Recuperarea creanțelor din contractele de transport pe teritoriul României

Pentru recuperarea unei creante rezultate din derularea unui contract de transport rutier de mărfuri sau de persoane, legea pune la dispoziția creditorului mai multe proceduri legale, care pot fi accesate după mai multe criterii:

– cuantumul debitului urmărit;

– modalitatea în care a fost încheiat contractul de transport;

– dovezile de care dispune reclamantul în susținerea pretențiilor sale.

Pentru recuperarea creanțelor care decurg dintr-un contract de transport, transportatorul, expeditorul sau beneficiarul poate opta cu privire la una dintre următoarele modalități:

1. Procedura ordonanței de plată

Poate apela la o asemenea procedură simplificată creditorul care deține împotriva celeilalte părți o creanță certă, lichidă și exigibilă constând în obligații de plată a unor sume de bani, (indiferent de valoare), inclusiv din contractele de transport încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnatură ori în alt mod admis de lege.

Nu pot utiliza această modalitate de recuperare a creanței creditorii ale căror creante sunt înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvență.

Pe lângă debitul datorat în temeiul contractului, creditorul poate pretinde și dobanzi pentru întârziere la plată.

Dacă prin contractul de transport nu a fost stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întarziere, va fi aplicabilă dobanda legală penalizatoare, calculată potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Pe lângă cele arătate, creditorul poate pretinde daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile efectuate pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la timp a obligațiilor de către debitor.

Cererea de ordonanta de plată se timbrează cu 200 de lei (art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013).

Dacă instanța de judecată, ca urmare a verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, precum și a declarațiilor părtilor, constată că cererea creditorului este întemeiată, va emite o ordonanță de plată, în care se precizează suma și termenul de plată.

Ordonanța de plata este executorie, chiar dacă este atacată cu cerere în anulare și are autoritate de lucru judecat provizorie până la soluționarea cererii în anulare.

2. O a doua variantă reglementată de lege pentru recuperarea creanțelor din contractele de transport o reprezintă procedura cererii de valoare redusă

Reclamantul poate opta pentru declanșarea procedurii speciale a cererii de valoare redusă dacă valoarea creanței, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, nu depășește suma de 10.000 lei la data sesizării instanței.

Competența materială de a soluționa o astfel de cerere în primă instanță aparține judecătoriei. În ceea ce privește competența teritorială, aceasta va urma regulile de procedură din dreptul comun, respectiv va fi competentă instanța de la domiciliul/sediul pârâtului, precum și instanta locului de plecare sau de sosire.

Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă este scrisă și se desfășoară în întregul ei în camera de consiliu.

În cadrul acestei proceduri instanța de judecată poate solicita lămuriri suplimentare cu privire la creanță, poate încuviința și alte probe în afara înscrisurilor depuse de părți.

Nu vor fi însă încuviințate acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporționate față de valoarea cererii de chemare în judecată sau a cererii reconvenționale.

Avantajele cele mai importante al acestei proceduri sunt date de caracterul accelerat al soluționării cererii, costuri reduse ale judecății [taxa de timbru de 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei, și de 200 lei, pentru cererile a caror valoare depășeste 2.000 lei – art. 6 alin. (1) din O.U.G.nr. 80/2013] , cât și finalizarea acesteia prin obținerea unui titlu executoriu de drept.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”