Contestație la executare. Incetare executare silită nelegală. Jurisprudență

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA V D

Sentinţa civilă nr. 250

Şedinţa publică din data de 27.04.2020

Preşedinte: M______ F_____

Grefier : G_______ C________

La ordine pronunţarea asupra cauzei având ca obiect „contestaţie la executare” privind pe contestatorul M______ P_________ în contradictoriu cu intima ţii T____ A_____, M_____ A__ M____ şi B__ G______ A_____.

Dezbaterile orale asupra cauzei civile de faţă au avut loc în şedinţa publică de la 15.04.2020, susţinerile şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţar ea hotărârii pentru astăzi, când deliberând.

J U D E C A T O R I A:

Prin acţiunea formulată la această instanţă la data de 17.10.2018, sub nr. XXXXXXXXXXXXX, contestatoarea M P_________ în contradictoriu cu intimaţii T____ A_____, M_____ A__ M____ şi B__ G______ A_____ a solicita pe calea contestaţiei la executare sa se dispună: anularea încheierii nr.26 din data de 08.10.2018 ca netemeinica si nelegala si continuarea executării silite împotriva debitorilor T____ A_____ si M_____ A__ M____, arătând ca aceştia din urma nu si-au Îndeplinit obligaţiile dispuse prin tit lul executoriu — sentinţa civila nr.343/2017 pronunţată de către Judecătoria V D in dosarul nr.XXXXXXXXXXXX definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. 1266/2017 pronunţata de către Tribunalul B_______ , care a format dosarul de executare silita nr.26/2017 la B__ G______ A_____; continuarea executării silite împotriva debitorilor sus menţionaţi, în sensul obligării acestora la efectuarea lucrărilor cu respectarea normelor tehnice stabilite în mod expres în raportul de expertiză efectuat de ex p., C________ Ş_____, cu cheltuieli de judecată.

În motivare contestatoare a arătat că în baza titlului executoriu mai sus menţionat a formulat cerere privind executarea obligaţiei de a face sens în care s-a format dosarul de executare silita nr.26/2017 la B__ G______ A_____.

Prin încheierea din 15.05.2017 a Judecătoriei V D în ds. nr. XXXXXXXXXXXXX s-a dispus încuviinţarea urmăririi silite împotriva debitorilor. S-a mai arătat că debitorii au început lucrările dispuse prin titlu executoriu dar fără a respecta lucrările tehnice din raportul de expertiză.

Contestatoarea a mai arătat că în data de 12.10.2018 B__ G______ A i-a comunicat încheierea nr. 326/08.10.2018 prin care i-a adus la cunoştinţă că s-a dispus încetarea executării silite la cererea creditoarei, deşi aceasta nu a formulat nici o cerere de încetare a executării silite.

De asemenea contestatoarea a arătat că nu sunt îndeplinite nici una din cazurile de încetare a executării silite prev. de art. 703 C.pr.civ., încheierea contestată conţine contradicţii între considerente şi dispozitiv.

Lucrările dispuse prin titlu executoriu vizează locuinţa debitorilor pârâţi, proprietatea lor şi nici o hotărâre judecătorească nu-i va obliga să-i permită accesul contestatoarei şi efectuarea lucrărilor la imobilul proprietatea lor, motiv pentru care încheierea atacată este lovită de nulitate, nefiind temeinică şi legală, ceea c e impune anularea acesteia şi continuarea executării silite împotriva debitorilor.

În drept şi-a întemeiat cererea pe disp. art. 712 şi urm. C.pr.civ., art. 703 şi urm. C.pr.civ.

S-au depus la dosar, în copie înscrisuri, filele 5- 22 ds.

Prin întîmpinarea formulată în cauză, intimatul B__ G______ A_____ a arătat că în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 343/2017, pronunţată în data de 27.04.2017, de Judecătoria Vatra Dornei, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1266/2017, di n data de 07.11.2017, a Tribunalului Suceava, debitorii au fost somaţi să-şi execute obligaţiile stabilite în titlul executoriu.

