Contestație la executare. Reducerea cheltuielilor de executare ale executorului judecătoresc. Jurisprudență

JUDECĂTORIA PAȘCANI

CIVIL

Sentinta civila nr. 524

Şedinţa publică de la 24 aprilie 2020

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE C_______- I____ S______

Grefier F_________ -C_______ S____

Pe rol pronuntarea asupra cauzei civile privind pe contestatorul U____ S____ şi pe intimata U_______ A____________ T__________ M__. P______, având ca obiect contestaţie la executare.

Cauza a rămas în pronunţare în şedinţa publică din data de 23 ianuarie 2020, dezbaterile consemnându-se în încheierea de şedinţă din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă şi cand din lipsă de timp pentru deliberare, s-a amanat pronuntarea la data de 05 februarie 2020, cand din aceleasi motive s-a amanat pronuntarea la data de 19 februarie 2020, cand din lipsa de timp pentru deliberare s-a amanat pronuntarea la data de 04 martie 2020, cand din lipsa de timp pentru deliberare s-a amaat pronuntarea la data de 12 martie 2020, cand din lipsa de timp pentru deliberare s-a amanat pronuntarea la data de 27 martie 2020, cand din lipsa de timp s-a amanat pronuntarea la data de 10 aprilie 2020 cand din aceleasi motive s-a amanat pronuntarea astăzi 24 aprilie 2020, când:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 02.09.2019 sub număr de dosar XXXXXXXXXXXXX contestatorul U____ S____, în contradictoriu cu intimata P_______ M___________ P______, a formulat contestaţie împotriva executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 317/L/2019 al Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi A______ D____ şi C_______ L___ – N________, solicitând anularea formelor de executare efectuate, inclusiv a incheierii de stabilire a cheltuielilor de executare in cuantum de 2757 lei şi suspendarea executării silite, fără cheltuieli de judecată.

În motivare, acesta a arătat că în fapt, Biroul Executorului Judecătoresc mai sus menţionat a emis o adresa către DGRFP Ploieşti (actualul său loc de munca) prin care solicita poprirea din salariu in cota de 1/3 a sumei de 2757,00 lei reprezentant cheltuieli de judecata.

A menţionat faptul ca atat executorul judecătoresc cat si P_______ M__. P______ nu au efectuat nici un demers prin care el sa ia la cunoştinţa de modalităţile de aplicarea ale acestei sentinţe judecătoreşti nr. 941/06.06.2017 emisa de Judecătoria P______.

A adus la cunoştinţa faptul ca nu a fost instiintat sau somat pe nici o cale de comunicare de instituţia Primăriei P______ ori de Executorul Judecătoresc C_______ L___-Nicolaita sa plătească aceste sume de bani si nici sa evacueze apartamentul in cauza.

A adus la cunostinata ca si fata de sentinţa 1084/13.06.2016 a solicitat revizuirea acesteia, care face obiectul dosarului XXXXXXXXXXXXX inregistrat la Curtea de Apel A___ I____ ( având termen la data de 29.10. 2019) si totodată in aceiaşi cauza ( dosarul fiind disjuns ) având aceiaşi speţa/ adică revizuirea sentinţei nr 1084/13.06.2016 data de Judecătoria P______, a fost format si dosarul nr XXXXXXXXXXXXX inregistrat pe rol la Tribunalul Iasi, motiv pentru care a solicitat suspendarea executării silite pana la definitivarea cauzei in ambele instanţe de judecata.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 711-719Cod Procedură Civilă.

În temeiul art. 201, alin. 1 Cod procedură civilă s-a dispus comunicarea cererii şi a înscrisurilor către intimată, iar aceasta, în termenul acordat, a formulat întâmpinare.

Prin întâmpinare intimata a invocat exceptia lipsei capacităţii procesuale pasive a Primăriei M___________ P______, iar pe fondul cauzei, a solicitat respingerea contestaţiei la execuatare formulată de către contestatorul U____ S____, ca fiind netemeinică si nelegală.

