Suspendare executare silită. Falsificarea semnăturii garantului în contractul de credit. Jurisprudență

TRIBUNALUL PRAHOVA

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 302

Şedinţa publică din data de 30.04.2020

Preşedinte : Ş______ O_____-C_______

Judecător : P____-A____ A____

Grefier : S___ L____ NA-F_________

Pe rol fiind soluţionarea apelului declarat de apelantul-contestator D____ F_____ , CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în P, __ N______, nr. , ____, ____, împotriva încheierii civile nr. 61/13.01.2020 pronunţate de Judecătoria P, în contradictoriu cu intimaţii Investcapital L__ , cu sediul procesual ales în T, ______________, jud. P, Biroul Executorului Judecătoresc T_____ D_____ I_____ , cu sediul în P, ______-3, _______________. 2, jud. P, J____ C_____ C________ , cu domiciliul în ______ jud. P, şi C__ SA Bucureşti Sucursala P , CUI xxxxxxx, cu sediul în Ploieşti, __________________. B1-B2, jud. P.

Cerere de apel timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 25 lei, conform chitanţei seria xxxxxx/2020 nr. xxxxx/15.01.2020.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Tribunalul, reţinând că s-a solicitat judecarea în lipsă a cauzei, procedează la verificarea competenţei şi constată că este competent general, material, teritorial şi funcţional să soluţioneze cauza, conform disp. art. 482, art. 131 şi art. 95 pct. 2 NCPC, după care, luând act că nu mai sunt cereri de formulat, constată apelul în stare de judecată şi rămâne în pronunţare, atât asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Biroul Executorului Judecătoresc T_____ D_____ I_____ şi a C__ SA Bucureşti, invocate de aceste părţi prin întâmpinări, cât şi asupra apelului.

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra apelului civil de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei P la data de 10.10.2019 în dosarul nr. xxxxx/281/2019, contestatorul D____ F_____ a solicitat, în contradictoriu cu intimaţii Investcapital L__, B__ T_____ D_____ I_____, J____ C_____ C________ şi C__ SA Bucureşti Sucursala P, pe lângă anularea actelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. 437/2016 al B__ T_____ D_____ I_____, şi suspendarea executării silite pornite în cadrul acestui dosar de executare până la soluţionarea contestaţiei la executare formula te.

Contestatorul nu a invocat niciun motiv de fapt în susţinerea cererii de suspendare a executării silite.

În drept, contestatorul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 711-718NCPC.

La termenul de judecată din data de 09.12.2019, instanţa a dispus disjungerea petitului având ca obiect suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare şi formarea unui nou dosar, ce a fost înregistrat sub nr. XXXXXXXXXXXXXX.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Prin încheierea civilă nr. 61/13.01.2020 , Judecătoria Ploieşti a respins cererea de suspendare a executării silite, ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această hotărâre , instanţa de fond a reţinut că, în temeiul art. 719 alin. 1 NCPC, „până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea”.

Prin urmare, pentru suspendarea executării, este necesar să se dovedească introducerea unei contestaţii la executare, să se dovedească plata cauţiunii şi să se justifice motivele temeinice care justifică suspendarea.

Instanţa a constatat că, în speţă, s-a făcut dovada formulării contestaţiei la executare şi a fost plătită cauţiunea.

Cu privire la motivele temeinice care ar justifica suspendarea executării silite, instanţa a apreciat că se impune luarea unei astfel de măsuri când executarea silită are caracter ireversibil ori când consecinţele acesteia nu pot fi pe deplin înlăturate în ipoteza admiterii contestaţiei la executare şi a eventualei restabiliri a situaţiei anterioare.

Totodată, se poate dispune suspendarea executării silite atunci când aceasta a fost pornită în mod vădit nelegal, când relevă o manifestare a abuzului de drept din partea creditoarei, când lipseşte titlul executoriu (sau acesta are un caracter vădit nelegal) ori alte acte specifice executării silite sunt informe.

În speţă, instanţa a reţinut că nu s-a invocat de către petent niciun motiv temeinic care să justifice suspendarea executării silite. Or, simplul fapt că s-a început executarea silită împotriva petentului nu reprezintă un motiv temeinic care să determine necesitatea suspendării acesteia până la soluţionarea contestaţiei, având în vedere şi faptul că, în cazul pronunţării unei soluţii de admitere a contestaţiei, petentul va putea solicita întoarcerea executării silite.