Prin procesul-verbal încheiat în data de 11.06.2018, s-a dispus stabilirea liniei de hotar dintre suprafaţa totală de 350 m.p. identică cu nr. cadastral 38.882 Vatra Dornei, formată prin alipirea parcelei xxxxxxx din CF xxxxx Vatra Dornei provenită din conversia CF 9326( 212 m.p.) şi parcela xxxxx (138) m.p., proprietate indiviză a pârâţilor şi suprafaţa de ter en identică cu parcela xxxxxxx, proprietatea reclamantei, grevată de un drept de servitute de trecere în favoarea pârâţilor pe aliniamentul A-8-B-C,stabilit prin raportul de expertiză efectuat de expertul B____ A____, configurat în planul de situaţie anexa de la fila 453 dosar.

Acesta a constatat că pârâţii nu şi-au respectat obligaţia stabilită în titlul executoriu cu privire la efectuarea de lucrări de modificare a înclinaţiei acoperişului imobilului casă de locuit şi edificat de pârâţi şi amplasat pe parcela cadastrală xxxxx Vatra Dornei, pentru a elimina efectul căderilor de zăpadă de pe acoperiş în perimetrul imobilului proprietatea reclamantei în conformitate cu raportul de expertiză întocmit de expertul C________ Ş_____ prin una din variante respectiv prin demolarea învelitorilor cu pantele de 20 de grade şi 70 de grade şi schimbarea pantei spre partea din faţa casei pârâtului, precum şi montarea de opritori de zăpadă conform planşelor anexă la raportul de expertiză sau demolarea învelitorii cu încli narea de 20 de grade şi prevederea ei cu jgheaburi de scurgere precum şi montarea de opritori de zăpadă pe acea prelungire a învelitorii cu înclinaţia de 20 de grade.

A constatat de asemenea că nu şi-au respectat nici obligaţia privitoare la refacerea gardului existent la limita celor două proprietăţi prin executarea unui gard comun pe fundaţie de beton ciclopan la adîncimea de îngheţ de 1,2 m urmând ca amplasarea lui să respecte poziţia actuală a gardului care delimitează proprietăţile conform planşelor an exă la raportul de expertiză întocmit de expertul C________ Ş_____

Tot la data la care a încheiat procesul-verbal a predat creditoarei un contract de antrepriză având ca părţi contractante pe T____ A_____ şi ________________________ SRL, obiectul cotract ul ui fiind prevăzut la art.2.1-2.2.

Creanţa datorată cu titlu de cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare a fost recuperată în totalitate de la debitori şi virată în contul creditoarei.

A mai arătat că după constatarea neexecutării obligaţiei de a face stabilită în sarcina debitorilor T____ A_____ şi M_____ A__ M____, în titlul executoriu, după expirarea termenului legal de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare şi a adresei nr. 26/2018 „Somaţie” a B.E.J. G______ A_____, i-a pus în vede re creditoarei să se adreseze instanţei în conformitate cu art. 903-906NCPC, în care legiuitorul stipulează foarte clar modalităţile de constrângere a debitorilor.

Prin contestaţia la executare formulată la această instanţă la data de 23.10.2018 şi înreg istrată sub nr. XXXXXXXXXXXXX, contestatoarea M______ P_________ a arătat că înţelege să formuleze contestaţie la executare împotriva Încheierii nr. 26 din 8.10.2018 emisă de B__ G______ A_____ în dosarul de executare nr. 26 din data de 10.05.2018 şi a so licitat să se dispună anularea Încheierii nr. 26 din data de 8.10.2018 ca netemeinică şi nelegală, continuarea executării silite împotriva debitorilor T____ A_____ şi M_____ A__ M____ , cu cheltuieli de judecată.

Prin întimpinarea formulată în ds. nr. XXXXXXXXXXXXX, intimatii T orac A_____ şi M_____ A__ M____ au solicitat respingerea ca nefondată a contestaţiei, întrucît obligaţiile cuprinse în titlul executoriu pus în executare silită în cadrul ds. de executare nr. 26/2018 al B__ G______ A_____ au fost î ndeplinite în întregime.

În ceea ce priveşte obligaţiile băneşti, intimaţii au arătat că au achitat în întregime atît suma de bani datorată cu titlu de che l tuieli de judecată (5440 lei) cît şi cheltuielile de executare, sumele fiin d virate în contul credi toarei.