Potrivit art. 56 alin. 2 Cod procedură civilă, pot fi parte în proces numai entităţile juridice menţionate, şi anume asociaţiile, societăţile şi alte entităţi fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii, iar nu oricare alte entităţi juridice lipsite de capacitate procesuală de folosinţă. Astfel, p_______ nu reprezintă o persoană juridică cu capacitate procesuală de folosinţă şi ca atare, nu poate sta în judecată, aspect ce rezultă din pre vederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ. Potrivit alt. 96 alin.l din cod, unităţile a____________-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, iar în justiţie acestea sunt reprezentate de primar, art. 95, alin. (1) enumerându-le pe acestea, respectiv comunele, oraşele şi judeţele. Prin urmare, primăriile nu sunt menţionate printre unităţile a____________-teritoriale cu personalitate juridică şi de altfel, nici printre autorităţile administraţiei publice locale. Nu se poate sustine existenţa capacităţii procesuale de folosinţă a primăriei prin invocarea dispoziţiilor art. 56, alin 2 Cod procedură civilă, potrivit cărora pot sta în judecată asociaţiile, societăţile sau alte entităţi fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii, din moment ce p_______ nu este o entitate juridică constituită printr-un act normativ. În consecinţă, P_______ M___________ P______ nefiind subiect de drept, este evident că nu poate sta în justiţie într-o asemenea calitate şi poziţie procesuală, pe cale de consecinţă, solicităm admiterea excepţiei lipsei capacităţii procesual pasive.

Intimata a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1084/13.06.2016, instanţa de judecată a admis în parte acţiunea promovată de UAT Municipiul P______ şi C.L. P______, dispunând rezilierea contractului de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţe şi evacuarea din locuinţa ce face obiectul contractului, hotărârea rămânând definitivă prin decizia civilă nr. 941/06.06.2017 pronuntată de Tribunalul Iasi. Ca urmare a neexecutării de bunăvoie a obligaţiilor la care a fost obligat contestatorul U____ S____ prin sentinta civilă nr. 1084/2016, creditoarea Municipiul P______ a formulat cerere de executare silită – nr. 9877/06.06.2019 – în vederea realizării evacuării şi predării imobilului situat în P______, ____________________, nr. 22, _______________, _______________________ ce a făcut obiectul contractului de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţe .

Prin încheierea nr. 1532/14.06.2019, instanţa de judecată a admis cererea B___ A______ D____ şi C_______ L___-N________, încuviinţând executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinta civilă nr.1084/2016, iar prin încheierea din data de 25.06.2019, s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 2757,0 lei, ce sunt suportate conform dispoziţiilor art. 670, alin. (2) Cod procedură civilă, de către debitorul urmărit.

Contrar celor susţinute de contestator, acesta a fost înştiinţat asupra executării, dar şi asupra înfiinţării popririi asupra cotei de 1/3 din veniturile sale lunare primite de la terţul poprit D.G.R.F.P. Ploieşti, dovadă făcând procesul-verbal de comunicare.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de pocedură civilă.

La data de 28.10.2019, contestatorul formulează „Răspuns la intâmpinarea” intimatei, invocând dispozitii CEDO in ceea ce priveste dreptul persoanei la a avea un domiciliu, notiune strâns legată de dreptul la viata intimă, familială si privată a fiecărui om. Contestatorul critică din nou modalitatea de comunicarea a actelor de executare silită – somatie, incuviintare executare silită, titlu executoriu si incheiere de stabilire a cheltuielilor de executare – sustinând că nu a primit aceste inscrisuri.

Desi a fost citat de două ori cu mentiunea de a depune la dosarul cauzei dovada achitării taxei de timbru judiciar de 100 lei aferentă contestatiei, a taxei de timbru judiciar de 50 de lei aferentă cererii de suspendare a executării silite, a consemnării la C.E.C. a cautiunii in cuantum de 1000 lei conform art. 719 al.3 C.proc.civ. si a contravalorii xerocopierii dosarului de executare silită in cuantum de 29,75 lei, contestatorul nu s-a conformat decât partial, sens in care, pentru termenul din data de 19.12.2019, acesta a depus doar taxe de timbru judiciar si concluzii scrise ( in cuprisul cărora a invocat dispozitii CEDO, nulitatea executării silite pentru necomunicare inscrisuri si prevederile art. 896C.proc.civ.).

La solicitarea instanţei a fost înaintat dosarul de executare nr. 317/L/2019 al B___ D____ A______ şi C_______ L___ – N________.

La termenul din data de 23.01.2020, după constatarea competentei de solutionare a prezentei cauze, instanta a pus in discutia părtilor (contestatorul fiind prezent personal) exceptia formulată de U.A.T. P______ – lipsa capacitate procesuală pasivă a Primăriei m__. P______ – recalificată de către instantă ca fiind exceptia lipsei capacitătii de folosintă, pe care a admis-o, motivând prin incheierea de sedintă si stabilirea cadrului procesual pasiv cu privire la U.A.T. P______.