Instanţa a mai reţinut că este neîntemeiată susţinerea petentului în sensul că se impune suspendarea executării silite întrucât urmează să fie executat imobilul în care locuieşte, întrucât în cuprinsul dosarului de executare nr. 437/2016 ce a fost comunicat în copie la dosarul cauzei nu se regăseşte nicio somaţie imobiliară cu acest obiect.

Pentru considerentele expuse în precedent, în temeiul art. 719NCPC, instanţa a respins cererea de suspendare a executării silite, ca neîntemeiată.

Împotriva aceste încheieri a declarat apel contestatorul D____ F_____ , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivare , contestatorul a arătat că, prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. xxxxx/281/2019, a formulat contestaţie la executare prin care a solicitat: să se constate că este în termen de a formula contestaţie la executare; să se constate prescris dreptul de a solicita executarea silită; să se dispună anularea tuturor actelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. 437/2016 (dosar instanţă xxxxx/281/2016), inclusiv a încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, anularea titlului executoriu reprezentat de contractul de credit cont 2061.xxxxxx nr. xxxxxx/16.11.2005, deoarece acesta nu a fost semnat şi încheiat de apelant în calitate de girant; să se dispună suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

La termenul de judecată din data de 09.12.2019, prima instanţă a dispus disjungerea capătului de cerere vizând anularea contractului de credit cont 2061.xxxxxx nr. xxxxxx/16.11.2005, formându-se dosarul nr. xxxxx/281/2019, cu termen de judecată la data de 27 ianu arie 2019.

La acelaşi termen, instanţa de fond a disjuns şi capătul de cerere prin care s-a solicitat suspendarea executării silite, formându-se dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX (cu termen la data de 23.12.2019 şi, ulterior la 13.01.2010, dată la care a rămas în pronunţare), dosar în care s-a pronunţat încheierea ce formează obiectul prezentei căi de atac.

Contestaţia la executare ce formează obiectul dosarului nr. xxxxx/281/2019 a fost suspendată (la acelaşi termen de judecată din 09.12.2019), în baza art. 413 alin. 1 pct. 1 NCPC, până la soluţionarea definitivă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. xxxxx/281/2019 (anulare contract de credit).

Aşadar, la momentul la care s-a soluţionat cererea de suspendare a executării silite, contestaţia la executare fusese suspendată până la soluţionarea definitivă a cauzei vizând anularea contractului de credit.

În opinia contestatorului, soluţia instanţei de fond, prin care a respins cererea de suspendare a executării silite, este netemeinică şi nelegală, prin continuarea executării silite fiind grav prejudiciat, existând în mod evident posibilitatea emiterii unor noi acte de executare (faţă de cele deja emise), acte prin care să se demareze inclusive executarea silită imobiliară asupra locuinţei sale.

Titlul executoriu exhibat de C__ SA Bucureşti Sucursala Ploieşti este reprezentat de un contract de credit-cont 2061.xxxxxx nr. xxxxxx/16.11.2005, contract în care figurează că a semnat în calitate de girant.

În realitate, niciodată contestatorul nu a semnat vreun contract, nu îl cunoaşte pe beneficiarul contractului, i-a fost falsificată semnătura. Studiind actele dosarului de executare, acesta a constatat că, în mod fals şi neadevărat, s-a folosit o adeverinţă din care rezultă că ar fi fost angajat la Shell Gas, lucru neadevărat, pe care îl dovedeşte cu copia cărţii de muncă depusă la dosarul cauzei.

Aşadar, consideră că există indicii mai mult decât întemeiate din care rezultă că este victima unui fals (infracţiune), executarea silită fiind pornită în temeiul unui titlul executoriu – contract de credit nesemnat de acesta, deci nevalabil.

Contestatorul a solicitat să se dispună suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a cauzei vizând anularea contractului de credit şi a contestaţiei la executare, continuarea executării silite aducându-i grave prejudicii, în final existând riscul de a rămâne fără locuinţă, acestea reprezentând motive temeinice în accepţiunea disp. art. 719 alin. 1 NCPC.

Relativ la actele de executare deja întocmite în dosarul de executare, apelantul a arătat că a fost emisă somaţie pentru executarea de bunăvoie a pretinsului debit, a fost emisă adresa de înfiinţare poprire nr. 437/15.07.2016 şi, mai ales, au fost emise de către B__ T_____ D_____ I_____ adrese către autorităţile publice locale pentru a se comunica relaţii cu privire la toate bunurile mobile/imobile deţinute în proprietate de acesta, urmând în mod evident să fie emisă somaţie imobiliară şi să fie executată silit locuinţa proprietatea sa.