Referitor la lucrările impuse prin titlu executoriu privind refacerea acoperişului şi a gardului, acestea au fost în întregime executate la data de 23.10.2018, încă dinainte de înregistrarea pe rolul instanţei a prezentei c auze, apreciind că în mod temeinic şi legal exec utorul judecătoresc a dispus încetarea executării silite.

Contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor intimaţilor ca nefondate şi admiterea contestaţiei astf el cum a fost formulată , cu motivarea că singura obligaţie îndeplinită de către intimaţi fiind cea pecuniară.

Prin întimpinare, intimaţii oferă dovada temeiniciei contestaţiei , în sensul că obligaţia de a face nu era îndeplinită de către intimaţi, lucrările nu erau terminate, de vreme ce prin întimpinare se arată această situaţie.

S-a mai arătat că, intimaţii nu au respectat şi nu respectă nicidecum raportul de expertiză în care sunt menţionate lucră rile admise de instanţă prin titlu executoriu sent. civ. nr. 343/2017 a Judecătoriei Vatra Dornei. Intimaţii nu au respectat lucrările din expertiză privind acoperişul, nu au demontat toată învelitoarea pe o portiune de 9 m, unde s-a creat un jgheab de cca . 1 m, unde cade zăpada. De asemenea, casa intimaţilor s-a construit fără a se respecta distanţa pina la hotarul cu proprietatea sa, respectiv 1,4 m pe o latură şi în jur de 1 m pe cealalată latură.

Referitor la gardul pe care intimaţii erau obligaţi să-l efectueze acestia au efectuat g a rdul fără să respete raportul de expertiză şi fără un proiect, nerespectând cota de îngheţ de 1.2 m.

Referitor la motivele încetării executării silite executorul judecătoresc a facut un abuz încetând executarea silită , pe motiv că creditoarea a solicitat acest lucru , la dosarul de executare neexistând nici o cerere în acest sens.

În concluzie, a solicitat a se retine faptul că, încheierea contestată contine date nereale în dispozitiv atît cu privire la terminarea lucrărilo r şi îndeplinirea obligaţiei de a face cît şi cu privire la motivul încetării executării silite.

În completarea probatoriului a solicitat efectuarea unei cercetări la faţa locului şi efectuarea unei adrese către exp. C________ Ş_____ referitor la lucrările efectuate de către intimaţi, dacă acestea respectă normele tehnice din expertiză.

Pin încheierea din data de 26.02.2019, instanţa a dispus conexarea prezentei cauze ( XXXXXXXXXXXXX) la dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX , cu termen de judecată la data de 2.04.2019 . această soluţie nu s-a atacat, sens în care dosarul XXXXXXXXXXXXX este considerat conexat la prezentul dosar, iar instanţa va face referire şi la situaţia de scrisă în acesta. Totodată, în aceste condiţii intimatii T____ A_____ şi M_____ A__ M____ au devenit parte în prezentul dosar.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, s-au solicitat relaţii de la exp. C________ Ş_____, P rimăria mun. Vatra Dornei şi s-a înaintat ds. execuţional nr. 26/2018 a B__ G______ A_____.

Prin încheierea din data de 02 .04.2019 instanţa a dispus ataşarea ds. nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Vatra Dornei la prezenta cauză.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Instanţa a fost învestită cu un dosar având ca obiect „ contestaţie la executare”. Acesta a fost formulat de către Creditoare şi are ca părţi litigante B__ G______ A_____, respectiv pe intimaţii T____ A_____ şi M_____ A__ M____ debitori. Petitul principal al contestaţiei la executare este reprezentat de solicitarea de “anulare a încheierii nr. 26 din data de 08.10.2018 emisă de către B__ G______ A_____ “, prin care acesta a dispus închiderea dosarului executional cu nr. 26/2018. Subsecvent, s-a formulat şi un petit în ceea ce priveşte “continuarea executării silite”, în prezentul dosar executional. Totodată, există şi un petit privind cererea de acordare de cheltuieli de judecată. Instanţa le va analiza pe rând, urmând să dispună în consecinţă, funcţie de situaţia particulară a fiecăruia dintre petite.

I. Privitor la petitul de “anulare a încheierii nr. 26 din data de 08.10.2018 emisă de către B__ G______ A_____ “, prin care acesta a dispus închiderea dosarului executional cu nr. 26/2018. Instanţa reţine faptul că, pe rolul B__ G______ A a fost înregistrat un dosar executional, având ca obiect executarea silită a unor obligaţii multiple, de a face şi de a da, constituite în baza soluţiilor judiciare emise în dosarul XXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Vatra Dornei.