În cursul cercetării judecătoreşti, instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

În fapt, urmare a cererii de executare silită formulată la data de 06.06.2019 de intimata U.A.T. P______, prin Primar, în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 1084/2016 pronunţată la data de 13.06.2016 de Judecătoria P______ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, definitivă prin decizia Tribunalului Iaşi nr. 941/06.06.2017 si adresată Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi A______ D____ şi C_______ L___ s-a dispus deschiderea dosarului de executare nr. 317/L/20 19 privind pe debitorul U____ S____.

Prin încheierea nr. 1532 pronuntată la data de 14.06.2019 de Judecătoria P______ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX s-a încuviinţat executarea silită în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 1084/2016 pronunţată la data de 13.06.2016 de Judecătoria P______ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, definitivă prin decizia Tribunalului Iaşi nr. 941/06.06.2017 .

Prin încheierea din 25.06.2019 s-au stabilit în sarcina debitorului cheltuieli de executare în cuantum total d e 2757 lei.

Potrivit art. 622, alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispoziţiilor prezentei cărţi, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.

În privinţa executării silite directe, art. 888, alin. 1 prevede că în cazul în care obligaţia debitorului prevăzută în titlul executoriu constă în lăsarea posesiei unui bun, în predarea unui bun sau a folosinţei acestuia ori în evacuarea debitorului dintr-o locuinţă sau dintr-o altă incintă, în desfiinţarea unei construcţii, plantaţii sau a altei lucrări ori în îndeplinirea oricărei alte activităţi stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa în termenul prevăzut în somaţie, creditorul va solicita executarea silită, putând, în raport cu împrejurările cauzei şi natura obligaţiei ce se execută, să sesizeze instanţa de executare, în vederea aplicării unei penalităţi.

Instanţa reţine că părtile litigante din dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX au fost U.A.T. P___ ani si Consiliul Local P______ in calitate de reclamanti si prezentul contestator, U____ S____ in calitate de pârât. Obiectul acestei cauze a fost Pretentii-plată chirie (debit principal si accesorii); reziliere culpabilă contract de inchiriere si evacuare a pârâtului U____ S____ , iar prin sentinţa civilă nr. 1084/2016 pronunţată la data de 13.06.2016 de Judecătoria P______, definitivă prin decizia Tribunalului Iaşi nr. 941/06.06.2017 s-a admis in parte actiunea reclamantilor, dispunându-se rezilierea contra ctului de inchiriere si evacuarea pârâtului.

Principala critică pe care contestatorul o aduce executării silite care face obiectul dosarului nr. 317/L/2019 si pe care o consideră a fi nulă absolut, este aceea că nu i s-a comunicat nici un inscr is emis in cadrul acestei proceduri, mentionând că nu a primit nici o somatie sau instiintare din partea biroului executorului judecătoresc sau din partea intimatei pentru a plăti sumele stabilite cu titlu de cheltuieli de executare silită sau de evacuare a imobilului. Precizează că a aflat de această executare in momentul in care tertul poprit, angajatorul său DGRFP Ploiesti a primit Adresa de infiintare a popririi pentru 1/3 din salariu.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine că hotărârea prin care s-a dispus evacuarea contestatorului a rămas definitivă la data de 04.08.2018, iar executorul judecătoresc a fost sesizat la data de 06.06.2019, perioadă de timp în care contestatorul şi-ar fi putut executa benevol obligaţiile.

Prin somatia emisă la data de 25.06.2019, i s-a pus in vedere contestatorului ca in termen de 10 zile să evacueze si să predea imobilul situat in m__. P______, ____________________ nr. 22, ____________. II, ____________, jud. Iasi.

In urma verificărilor realizate in baza DEPABD, instanta constată că incepând cu data de 09.06.2012, contestatorul are domiciliul legal activ in m__. P______, ____________________ nr. 22, ____________. II, ____________, jud. Iasi si in perioada 25.09.xxxxxxxxxxxxx19 respectiv 23.10.xxxxxxxxxxxxx20, acesta figurează cu resedinta in m__. Ploiesti, ___________________________. 3, _____________, ____________________.