Având în vedere că, la data formulării prezentului apel, nu are cunoştinţă de motivarea instanţei de fond, apelantul şi-a rezervat dreptul de a-şi completa motivele de apel după ce îi va fi comunicată încheierea de respingere a cererii de suspendare.

Faţă de aspectele învederate, a solicitat admiterea apelului, schimbarea în tot a încheierii apelate şi, pe fond, admiterea cererii de suspendare a executării silite, astfel cum a fost formulată.

În drept, apelul a fost întemeiat pe art. 466-480NCPC, art. 719 alin. 6 NCPC.

Apelul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Prahova la data de 24.02.2020, sub acelaşi număr de dosar, respectiv sub nr. XXXXXXXXXXXXXX.

Intimatul B__ T_____ D_____ I_____ a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive , faţă de decizia nr 162/22.04.2003 a Curţii Constituţionale, privind excepţia de neconstituţionalitate a disp. Art. 399 C.proc.civ., a Legii 295/2002 pentru aprobarea OG 5/2001 şi a disp. art. 3 din Legea 146/1997 (decizie obligatorie publicată în MO 314/09.05.2003), în care se arată: „critica de neconstituţionalitate nu poate fi primită deoarece în cadrul executării silite, ca şi în cadrul contestaţiei la executare, organul de executare nu are interese proprii, şi, în consecinţă, nu are calitatea de parte în proces şi nu este necesar a fi citat”.

Cu privire la aceeaşi controversă, Curtea Constituţională a arătat că, eventual, se pune problema calităţii procesual pasive a biroului executorului judecătoresc numai în ipoteza art. 712 alin. 1 teza finală NCPC, atunci când se face contestaţie la executare pentru motivul că organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

În consecinţă, intimatul a solicitat instanţei să admită excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive şi să dispună scoaterea sa din cauză.

La rândul său, şi intimata Investcapital L__ a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului, ca nefondat.

În motivare, intimata a arătat că, la data de 16.11.2005, a fost încheiat contractul nr. xxxxxx, între bancă, în calitate de împrumutant, şi contestatorul din prezenta cauză, în calitate de împrumutat, prin care banca i-a acordat acestuia din urmă un împrumut.

Încercările creditorului de a oferi consiliere şi posibilitate a rambursării creanţei în mai multe rate avantajoase au fost ignorate de către contestator, motiv pentru care, la data de 24.05.2016, s-au început formalităţile de executare silită prin intermediul T_____ D_____ I_____.

În opinia intimatei, toate cererile şi susţinerile debitorului sunt neîntemeiate, cu consecinţa respingerii în totalitate a cererii sale.

Cu privire la susţinerile debitorului, în sensul că nu a semnat niciodată niciun contract, nu îl cunoaşte pe beneficiarul contractului, intimata a arătat că apelantul a semnat contractul, în plus, valabilitatea contractului nu poate fi pusă sub semnul întrebării atât timp cât nu există o hotărâre judecătorească prin care instanţa să constate falsul, în condiţiile art. 304NCPC.

Mai mult, după cum a reţinut şi prima instanţa, este neîntemeiată susţinerea debitorului cu privire la faptul că suspendarea executării silite se impune deoarece există riscul de a rămâne fără locuinţă, întrucât nu a fost emisă în dosarul de executare nicio somaţie imobiliară cu acest obiect.

Faţă de aspectele invocate, intimata apreciază că instanţa de fond în mod corect a respins cererea de suspendare a executării silite.

Având în vedere toate aceste considerente, intimata a solicitat să se dispună respingerea cererii de apel, ca neîntemeiată.

În drept, întâmpinare a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 205NCPC, precum şi pe orice alte dispoziţii legale menţionate în cuprinsul său.

Şi intimatul C__ B___ SA a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive .

În motivare, intimata a arătat că, în dosarul nr. xxxxx/281/2019, din care a fost disjunsă cauza în care a fost pronunţată încheierea apelată, Banca a ridicat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive (asupra căreia instanţa nu s-a pronunţat), motivat de faptul că C__ B___ S.A. a cesionat, în iunie 2013, creanţa izvorâtă din contractul de credit încheiat cu persoana garantată de apelant, către cesionarul Secapital SaRL, care a mandatat ___________________ să colecteze în numele său debitele restante.

Dată fiind cesiunea de creanţă intervenită încă din anul 2013 şi având în vedere dispoziţiile art. 645 alin. 1 NCPC (care reglementează părţile în procedura de executare silită), coroborate cu cele ale art. 36NCPC (care reglementează calitatea procesuală), este cert că Banca nu are calitate de creditor în dosarul de executare nr. 437/2016 al B__ T_____ D_____ I_____ şi nu poate avea calitate nici în dosarul de executare silită şi nici în cererea de suspendare a executării soluţionată prin încheierea apelată.