În principiu, este vorba des pre soluţia judiciară – titlu executoriu reprezentat de Sentinţa civilă cu nr. 343/2017, definitive şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1266/2017 a Tribunalului Suceava. În esenţă, după cum am menţionat supra, s-au pus în executare 2 obligaţii distincte, respectiv de a face şi de a da, după cum sunt detaliate expres în Încheierea de încuviinţare a executării silite din 15.03.2018 emisă în dosarul 1046/334/ 2018, pe baza căruia s-a realizat executarea silită în dosarul 26/2018, după cum urmează: “Încuviinţează executarea silită prin Biroul Executorului Judecătoresc G______ A_____ executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de Apel Suceava cu privire la titlul executoriu: Sentinţa civilă nr. 343/2017 din data de 27.04.2017 a Judecătoriei Vatra Dornei, pronunţată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1266/2017 a Tribunalului Suceava la data de 07.11.2017 pentru: stabilirea limitei de hotar dintre suprafaţă totală de 350 m .p., identică cu nr. cadastral xxxxx Vatra Dornei, formată prin alipirea parcelei nr.3437/168 din CF xxxxx Vatra Dornei provenită din conversia CF 9326 ( 212 m .p.) şi parcela nr. xxxxx din CF xxxxx Vatra Dornei ( 138 m .p .), proprietatea indiviză a pârâţilor şi suprafaţa teren identică cu ____________________ înscrisă în CF xxxxx Vatra Dornei ( 54 m .p.), proprietatea reclamantei(grevată de un drept de servitute de trecere în favoarea pârâţilor), pe aliniamentul A-8-B-C, sta bilit prin raportul de expertiză topo efectuat de expertul topo B____ V_____, configurat în planul de situaţie anexă de la fila 453 dosar, pentru obligarea pârâţilor să efectueze lucrări de modificare a înclinaţiei acoperişului imobilului casă de locuit edificat de aceştia, amplasat pe ________________________ xxxxx Vatra Dornei, pentru a elimina efectele căderilor de zăpadă de pe acest acoperiş în perimetrul imobilului proprietatea reclamantei, în una din următoarele variante stabilite prin raportul de exp ertiză efectuat de expert C________ Ş_____ :

– demontarea învelitorii aparente cu panta de 70 grade pe cea 9 m şi prelungirea cu aceeaşi pantă a învelitorii cu înclinarea de 20 grade şi prevederea ei cu jgheaburi de scurgere, precum şi montarea de opritori de zăpadă pe această prelungire a învelitorii cu înclinaţia de 20 grade;

– demontarea învelitorilor cu pantele de 20 grade şi 70 grade şi schimbarea pantei spre partea din faţă a casei pârâtului cu montarea de opritori de zăpadă, conform plaselor anexă la raportul de expertiză, pentru obligarea pârâţilor la refacerea gardului existent la limita dintre imobilul proprietatea reclamantei şi imobilul proprietatea pârâţilor prin executarea unui gard comun pe fundaţie de beton ciclopan, la adâncimea de îngheţ de 1,2 m , urmând ca amplasarea acestui gard să respecte poziţia actuală a gardului care delimitează proprietăţile(conform planşelor anexă la raportul de expertiză întocmit de expertul C________ Ş_____ filele 179-181), pentru obligarea pârâţilor să achite reclamantei suma de 5440 lei cheltuieli de judecată, precum şi a cheltuielilor de executare silită (taxă de timbru, onorariu executor judecătoresc, cheltuieli cu procedurile), debitori fiind T____ A_____ şi M_____ A__ M____, ambii domiciliaţi în mun. Vatra Dornei, ___________________, _____________, ___________________ . ”

Faţă de această situaţie, executorul judecătoresc a emis la faţa locului procesul-verbal din data de 11.06.2018, prin care a reţinut, în esenţă următoarele: s-a stabilit linia de hotar între părţi, s-a reţinut faptul că la acel moment debitorii NU şi-au îndeplinit obligaţia de a face în ceea ce priveşte lucrările la imobil şi la gard, s-a prezentat un contract de antrepriză privind aceste lucrări, respectiv s-au recuperat în integralitate cheltuielile de executare precum şi sumele de bani reţinute în obligaţia de a da ( 5440 lei). Ulterior, la data de 08.10.2018 s-a emis Încheierea nr. 26 din 08.10.2018 emisă de către B__ G______ A_____, pri n care s-a dispus încetarea executării silite.