Somatia emisă la data de 25.06.2019, insotită de adresa de infiintare a popririi si copia certificată a incheierii de incuviintare a executării silite au fost comunicate – prin intermediul unei firme de curierat si prin depunere in cutia postală – pe adresa domiciliului legal al contestatorului – m__. P______, ____________________ nr. 22, ____________. II, ____________, jud. Iasi (f.25), la data de 29.06.2019 (cu data de prezentare a inscrisurilor la firma de curierat – 27.06.2019, data de depunere in cutia posatlă – 29.06.2019, ora 11.05 si data prezentării dovezii de comunicare la biroul executorului judecătoresc – 01.07.2019).

De asemenea, adresa emisă la data de 13.08.2019 prin care contesatorul era incunostiintat de infiintarea popririi pentru suma de 2757 lei reprezentând cheltuieli de executare a fost comunicată tot prin intermediul unei firme de curierat (data prezentare 14.08.2019) si prin depunere in cutia postală – 19.08.2019 ora 10.15 – pe adresa domiciliului legal al contestatorului (data prezentării dovezii de comunicare la biroul executorului judecătoresc – 20.08.2019)

În drept, conform art. 712, alin. 1 Cod procedură civilă Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Faţă de motivul de nulitate invocat de către contestator, reţine instanţa prevederile art. 667 Cod procedură civilă conform cărora (1) Dacă cererea de executare a fost încuviinţată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condiţiile art. 666 (încheiere încuviinţare executare silită) , împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu şi, dacă legea nu prevede altfel, o somaţie . (2) Comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei , cu excepţia cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somaţie ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancţiunea nulităţii executării .

Potrivit art. 155 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ, vor fi citaţi: 6. Persoanele fizice, la domiciliul lor; in cazul in care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va face la resedinta cunoscută ori la locul ales de ele; in lipsa acestora, citarea poate fi făcută la locul cunoscut unde isi desfăsoară permanent activitatea curentă .

De asemenea, p otrivit art. 163 C .proc.civ., „ Procedura de comunicare

(1) Comunicarea citaţiei se va face persoanei în drept să o primească, care va semna dovada de înmânare certificată de agentul însărcinat cu înmânarea.

(2) Dacă destinatarul primeşte citaţia, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna, agentul va întocmi un proces-verbal în care va arăta aceste împrejurări.

(3) Dacă destinatarul refuză să primească citaţia, agentul o va depune în cutia poştală. În lipsa cutiei poştale, va afişa pe uşa locuinţei destinatarului o înştiinţare care trebuie să cuprindă:

a) anul, luna, ziua şi ora când depunerea sau, după caz, afişarea a fost făcută;

b) numele şi prenumele celui care a făcut depunerea sau, după caz, afişarea şi funcţia acestuia;

c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui înştiinţat;

d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea instanţei pe rolul căreia se află dosarul, cu indicarea sediulu i acesteia;

e) arătarea actelor de procedură despre a căror comunicare este vorba;

f) menţiunea că după o zi, dar nu mai târziu de 7 zile de la afişarea înştiinţării ori, când există urgenţă, nu mai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept să s e prezinte la sediul instanţei de judecată pentru a i se comunica citaţia. Când domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul acestuia nu se află în localitatea unde instanţa de judecată îşi are sediul, înştiinţarea va cuprinde menţiunea că pentru a i se comunica citaţia destinatarul este în drept să se prezinte la sediul primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte sau îşi are sediul;

g) menţiunea că, în cazul în care, fără motive temeinice, destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului de 7 zile sau, după caz, al termenului de 3 zile prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;

h) semnătura celui care a depus sau afişat înştiinţarea.

(4) Menţiunile de la alin. (3) lit. c) – g) se completează de către grefa instanţei. Termenele prevăzute la alin. (3) lit. f) şi g) se calculează zi cu zi.

(5) Despre împrejurările arătate la alin. (3) agentul va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde menţiunile arătate la art. 164, acesta făcând dovada până la înscrierea în fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a încheiat.

(6) Dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu ori reşedinţă sau, după caz, sediu, agentul îi va înmâna citaţia unei persoane majore din familie sau, în lipsă, oricărei alte persoane majore care locuieşte cu destinatarul ori care, în mod obişnuit, îi primeşte corespondenţa.