Prin urmare, a solicitat să se admită excepţia şi să se respingă apelul dedus judecăţii faţă de C__ B___ SA, ca fiind promovat în contradictoriu cu o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă.

Pe fondul apelului, s-a solicitat respingerea acestuia, ca nefondat, pentru următoarele considerente:

Aşa cum instanţa de fond a reţinut în încheierea criticată, motivele susţinute de contestator în cererea de suspendare a executării nu se circumscriu unor motive temeinice care să justifice suspendarea executării, întrucât nu fac dovada unei pagube iminente, semnificative şi iremediabile sau cu consecinţe greu de înlăturat în viitor pe care ar suferi-o acesta, dacă măsura nu ar fi dispusă.

Astfel, instanţa de fond a aplicat corect dispoziţiile art. 719 alin. 1 NCPC, stabilind că susţinerile apelantului nu relevă necesitatea suspendării executării silite.

Faţă de aceste considerente, intimata a solicitat să se constate că apelul dedus judecăţii este nefondat şi că soluţia pronunţată de Judecătoria Ploieşti asupra cererii de suspendare a executării este legală şi temeinică.

În drept, întâmpinarea a fost formulată în conformitate cu dispoziţiile art. 205NCPC.

Examinând încheierea apelată prin prisma criticilor formulate, a actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a dispoziţiilor legale care au incidenţă în soluţionarea prezentei cauze, tribunalul constată că apelul este fondat, pentru considerentele ce se vor expune în continuare:

Mai întâi, analizând cu prioritate excepţiile invocate de intimaţii B__ T_____ D_____ I_____ şi a C__ SA Bucureşti, privind lipsa calităţii procesuale pasive a lor, tribunalul constată că prezenta cauză are ca obiect cererea de suspendare a executării silite, formulată iniţial în cadrul contestaţiei la executare şi ulterior disjunsă, spre a fi soluţionată pe cale separată. Astfel, în dosarul iniţial, cererea de suspendare executare silită avea un caracter subsidiar faţă de petitul principal, respectiv contestaţia la executare propriu-zisă.

Sub acest aspect, se mai constată că, cel puţin la acest moment, în contestaţia la executare propriu-zisă, ce face obiectul dosarului nr. xxxxx/281/2019, cei doi intimaţi figurează ca părţi în cauza respectivă.

Or, în condiţiile în care, în cauza având ca obiect contestaţia la executare, cei doi intimaţi figurează în prezent ca fiind părţi în dosar, tribunalul urmează a respinge excepţiile privind lipsa calităţii procesuale pasive a intimaţilor B__ T_____ D_____ I_____ şi C__ SA Bucureşti.

Pe fondul cauzei, tribunalul constată că împotriva contestatorului D____ F_____ s-a declanşat procedura executării silite, în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit 2061.xxxxxx nr. xxxxxx/16.11.2005, fiind format dosarul execuţional nr. 437/2016 al B__ T_____ D_____ I_____.

Împotriva acestei executări silite debitorul D____ F_____ a formulat contestaţie la executare, ce face obiectul dosarului nr. xxxxx/281/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Ploieşti. A susţinut debitorul faptul că nu ar fi semnat niciun contract de credit cu intimatul C__ B___ SA Bucureşti, în calitate de girant, motiv pentru care a invocat, printre altele, faptul că i s-a falsificat semnătura pe actele respective, încheiate cu intimatul C__ B___ SA.

Prin încheierea atacată, prima instanţă a respins cererea de suspendare a executării silită, arătând că debitorul trebuia să justifice motive temeinice care să impună suspendarea.

Or, aşa cum s-a arătat mai sus, debitorul a invocat faptul că actele de împrumut ar fi false, pe motiv că nu ar fi fost semnate de acesta. În mod evident, nu a putut ataşa la contestaţia la executare vreo hotărâre/ordonanţă emisă într-un eventual dosar penal cu privire la acest aspect, întrucât, după cum susţine contestatorul, a aflat despre acest debit abia în cursul lunii septembrie 2019.

Mai mult decât atât, ţinând seama de momentul încheierii contractului de credit ce reprezintă titlul executoriu (anul 2005), precum şi luând în considerare principiile care guvernează procesul penal, în cauză ar putea fi aplicabile şi dispoziţiile art. 308NCPC, de cercetare a pretinsului fals în cadrul contestaţiei la executare, în situaţia în care răspunderea penală ar fi prescrisă.

