intrării în vigoare a Legii 19/2000 si Legii 263/2010.

Dispoziţie normativă din Anexa 15 la HG 257/2011 poate fi înlăturată, întrucât __________________________ cu prevederile privind principiul contributivităţii din Legea nr. 263/2010 (art. 2 lit. c), si raportat la faptul ca, prin edictarea ei, s-a încălcat principiul ierarhiei actelor normative, Legea nr. 263/2010 fiind legea-cadru, iar hotărârea de guvern fiind dată în aplicarea acestei legi.

Constatând aplicarea principiului contributivităţii, instanţa nu creează norme juridice noi, după cum nu le ignoră nici pe cele existente, ci aplică o normă juridică existentă, cu valoare de principiu şi cu forţă juridică superioară şi prioritară, unor situaţii particulare, în care este lipsit de relevanţă juridică caracterul temporar şi variabil al unor venituri, câtă vreme, pentru acestea, au fost reţinute sume reprezentând contribuţii la fondul de p_____. Aplicabilitatea Anexei 15 la HG 257/2011, la cazul concret se stabileşte de instanţă, în funcţie de includerea sau nu a acestor venituri în baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale. Problema dacă aceste venituri au făcut sau nu parte din baza de calcul al pensiilor şi dacă s-au încasat sau nu contribuţii de asigurări sociale de stat pentru veniturile excluse de la punctajul anual, constituie chestiuni de fapt şi de aplicare a legii a căror soluţionare _____________________________ a instanţelor judecătoreşti.

Or, instanţa apreciază ca ceea ce interesează nu este caracterul permanent sau nepermanent al unor venituri, faptul ca figureaza sau nu in categoria reglementata de art.165Legea 263/2010 si art.127 HG 257/2011, ci faptul ca statul si-a încasat drepturile la momentul cuvenit, iar când vine rândul asiguraţilor sa primească o contraprestaţie din partea statului, aceasta trebuie sa fie corespunzătoare, pentru a nu se rupe echilibrul raportului juridic dintre parţi.

Mai face referire instanta si la jurisprudenţa Curtii Europene a Drepturilor Omului care a stabilit că drepturile de asigurări sociale cuvenite în baza contribuţiilor de asigurări sociale plătite constituie un bun patrimonial în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată de statul român prin Legea nr.30/1994. De exemplu, este de menţionat Decizia din 7 februarie 2012 cu privire la Cererea nr. 45.312/11 introdusa de A__ M____ F____ impotriva Romaniei si alte 4 cereri, prin care Curtea, deşi a respins cererea ca inadmisibilă, a reafirmat faptul că art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie garantează plata prestaţiilor sociale pentru persoanele care au achitat contribuţii la bugetul asigurărilor sociale „40.Curtea aminteşte că dacă art. 1 din Protocolul nr. 1 garanta plata prestaţiilor sociale pentru persoanele care au plătit contribuţii la o casă de asigurări, acesta nu ar putea fi interpretat ca dând dreptul la o pensie de o valoare determinată”.

În egală măsură, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că drepturile de asigurări sociale sunt legate de plata contribuţiilor de asigurări sociale specifice, considerându-se că dreptul la alocaţia de urgenţă (pentru care reclamantul plătise contribuţia specifică) reprezintă un drept patrimonial în sensul art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale-Hotărârea în Cauza Gaygusuz împotriva Austriei din 16 septembrie 1996.

În concluzie, principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi legală stabilire şi recalculare/revizuire a pensiilor îl reprezintă contribuţiile de asigurări sociale plătite, astfel că la stabilirea şi recalcularea/revizuirea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul/angajatul a plătit contribuţia pentru asigurările sociale de stat.

Instanta retine ca potrivit art. 1(1) din Decretul nr.389/1972 „unităţile socialiste de stat, organizaţiile cooperatiste, alte organizaţii obşteşti, orice alte persoane juridice, precum şi persoanele fizice, care folosesc personal salariat, sunt datoare să verse la bugetul asigurărilor sociale de stat, o contribuţie de 15% asupra câştigului brut realizat de personalul lor salariat”.

Prin Legea nr.49/1992 alineatul 1 al articolului 1 din Decretul nr.389/1972 s-a modificat in sensul ca:”Pentru persoanele juridice şi fizice care folosesc personal salariat, contribuţia asigurărilor sociale de stat se stabileşte diferenţiat, astfel: – 35% asupra cîştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa I de muncă;- 30% asupra cîştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa a II-a de muncă; – 25% asupra cîştigului brut realizat de celelalte categorii de salariaţi; – 15% asupra salariului brut primit, dar nu mai puţin decît salariul minim brut pe ţară, în cazul personalului casnic angajat de persoane fizice pentru îngrijirea persoanelor în vîrstă, handicapaţilor şi a copiilor.”

OUG nr. 2/1999 a modificat la randul sau continutul art.1 din Decret nr.389/1972 in sensul ca „Pentru persoanele juridice şi fizice care folosesc personal salariat, contribuţia pentru asigurările sociale de stat se stabileşte diferenţiat, astfel: 40% asupra câştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa I de muncă;- 35% asupra câştigului brut realizat de salariaţii încadraţi în grupa a II-a de muncă; – 30% asupra câştigului brut realizat de celelalte categorii de salariaţi încadraţi în grupa a III-a de muncă; – 15% asupra salariului brut primit, dar nu mai puţin decât salariul minim brut pe ţară, în cazul personalului casnic angajat de persoane fizice pentru îngrijirea persoanelor în vârstă, a persoanelor cu handicap şi a copiilor.”