(7) Când destinatarul locuieşte într-un hotel sau într-o clădire compusă din mai multe apartamente şi nu este găsit la această locuinţă a sa, agentul îi va comunica citaţia administratorului, portarului sau celui care, în mod obişnuit, îl înlocuieşte. În aceste cazuri, persoana care primeşte citaţia va semna dovada de primire, agentul certificându-i identitatea şi semnătura şi încheind un proces-verbal cu privire la aceste împrejurări. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(8) În cazul în care lipsesc persoanele prevăzute la alin. (6) şi (7), precum şi atunci când acestea, deşi prezente, refuză să primească actul, sunt aplicabile dispoziţiile alin. (3) – (5).

(9) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (8), agentul are obligaţia ca, în termen de cel mult 24 de ore de la depunerea sau afişarea înştiinţării, să depună citaţia, precum şi procesul-verbal prevăzut la alin. (5), la sediul instanţei de judecată care a emis citaţia ori, după caz, la cel al primăriei în raza căreia destinatarul locuieşte sau îşi are sediul, urmând ca acestea să comunice citaţia.

(10) Când părţii sau reprezentantului ei i s-a înmânat citaţia de către funcţionarul anume desemnat în cadrul primăriei, acesta are obligaţia ca, în termen de cel mult 24 de ore de la înmânare, să înainteze instanţei de judecată dovada de înmânare prevăzută la alin. (1), precum şi procesul-verbal prevăzut la alin. (5).

(11) Când termenul prevăzut la alin. (3) lit. f) s-a împlinit fără ca partea sau un reprezentant al ei să se prezinte la primărie pentru a i se înmâna citaţia, funcţionarul anume însărcinat din cadrul primăriei va înainta instanţei de judecată, de îndată, citaţia ce trebuia comunicată, precum şi procesul-verbal prevăzut la alin. (5).

(12) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi la comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură.”

Potrivit art. 164 – „Cuprinsul dovezii de înmânare şi al procesului-verbal

(1) Dovada de înmânare a citaţiei sau a altui act de procedură ori, după caz, procesul-verbal va cuprinde:

a) anul, luna, ziua şi ora când dovada a fost luată sau procesul-verbal a fost întocmit;

b) numele, prenumele şi funcţia agentului, precum şi, dacă este cazul, ale funcţionarului de la primărie;

c) numele şi prenumele sau denumirea, după caz, şi domiciliul ori sediul destinatarului, cu arătarea numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel citat locuieşte într-o clădire cu mai multe etaje ori apartamente sau în hotel, precum şi dacă actul de procedură a fost înmânat la locuinţa sa, depus în cutia poştală ori afişat pe uşa locuinţei. Dacă actul de procedură a fost înmânat în alt loc, se va face menţiune despre aceasta;

d) numele, prenumele şi calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea, în cazul în care actul de procedură a fost înmânat altei persoane decât destinatarului;

e) denumirea instanţei de la care emană citaţia ori alt act de procedură şi numărul dosarului;

f) semnătura celui care a primit citaţia sau alt act de procedură, precum şi semnătura agentului sau, după caz, funcţionarului de la primărie care o certifică, iar în cazul în care se întocmeşte proces-verbal, semnătura agentului, respectiv a funcţionarului primăriei.”

Faţă de aceste dispoziţii legale antecitate, instanţa apreciază că, procedura de comunicare a actelor de executare silită prin depunerea in cutia postală de la domiciliul legal al contestatorului, locatie despre care acesta a recunoscut atât in cuprinsul Răspunsului la Întâmpinare cât si in Concluziile Scrise că este locuită efectiv de sotia si copii săi, iar dumnealui vine la finalurile de săptămână, a fost legal indeplinită.

Mai mult decât atât, contestatorul cunostea obligatia sa de evacuare si de predare a imobilului incă din luna iunie 2017, când a fost constatată perimată judecata apelului declarat de dumnealui impotriva sentintei civile nr. 1084/13.06.2016 pronuntată de Judecătoria P______.

In plus, necomunicarea initială a somatiei si a incheierii de executare silită la adresa de resedintă a contestatorului nu i-a produs acestuia nici o vătămare procesuală, intrucât Adresa de infiintare a popririi din data de 13.08.2019 a fost comunicată la sediul angajatorului său, iar contestatorul a putut formula in termenul legal – art. 715 al. 1 pct. 2 si 3 C.proc.civ. – prezenta contestatie.

Cu referire la faptul că s-a promovat de către contestator a unei cereri de revizuire a hotărârii judecătoreşti ce constituie titlul executoriu, instanta constată că nu s-a făcut dovada suspendării executării hotărârii a cărei revizuire s-a cerut, conform art. 512Cod procedură civilă astfel că, în mod legal, a fost declanşată şi continuată executarea silită.

De asemenea, în urma verificării din oficiu de către instanţă a actelor de executare emise în dosarul de executare nr. 317/L/2019 al Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi A______ D____ şi C_______ L___ – N________ nu au fost identificate motive de nulitate a executării silite.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge ca fiind neîntemeiate criticile contestatorului privitoare la legalitatea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 317/L/2019 al Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi A______ D____ şi C_______ L___ – N________.

În ceea ce priveste cererea contestatorului de suspendarea a executării silite, instanta retine prevederile art. 719 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă „ Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea . Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată. , iar pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune.”

Prin urmare, pentru a se dispune suspendarea executării silite, este necesar să se dovedească introducerea unei contestaţii la executare, în cadrul căreia să se fi formulat o cerere de suspendare a executării, să se dovedească plata cauţiunii şi să se justifice urgenţa suspendării prin dovedirea unor motive temeinice.

Instanţa reţine în cauză îndeplinirea condiţiei privind formularea contestaţiei la executare, insă contestatorul nu a făcut dovada plătii cauţiunii stabilite in sarcina sa, desi a fost citat pentru două termene cu această mentiune, motiv pentru care se va respinge cererea acestuia de suspendare a executării silite, ca urmare a nedepunerii cautiunii in cuantumul stabilit.

În privinţa cheltuielilor de executare stabilite în sarcina contestatorului, instanţa reţine că prezenta acţiune este întemeiată în parte.

Prin încheierea din data de 25.06.2019 din dosarul de executare 319/L/2019 executorul judecătoresc a stabilit în sarcina contestatorului cheltuieli de executare în cuantum de 2757 lei din care 20 lei taxă judiciară de timbru, 119 lei cheltuieli necesare desfăsurării executării silite (cheltuieli postale, de transport si birotică) si 2618 lei onorariu executor judecătoresc.

Conform art. 670, Cod procedură civilă (2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit (…). De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a făcut plata în mod voluntar.

Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat potrivit art. 668, a executat obligaţia de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ţinut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum şi onorariul executorului judecătoresc şi, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporţional cu activitatea depusă de aceştia. (3) Sunt cheltuieli de executare:

1. taxele de timbru necesare declanşării executării silite;

2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;

3. onorariul avocatului în faza de executare silită;

4. onorariul expertului, al traducătorului şi al interpretului;

5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor acte de executare silită;6. cheltuielile de transport;7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite. (4) Sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare formulate de partea interesată şi ţinând seama de probele administrate de aceasta. Dispoziţiile art. 451 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

Potrivit art. 39 , alin. 1 din Legea 188/2000, executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. În cazul executării silite directe având ca obiect puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri, evacuări etc onorariul maximal este de 2200 lei pentru persoane fizice astfel cum a fost stabilit prin pct. 2 din Ordinul 2550/2006, modificat.

Instanţa constată că onorariul stabilit de executorul judecătoresc în cauză este de 2618 lei, cu 418 lei mai mare decât onorariul maximal. Potrivit art. 55 alin. 1 din Regulamentul din 5 februarie 2001 de aplicare a Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti „executorul judecătoresc are dreptul la onorariu pentru activitatea prestată, în condiţiile legii”, alin. 3 al aceluiaşi articol stipulând că „la stabilirea onorariilor vor fi avute în vedere tarife care să reflecte cheltuiala executorului judecătoresc, efortul intelectual, complexitatea şi valoarea actului, precum şi răspunderea executorului judecătoresc pentru actul îndeplinit ”, onorariile actualizându-se în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru stabilirea lor (alin.5).

Având în vedere dispoziţiile legale enunţate anterior, instanţa reţine că stabilirea unui onorariu al executorului judecătoresc peste limita maximă prevăzută de lege este vădit disproporţionată. Analizând dosarul de executare nr. 319/L/2019 şi, implicit, actele de executare, instanţa constată că activitatea efectiv prestată nu justifică un asemenea onorariu în condiţiile în care nu s-a făcut dovadă că debitorul s-ar fi opus executării.

Mai mult decât atât, câtă vreme un executor îşi fixează un onorariu spre maximul prevăzut sau chiar peste acesta, el trebuie sa fie justificat de faptul ca procedura de executare silita a fost deosebita şi astfel este necesară o munca suplimentară. În lipsa unor elementele de natură legală, propunerea acestuia trebuie să reflecte complexitatea şi dificultatea activităţii executorilor judecătoreşti, efortul intelectual presupus de aceasta, valoarea creanţei de recuperat, cheltuielile executorului, precum şi răspunderea acestuia pentru actul îndeplinit, astfel de criterii stând şi la baza operaţiunii de cenzurare de către instanţa de executare a onorariului executorului.