Nu în ultimul rând, în cadrul procedurii executării silite se poate tinde şi la urmărirea silită imobiliară a bunului aparţinând debitorului, prin scoaterea acestuia la licitaţie, după cum a arătat şi contestatorul, prin apelul declarat.

Conform art. 719 alin. 1 NCPC, se poate dispune suspendarea executării silite, până la soluţionarea contestaţiei executare, numai pentru motive temeinice, dacă se depune o cauţiune în cuantumul cerut de lege.

În cauză, tribunalul constată că debitorul a depus la prima instanţă o cauţiune în cuantumul prevăzut de lege.

De asemenea, după cum s-a arătat mai sus, se mai observă că debitorul a invocat motive care pot conduce la presupunerea rezonabilă că, în situaţia continuării executării silite, s-ar crea un prejudiciu acestuia, în situaţia în care cele invocate de către debitor s-ar confirma pe parcursul cercetării judecătoreşti, în cadrul contestaţiei la executare.

Este adevărat că, după cum a arătat prima instanţă, la acest moment susţinerile debitorului cu privire la pretinsul fals nu sunt confirmate, neexistând un înscris din partea instituţiilor abilitate care să constate acest lucru, însă tocmai asta este şi raţiunea instituţiei suspendării executării silite, de a realiza un just echilibru între drepturile debitorului, care ar putea fi vătămate în cazul continuării executării silite, în ciuda motivelor aparent rezonabile din cadrul contestaţiei la executare, şi drepturile creditorului de a-şi recupera creanţa născută în mod legal în patrimoniul lui.

Temeinicia şi legalitatea motivelor formulate de un debitor în cuprinsul contestaţiei la executare vor fi analizate doar odată cu darea soluţiei pe fondul cauzei, or, în condiţiile în care cererea de suspendare a executării silite se analizează într-o fază incipientă a procesului, este evident că instanţa trebuie să se pronunţe fără a fi cercetat, în prealabil, dacă se dovedeşte ca fiind reale toate susţinerile debitorului.

Cu alte cuvinte, în cauza de faţă, pentru a dispune suspendarea executării silite, nu se impunea ca prima instanţă să fie convinsă că afirmaţiile debitorului cu privire la pretinsul fals al contractului de credit sunt reale ori că în mod cert se va ajunge la adjudecarea imobilului aparţinând debitorului de către o terţă persoană prin vânzarea bunului la licitaţie publică. Aceste concluzii le va trage prima instanţă odată cu finalizarea cercetării judecătoreşti. Era suficient ca aceste motive să creeze, prin ele însele, o presupunere rezonabilă că ele sunt suficient de întemeiate pentru a stopa, temporar, procedura execuţională.

Prin urmare, tribunalul constată că debitorul a invocat motive suficiente care să determine suspendarea executării silite, astfel că, în baza art. 480 alin. 2 NCPC, va admite apelul declarat de contestatorul D____ F_____ împotriva încheierii civile nr. 61/13.01.2020 pronunţate de Judecătoria Ploieşti, pe care o va schimba în tot, în sensul că va admite cererea formulată de contestator şi va dispune suspendarea executării silite pornite în dosarul execuţional nr. 437/2016 al B__ T_____ D_____ I_____, până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare ce face obiectul dosarului nr. xxxxx/281/2019.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a Biroul Executorului Judecătoresc T_____ D_____ I_____ şi a C__ SA Bucureşti, invocate de intimaţi prin întâmpinări.

Admite apelul declarat de apelantul-contestator D____ F_____ , CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în P, ______________________ N______, nr. 7, ___________________________________, împotriva încheierii civile nr. 61/13.01.2020 pronunţate de Judecătoria Ploieşti, în contradictoriu cu intimaţii Investcapital L__ , cu sediul procesual ales în Târgovişte, __________________________, jud. Prahova, Biroul Executorului Judecătoresc T_____ D_____ I_____ , cu sediul în Ploieşti, _____________-3, _______________. 2, jud. Prahova, J____ C_____ C________ , cu domiciliul în ___________________________, _______________________, jud. Prahova, şi C__ SA Bucureşti Sucursala Ploieşti , CUI xxxxxxx, cu sediul în Ploieşti, ______________________________. Prahova.

Schimbă în tot încheierea atacată, în sensul că admite cererea formulată de contestator şi dispune suspendarea executării silite pornite în dosarul execuţional nr. 437/2016 al B__ T_____ D_____ I_____, până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare ce face obiectul dosarului nr. xxxxx/281/2019.

Definitivă.

Pronunţată în condiţiile art. 402NCPC, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei, azi, 30.04.2020.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”