Faţă de acest act al executorului, contestatoarea a formulat contestaţie la executare. Instanţa reţine cu titlu general faptul că, în baza art. 712 C.proc. civilă, care reprezintă sediul materiei în ceea ce priveşte obiectul contestaţiei la executare, printre altele, sunt supuse contestaţiei la executare „ încheierile date de către executorul judecătoresc”.

Din acest punct de vedere, se poate observa faptul că, calea procesuală aleasă de către Contestat oare, respectiv cea de a formula contestaţie la executare este una corectă, nefiind incidente prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, potrivit cărora în cazul refuzului nejustificat de îndeplinire a atribuţii lor prevăzute Ia alin. (1), partea interesată poate introduce plângere, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă de acest refuz, la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul biroul executorului judecătoresc.

În analiza subsecventă, se va stabili legalitatea de emitere a acestei Încheieri, act al executorului judecătoresc. La o primă analiză, se poate observa faptul că această încheiere s-a emis în vederea „ încetării executării silite ”. Astfel, această sit uaţie este descrisă la art. 703 C.proc. civilă, unde se menţionează următoarele: 1. s-a realizat integral obligaţia prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum şi alte sume datorate potrivit legii ;

2. nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri;

3. creditorul a renunţat la executare ;

4. a fost desfiinţat titlul executoriu;

5. a fost anulată executarea.

La alin. (2) se arată faptul că în toate cazurile, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere, motivată în fapt şi în drept, cu menţionarea cauzei de încetare a executării. Încheierea de încetare a executării va fi comunicată de îndată cred itorului şi debitorului.

Din analiza conţinutului Încheierii atacate, se poate observa faptul că, executorul judecătoresc a menţionat 2 cazuri în ceea ce priveşte motivele de încetare, respectiv cel al „ îndeplinirii integrale a obligaţiilor” – fila 5 ( p artea iniţială a Încheierii) şi respectiv „ încetează executarea silită la cererea creditoarei” – fila 6 ( partea finală a Încheierii).

În aceste condiţii, instanţa va analiza dacă aceste două situaţii distincte au fost reţinute corect de către executor.

A. Realizarea integrală a obligaţiilor – art. 703 alin. 1 pct. 1 C.proc. civilă : Cu privire la acest aspect, instanţa reţine faptul că din cel două obligaţii supuse executării silite, cu certitudine una dintre acestea fusese îndeplinită la momentul emiterii Încheierii, respectiv cea privind obligaţia de a da (a achita) sumele de bani puse în executare, precum şi cheltuielile de executare.

Acest aspect nu a fost contestat de niciuna dintre părţi, respectiv actele cu privire la acest aspect s e regăsesc la dosarul execuţional – filele 122-126 .

În ceea ce priveşte obligaţia de a face – realizarea lucrărilor, stabilirea limitei de hotar, se poate observa faptul că cu privire la acestea, ele nu au fost realizate, cel puţin din acte efective la momentul la care s-a emis această Încheiere. Practic, în ceea ce priveşte stabilirea limitei de hotar, ea s-a realizat prin procesul-verbal din iunie 2018, însă nu există certitudinea faptului că s-a operat în actele juridice, respectiv cadastral, ia r în ceea ce priveşte situaţia lucrărilor, la momentul iunie 2018 acestea nu erau executate, fiind pus la dispoziţia executorului şi respectiv al Creditoarei doar un exemplar de pe un contract de antrepriză de lucrări – filele 117-119 dosar.

Din analiza actelor din dosarul execuţional, se poate observa faptul că, între momentul deplasării la faţa locului 11.06.2018 ( când s-a constatat neexecutarea lucrărilor) şi data emiterii Încheierii de încetare a executării silite, nu se găseşte niciun înscris/dovadă privind faptul că debitorii s-au conformat dispoziţiilor din titlul executoriu.

