Înscrierea și radierea sancțiunilor penale din cazierul judiciar

1. Sediul materiei privind evidența cazierului judiciar se regăsește în dispozițiile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată.

În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor fizice şi a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.

Evidenţa informatizată a cazierului judiciar şi evidenţa informatizată dactiloscopică se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură şi coordonarea activităţilor desfăşurate în aceste domenii.

2. Ce date sunt înscrise în cazierul judiciar?

În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive care produc efecte juridice.

În ceea ce priveşte persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:

a) pedepsele, măsurile de siguranţă şi educative, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive;

b) renunţarea sau amânarea aplicării pedepsei, începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor şi a măsurilor educative, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, înlocuirea, eşalonarea şi achitarea amenzii penale;

c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnării;

d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;

e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar;

f) extrădarea.

În ceea ce priveşte persoanele juridice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:

a) pedepsele şi măsurile de siguranţă pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive;

b) începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor, eşalonarea şi achitarea amenzii penale;

c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea;

d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;

e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar.

Datele din cazierul judiciar la secțiile de poliție

3. Ce informații nu se înscriu în cazierul judiciar?

În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu:

a) sancţiunile penale pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii;

b) măsurile de siguranţă luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepţia internării medicale şi a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

c) datele referitoare la persoanele faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală. Prin excepţie, în situaţia în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în certificatul de cazier judiciar se înscriu şi date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau persoanele juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

4. Scoaterea persoanei fizice din evidenţa cazierului judiciar

Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;

b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept;

c) a intervenit amnistia;

d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;

e) au decedat;

f) s-a dispus renunţarea la urmărire penală sau clasarea faţă de ele ori s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;

g) a trecut un an de la data executării măsurii educative;

h) au trecut 2 ani de la data când s-a pronunţat o hotărâre definitivă de amânare a aplicării pedepsei şi nu s-a dispus revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei conform art. 88 sau 89 din Codul penal;

i) au trecut 5 ani de la data aplicării uneia dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute de art. 91 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la lit. a)-d) şi f) există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.

Scoaterea din evidenţă a menţiunilor stocate în vederea retransmiterii se face după expirarea termenelor stipulate în comunicările statului de condamnare, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.

5. Scoaterea persoanei juridice din evidenţa cazierului judiciar

Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;

b) a intervenit reabilitarea;

c) a intervenit amnistia;

d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;

e) au fost dizolvate şi radiate şi au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării;

f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu excepţia celei prevăzute la lit. e).

În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor juridice există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.

6. Modul şi condiţiile cerute pentru obţinerea copiei şi a extrasului de pe cazierul judiciar

Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată.

De asemenea, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie pot cere copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

În cazul în care autorităţile române solicită informaţii din cazierul judiciar naţional al unui stat membru, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorităţii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta.

Trimiterea în străinătate a extraselor din cazierul judiciar se face potrivit înţelegerilor internaţionale la care România este parte.

7. Obținerea cazierului judiciar de către persoanele fizice și juridice

Pentru a obține cazierul judiciar, persoanele fizice sau juridice pot depune, personal sau prin procură specială dată la notar sau la misiunea diplomatică/consulat, o cerere completată la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, eliberarea certificatului de cazier realizându-se în cel mult 3 zile de la solicitare.

Persoanele fizice care se află în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar acesta va fi eliberat în cel mult 30 de zile de la solicitare.

8. Rectificarea înscrierilor sau a notărilor din cazierul judiciar

Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

Cererea de rectificare trebuie motivată şi însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”