Nu poate fi admis ca onorariul executorului judecătoresc să fie stabilit în mod necesar şi în toate cazurile în suma maximă sau chiar peste cea prevăzută de lege, ci trebuie să fie proporţional cu munca efectiv prestată . Stabilirea în toate ipotezele de către executorii judecătoreşti a onorariilor maximale este de natură de a lăsa fără conţinut voinţa legiuitorului care a stabilit intervale de stabilire a onorariilor executorilor judecătoreşti, aspect ce, de asemenea, nu poate fi admis.

Având in vedere argumentatia anterioară, instanţa apreciază ca fiind rezonabil un onorariu pentru executorul judecătoresc în cuantum de 1700 lei.

De asemenea, având în vederea aplicabilitatea art. 451, alin. 2 Cod procedură civilă şi în faza executării silite, instanţa reţine că o eventuală reducere a onorariului executorului judecătoresc nu produce efecte asupra raporturilor dintre executor şi creditor.

Cu privire la suma de 119 lei stabilită cu titlu de cheltuieli necesare desfăşurării executării silite, instanţa constată că aceasta se circumscrie cheltuielilor de executare astfel cum sunt ele definite de art. 670, alin. 3, pct. 5 şi 7 Cod procedură civilă. Aceste cheltuieli sunt necesare pentru declanşarea şi efectuarea executării silite, respectiv redactarea şi imprimarea încheierilor şi proceselor verbale tipizate, efectuarea comunicărilor, comunicarea adreselor de înfiinţare a popririi sau a adreselor către diverse instituţii. Astfel că, instanţa constată că nu se impune cenzurarea acestor cheltuieli.

Faţă de aceste aspecte, instanţa va reduce cheltuielile de executare stabilite în dosarul de executare nr. 319/L/2019 aflat pe rolul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi A______ D____ şi C_______ L___ – N________ prin încheierea din data de 25.06.2019 de la suma totală de 2757 lei la suma de 1839 lei din care 20 lei taxă judiciară de timbru, 119 lei cheltuieli necesare desfăsurării executării silite (cheltuieli postale, de transport si birotică) si 1600 lei onorariu executor judecătoresc.

Conform art. 717, alin. (2) Cod procedură civilă instanţa sesizată (cu o contestaţie la executare) va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită, în termenul fixat, copii certificate de pe actele dosarului de executare contestate (…) şi îi va pune în vedere părţii interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea.

Faţă de faptul că a fost depus, în copie, dosarul de executare nr. 317/L/2019, iar contestatorul nu a achitat contravaloarea xerocopierii acestuia, astfel cum i s-a pus în vedere, va obliga pe contestatorul la plata către Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi A______ D____ şi C_______ L___ – N________ a sumei de 29,17 lei reprezentând contravaloare xerocopiere dosar de executare nr. 317/L/2019.

Instanta ia act că părtile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru considerentele expuse anterior, instanţa va admite în parte contestaţia la executare formulată, doar in ceea ce priveste cheltuielile de executare silită.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorul U____ S____ , CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in m__. P______, ____________________ nr. 22, ____________. II, ____________, jud. Iasi si cu resedinta in m__. Ploiesti, ___________________________. 3, _____________, ____________________.

Reduce cheltuielile de executare stabilite în dosarul de executare nr. 319/L/2019 aflat pe rolul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi A______ D____ şi C_______ L___ – N________ prin incheierea din data de 25.06.2019 de la suma totală de 2757 lei la suma de 1839 lei din care 20 lei taxă judiciară de timbru, 119 lei cheltuieli necesare desfăsurării executării silite (cheltuieli postale, de transport si birotică) si 1700 lei onorariu executor judecătoresc.

Respinge cererea de suspendare a executării silite.

Respinge in rest ca neîntemeiată contestatia la executare formulată de contestatorul U____ S____.

Obligă contestatorul la plata către Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi A______ D____ şi C_______ L___ – N________ a sumei de 29,17 lei reprezentând contravaloare xerocopiere dosar de executare nr. 317/L/2019.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei, ce se va depune la Judecătoria P______.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 24.04.2020.”

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”