În aceste condiţii, la momentul 08.10.2018, momentul la care s-a dispus încetarea executării silite prin raportare la îndeplinirea obligaţiilor din titlul executoriu, NU există în actele din dosarul execuţional nicio dovadă cu privire la îndeplinirea acestora. Pe de altă parte, din probele adm inistrate în dosar ( poziţii procesuale, planşe fotografice), s-a putut constata faptul, aspect care nu a fost negat de niciuna dintre părţi, că s-au executat o ________ lucrări. Creditoarea însă a arătat faptul că acestea nu sunt conforme cu cele stipulat e în titlul executoriu, aspect care de altfel face şi obiectul dosarului XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Vatra Dornei, iar pe de altă parte că au fost executate după momentul constatării „încetării executării silite” prin Încheierea supusă contestaţiei.

Pentru clarificarea situaţiei, respectiv dacă in concreto (atâta timp cât la dosarul execuţional nu exista aceasta dovadă) au fost efectuate lucrările stabilite prin titlul executoriu anterior momentului constatării „ încetării executării silite”, respectiv data de 08.10.2018, instanţa a completat materialul probator cu o adresă către Primăria Mun. Vatra Dornei – Serviciul Urbanism, în vederea stabilirii dacă s-a emis pentru aceste lucrări o autorizaţie de construire.

Deşi reprezentantul convenţional al intimaţilor T____ a arătat faptul că emiterea unei autorizaţii de construire/renovare nu era obligatorie, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de a face din cuprinsul titlului executoriu, instanţa reţine faptul că, chiar dacă există un titlu executoriu în care sunt stipulate clar tipologia lucrărilor, acest fapt nu este suficient, urmând a se impune respectarea legislaţiei urbanismului, în condiţiile în care pentru lucrări este nevoie de o autorizaţie de construire, spre exemplu. Or, din tipologia celor descrise în titlul executoriu, se poate observa faptul că, pentru aceste lucrări se impune cu prisosinţă obţinerea unei astfel de autorizaţii, fie de construire, fie de renovare . În acest sens, instanţa face trimitere la preved erile art. 11 alin. 1 din Legea 50/1991, unde se arată faptul că:

„ Art. 11 – (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, cu excep ţia cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b): a) reparaţii la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate; b) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora; ”

În aceste condiţii, s-a obţinut adresa nr. 2828/05.02.2020 din partea Mun. Vatra Dornei, Serviciul de Urbanism, prin care se arată faptul că nu s-a obţinut o astfel de autorizaţie, nici cu privire la gard, nici la acoperiş.

De altfel, un punct de vedere similar se regăseşte şi la fila 169, deşi într-o variantă incompletă prin raportare la spectrul total al obligaţiilor de a face. Prin urmare, instanţa, va aprecia că sunt incidente dispoziţiile art. 26 din Legea nr. 50/1991, sens în care realizarea acestor lucrări s-a realizat în mod nelegal, iar astfel nu se poate reţine faptul că lucrările efectuate, anterioare datei de 08.10.2018 corespund întru totul cu cele asupra cărora plana obligaţia de a face din titlul executoriu. În aceste condiţii, neexistând niciun element – înscrisuri sau în fapt, cu privire la realizarea întocmai a acestor obligaţii, se poate observa faptul că motivul invocat de către executor în vederea încetării executării silite – respectiv cel al executării întru totul al obligaţiilor din cuprinsul titlului executoriu pus în aplicare forţată, la data emiterii Încheierii, nu exista.

B. Solicitarea de încetare a executării silite din partea Creditoarei – art. 703 alin. 1 pct. 3 C.proc. civilă : Instanţa reţine faptul că, la dosarul cauzei nu există niciun element din care să rezulte o astfel de solicitare. Nu există nicio cerere, niciun proces-verbal prin care să se reţină o astf el de situaţie.

Din probaţiune extinsă, inclusiv declaraţia de martor a executorului luată în dosarul cu nr. XXXXXXXXXXXXX – fila 149, nu există niciun indiciu cu privire la această situaţie. Prin urmare, este clar faptul că nu se poate reţine în vreun fel acest motiv de încetare.

În aceste condiţii, instanţa va reţine faptul că din totalul obligaţiilor supuse executării silite, doar una putea fi considerată îndeplinită la momentul emiterii prezentei Încheieri, respectiv cea de a achita suma de bani ( obligaţia de a da), precum şi cheltuielile de executare, prin raportare la prevederile art. 703 alin. 1 pct. 1. În ceea ce priveşte situaţia celorlaltor obligaţii, acestea nu erau îndeplinite, respectiv nu a existat vreo cerere de încetare a executării silite. Astfel, instanţa va admite contestaţia la executare şi va dispune anularea Încheierii cu nr. 26/08.10.2018 ca fiind atât nelegală ( nu a existat vreun moment o cerere de încetare a executării silite, deci motivul prevăzut de ar t. 703 alin. 1 pct. 3 nu a existat), cât şi netemeinică – a existat doar o executare parţială a obligaţiilor din cuprinsul titlului executoriu, deşi art. 703 alin. 1 pct. 1 prevede o realizare „ integrală ” ( indiferent dacă este vorba despre o obligaţie un itară sau multiplă precum cea din cazul de faţă – de a achita o sumă de bani). II. Privitor la petitul privind “ continuarea executării silite”, în prezentul dosar executional : Fiindcă s-a impus admiterea petitului de anulare a Încheierii de încetare a executării silite, singura situaţie logică cu privire la acest petit, este unul de admitere, cu reţinerea faptului că, această continuare va viza doar obligaţiile care nu au fost efectuate până la momentul 08.10.2018, respectiv cele vizând efectuarea lucrărilor, după cum urmează: „

obligarea pârâţilor să efectueze lucrări de modificare a înclinaţiei acoperişului imobilului casă de locuit edificat de aceştia, amplasat pe ________________________ xxxxx Vatra Dornei, pentru a elimina efectele căderilor de zăpadă de pe acest acoperiş în perimetrul imobilului proprietatea reclamantei, în una din următoarele variante stabilite prin raportul de expertiză efectuat de expert C________ Ş_____ :

– demontarea învelitorii aparente cu panta de 70 grade pe cea 9 m şi prelungirea cu aceeaşi pantă a învelitorii cu înclinarea de 20 grade şi prevederea ei cu jgheaburi de scurgere, precum şi montarea de opritori de zăpadă pe această prelungire a învelitorii cu înclinaţia de 20 gra de;

– demontarea învelitorilor cu pantele de 20 grade şi 70 grade şi schimbarea pantei spre partea din faţă a casei pârâtului cu montarea de opritori de zăpadă, conform plaselor anexă la raportul de expertiză, pentru obligarea pârâţilor la refacerea gardu lui existent la limita dintre imobilul proprietatea reclamantei şi imobilul proprietatea pârâţilor prin executarea unui gard comun pe fundaţie de beton ciclopan, la adâncimea de îngheţ de 1,2 m , urmând ca amplasarea acestui gard să respecte poziţia actuală a gardului care delimitează proprietăţile(conform planşelor anexă la raportul de expertiză întocmit de expertul C________ Ş_____ filele 179-181) ”. III. Privitor la situaţia cheltuielilor de judecată : Instanţa reţine faptul că, în baza art. 453 C.porc. civilă, aplicabil în procedura executării silite ca urmare a dispoziţiilor art. 711 C.porc. civilă, partea care pierde procesul urmează să fie supusă obligaţiei de a achita cheltuielile de judecată ale părţii care a câş tigat. În speţă, se poate observa faptul că sunt două părţi care „teoretic”au pierdut procesul, respectiv B__ G______ A_____ şi respectiv intimaţii debitori – T____ A_____ şi M_____ A__ M____. Prin urmare, instanţa va face aplicarea prevede rilor art. 455 C.proc. civilă, sens în care va reţine faptul că, obiect al prezentei contestaţii la executare este anularea unui act emis în mod direct, fără nicio influenţă externă, de către B__ G______ A_____ , în exercitarea atribuţiilor legale de servic iu. Instanţa reţine faptul că, există clar o culpă directă a acestui executor în emiterea Încheierii de încetare a executării silite, în condiţiile în care acesta nu a avut nicio dovadă la dosarul cauzei în sensul în care s-au realizat integral obligaţiile supuse executării silite, respectiv faptul că a dispus încetarea pe baza unei „ pretinse” solicitări a creditoarei. Or, cu privire la aceste aspecte, intimaţii debitori nu au avut nicio influenţă. Pe de altă parte, aceştia şi-au manifestat dreptul la apărare în mod activ, ca urmare a conexării dosarului XXXXXXXXXXXXX, unde au fost chemaţi în judecată. În aceste condiţii, instanţa apreciază că se impune ca toate cheltuielile de judecată efectuate de către Creditoare să fie suportate de că tre B__ G______ A_____, în condiţiile în care situaţia de fapt şi de drept litigioasă s-a realizat ca urmare a culpei sale exclusivă. Prin urmare, instanţa va admite petitul cu privire la cheltuielile de judecată doar cu privire la B__ G______ A_____. În ceea ce priveşte cuantumul cheltuielilor de judecată, acestea sunt după cm urmează: 20 lei ( taxă timbru fila 7), 1500 lei (cheltuieli avocat fila 180), 300 lei (cheltuieli avocat fila 155), 400 lei ( cheltuieli avocat fila 180), 292 lei ( cheltu ieli expert fila 185), 100 lei ( cheltuieli taxă timbru – fila 29 dosar conexat) . În total, B__ G______ A_____ va fi obligat la plata unor cheltuieli de judecată în cuantum de 2612 lei. Se instituie calea de atac a Apelului, în 10 zile de la comun icare, care se va depune la Judecătoria Vatra Dornei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A Ş T E:

Admite în parte contestaţia la executare înregistrată de către contestatorul M______ P_________ , identificată prin CNP xxxxxxxxxxxxx cu domiciliul in Vatra Dornei, ___________________, judeţul Suceava, în contradictoriu cu intima ţii B__ G______ A_____ , prin G______ A_____, identificat prin CUI xxxxxxxx, cu sediul în or. Darabani , ______________ rie, nr.158, jud. B_______, T____ A_____ , identificat prin CNP xxxxxxxxxxxxx şi M_____ A__-M____ identificată prin CNP xxxxxxxxxxxxx, ambii cu domiciliul în Mun. Vatra Dornei, _____________________ A, jud. Suceava , după cum urmează: Dispune an ularea Încheierii cu nr. 26/08.10.2018 ca fiind atât nelegală cât şi netemeinică . Dispune continuarea executării silite în dosarul execuţional cu nr. 26/2018 al B__ G______ A_____ în ceea ce priveşte doar următoarele obligaţii : „ obligarea pârâţilor să efectueze lucrări de modificare a înclinaţiei acoperişului imobilului casă de locuit edificat de aceştia, amplasat pe ________________________ xxxxx Vatra Dornei, pentru a elimina efectele căderilor de zăpadă de pe acest acoperiş în perimetrul imobilului proprietatea reclamantei, în una din următoarele variante stabilite prin raportul de expertiză efectuat de expert C________ Ş_____ :

– demontarea învelitorii aparente cu panta de 70 grade pe cea 9 m şi prelungirea cu aceeaşi pantă a înv elitorii cu înclinarea de 20 grade şi prevederea ei cu jgheaburi de scurgere, precum şi montarea de opritori de zăpadă pe această prelungire a învelitorii cu înclinaţia de 20 grade;

– demontarea învelitorilor cu pantele de 20 grade şi 70 grade şi schimbare a pantei spre partea din faţă a casei pârâtului cu montarea de opritori de zăpadă, conform plaselor anexă la raportul de expertiză ; – pentru obligarea pârâţilor la refacerea gardului existent la limita dintre imobilul proprietatea reclamantei şi i mobilul proprietatea pârâţilor prin executarea unui gard comun pe fundaţie de beton ciclopan, la adâncimea de îngheţ de 1,2 m , urmând ca amplasarea acestui gard să respecte poziţia actuală a gardului care delimitează proprietăţile(conform planşelor anexă l a raportul de expertiză întocmit de expertul C________ Ş_____ filele 179-181) ”. Obligă doar pe B iroul E xecutorului J udecătoresc G______ A_____, prin G______ A_____, identificat prin CUI xxxxxxxx, cu sediul în Oraşul Darabani, ______________ rie , nr.158, jud. B_______, la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 2612 lei. Se instituie calea de atac a Apelului, în 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Vatra Dornei. Pronunţată în data de 27.04.2020, prin pri n punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”