Din reglementarile mai sus enuntate reiese ca in perioada anterioara datei de 01.04.2001 CAS se datora la castigul/salariul brut.

Faţă de aceste prevederi imperative ale legii, instanta retine că premisa trebuie să o reprezinte prezumţia de respectare a dispoziţiilor legale, iar nu cea de nerespectare a acestora. Ca urmare, dacă s-a făcut proba că aceste venituri s-au plătit solicitantului stabilirii sau recalculării pensiei, trebuie considerat, până la proba contrară, că angajatorul de la momentul respectiv şi-a respectat şi obligaţiile de plată a contribuţiilor legale corespunzătoare, în măsura în care, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la momentul respectiv, aceste contribuţii erau datorate. Abia proba contrară, fie în sensul nedatorării acestor contribuţii, potrivit legislaţiei momentului, fie în sensul nerespectării acestor obligaţii, deşi consacrate legal, va putea duce la răsturnarea acestei prezumţii.

Or, in speta emitenttii adeverintelor au confirmat ca aceste venituri au fost efectiv încasate de către reclamanta, si ca au achitat CAS pentru perioada mentionata, astfel ca se prezuma că aceste contribuţii datorate s-au plătit de către angajator, cu consecinţa recunoaşterii dreptului la pensie astfel generat.

Proba contrara este in sarcina paratei, or aceasta nu a produs un minim de dovezi in sustinerea neachitarii contributiei si nici nu a declansat vreo procedura in anularea adeverintei sau inscrierii in fals in ceea ce priveste mentiunea achitarii CAS conform legii.

Prin urmare pârâta trebuia, în considerarea adeverinţelor eliberate de fostii angajatori, să respecte şi să aplice principiul contributivităţii şi să includă în calculul drepturilor toate veniturile pentru care, în condiţiile legii, s-au retinut contribuţiile de asigurări sociale.

Conform art. 107 alin.3 din Legea 263/2010 dreptul de pensie poate fi recalculat prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia, iar potrivit aliniatului 5 al aceluiaşi articol sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) şi (4) se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

In consecinta, pentru considerentele ce preced, va admite cererea in parte si, constatand ca parata, prin nevalorificarea veniturilor suplimentare a emis o decizie nelegala, va anula decizia nr.xxxxxx/22.08.2019.

In temeiul art.106 din Legea 263/2010, va obliga parata sa emita o decizie prin care sa recalculeze, incepand cu data de 01.07.2019, dreptul de pensie al reclamantei cu valorificarea si a veniturilor suplimentare reprezentand spor lucru sist. peste program, spor fidelitate, acord, compensări, diferenţe, prime, combustibil, relevate de adeverinţa nr.xxxxx/18.04.2019 eliberată de RADET.

Va obliga parata sa plateasca reclamantei, incepand cu data de 01.07.2019, diferentele dintre pensia recalculata conform prezentei hotarari si pensia efectiv platita

Va respinge ca neintemeiata cererea de valorificare a veniturilor cu titlu de spor de vechime şi de fidelitate atestate de adeverinţa nr.xxxxx/25.04.2019 eliberată de RADET si cu titlu de spor noapte, spor vechime, concedii atestate de adeverinţa nr.xxxxx/18.04.2019 eliberată de RADET.

Va obliga parata sa achite reclamantei suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata (onorariu avocat-f51).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta G______ A__________ – CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Bucureşti, _______________________. 4, ______________________ şi cu domiciliul ales CAv G_______ A_____ G_______, cu sediul în Bucureşti, ______________________, _____________, ________________ în contradictoriu cu pârâta C___ DE P_____ A M___________ BUCUREŞTI – CUI xxxxxxxx, cu sediul în sector 3, Bucureşti, Calea V____, nr. 6, in parte.

Anuleaza decizia nr.xxxxxx/22.08.2019.

Obliga parata sa emita o decizie prin care sa recalculeze, incepand cu data de 01.07.2019, dreptul de pensie al reclamantei cu valorificarea si a veniturilor suplimentare reprezentand spor lucru sist. peste program, spor fidelitate, acord, compensări, diferenţe, prime, combustibil, relevate de adeverinţa nr.xxxxx/18.04.2019 eliberată de RADET.

Obliga parata sa plateasca reclamantei, incepand cu data de 01.07.2019, diferentele dintre pensia recalculata conform prezentei hotarari si pensia efectiv platita.

Respinge ca neintemeiata cererea de valorificare a veniturilor cu titlu de spor de vechime şi de fidelitate atestate de adeverinţa nr.xxxxx/25.04.2019 eliberată de RADET si cu titlu de spor noapte, spor vechime, concedii atestate de adeverinţa nr.xxxxx/18.04.2019 eliberată de RADET .

Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 1000 lei cheltuieli de judecata.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Bucuresti.

Pronunţată astăzi 03.12.2019, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei.

Preşedinte, Asistent Judiciar, Asistent Judiciar, Grefier

B_______ I_____ Ş_______ R________ A____ Ia________ J_____ A________ N______ O___ B_____

Red. BŞ/ 4 ex./ 06.12. 2019,

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă