Plângere proces-verbal contraventie amenda ITM primire la munca persoane fără contract de muncă. Jurisprudenta

TRIBUNALUL BUZĂU

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIE Nr. 482/2019

Şedinţa publică de la 12 Martie 2019

Completul constituit din:

Preşedinte D______ R_______

Judecător C_____ N___ C____

Grefier G___ D______

Pe rol soluţionarea apelului contravenţional formulat de petenta _______________ SRL, cu sediul procesual ales la Cabinet de Avocat xxx – Bucureşti, _____________________., împotriva sentinţei civile nr. 5850 din 25.10.2018 pronunţată de Judecătoria B____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimatul I____________ T_________ DE M____ B____, cu sediul în B____, aleea Sporturilor, _______________ B____.

Prezenţa şi dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică din 05.03.2019 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă ce face parte integrantă din prezenta decizie când instanţa, având nevoie de timp pentru a reanaliza actele şi lucrările dosarului, a dispus amânarea pronunţării la 12.03.2019.

După deliberare,

T R I B U N A L U L

Asupra prezentului apel

Obiectul cauzei

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B____, la data de 05.06.2018, sub numărul XXXXXXXXXXXXX, petenta _______________ SRL a formulat în contradictoriu cu intimatul I____________ T_________ de M____ B____ plângere contravenţională împotriva procesului-verbal ________ nr. xxxxx încheiat la data de 22.05.2018, solicitând, în principal, anularea în parte a acestuia cu privire la constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevăzute de art. 16 alin.1 coroborat cu art. 260 alin. 1 lit. e din Codul Muncii şi exonerarea de la plata amenzii contravenţionale, iar în subsidiar, înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale aplicate cu avertisment.

În motivarea cererii, petenta a arătat că aceasta este o societate comercială cu obiect principal de activitate producerea de produse de patiserie şi desfacerea acestora direct la partenerii din raza teritorială a municipiului B____ şi a judeţelor învecinate.

A învederat petenta că este colaboratoarea şi succesoarea mai multor societăţi comerciale care au început să desfăşoare activitate pentru prima dată în anul 1998, _______________ SRL fiind înregistrată la data de 03.06.2016. A adăugat că prăjiturile fabricate în laboratoarele proprii ale acesteia sunt desfăcute atât de către importanţi agenţi comerciali locali, dar şi de lanţul de magazine PROFI, acestuia din urmă fiindu-i livrate zilnic aproximativ 4000 de prăjituri, ceea ce denotă un nivel ridicat de seriozitate şi rigurozitate.

A susţinut petenta că, pentru a fi în măsură să producă şi să livreze în condiţii de calitate ridicată, la timp şi integral comenzile primite, aceasta foloseşte un volum ridicat de perosnal, înregistrând un rulaj de aproximativ 72 de persoane cu care a încheiat contracte individuale de m____. A precizat că, în medie, societatea are încadraţi permanent în jur de 14 salariaţi, colaborând şi cu alţi salariaţi detaşaţi de la alte societăţi. A adăugat că, având în vedere condiţiile de lucru stricte, se confruntă cu o fluctuaţie continuă de personal, menţionând că cel puţin în perioada ianuarie- aprilie 2018 a avut înregistraţi un număr de 19 salariaţi care au prestat activitate doar câteva zile sau doar a fost încheiat contractul individual de m____ după care nu s-au mai prezentat la locul de m____.

A învederat petenta că, înregistrându-se o lipsă de personal calificat pe piaţa muncii, aceasta este nevoită să încadreze periodic personal pe care să îl instruiască la locul de m____ şi cu care să poată desfăşura activitatea curentă.

În acest sens, a arătat că în luna aprilie 2018 au fost selecţionate 2 salariate pentru funcţia de femeie de serviciu, respectiv numitele G______ A_______ şi C_____ V________. A precizat că, după parcurgerea procedurilor prealabile, cele două salariate au fost de acord să presteze m____ în favoarea angajatorului ca femei de serviciu, fiind de acord să le fie înregistrate contractele individuale de m____ în Revisal în data de 22.04.2018, urmând ca a doua zi, 23.04.2018, să înceapă desfăşurarea activităţii.

A susţinut petenta că cele două salariate au evitat în mod continuu să semneze în formă scrisă contractul individual de m____, cu toate că le-au fost prezentate atât anterior, cât şi ulterior începerii activităţii contractele de m____ pentru a fi semnate. A adăugat că, pentru a nu semna contractele de m____, cele două salariate au invocat diverse motive, însă au solicitat angajatorului să efectueze formalităţile oficiale pentru încadrarea în m____., urmând să semneze contractul individual de m____ ulterior.

A învederat petenta că, fiind de bună-credinţă şi având nevoie de cele două salariate care să asigure curăţenia şi igienizarea laboratorului de prăjituri, angajatorul a dispus înregistrarea în Registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor individuale de m____. A precizat că imediat după începerea activităţii, respectiv 23.04.2018, salariatele au semnat foile colective de prezenţă şi s-au comportat şi au desfăşurat activitate în mod normal, pentru care ulterior au fost remunerate corespunzător.

A arătat că cele două salariate au desfăşurat activitate efectivă doar pe o durată de 5 zile consecutive, până la data de 27.04.2018, după care, fără nicio înştiinţare, nu s-au mai prezentat la locul de m____ şi nici nu au adus la cunoştinţa angajatorului vreun motiv justificativ în acest sens, deşi au fost contactate în repetate rânduri de angajator.

A susţinut că, în urma discuţiilor cu ceilalţi angajaţi, conducerea societăţii petente a aflat că soţul noii salariate G______ A_______ l-a agresat fizic în perioada imediat anterioară pe unul dintre salariaţii contestatoarei, respectiv pe agentul de vânzări I___ C________. A adăugat că, din dorinţa de a face tot posibilul ca agentul de vânzări să fie şi concediat de către petentă, cele două femei de serviciu nou angajate au depus candidaturi pentru angajare, au refuzat în mod conştient să semneze în formă scrisă contractele individuale de m____ şi imediat după încetarea activităţii, cu rea-credinţă, au formulat sesizări la Inspecţia Muncii , la ANPC şi la ANAF. A menţionat că la câteva zile de la sesizările formulate, activitatea petentei a fost verificată de către organele de control din cadrul ANPC, AJFP B____ şi ITM B____.

A arătat petenta că, la data de 18.05.2018, inspectorii din cadrul intimatului ITM B____ au efectuat un control la punctul de lucru al acesteia cu privire la respectarea dispoziţiilor Codului Muncii. A adăugat că, după prezentarea documentelor solicitate şi efectuarea controlului, a fost întocmit procesul-verbal de control ________ nr. xxxxx/22.05.2018, fiind dispuse şi o ________ măsuri de îndeplinit. A precizat că la aceeaşi dată a fost încheiat şi procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ________ nr. xxxxx din data de 22.05.2018 prin care s-a dispus aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum de 40.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. 1 lit. e rap. la art. 16 alin. 1 din Codul Muncii. A menţionat că, de asemenea, s-a aplicat şi sancţiunea avertismentului scris pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. 1 lit e ind. 1) rap. la art. 4 alin. 1 din HG nr. 905/2017.

Cu privire la solicitarea de anulare în parte a procesului-verbal de contravenţie, petenta a arătat că în mod neîntemeiat agenţii constatatori au constatat încălcarea prevederilor art. 16 alin. 1 din Codul Muncii şi au aplicat amenda de 40.000 lei, ca urmare a neîncheierii în formă scrisă a contractului individual de m____ cu cele două salariate G______ A_______ şi C_____ V________, în condiţiile în care aceste două salariate, cu rea-credinţă, au creat contextul şi au pus în imposibilitate angajatorul să încheie în formă scrisă contractul individual de m____ pentru a crea permisele sancţionării de către intimat. A arătat, în principal, că prin acţiunile sale faţă de cele două angajate, petenta a dovedit buna sa credinţă.

A precizat petenta că procesul-verbal de contravenţie a fost încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001, agentul constatator neconsemnând în cuprinsul procesului-verbal toate împrejurările relevante cu privire la descrierea faptei contravenţionale.

A arătat că nu se poate reţine în nici un caz lipsa consimţământului celor două salariate la încheierea şi derularea raporturilor de m____ în condiţiile în care cele două salariate au semnat pentru primirea drepturilor salariale activităţii efectiv prestate în cele 5 zile lucrate. A menţionat că angajatorul nu a urmărit şi nici măcar nu a acceptat să folosească m____ la negru sau să vatăme în vreun mod drepturile şi interesele celor două salariate.

A mai arătat, în esenţă, că prin raportare la criteriile de individualizare a sancţiunii contravenţionale prevăzute de OG nr. 2/2001 se poate proceda la reindividualizarea sancţiunii contravenţionale aplicate petentei, în sensul înlocuirii sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertisment.

În drept, petenta a invocat dispoziţiile art. 5, art. 7, art. 16 alin. 1, art. 17, art. 38 alin. 3 din OD nr. 2/2001.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei, conform art. 19 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru( fila 5).

În dovedirea cererii, petenta a anexat la dosar înscrisuri, solicitând, de asemenea, încuviinţarea probei testimoniale cu martorul I___ C________.

Intampinarea formulata de intimat

Intimatul a formulat întâmpinare la cererea de chemare în judecată, prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale.

În motivare, referitor la legalitatea procesului-verbal de contravenţie, intimatul a arătat că acesta cuprinde toate menţiunile obligatorii prevăzute de art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001. A adăugat că fapta contravenţională a fost descrisă în mod corespunză tor

Cu privire la temeinicia procesului-verbal de contravenţie, intimatul a arătat că forţa probantă a acestuia nu a fost înlăturată. În mod cert legea trebuie respectată de toţi cetăţenii, săvârşirea faptei care constituie contravenţie trebuie constatată şi sancţionată, însă nu cu neglijarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, care reprezintă valori supreme şi sunt garantate potrivit art. 1 alin. 3 din Constituţia României.

În ceea ce priveşte activitatea de control desfăşurată la sediul petentei, intimatul a arătat că perioada controlată a fost reprezentată de intervalul 01.12.xxxxxxxxxxxxx18, obiectul controlului fiind respectarea dispoziţiilor Codului muncii, fiind verificate state de plată, foi colective de prezenţă, regulament intern, dosare persona l, extrase din Revisal.

A învederat că documentele au fost prezentate de către administratorul petentei la data de 18.05.2018 la punctul de lucru verificat, respectiv laborator cofetărie situat în mun. B____, ____________________ A6-A7, parter, jud. B____, iar la data de 21.05.2018 au fost prezentate la sediul ITM B____.

A susţinut intimatul, în esenţă, că în urma verificării documentelor existente şi a situaţiei din teren, s-au constatat mai multe neconformităţi, pentru care s-au aplicat, în funcţie de gradul de pericol social al acestora, sancţiunile: avertisment verbal, avertisment scris şi amendă contravenţională în cuantum minim pentru fapta cu gradul de pericol social cel mai ridicat.

Cu privire la fapta pentru care s-a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale, intimatul a arătat că, urmare a controlului efectuat şi a verificării evidenţei contabile şi de personal a societăţii petente, în data de 18.05.2018, la punctul de lucru mai sus menţionat, s-a constatat că numitele G______ A_______ şi C_____ V________ au prestat activitate pentru petentă, în perioada 23-27.04.2018, în calitate de femei de serviciu, fără a avea încheiate contractele individuale de m____ prin consimţământul părţilor, încălcându-se prevederile art. 16 din Codul muncii.

A învederat că prestarea muncii de către cele două persoane pentru petentă fără a avea încheiate contracte individuale de m____ este susţinută de foaia colectivă de prezenţă şi statul de plată a salariilor aferent lunii aprilie 2018, în care persoanele în cauză figurează cu 5 zile lucrate.

A adăugat că obligaţia de încheiere a contractului individual de m____ în formă scrisă revine angajatorului.

A precizat că din interogarea registrului general de evidenţă a salariaţilor al petentei de pe portalul Inspecţiei Muncii, în data de 18.05.2018, orele 08:03, se constată că numitele G______ A_______ şi C_____ V________ figurează cu contractele individuale de m____ nr. 68/22.04.2018 şi 69/22.04.2018, transmise în data de 15.05.2018, în condiţiile în care activitatea acestora a început la data de 23.04.2018, contrar prevederilor art. 16 alin. 2 din Codul Muncii.

Intimatul a arătat că primirea la m____ de către angajatorul S.C. L____ E___ H S.R.L. a numitelor G______ A_______ şi C_____ V________ în perioada 23.04.xxxxxxxxxxxxx18, fără încheierea contractului individual de m____ în formă scrisă anterior începerii activităţii, contrar prevederilor art. 16 alin.(1) din Codul Muncii, constituie contravenţie conform art. 260 alin. (1) lit. e din Codul Muncii, fapt pentru care angajatorul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 40.000 lei( 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată) .

Intimatul a mai subliniat că lipsa contractului individual de munca produce prejudicii persoanei în cauza în sensul că este neasigurată (nu constituie stagiu de cotizare) şi neprotejată de eventuale riscuri, iar munca prestată în temeiul unui contract individual de m____ îi conferă salariatului vechime in munca (art. 16 alin. (5) din Codul Muncii).

În continuare, intimatul susţine că lipsa unei urmări concrete a faptei nu reprezintă un argument pentru aplicarea avertismentului, fapta prezentând gravitate prin săvârşirea ei, chiar în lipsa unei urmări concrete, astfel încât scopul educativ şi punitiv al sancţiunii poate fi atins doar prin aplicarea amenzii, în acest fel asigurându-se prevenţia generală, cât şi cea specială.

A arătat intimatul că art. 16 din Codul Muncii prevede obligativitatea încheierii contractului individual de m____ în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă. A precizat că forma scrisă este cerută pentru însăţi valabilitatea contractului, nerespectarea acesteia atrăgând sancţiunea nulităţii absolute a contractului individual de m____. A adăugat că obligaţia încheierii contractului individual de m____ în formă scrisă trebuia respectată anterior începerii oricărei activităţi specifice raporturilor de m____. A arătat că, în cauza dedusă judecăţii, nu se poate dispune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertisment, având în vedere valoarea socială ocrotită, contravenţia prevăzută de art. 260 alin. 1 lit. e din Codul Muncii prezentând un grad de pericol social abstract foarte ridicat.

În drept, intimatul a invocat dispoziţiile art. 205- 208 C .proc.civ.

În probaţiune, a ataşat la dosarul cauzei înscrisuri.

Raspunsul la intampinare formulat de petenta

Petenta a depus răspuns la întâmpinare, prin care, în esenţă, a reiterat cele arătate prin cererea de chemare în judecată. A adăugat că în urma controlului efectuat de inspectorii de m____ în luna septembrie 2016 nu a fost aplicată nicio sancţiune petentei. A precizat că petenta a remediat deîndată neregularităţile constatate şi a comunicat inspectorilor ITM remedierea/respectarea măsurilor, precum şi dovezile aferente.

În drept, a invocat dispoziţiil e art. 201 alin. 2 C .proc.civ.

Sub aspect probatoriu, instanţa a încuviinţat ambelor părţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, iar petentei şi proba testimonială cu martorul I___ C________, apreciind aceste probe ca fiind pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei, în temeiul art. 258 cu trimitere la art. 255 C .proc.civ.

Hotararea instantei de fond

Prin sentinta civila nr. 5850/25.10.2018 Judecatoria Buzau a hotarat urmatoarele:

Respinge plângerea contravenţională formulată de petenta _______________ SRL, cu sediul în mun. B____, ___________________, judeţul B____, şi sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de Avocat P_____ M_____ C______, cu sediul în mun. Bucureşti, _____________________.2, ______________, _____________, sector 3, în contradictoriu cu intimatul I____________ T_________ DE M____ B____, cu sediul în mun. B____, Aleea Sporturilor, _____________________, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel va fi depusă la Judecătoria B____.

Pronunţată azi, 25.10.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Pentru a hotarî astfel, instanţa de fond retine următoarele considerente:

În fapt, prin procesul-verbal ________ nr. xxxxx încheiat la data de 22.05.2018 (filele 15-17) petenta _______________ SRL a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 40.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003.

Prin procesul-verbal sus-menţionat, cu privire la fapta contestată de petentă, s-a reţinut de către agentul constatator că, în urma controlului efectuat şi a verificării evidenţei contabile şe de personal a societăţii în data de 18.05.2018, orele 08 :30 -09 :30, la punctul de lucru din mun. B____, __________________________________ (laborator cofetărie al petentei), s-a constatat că numitele G______ A_______ şi C_____ V________ au fost primite la m____ în perioada 23-27.04.2018, în calitate de femei de serviciu, fără a avea încheiate contracte individuale de m____ în baza consimţământului părţilor, încălcându-se prevederile art. 16 alin. 1 din Codul Muncii. De asemenea, în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie s-a reţinut că cele două persoane figurează în foaia colectivă de prezenţă şi statul de plată a salariilor în perioada 23-27.04.2018, în condiţiile în care angajatorul nu a putut face dovada consimţământului părţilor pentru încheierea în formă scrisă a contractelor de m____ ( au fost prezentate contracte nesemnate de angajator şi persoanele în cauză). S-a mai reţinut în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie că din nota de relaţii, anexată procesului-verbal de contravenţie din evidenţa ITM B____, dată de administratorul petentei a rezultat că : « contractele pentru G______ A_______ şi C_____ V________ nu au fost semnate de cele două pentru că nu au prezentat actele necesare pentru angajare, respectiv analize medicale, fiind domeniu alimentar. Contractele au fost recunoscute unilateral şi au fost întocmite documente de plată, au semnat pentru primirea salariilor ».

Instanţa mai reţine, de asemenea, şi împrejurarea că faptei i s-a dat o corectă încadrare juridică, petenta fiind sancţionată pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, constând în ,, primirea la m____ a a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de m____, potrivit art. 16 alin. (1)”, cu o amendă în cuantumul legal de 40.000 de l ei.

Procesul-verbal a fost semnat de către reprezentantul legal al petentei.

În drept, conform art. 34 alin.(1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, “ instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie, pronunţându-se, de asemenea, şi cu privire la sancţiunea aplicată de către agentul constatator prin acesta”.

Prezenta plângere contravenţională a fost formulată de către petentă la data de 05.06.2018, în termenul legal de 15 zile prevăzut de art. 31 alin.(1) din O.G 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor .

În ceea ce priveşte legalitatea procesului-verbal de contravenţie , petenta a invocat drept motiv de nelegalitate a procesului-verbal de contravenţie nerespectarea dispoziţiilor art 16 şi 17 din OG nr. 2/2001 prin neconsemnarea în cuprinsul procesului-verbal a tuturor împrejurărilor relevante la descrierea faptei contravenţionale.

Instanţa reţine că motivul de nelegalitate invocat de petentă este neîntemeiat.

Astfel, analizând cuprinsul procesului-verbal de contravenţie, instanţa constată că agentul constatator a realizat o descriere corespunzătoare a faptei, fiind indicate data şi locul săvârşirii presupusei abateri, precum şi inacţiunea concretă imputată petentei, existând o deplină corespondenţă între fapta concretă reţinută în sarcina petentei şi modelul tip-abstract prevăzut în norma de incriminare. Prin urmare, descrierea faptei astfel cum a fost realizată în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie permite instanţei să verifice existenţa faptei contravenţionale şi a autorului acesteia, precum şi proporţionalitatea sancţiunilor aplicate.

Mai mult, astfel cum a statuat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 13/2018 în soluţionarea recursului în interesul legii, instanţa reţine că descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinţei privind descrierea faptei contravenţionale şi atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. Însă, o condiţie necesară pentru ca sancţiunea nulităţii relative să devină incidentă o constituie producerea unei vătămări care să nu poată fi înlăturată altfel decât prin anularea procesului-verbal de contravenţie. Or, petenta nu a făcut dovada producerii unei asemenea vătămări, deşi sarcina probei sub acest aspect îi revenea, conform art. 249 C .proc.civ. Mai mult, petenta a avut posibilitatea de a formula şi dovedi în faţa instanţei învestite cu soluţionarea plângerii contravenţionale toate circumstanţele comiterii presupusei abateri.

Procedând la verificarea din oficiu a motivelor de nulitate absolută a procesului-verbal de contravenţie ce pot fi invocate de instanţă din oficiu, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 17 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, se reţine că procesul-verbal a fost legal întocmit.

Astfel, procesul-verbal contestat cuprinde numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, denumirea contravenientului, fapta săvârşită şi data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, instanţa reţine că procesul-verbal este un act administrativ cu caracter individual care se bucură de o prezumţie relativă de legalitate şi temeinicie aplicabilă actelor administrative, în măsura în care a fost legal întocmit datorită faptului că agentul constatator, ca organ emitent, acţionează în calitate de reprezentant al unei autorităţi publice.

Procesul-verbal fiind legal întocmit şi beneficiind de prezumţia de legalitate şi temeinicie aplicabilă actelor administrative, reprezintă în sine un mijloc de probă concludent , care reclamă din partea persoanei în sarcina căreia se reţine săvârşirea faptei ieşirea din pasivitate, prin propunerea de probe care să poată răsturna prezumţia relativă.

Instanţa reţine că persoana sancţionată contravenţional are dreptul la un proces echitabil conform art. 3136 din O.G. nr. 2/2001, în care să utilizeze orice mijloc de probă şi să invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurării că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal contestat nu corespunde modului în care s-au desfăşurat evenimentele, iar sarcina instanţei este de a respecta limita proporţionalităţii între scopul urmărit de autorităţile statului de a nu rămâne nesancţionată o conduită antisocială şi respectarea dreptului la apărare al petentului (cauza A_____ c. Românie i, hotărârea din 4 octombrie 2007).

Aplicarea unor prezumţii de fapt sau de drept nu este incompatibilă prin ea însăşi cu dispoziţiile art. 6 par. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, referitoare la prezumţia de nevinovăţie sub aspectul sarcinii probei, fiind esenţială respectarea de către state a principiului proporţionalităţii între mijloacele folosite şi scopul legitim urmărit prin reglementarea acestor prezumţii astfel cum s-a reţinut şi în cauza Salabiaku vs. Franţa , din 07.10.1998, par. 28.

Astfel, persoana sancţionată contravenţional se bucură de prezumţia de nevinovăţie până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile prin care să se stabilească vinovăţia sa. Această prezumţie nu neagă, însă, valoarea probatorie a procesului-verbal de contravenţie legal întocmit, în care sunt consemnate aspecte constatate personal, în mod direct, de către agentul constatator, care este o persoană învestită cu exercitarea autorităţii de stat.

Prezumţia de nevinovăţie nu are caracter absolut, după cum nici prezumţia de veridicitate a faptelor constatate de agent şi consemnate în procesul-verbal nu are caracter absolut, dar aceasta din urmă nu poate opera decât până la limita la care prin aplicarea ei s-ar ajunge în situaţia ca persoană învinuită de săvârşirea faptei să fie pusă în imposibilitatea de a face dovada contrarie celor consemnate în procesul-verbal, deşi din probele administrate în acuzare, instanţa nu poate fi convinsă de vinovăţia acuzatului, dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Aşadar, forţa probantă a rapoartelor sau a proceselor-verbale este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, putându-se reglementa importanţa fiecărui mijloc de probă, însă instanţa are obligaţia de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu, atunci când administrează şi apreciază probatoriul (cauza Bosoni v. Franţa ). Astfel, procesul-verbal legal încheiat se bucură de o prezumţie de temeinicie, a cărei existenţă nu este de natură a încălca prezumţia de nevinovăţie de care se bucură persoana sancţionată contravenţional, aspect care rezultă din posibilitatea persoanei sancţionate de a administra probele pe care le consideră necesare pentru a face dovada contrară.

Instanţa reţine faptul că, astfel cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal de contravenţie, abaterile au fost constatate personal de către agentul constatator cu propriile simţuri, context în care, notând că procesul-verbal de contravenţie este un act administrativ, întocmit de un agent constatator ca reprezentant al autorităţii administrative învestit cu autoritate statală pentru constatarea şi sancţionarea unor fapte care contravin ordinii sociale după o procedură specială prevăzută de lege, acesta se bucură de o prezumţie de autenticitate şi veridicitate, care este însă relativă şi poate fi răsturnată prin probe, de contravenient (Hotărârea din 4 octombrie 2007, cauza A_____ c. României ).

În măsura în care cuprinde constatările personale ale agentului, procesul-verbal de contravenţie beneficiază de prezumţia de autenticitate, veridicitate şi legalitate, având forţă probantă prin el însuşi, aşa cum a statuat şi Curtea Europeană în cauza I___ P__ c. României , Curtea neînlăturând prezumţia de legalitate a procesului-verbal din procedura contravenţională română, ci impune echilibrul ce trebuie să existe între prezumţia de nevinovăţie specifică materiei şi prezumţia de legalitate şi validitate a procesului-verbal de contravenţie.

Inversarea prezumţiei de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal în favoarea petentei nu operează automat doar prin simpla solicitare de anulare a actului, ci petenta trebuia să administreze probe din care să rezulte contrariul. Odată declanşat controlul jurisdicţional, ca urmare a plângerii formulate, petenta a beneficiat de toate garanţiile procedurale inerente unui demers judiciar.

În ceea ce priveşte contravenţia reţinută în sarcina petentei, instanţa reţine că aceasta a fost sancţionată contravenţional cu amenda de 40.000 de lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul Muncii, având obligaţia prevăzută de art. 16 alin. (1) din Codul Muncii de a încheia contractele individuale de m____ în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat.

Având în vedere ansamblul probator administrat în cauză, instanţa reţine că procesul-verbal contestat este temeinic întocmit, prezumţia de care se bucură procesul-verbal fiind confirmată prin faptul că petenta a recunoscut faptul că numitele G______ A_______ şi C_____ V________ au desfăşurat activitate de m____ în serviciul petentei, în calitate de femei de serviciu, în perioada 22.04.xxxxxxxxxxxxx18, registru salariaţi, ce se coroborează cu statele de plată, precum şi cu foile colective de prezenţă, din care rezultă că, într-adevăr, acestea au prestat activitate de m____ în funcţia de femei de serviciu în perioada 23.04.xxxxxxxxxxxxx18 la petenta _______________ SRL.

În ceea ce priveşte susţinerile petentei că imposibilitatea încheierii contractului individual de m____ a fost cauzată de numitele G______ A_______ şi C_____ V________, care au evitat semnarea acestor contracte, instanţa constată că această împrejurare nu este de natură a înlătura caracterul contravenţional al faptei reţinute în sarcina petentei.

În acest sens, se reţine că, potrivit art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, contractul individual de m____ se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă , în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de m____ în formă scrisă revine angajatorului .

Astfel, instanţa constată că legea prevede forma scrisă a contractului individual de m____ drept o condiţie ad valididatem, nefiind suficient simplul acord de voinţă al părţilor pentru valabila încheierii a contractului, ci acesta trebuie să îmbrace forma scrisă. De asemenea, instanţa reţine că petenta, în calitate de angajator, avea obligaţia de a încheia contractele individuale de m____ cu numitele G______ A_______ şi C_____ V________ anterior începerii oricărei activităţi de m____ de către acestea.

Faţă de aceste aspecte, instanţa reţine că nu s-a făcut dovada unei situaţii de fapt contrare celei reţinute în procesul-verbal de contravenţie, sarcina probei revenindu-i petentei în virtutea dispoziţiilor art. 249 C .proc.civ. şi, având în vedere ansamblul probator administrat în cauză, instanţa reţine săvârşirea faptei contravenţionale în sarcina petentei.

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, instanţa apreciază că proporţionalitatea acesteia este corectă în raport de gradul de pericol social al faptei săvârşite şi nu se impune reindividualizarea. Sub acest aspect, instanţa reţine că munca fără forme legale are repercusiuni atât asupra lucrătorului, cât şi asupra angajatorului, persoana care prestează munca fără forme legale fiind lipsită de protecţie socială iar angajatorul fiind lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube comise. Mai mult, fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale. De asemenea, angajatul fără forme legale nu este înregistrat în evidenţe cu vechime în m____ şi astfel nu poate beneficia de drepturile ce decurg din aceasta. Mai mult, din analiza procesului-verbal de control nr. xxxxx/20.09.2016(filele 309-312), precum şi din analiza procesului-verbal de contravenţie contestat în prezenta cauză, instanţa reţine că în ceea ce priveşte activitatea petentei au fost constatate mai multe neconformităţi pentru care intimatul a aplicat gradual măsurile de remediere şi sancţionare prevăzute de lege.

Pentru aceste motive, instanţa, urmează să respingă plângerea contravenţională, ca neîntemeiată, să menţină procesul verbal contestat şi măsurile dispuse pri n acesta.

Cererea de apel

Hotararea instantei de fond i-a fost comunicata apelantei petente la data de 7.11.2018, iar la data de 5.12.2018- data postei, in termen legal, s-a declarat apel impotriva sentintei susmentionate. Cererea a fost adresata instantei de fond, iar dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare la Tribunalul Buzau , unde a fost inregistrat la data de 20.12.2018.

Se solicita admiterea apelului, schimbarea in tot a sentintei civile, admiterea plangerii contraventionale si anularea procesului verbal de contraventie. În subsidiar, se solicita înlocuirea sanctiunii amenzii cu cea a avertismentului scris. De asemenea, se solicitä obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecatä efectuate în fond si in apel.

Se arata ca in sustinerea solicitärilor din cuprinsul plangerii formulate au fost invocate atât motive de nelegalitate, constând în nerespectarea continutului obligatoriu al procesului-verbal de contraventie, reglementate sub sa nctiunea nulitäţii prin art. 16 art. 17 din O.G. nr. 2/2001, cât si motive de netemeinicie, arätându-se retinerea greşitä a faptei de cätre organele de control. Totodatä, a fost învederatä vädita disproportionalitate dintre sanctiunea contraventionalä apli catä petentei, situatia concretä in care aceasta s-a aflat, circumstantiatä de evidenta bunä-credintä a angajatorului, de caracterul minor si singular al abaterii constatate de organele de control ale I. T M. Buzäu.

Prin întâmpinare s-a sustinut, in principal, c ă „primirea la muncă a numitelor G______ A_______ şi C_____ V________ in perioada 23-27.04.2018 f ă r ă închei erea în baza consimţământului pă rţ ilor a contractului individua l de m____ potrivit art. 16 alin (1) din Codul muncii con s tituie contraventie conform art. 260 a lin. (I) lit. e) din Codul muncii „‘, iar cu privire la solicitarea petentei de inlocuire a amenzii, s-a invocat gradul de pericol social abstract foarte ridicat al contraventiei i mputate, „ilustrat in primul ra nd de limitele ridicate ale amenzii stabilite de legiuit or, precum si de consecinţ ele faptei asupra bugetului consolidat al statului, asigurärilor sociale si măsurilor de protecţie socială .

Prin Sentinţ a civilă nr. 5850 din d ata de 25.10.2018, prima instanţ ă a dispus respingerea plângerii contravenţionale , reţinând , in esenţă , c ă , sub aspectul legalităţii , nu sunt incidente motive de nulitate absolută , in privinţa motivelor de nulitate relativă petenta nu a făcut dovada unei vătămări de neînlăturat , iar sub aspectul temeiniciei, în raport de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului la care s-a tăcut trimitere pe larg, petenta nu a făcut dovada unei situaţii de fapt contrare celei stabilite potrivit procesului-verbal de contraventie, care se bucură de o prezumtie de autenticitate si validi tate.

In ce ea ce priveşte considerentele de respingere a capătului de cerere prin care petenta a solicitat, in subsidiar, înlocuirea amenzii î n cuantum de 40.000 lei cu sancţiunea contravenţională a avertismentului scris, instanţa de fond a a preciat că „proporţionalitatea acesteia este corectă in raport de gradul de pericol social al faptei savârsite ş i nu se impune reindividualizarea”.

Hotărârea instantei de fond este nelegală si netemeinică, deoarece se bazează pe o analiză generală a unor situaţii de fapt, fără a fi avut în vedere aspectele particulare, dar esenţiale , prezentate în cuprinsul plângerii contravenţionale , probate pe deplin prin dovezile cu înscrisuri administrate.

1. Pentru argumentele ce vor fi arătate în continuare se solicită instantei de apel să constate că instanţa de fond a respins neîntemeiat capătul de ce rere privind anularea, în parte, a p rocesului-verbal de constatare si sancţ ionare a contravenţiei ________ nr. xxxxx/22.05.2018. cu privire la constatarea sancţ ionarea contravenţiei prevăzute de art. 16 alin. (I) coroborat cu art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii pentru care s-a aplicat amenda contravenţională în cuantum de 40.000 lei.

Cu privire la nelegalitatea întocmirii procesului-verbal con travenţional , apelanta-petenta a arătat că nesemnarea contractelor individuale de m____ a fost cauzată exclusiv de conduita celor două salariate, G______ A_______ si C_____ V, care au pus în imposibilitate angajatorul să încheie in formă scrisă contractul individual de m____ pentru a crea astfel premisele sancţionării apelantei-petente de către I.T.M. B____ . În pofida acestei situaţii , angajatorul a îndeplinit obligaţiile care îi revin, inclusiv înregistrarea in Revisal, sub nr. 68/22.04.2018 69/ 22.04.2018, a contractelor individuale de muncä ale celor douä salariate.

Deşi împrejurarea privind înregistrarea in Registru l general de evidenţă a salariaţilor este evident esenţială pentru „aprecierea gravităţii faptei s i evaluarea eventualelor pagube p rici nuite”, cum prevede art. 16 alin (I) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor , in cuprinsul procesului-verbal contestat nu se face nicio menţ iune despre această împrejurare esenţială .

Fată de aceste susţineri fo rmula te prin plângere a contravenţională, prin Sentinţa apelată s-a reţinut , in mod neîntemeiat , că , pe de o parte, „desc rierea faptei astfel cum a fost realizată in cuprinsul procesului-verbal de contravenţie permite instantei să verifice existenta fapt ei contravenţionale si a autorului acesteia, precum şi proporţionalitatea sancţiunilor apl icate”, pe de altă parte, dat fi ind că nulitatea relativă a procesului-verbal est e condiţionată de existenta unei vătămări care nu poate fi înlăturată altfel decât p rin anularea acestui act, „petenta nu a făcut dovada p roducerii unei asemenea vătămări „‘.

Or, prin înregistrarea in Revisal a contractelor individuale de m____ ale celor două salariate, implicit in baza de date a Inspectoratului T_________ de M____ , rezultă că munca astfel prestată a fost declarată . Acest aspect vădeşte buna- credinţă a angajatorului , relevă faptul ca din raporturile de m____ dintre apelanta- petentă si cele două salariate nu s-au generat niciun fel de consecinţe negative pe ntru acestea din urmă ; fata de condui ta angajatorului, nici nu s-ar fi putut produce asemenea efec te.

Prin urmare, lipsa menţiunilor din procesul-verbal contravenţional cu privire la faptul înregistrării in Revisal a contractelor individua le de m____ determină imposibilitatea formării unei opinii corecte de către orice persoană îndrituită asupra „ gravităţii . faptei ‘ a „eventualelor pagube pricinuite”, ceea ce constituie o vătămare certă in raport de dispoziţiile art. 16 alin. (l) din O.G. n r. 2/2001.

In contra motivării instant ei de fond, în ce ea ce prives te sarcina probei cu privire la producerea unei vătămări ca re să nu poatã fi înlăturată dec ât prin anularea procesului-v erbal contravenţional întocmit c u încalcarea preveder ilor art. 16 din O.G. nr. 2/2001, prin plângerea contravenţională s-a arătat că vătămarea cauzată angajatorului constă in aceea că , in lipsa acestor menţiuni , nu rezultă faptul că apelanta- petentă „nu a urmărit si nici măcar nu a accept at să folosească m____ la negru sau să vatăme in vreun mod drepturile interesele celor două salariate”. Astfel, vătămarea este certă si nu poate fi înlăturată altfel decât prin sancţionarea cu nulitatea Procesului-verbal de constatare sancţionare a contravenţiei ________ nr. xxxxx/22.05.2018, întocmit cu încalcarea dispoziţiilor art. 16 alin. (l) din O.G. nr. 2/2001

Cu privire la netemeinicia procesului-verbal contestat, deşi s-a învederat că organele de control ale I.T .M. B____ au reţinut in mod greşit o încălcare de către angajator a prevederilor art. 16 alin. (I) din Codul muncii, în mod nejustificat nu s-a luat in considerare nici acest aspect.

În primul rând, dispoziţ iile art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, coborate cu art. 16 ali n. (l) din Codul m uncii sancţionează fapta de primire la m____ de către angajator a unor persoane care nu au încheiate contracte individuale de m____ , cu scopul de a se sustrage astfel obligaţiilor ce decurg din legislaţia muncii, obligaţiilor fiscale si s ociale.

Însă , in prezenta cauză , nu poate fi imputată apelantei- reclamante o asemenea conduită si , ca atare, sancţiunea contravenţională aplicată în mod nefundamentat este lipsită de finalitatea urmărită de norma juridică , in condiţiile in car e cele două contracte individuale de m____ au fost înreg istrate, iar societatea apelantă a achitat toate obligaţiile fiscale aferente acestora.

Î n al doilea rând, se impune a se retine de către instanţa de judecată că nu poate fi primită susţ inerea privind „lipsa consimţământului ” salariatelor, de vreme ce ambele contracte individuale de m____ au fost înregistrate în Revisal anterior începerii activităţii , respectiv la data de 22.04.2018.

Potrivit considerentelor Sentinţei apelate, „instanţ a constată că legea prevede forma scrisă a contractului in dividual de m____ drept o condiţie ad valididatem, nefiind suficient simplul acord de voinţă al pärţilor pentru valabila înc heiere a con tractului, ci acesta trebuie să îmbrace forma scrisă „, iar „petenta, în cal itate de angajator, avea obligaţ ia de a încheia contra c tele individuale de m____ cu numitele G______ A_______ s i C_____ V________ anter ior începerii oricărei activitati de m____ de către acestea”.

Caracterul neîntemeiat al considerentelor primei instanţe este evidenţiat prin îndeplinirea de către petentă a obligaţiei de încheiere a contractului individual de m____ în formă scrisă , astfel cum prevede teza a 11-a a art. 16 alin. (I) din Codul muncii.

Angajatorul a prezen tat organelor de control contrac tele individuale de m____ ale celor două salariate, cum se arata in Procesul-verbal de control nr. xxxxx/22.05.2018, contractele nu au fost semnate din culpa exclusivă a celor două salariate, au fost înregistrate in Re visal, potrivit H.G. nr. 905/2017 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor .

Din probele administrate in cauză rezultă că apelanta- reclamantă a întocmit în mod temeinic, legal si normal documentaţia privind raporturile de m____ al e celor două salariate , salariile fiind cuprinse în documentele de plată ale societăţii , munca pe durata celor 5 zile fiind pontată in foa ia colectivă de prezentă obligaţiile fiscale fiind achitate prin depunerea Declaraţ iei 112 la organele fiscale.

Potrivit art. 260 alin. (l) li t. e) din Codul muncii, se sancţionează „primirea la m____ a une i a sau mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de m____ , potrivit art. 16 alin. (l) din Codul muncii„. Apelanta- reclamantă a fost sancţionată cu amenda de 40.000 lei pentru fapta de a nu fi prezentat semnătura celor două salariate pe contractele individuale de m____ , ceea ce s-a imputat că ar contraveni dispoziţiei din art. 16 alin. (1) potrivit căreia acest contra ct se încheie „în baz a consimţământului pärţilor „.

Or, probel e administrate in cauză nu pot susţine in niciun caz „lipsa consimţământului ‘ celor două salariate la încheierea derularea raporturilor de m____ , cum a reţinut in mod neîntemeiat instanţa de fond.

De altfel, cum s-a înv ederat prin plângerea contravenţională , dar nu s-a luat in considerare prin Sentinţ a apelată , in mod firesc, dacã salariatele nu şi -ar fi manifestat consimţământul la încheierea derularea rapor turilor de m____ , atunci nu ar f i prestat m____ pe o perioadă de 5 zile consecutive în perioada 23-27.04.2018.

Este de luat in considerare că dispoziţiile art. 260 alin. (I) lit e) coroborate cu art. 16 alin. (I) din Codul muncii au fost edictate în scopul evident de a împiedica sust ragerea angajatorilor de la obligaţiile care decurg din legislaţia muncii, a obligaţiilor fiscale s ociale, de a interzice astfel aş a-numita m____ la negru sau m____ nedeclarată .

Constatarea celor două fapte de nesemnare a contractelor individua le de m____ , echivalate in mod excesiv cu lipsa consimţământului părţilor , reprezintă un incident izolat, singular in activitatea apelantei, chiar prin Anexa (pag. 3) la Procesul-verbal de control nr.4851 1/22.05.2018 fiind consemnat in mod expr es faptul că la nivelul societăţii , contra ct e le individuale de m____ sunt semnate de ambele părţi , angajator si salariat”

Totodată , cu excepţia unor deficiente minore, organele de control au c onstatat că pentru toţi salariaţii angajatorul a întocmit în mod temeinic documentaţia privind raporturile de munca (condici de prezentă , st ate de salarii, transmitere in Revisal, concedii, etc.).

Instanţa de f on d a ignorat aceste elemente, deşi s-a învederat că in condiţiile constat ate de I. T.M. B____ , de respectare de către angajator a raporturilor de m____ , nu poate f i pusă in discuţie fapta contravenţională de a nu fi încheiat în formă scrisă contrac tele individuale de m____ cu cele două salariate, cu atât mai mult aplicarea amenzii contravenţi onale de 40.000 lei (20.000 de lei x 2).

Î n prezenta cauză , contrar analizei superficiale a instantei de fond, din foile colective de prezentă semnate de către salari ate păstrate de angajator, din statele de plăti întocmite de apelanta- reclamantă (Anexa nr. 4 — plângere contravenţională ), din înregistrarea veniturilor celor două salariate la organele fiscale prin depunerea Declaraţ iei A.N.A.F. nr 112 înregistrarea contractelor individuale de m____ în Revisal, conform H.G. nr. 905/2017 (Anexa nr. 3 — plângere contravenţională ), rezultă , pe de o parte , consimţământul evident al pärţ ilor la incheierea con tractelor individuale de m____ , implicit, netemeinicia procesului-verbal contestat, iar pe de altă parte, buna- credinţă a apelantei-reclamante.

Instanţa de fond a reţinut că legea prevede forma scrisă a contractului in dividual de m____ drept o condiţie ad valididatem”.

Conform reglementării Codului muncii, in forma anterioară modificărilor aduse prin H .G. nr. 53/2017 , art . 16 alin. (1) cuprindea o teza a 1 11-a prin care se prevedea că ,f orma scrisă este obligatorie pentru în cheierea valabilă a contractului ‘

Or, in forma actuală in vigoare pe întrea ga durată a procesului, dispoziţ iile art. 16 alin. (l) din Codu l muncii nu mai conţin o astfel de prevedere, fi ind abrogată prin art. I pct. 2 din ORJ.G. nr. 53/2017.

Ca atare, efectul acestei abrogări este acela că forma scrisă nu mai reprezintă o condiţie ad validitatem a contractului individual de m____ , ceea ce relevă raţionamentul neîntemeiat care a condus la respingerea plângerii contravenţ ionale.

2. Prima instanţă a respins in mod neîntemeiat capătul de cerere prin care s-a solicita t. în subsidiar. înlocuirea sancţiunii contravenţionale a amenzii cu cea a averti smentului scris, in temeiul art. 38 alin. (3) coroborat cu art. 7 art. 5 alin. (2) lit. a) din O.G. nr.2/2001.

Prin Sentinţa civilă nr. 5850 din data de 25.10.2018, prima instanţă a apreciat că proporţionalitatea sancţiunii contravenţionale a plicate este „ corectă în raport de gradul de pericol social al faptei savârsite ş i nu se impune reindividualizarea. Sub ace st aspect, instanţa reţine că munca fără forme legale are repercusiuni atât asupra lucrătorului , cât si asupra angajatorului, persoan a care prestează munca fără forme legale fiind lipsită de protecţie socială iar angajatorul fiind lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube comis e. Mai mult, fondurile sociale ş i bugetul de stat sunt păgubite prin sustr agerea de la plata impozitelor ş i a contribuţiilor sociale. De asemenea, angajatul fără forme legale nu este înregistrat in evidente cu vechime de m____ si astfel nu poate beneficia de drepturile ce decurg din aceasta”. Totodată , instanţa a reţin ut că „din analiza procesului-verbal de control nr. xxxxx/20.09.2016 în ceea ce priveste activitatea petentei au fost constatate mai multe neconformităţi pentru care intimatul a aplicat gradual măsurile de remediere şi sancţ ionare prevăzute de lege”.

Sub un prim aspect, est e de observat că analiza instant ei de fond se limitează la aprecierea în abstract a caracterului proporţional al reglementării prevăzute de art. 260 alin. (I) lit. e) din Codul muncii, fără a analiza amplul probatoriu administ rat in cauză , împrejurările concrete in care s-a reţinut fapta contravenţională .

Prin Sentinţa apelată nu s-a procedat la o apreciere concreta, in care sa fie l uate in considerare multiplele e lemente esenţiale de circumstanţiere a conduitei apel antei-reclamante, dovedite prin probele depuse la dosar odată cu plângerea contravenţională pe care s-a insistat inclusiv prin concluziile formulate pe fondul cauzei.

A fost ignorată complet de către instanţ a de judecată situatia concretă cu care se confruntă apelanta- reclamantă . Societatea L____ E___ H S.R.L. are ca principal obiect de activitate producerea de prăjituri în laboratoarele proprii comercializarea acestora la partenerii din raza teritorială a Mun. B____ , inclusiv către lanţul de maga zine „Profi” (Anexa nr. 8 — plângere contravenţională ).

Pentru a putea produce livra în condiţ ii de calitate, la tim p integral, apelanta are angajaţ i direct sau prin delegare, aproximativ 72 de salariaţi , iar fluctuaţia pe rsonalului reprezintă o problemă constantă cu care apelanta este nevoită si se confrunte, factor ul socio-economic al pieţei muncii fi in d dublat de rigoarea standardelor de igienă pe care le impune domeniul alimentar. Elocvent în acest sens, cum s-a învederat în primă instanţă , este faptul că , numai în perioada ianuarie-apriIie 2018, apelanta a avut 19 angajaţ i care au prestat activitate pentru câteva zile sau pentru care s-a încheiat contractul individual de m____ fără să se mai prezinte la locul de m____ (Anexa nr. 3 — plângere contravenţională ).

Chiar in aceste condiţii, societatea apelantă respectă obligaţiile ce decurg din contrac tele individuale de m____ , cum reiese din Anexa la Procesul-verbal nr. xxxxx/22.05.2018, întocmind documentaţia corespunzătoare tuturor salariaţilor , plătind integral la timp drepturile salariale, obligaţiile fiscale , acordând angajaţilor beneficiile prevăzute de lege.

In acest sens, inclusiv ca urmare a controalelor efectuate de către organele fiscale, cum rezultă din Procesul-verbal nr. 117/15.05.2018 emis de D.G.R.F.P. G_____ — A.J.P.F. B____ de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, potrivit Procesului-verbal nr. xxxxxxx/442/09.05.2018, activitatea angajatorului nu este nicidecum caracterizată de nelegalitate, ci de bună-credinţă , seriozitate in raporturile contractuale.

In luna aprilie 2018, doamna G______ A_______ si doamna C_____ V________ au fost selecţionate pentru funcţia de femeie de serviciu, din necesitatea de a a sigura curăţenia si igienizarea laboratorului.

Deşi s-a învederat înaintea instantei de fond, prin Sentinţa apelată a fost ignorat faptul că , după parcurgerea procedurilor prealabile, ambele salariate au fost de acord să presteze m____ in favoarea angajatorului, acestora Ie-au fost înregistrate contractele individuale de m____ in Revisal, iar la data de 23.04.2018 a urm at, astfel cum s-a convenit, ca salariatele să înceapă desfasurarea activităţii , însă acestea, in mod neobişnuit , au amânat , chiar au evitat semnarea contractelor individuale de m____ .

După cele 5 zile de activitate efectuată , timp de lucru evidenţiat întocmai de către petentă prin foile colective de prezentă , cele două salariate nu s-au m ai prezentat la locul de m____ ş i nici nu au adus la cunoştinţa angajatorului vreun motiv justificativ in acest sens, astfel că de la data de 28.04.2018 au încetat raporturile de m____ ale acestora cu apelanta-petenta. Angajatorul a notificat ulterior salariatele privind încetarea contractelor de m____, aspect co nsem nat evidentiat de cätre organele I.T.M. Buzäu prin Anexa la Procesul-verbal nr. xxxxx/22.05.2018.

B una- credinţă a angajatorului se denota, dincolo de achitarea salariilor potrivit st atelor de plată , a obligaţiilor fiscale, din faptul că a procedat la expedierea notificărilor către salariate privind încetarea contractelor individuale de m____ , ca urmare a constatării că acestea nu s-au mai prezentat la locul de m____.

În urma controlului inopinat efectuat de către organele I. T.M. B____ la data de 18.05.2018, vizând verificarea generală amănunţită a respectării de către apelantă a legislaţiei specifice raporturilor de m____ , nu au fost depistate nereguli grave in activitatea apelantei-petente, s-a di spus sancţionarea angajatorului cu avertisment scris pentru fapta de încălcare a dispoziţiilor art. 260 alin. (l) lit. e l ) din Codul muncii coroborat cu art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 905/2017 (întârzierea cu 4 zile a înregistrării unui contract in Revisal) cu amendă in cuantum de 40.000 de lei pentru „primirea la m____ în perioada 23-27.04.2018 a numitel or fără a avea încheiate contracte individuale de m____ in baza consimţământului părţilor „.

Or, în raport de gravitatea vădit redusă a faptei constate in raport de elementele de circumstanţiere a acesteia, se impunea se retine de către instanţa de fond că amenda contravenţională este exorbitantă , efectele aplicării generând un blocaj financiar la nivelul societăţii apelante, care a acţionat cu bună-credinţă in raporturile de m____ căreia i se impută astfel o contraventie cu mult disproporţionată fată de finalitatea legii.

Contrar reţinerilor primei instanţe, potrivit cărora „munca fără for me legale are repercusiuni atât asupra lucrătorului , cât si asupra angajatorului, persoana care prestează munca fără forme legale fiind lipsită de protecţie socială iar angajatorul fiind lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube comise”, in prezenta cauză nu este vorba despre „munca . fără forme legale” in sensul repercusiunilor grave avute în vedere prin Sentinţa apelată .

Protecţia socială a salariatelor a fost pe deplin realizată prin introducerea contractelor individuale de m____ in Registrul general de protecţie a salariaţilor , iar in concret, prin achitarea de către angajator a drepturilor salariale in sumă de 330 de lei, pentru fiecare salariata, pentru cele 5 zile lucrate (potrivit „declaraţ iilor scrise a le numitelor G______ A_______ si C_____ V________” Anexa nr. 2 la plângerea contravenţională , pag. 6 a „Anexei de constatare …” la Procesul-verbal de control nr. 4851 1/22.05.2018) achitarea obligaţiilor fiscale prin depunerea Declaraţiei A.N.A.F. nr. 1 12. De altfel, respectarea de către angajator a tuturor acestor drepturi nu a fost contestată în niciun mod.

De asemenea, este neîntemeiată concluzia care se desprinde din motivarea primei instanţe potrivit căreia nesemnarea contractului individual de m____ determină in mod automat o lezare a protecţiei sociale de care beneficiază salariaţii , având in vedere că niciuna dintre salariate nu a prestat m____ nedeclarată .

In ce ea ce priveste posibilitatea legală a angajatorului de a atrage răspunderea salariatului pentru eventualele pagube comise de acesta din urmă , este de observat că atât art. 247 din Codul muncii referitor la „ răspunderea disciplinară „, cât si art. 253 din Codul muncii care reglementează „ răspunderea patrimonială „, utilizează noţiunea de „salariat”. Or, cele două persoane erau salariate ale apelantei, fiind cert faptul că a achitat acestora drepturile salariale cuvenite , că a procedat la înregistrarea formelor legale de încadrare in m____ .

Totodată , este neînteme iat considerentul primei instanţ e potrivit căruia , fondurile sociale si bugetul de stat sunt păgubite prin sustra gerea de la plata impozitelor .ş i a contribuţiilor sociale”, având in vedere că fapta constatată de intimata nu a reprezentat un caz de m____ nedeclarată sau de „ m____ la negru”, ci drepturile salariale au fost achitate potrivit statului de plată , contractele au înregistrate in Registrul general de evidentă al salariaţilor contribuţiile cuvenite au fost achitate prin depunerea Declaraţ iilor nr. 112 , apelanta nesustră gându-se de la plata contribuţiilor sociale.

Pentru aceleaşi argumente, reiese cu evidentă netemeinicia considerentului general al instantei privitor la faptul ca „angajatul fără forme legale nu este înregistrat i n evidente cu vechime de m____ ş i astfel nu poate beneficia de drepturile ce decurg din aceasta”. Vechimea in m____ a celor două salariate va putea fi oricând consultata sau verificată prin s impla accesare a Registrului general de evidenţă a salariaţilor , contractele acestora fiind înregistrate de către petentă . De asemenea, aşa cum s-a reţ inut de către organele de control ale intimatei, petenta respectă dispoziţiile legale privind eliberarea către salariaţi a adeverinţelor care prevăd durata activităţii , salariul, vechimea in m____ , eliberarea unui extras din Revisal. Î n plus, cele 5 zile de vechime in m____ arată vădita disproporţionalitate a sancţiunii aplicate petentei.

In acelaşi mod nefundamentat, prin Sentinţa apelată se retine, ca ultim considerent, că „din analiza procesului-verbal de control nr. 440 61/20.09.2016, in ceea ce prives te activitatea petentei au fost co nstatate mai multe neconformităţi pentru care intimatul a aplicat gradual măsurile de remediere si sancţ ionare prevăzute de lege”.

Fapta cea mai gravă , pentru care s-a aplicat sancţiunea avertismentului scris, este aceea că unul din contractele individuale de m____ , cel încheiat cu salariata Tâ rdea A_____, a fost înregistrat in Revisal la data de 18.05.2018, ci nu la data de 13.05.2018, datä fiind inceperea activităţii efectivä la data de 14.05.2018. Fată de faptul că angajatorul a procedat la înscrierea acestui contract individual de m____ de scurt a durată de câteva zile, precum si de faptul că in cazul niciunuia dint re celelalte contrac te individuale de m____ nu s-a mai constatat o astfel de abatere, se relevă gravitatea redusă a acestei abateri imputate apelantei-reclamante.

Celelalte abateri constatate sunt reprezentate de: faptul de a nu f i prevăzut in cuprinsul a 5 (cinci) contracte individuale de m____ menţiunea „am primit un exemplar”, dar angajatorul a păstrat o copie a contractului pentru toţi salariaţii , conform art. 16 alin. (4) din Codul muncii; nu este stabilită munca în schimburi, „contrar art. 136 alin (I) din Codul muncii ‘ ( deşi această norma juridică nu instituite o atare obligaţie ); există cazuri in care re pausul săptămânal este de doar 35 de ore, necompensarea concediulu i efectuat de angajaţii cărora l e-au încetat raporturile de m____ ; nu au fost stabilite criteriile de evaluare a activităţii profesionale; clauza privind durata preavizului este de 21 de z ile, ci nu de 20 de zile („s-a ţ inut cont de faptul o singură clauză era stabilită incorect”), notificările privind încetarea contractelor individuale de m____ ale numitelor C_____ V________ si G______ A_______ menţionează in mod eronat data încetării ca fiind 27.04.2018, ci nu 28.04.2018.

Prin acelaşi Proces-verbal nr. 4851 1/22.05.2018, au fost reţinute o ________ elemente care ilustrează conduita corespunzătoare , serioasă si bunele- intenţii ale apelantei- petente :

– faptul că „în Revisal-ul angajatorului de la care s-a dispus detaşarea s-au înregistrat data la care începe , data la care încetează detaşarea , precum ş i date de identificare ale angaj atorului la care s-a făcut detaşarea , conform ar t. 4 alin (I) lit. a) din H.G.r 905/2017, iar persoanele în cauză figurează în foile colective de prezentă statele de plată la S.C. L____ E___ H S.R.L. „;

– contractele individuale de m____ sunt semnate de ambele părţi , angajator salariat;

– nu au fost identificate elemente din care să rezulte că au fost primiţi la m____ salariaţi în perioada in care contractul individual de m____ a fost suspendat;

– nu au fost identificate elemente din care să rezulte că salariaţii cu fracţiune de norma

(contabil cofetar) prestează activitate in afara programului de lucru;

– la locul de m____ există condică de prezentă in care se evidenţiază ora de începere – ora de sfârşit a programului de lucru;

-angajatorul plăteşte sporul de care beneficiază salariaţii cărora li se acordă repausul săptămânal ;

– lucrătorii au beneficiat de concediu de odihnă anual, iar pentru anul 2018 a fost stabilită programarea concediilor de odihnă , conform art. 148 alin. (1) din Codul muncii;

– a fost întocmit dosar p ersonal pentru salariaţii unităţii cuprinzând inclusiv actele care atestă încetarea raporturilor de m____ ;

– angajatorul respectă dispoziţiile art. 7 alin. (5) din HG. nr. 905/2017 referitoare la eliberarea unei adeverinţe c are să ateste activitatea desfasurata , durata activităţii , salariul, etc. ,

– angajatorul respectă dispoziţiile legale privind salarizarea, iar modificările salariului de bază brut au fost înregistrate in Revisal.

Prin urmare, justificarea aplicării amenzii contravenţionale prevăzute de art. 260 alin. (l) lit. e) din Codul muncii pe baza caracterului gradual al faptelor savârsite de apelanta- reclamantă nu este fundamentată, deoarece, cu excepţia unor deficiente minore , inspectorii muncii nu au sesizat neregularităţi însemnate niciun alt caz de nesemnare a contractului individual de m____ , ar ă tându-se explicit in Procesul-verbal de control că in ce ea de priveşt e „contractele individuale de m____ ” aces tea „sunt semnate de ambele părţi , angajator salariat”. Acest lucru duce la concluzia potrivit căreia fapta pentru care s-a aplicat amenda contravenţională reprezintă un incident singular, izolat in activitatea economică a petentei.

in plus, buna- credinţă a apelantei- reclamantă este evidentă , in sensul că aceasta in mod clar nu a intenţ ionat in nic iun moment să folosească ..munca la negru” sau m____ nedeclarată ” si nici nu a dorit să se sustragă obligaţiilor fiscale sau să inducă in eroare organele de control.

T oate declaraţiile date de salariaţi în timpul controlului au coincis cu informaţiile înscrise în Revisal cu documentele pre zentate. De asemenea, nu s-a reţ inut nicăieri vr eo afirmaţie a reprezentantului apelantei-reclamante care să fie ulterior infirmata.

S -a constatat de către intimata că salariaţii apelantei-reclamante aveau contractele înregistrate in Revisal, munca acestora era pontată , salariile plătite , contribuţiile achitate.

Contrar motivării primei instanţe , care a efectuat numai o analiză in abstract a pericolului social, elementele de fapt denota faptul că angajatorul a urmărit respectarea legii , că fapta constatată de intimată nu a reprezentat un pericol pentru ordinea publică , în nici într-un caz nu a lezat valoarea socială ocrotită prin contravenţia prevăzută de art. 260 alin. (I) lit. e) coroborat cu art. 16 alin. (l) din Codul muncii.

O altă împrejurare care se impune a fi luată in conside rare, dar ignorată prin sentinţa apelată , este aceea că angajatorul se află la prima abatere de acest fel

Totodată , durata muncii prestate de cele două salariate, de 5 zile, reflectă gravitatea deosebit de redusă a faptei, iar acest aspect s-ar fi impus să fie luat în considerare cu precădere la individualizarea contravenţiei , cel puţin de către prima instanţă . Însă , i n mod inexplicabil, prin Sentinţa apelată nu se face nicio trimitere la acest element de fapt.

Pr ima instanţă a ignorat faptul că petenta a respectat toate măsurile dispuse de I. T. M. B____ în urma controlului efe ctuat cu ocazia emiterii procesului-verbal contestat, in termenele dispuse de această autoritate (Anexa nr. 5 plângere contravenţională ). Prin Adresa nr. 63/06.06.2018 (fila nr. 19 filele nr. 20-105 din înscrisurile depusă la dosarul de fond odată cu întâmpinarea ) se confirmă împrejurarea că societatea angajatoare a remediat de îndată neregularităţile constatate a comunicat inspectorilor I. T.M. remedierea/respectarea măsurilor .

Prin raportare la amenda exorbitantă aplicată apelantei, se poate deduce faptul că atât agenţii constatatori, cât si prima instanţă au ignorat principiul că „orice sancţiune juridică , inclusiv cea contravenţională nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, iar pentru aceasta nu este nevoie ca în toate cazurile să se aplice sancţiunea amenzii” ( Judecatoria Bacău ).

Sancţiunea avertismentului se impune a fi aplicată în cazurile care nu prezintă gravitatea sau pericolul social ocrotit prin norma contravenţională , ca rod al principiului proporţionalităţii . In prezenta cauză , luând in considerare argumentele arătate , contrar celor reţinute prin Sentinţa apelată , reiese cu evidentă că amenda contravenţională aplicată de că tre intimată este vădit disproporţionată în raport de gravitatea faptei .

În drept, s-au invocat prev. art. 466 următoarele din Codul de procedură civilă , art. 16 art. 17 din O.G. nr. 2/2001H.G. nr. 905/2017Codul muncii.

In probaţiune , s-a solicitat admiterea probei cu înscrisuri .

S-a solicitat judecata si in lipsa.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru, in cuantum de 20 de lei.

Întâmpinarea formulata de intimat

Prin întâmpinarea formulata, intimatul solicită menţinerea ca temeinică si legală a Sentinţei civile nr.5850 din data de 25.10.2018 pronunţată de Judecatoria B____ , în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX si respingerea apelului formu lat de S.C L____ E___ H S.R.L.

Inspecţia Muncii – inspectoratele teritoriale de m____ îndeplinesc funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de m____ , securităţii , sănătăţii în m____ , supravegherii pieţei . Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, în baza pr evederilor art. 41 din Constituţ ia României, republicată , respectiv, a prevederilor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 81 / 1947 privind inspecţia muncii în industrie si comerţ , ratificată prin Decretul Co nsiliului de Stat nr. 284/1973 ş i ale Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură, ratifică prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.

Persoanele care lucrează fără forme legale sunt neasigurate si neprotejate de eventuale riscuri, suferind serioase dezavantaje economice ş i sociale:

– Angajatorii plătesc salarii mici, de multe ori SUB NIVELUL MINIM pe economie si SUB

– NIVELUL CUVENIT pentru vechimea, pregătirea si timpul lucrat de cel în cauză ;

– ANGAJATII NU beneficiază de vechime în m____ şi în specialitate;

– ANGAJATII NU beneficiază de pensie de boală si de limită de vârstă , ajutoare de boală , ajutor de deces, indemnizaţ ie de boală ;

– ANGAJATII NU beneficiază de indemnizaţie de şomaj , asigurare de sănătate , etc. ;

– Nu primesc salariu regulat, la date fixe;

– Nu primesc sporuri cuvenite vechimii, de toxicita te, de condiţii de m____ grele si periculoase;

– Nu au program de lucru normal’,

– Nu primesc indemnizaţii de şomaj , plăti compensatorii în caz de concedieri;

– NU BENEFICIAZÄ DE SPITALIZARE GRATUITÄ;

– Nu primesc medicamente compensate;

– Nu p rimesc nici concediu de odihnă si nici concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani;

– Nu au acces pe piaţa creditelor bancare;

– Nu primesc tichete de masa .

I nstanta de fond a real izat o cercetare extrem de minuţioasä a faptelor deduse judecäţ ii administrând în acest sens probatorii de naturä s ä formeze în mod corect, legal si real convingerea instanţ ei cu privire la modul în care s-au petrecut faptele dar si în ceea ce priveşt e cadrul legal incident.

I nstanta este obligată să reţină motivat numai probele care exprimă adevărul , să înlăture , motivat , pe cele părtinitorii . Aprecierea probelor de cätre instantä implicä analizarea acestora sub aspectul încrederii pe care fiecare o poate produce cä reflectä adevärul. Această examinare se face de către instanţă potrivit conv ingerii, conducându-se după conştiinţa sa, însă acest lucru nu are un caracter de subiectivitate, arbitrar, ci trebuie să creeze, în urma unui raţionament logic, un sentiment de certitudine. Astfel, instanţa este datoare să verifice fiecare probă în conţinutul său , prin izvorul de unde provine, prin confruntarea probelor, ajungându-se fie la înlăturarea îndoielilor , fie la menţinerea acestora.

Conform prevederilor legale angajatorul avea obligaţia ca înainte de începerea raporturilor de m____ să încheie contractele individuale de m____ şi abia ulterior să primească la m____ aceste 2 ( două ) persoane , dispoziţ iile Codului Muncii fiind imperative în acest sens. Nerespectarea acestora este sancţionată cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată .

L egiuitorul prin majorarea cuantumurilor amenzilor prevazute de Legea nr.53/2003 – republicatä, cu modificärile si completärile ulterioare, a avut în vedere acest fenomen care nu poate fi combätut decât prin forta c oercitivä a amenzilor contravenţionale si nu prin admiterea în parte a plângerii contraventionale.

Petentul nu s-a confo rmat unor obligaţii legale esenţiale în cadrul raporturilor de m____ , care îi incumbau în mod expres, neconformare căreia trebuie să îi corespundă o reacţie sancţionatoare într-un perfect raport de proporţionalitate , c u un efect descurajant în săvârşirea unor fapte contravenţionale în viitor. Consideră că sancţiunea aplicată este indubitabil proporţională cu gradul de pericol social al faptei savârsite , iar motivele invocate de contestatoare nu pot fi considerate cauze care să conducă la înlăturarea răspunderii contravenţionale , sau înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment.

In literatura de specialitate este general acceptat că raportul juridic de m____ prezintă anumite trăsături specifice care îl deosebesc de alte raporturi juridice care presupun prestarea unei anumite activitati :

• subiectul care se obligă să presteze munca este întotdeauna o persoană fizică , iar subiectul în favoarea căruia se prestează munca poate fi o persoană juridică (de regulă ) sau fizică ; raportul individual de m____ este unul bipartit, fiind exclusă pluralitatea de subiecte;

• prestarea muncii sau punerea l a dispoziţia angajatorului a forţei de m____ exprimă exercitarea liberă , realizarea dreptului la m____ ;

• raportul juridic de m____ este unul personal (intuitu u per sonae) atât în ceea ce îl priveste pe salariat cât si în ceea ce îl privest e pe angajator;

• obligaţia de a presta munca trebui e executată personal de cel ce ş i-a asumat-o, această obligaţie neputând fi îndeplinită prin reprezentant;

• raportului juridic de m____ presupune subordonarea fată de angajator a celui care prestează munca;

• forţa de m____ se consumă în procesul muncii prin prestaţii succesive care au caracter ireversibil;

• raportul juridic de m____ presupune obligaţia de a pu ne la dispoziţia angajatorului forţa de m____ si nu în mod necesar obligaţia de a obţine un anumit rezultat;

• munca prestată trebuie să fie retribuită conform legii negocierii părţilor ;

• raportul juridic de m____ presupune protecţia multilaterală a salariatului;

• raportul juridic de m____ are ca izvor contractul de m____ .

În fapt , î n temeiul dispoziţiilor art. 19 din Legea pentru înfiinţarea si organizarea INSPECTIEI MUNCII nr. 108/1999 republicata, a H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum si a Ordinului de serviciu nr.631 / 2018, inspectorii de munca din cadrul I.T.M. B____ au efectuat o acţiune de control în domeniul stabilirii relaţiilor de munca la angajatorul S.C. L____ E___ H S.R.L. Cod CAEN: 4636 – Comerţ cu ridi cata al zahărului , ciocolatei si produselor zaharoase

Locaţie verificată a fost laborator ul de cofetărie situat în B____ , _____________________ A6-A7, parter Numărul de angajaţi : 16

Durata control : 18, 21 , 22.05.2018

Perioada controlată : 01 decembrie 2017 – 22 mai 2018

Obiectul controlului : respectarea dispoziţiilor art. 15 ind. 1 , 16, 111-150, 164-171, 24 2-244 din Legea nr.53/2003Codul Muncii -republicat, cu privire la munca declarata, timp de munca si odihna, drepturi salariale, regulament intern, coroborat cu prevederile art.7 din H.G. nr.905/2017 Documente verificate : state plată , foi colective de prezentă , regulament intern, dosare personal extrase din Revisal

Documentele au fost prezentate de către administrator în data de 18.05.2018 la punctul de lucru verificat în data de 21.05.2018. la sediul I.T.M. B____ .

Nr. fise de identificare completate de persoanele identificate la m____ în temeiul art. 12(1), pct.B, lit.c din Anexa nr. 1 la H.G. nr.488/2017: 6 (femei)

În urm a verificării documentelor existente a situatiei din teren, s-au constatat mai multe neconformităţi , pentru care s-a aplicat, în funcţie de gradul de pericol social al acestora, sancţiunile : avertisment verbal, avertisment scris , amendă contravenţională în cuantum minim, pentru fapta cu gradul de pericol social cel mai ridicat.

A vertisment verbal

– angajatorul nu a înmânat un exemplar din contractul individual de m____ salariatului, anterior începerii activităţii , conform art. 16 alin.(3) din Codul Muncii republicat nu a completat dosarul personal al salariatului cu dovezi în acest sens;

– angajatorul nu respectă prevederile art. 136 alin.(l) din Codul Muncii-republicat, privind stabilirea prin contractul individual de munca a programului in ture pentru salariaţii care au acest mod de organizare a muncii;

– angajatorul nu acordă repaus săptămânal 48 ore consecutive către salariaţi , conform art. 137 alin.(l) si (2) din Codul Muncii -republicat, în zilele de sâmbătă duminică sau alte zile ale săptămânii ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de m____ sau prin regulamentul intern;

angajatorul nu a compensat în bani a concediul de odihnă neefectuat până la încetarea raporturilor de m____ (inclusiv pentru salarialii ale căror raporturi de m____ au încetat în perioada decembrie 2017-mai 2018, pentru care nu a prezentat documente care atesta plata sumelor rezultate din calcul, către aceştia ), conform art. 146 alin.(3) si art. 168 alin.(l) din Codul Muncii – republicat;

– angajatorul nu adus la cunoştinţa salaria ţ ilor conţinutul regulamentului intern, conform art.243 din Codul Muncii republicat;

– angajatorul nu a adus la cunoştinţa fiecărui salariat atribuţiile stabilite în fi9a postului, anexa la contractul individual de m____ , (angajatorul nu a făcut dovada semnării f6ei postului de către salariat), potrivit art. 17 alin.(3) litera d din Codul Muncii republicat;

– angajatorul nu stabilit prin negociere criteriile de evaluare a activităţii profesionale a angajaţilor (prin acte adi ţional e la contractele individuale de m____ ), conform art. 17 alin.(3) lit e si art. 17 alin. (4) din Codul Muncii republicat;

– angajatorul nu completat toate clauzele din contractele individuale de m____ ale salariaţilor la încheierea în formă scrisă a a cestora, corect, conform realităţ ii (inclusiv data începerii activităţii , locul muncii, nr.contractului colectiv de m____ aplicabil numai în condiţiile în care acesta există la nivel de unitate), conform art. 17 alin. (4) din Codul Muncii republicat;

– angajatorul nu a stabilit în contractul individual de m____ , durata preavizului de cel mult 20 de zile lucratoare în cazul demisiei unui salariat, potrivit art. 11 art.81 alin.(4) din Codul Muncii republicat;

– angajatorul nu a comunicat către C_____ V________ şi G______ A_______ a actelor de încetare a contractelor individuale de m____ , a adeverinţelor care atestă activitatea desfăşurată de acestea, precum şi a unor extrase din regi stru, conform art. 7 alin. (2) şi 7 alin.(5) din H.G. 905/2017.

A vertisment scris

____________________________ IB, B____

Tel • +4 xxxxxxxxxx’ far +4 xxxxxxxxxx

Angajatorul a încheiat in formă scrisă, conform art. 16 alin.(l) din Codul Muncii-republicat, contracte individuale de m____ , pentru 2 (doi) dintre lucrătorii identificaţi la m____ in data de 18.05.2018, orele 08 30 08 35 , respectiv pentru:

– D_________ F ila-contract individual de m____ din data de 06.03.2017 cu normă întreagă , pe durată nedeterminată

– Ţ A_____- contract individual de m____ din data de 14.05.2018 cu timp parţial 20 de ore pe săptămână , pe durată nedeterminată . Repartizarea programului de lucru este: in prima si a treia săptămână din l uni câte 8 ore pe zi in zilele de l uni, miercuri si vineri (08-17 cu o oră pauză de masa ), iar in săptămânile 2 si 4 din luni, in zilele de marţi si joi (08-17 cu o oră pauză de masa ).

Pentru celelalte 4 persoane identificate la m____ , respectiv: C_____ ( P_______ ) S____, R___ I_____, D____ L______ si D_______ F______, au fost prezentate documente care atestă detaşarea acestora de la S.C P P S . R.L (CUI: xxxxxxxx), începând cu data de 01.09.2016.

Î n Revisal-ul angajatorului de la care s-a dispus detaşarea s-au înregistrat data la care începe si data la care încetează detaşarea , precum si datele de identificare ale angajatorului la care s-a făcut detaşarea , in temeiul art.4 alin.(l) lit.c din H.G. nr.905/2017, iar persoanele in cauză figurează in foile colective de prezentă si statele de Plată la S.C L____ E___ H S.R.L.

Contractele individuale de m____ sunt semnate de ambele părţi , angajator si salariat.

Din interogarea registrului genera de evidentă a salariaţilor al angajatorului S.C. L____ E___ H S.R.L., de pe portalul Inspecţiei Muncii, in data de 18.0 5.2018, orele 08:03, se constată că pentru contractul individual de m____ încheiat cu T A_____ transmiterea s-a realizat pe 14.05.2018 in condiţiile in care activitat ea a inceput pe 14.05.2018, incă lcandu-se prev.art. 16 alin.(2) din Codul Muncii-republicat si ale art.4 alin.(l) lit.a din H.G. nr. 905/2017.

Constatarea este susţinută de Raportul Activitat e Angajator L____ E___ H generat de aplicaţia informatică a Inspecţiei Muncii REVISAL in data de XXXXXXXXXX, ora 08 :03 (filele 51 – 55 din înscrisurile depuse de l. T.M. B____ la dosarul cauzei).

Potrivit prev.art. 15 ind 1 lit.b din Codul Muncii republicat, este sanctionata primirea la m____ a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de m____ in registrul genera de evidentă a salariaţilor cel târziu in ziua anterioară începerii activităţii reprezintă m____ nedeclarată .

Angajatorul a fost sanctionat cu Avertisment, in temeiul art.5(2) lit .a, art. 7 art. 38 din O.G. nr. 2/2001 aprobată cu modificări prin Legea 180/2002 (la aplicarea sancţiunii s-a ţinut cont de faptul că întârzierea a fost de numai o zi).

A menda contravenţională

Urmare controlului efectuat si a verificării evidentei con tabile si de personal a societăţii (dosare de personal , contrac te individuale de munca, evidenţa timpului de m____ , stat e de plată a salariilor), in data de 18.05.2018, orele 08,30-09,30 la punctul de lucr u din B___ u, _____________________ A6-A7, parter (laborator cofetărie) aparţinând angajatorului S.C L____ E___ H S.R.L., s-a constatat că numitele G___ ore A_______ (CNP: xxxxxxxxxxxxx) si C_____ V________ (CNP: xxxxxxxxxxxxx) au prestat activitate pentru, sub autoritatea si in beneficiul angajatorului, in perioada 23 -27.04.2018, în calitate de femei de serviciu, fără a avea încheiate contractele individuale de m____ prin consimţământul părţilor (fiecare din părţi să-şi exprime în m od valabil, neechivoc şi în dep l ină cunoştinţă de cauză voinţa de a contracta în veder e a încheierii valabi le a contractului să se realize ze acordul de voinţă în vederea încheierii valabile a contractului), încălcându -se prevederile art. 16 alin.(l) din Codul Muncii re publicat.

Contractele nu erau semnate de angajator si nici de lucrator, lipsea data încheierii, lipsea data de la care îsi produce efectele contractul (element obligatoriu cf. art. 17(3) lit.g si art.17(4) din Codul Muncii republicat, perioada de preaviz de 21 zile lucrätoare este contrarä art.81 (4) din Codul Muncii republicat, in ceea ce o priveste pe G______ A_______ .

Constatarea prestării muncii de către cele două persoane pentru sub autoritatea S.C. L____ E___ H S.R.L. fără a avea încheiate contractele individuale de m____ prin consimţământul părţilor este susţinută de foaia colectivă de prezentă în care G______ A_______ si C_____ V________ figurează prezent în perioada 23-27.04.2018 statul de plată a salariilor aferent lunii aprilie 2018 în care persoanele în cauză figurează cu câte 5 zile lucrate, în condiţiile în care angajatorul a prezentat contractele nesemnate.

Potrivit art. 16 alin.(l) din Codul Muncii republicat, contractul individual de m____ se încheie în baza consimţământului părţilor , în formă scrisă , în limba română , cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de m____ în formă scrisă revine angaj atorului.

Din interogare a registrului general de evidentă a salariaţilor al angajatorului S.C. L____ E___ H S.R.L. de pe portalul Inspecţiei Muncii, în data de 18.05.2018, orele 08:03, se constată că numitele G______ A_______ si C_____ V________ figurează cu contractele individuale de m____ nr.68/ 22.04.2018 respectiv 69/ 22.04.2018 transmise în data de 15.05.2018 în condiţ iile in care activitatea a început pe 23.04.2018, contrar prev.art. 16 alin.( 2) din Codul Muncii-republicat si ale art.4 alin.(l) lit.a din H.G. nr.905/2017 (filele 51- 55 din înscrisurile depuse de I.T.M. B____ la dosar).

Angajatorul nu a prezentat acte medicale din care sa rezulte ca cele 2 persoane sunt apte de munca. Conform art.27 din Codul Muncii, o persoană poate fi angajată în m____ numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.

Angajatorul nu a prezentat dispoziţiile de repartizare, din care sa rezulte ca angajatorul a comunicat agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de munca locurile de munca vacante (pe care au fost primit e la munca numitele G______ A_______ si C_____ V________, contrar art. 10 alin.(l) din Legea nr.76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit explicaţiilor scrise date de reprezentantul legal al angajatorului, d-na A_______ N G_______, in Nota de relaţii din data de 22.05.2018 (fila 18 din înscrisurile depuse de I.T.M. B____ la dosarul de fond), rezultă : „contractele pentru G______ A_______ si C_____ V________ nu au fost semnate de cele 2 pentru că nu au prezentat actele necesare pentru angajare -respectiv analize medicale, fiind domeniu alimentar. Contractele au fost recunoscute unilateral, au fost întocmite documente de plată , au semnat pentru primirea salariilor transmis în Declaratia 112 „.

Primirea la m____ de către ang ajator, a numitelor G______ A_______ si C_____ V________ în perioada 23-27.04.2018, fără încheierea în baza consimţământului părţilor a contractului individual de m____ potrivit art. 16 alin.(l ) din Codul Muncii-republicat, constituie contraventie conform art.260 alin.(l) lit.e) din Codul Muncii– republicat, fapt pentru care angajatorul a fost sanctionat cu amendă contravenţională în cuantum de 40.000 lei (20 000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată ).

Contravenientul a putut achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicärii acestuia jumätate din amendă în conformitate cu prev. art. 260 alin.(l A l) din Codul Muncii-republicat, cu modificările si completari ulterioare.

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (republicat) ( Legea nr. 53/2003 )

ART. 260 (1) Constituie contr aventie se sancţionează astfel următoarele fapte:

e) primirea la m____ a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de m____ , potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată , fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei ‘

L ipsa contractului individual de munca produce prejudicii persoanei in cauza in sensul ca este neasigurata (nu constituie stagiu de cotizare) si neprotejata de eventuale riscuri. Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca ii confera salariatului vechime in munca (art . 16 alin.(5) din Codul Muncii. Art. 16 din Legea nr.53/2003 prevede obligativitatea încheierii contractului ind ividual de m____ în baza consimţământului part ilor, în formä scriså. Prin urmare, forma scrisă este cerută pentru însăşi valabilitatea contractului, contractul încheiat în lipsa formei pe care legea o cere, în chip neîndoielnic, pentru încheierea sa valabilă , fiind l ovit de nulitate absolută . Având în vedere necesitatea formei scrise ad validitatem a contractului individual de m____ , acesta se consideră legal încheiat în momentul în care ambele părţi îşi manifestă consimţământul prin aplicarea semnăturii , nesemnarea contractului individual de m____ de către una dintre părţi echivalând cu neîncheierea contractului. Pe de altă parte, semnarea contractului atât de către angajator, cât de către angajat este singura dovadă a acordului de voin ţă al părţilor cu privire la clauzele contractuale.

Î n cauza dedusă judecatii, înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment nu se poate dispune, având în vedere valoarea socială ocrotită (disciplina în domeniul ra porturilor de m____ ), contravenţia prevăzută de art. 260 alin.l lit.e din Legea nr.53/2003– republicată , prezentând un grad de pericol social abstract foarte ridicat, ilustrat în primul rând de limitele ridicate ale amenzii stabilit e de legiuitor, precum consecinţ ele faptei asupra bugetului consolidat al statului, asigurărilor sociale măsurilor de protecţie socială .

In drept, s-au invocat dispozitiile art.466- 482 C .pr.civ . si prevederile art. 34 alin.2 din O.G. nr .2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor , cu modificňrile si completárile ulterioare.

Considerentele instantei de apel

Examinand hotararea atacata, prin prisma motivelor de apel invocate si potrivit art. 476 Cpciv, tribunalul constata ca apelul este nefondat si urmeaza sa fie respins, pentru urmatoarele considerente:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei B____, la data de 05.06.2018, sub numărul XXXXXXXXXXXXX, petenta _______________ SRL a formulat în contradictoriu cu intimatul I____________ T_________ de M____ B____ plângere contravenţională împotriva procesului-verbal ________ nr. xxxxx încheiat la data de 22.05.2018, solicitând, în principal, anularea în parte a acestuia cu privire la constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevăzute de art. 16 alin.1 coroborat cu art. 260 alin. 1 lit. e din Codul Muncii şi exonerarea de la plata amenzii contravenţionale, iar în subsidiar, înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale aplicate cu avertisment.

La data de 18.05.2018, inspectorii din cadrul intimatului ITM B____ au efectuat un control la punctul de lucru al acesteia cu privire la respectarea dispoziţiilor Codului Muncii. A fost întocmit procesul-verbal de control ________ nr. xxxxx/22.05.2018, fiind dispuse şi o ________ măsuri de îndeplinit. La aceeaşi dată a fost încheiat şi procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ________ nr. xxxxx din data de 22.05.2018 prin care s-a dispus aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum de 40.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. 1 lit. e rap. la art. 16 alin. 1 din Codul Muncii. S-a aplicat şi sancţiunea avertismentului scris pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. 1 lit e ind. 1) rap. la art. 4 alin. 1 din HG nr. 905/2017.

In ceea ce priveste legalitatea procesul-verbal de contravenţie , pornind de la susţinerea ca acesta a fost încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001, agentul constatator neconsemnând în cuprinsul procesului-verbal toate împrejurările relevante cu privire la des crierea faptei contravenţionale, tribunalul retine ca aceasta susţinere nu este justificata, in condiţiile in care s-a ţinut seama de faptul ca nu erau semnate contractele de munca, ceea ce atrage incidenta prevederilor art. 260 alin. 1 lit. e rap. la art. 16 alin. 1 din Codul Muncii.

Nu este vorba, in principal, de lipsa consimţământului celor două salariate la încheierea şi derularea raporturilor de m____ în condiţiile în care cele două salariate au semnat pentru primirea drepturilor salariale activităţii efectiv prestate în cele 5 zile lucr ate, de motivele care au dus la aceasta situaţie , ci de situatia concreta, constând in existenta unor înscrisuri nesemnate.

Procesul verbal cuprinde toate menţiunile obligatorii prevăzute de art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001, iar fapta contravenţională a fost descrisă în mod corespunzător . Agentul constatator a realizat o descriere corespunzătoare a faptei, fiind indicate data şi locul săvârşirii presupusei abateri, precum şi inacţiunea concretă imputată petentei, existând o deplină corespondenţă între fapta concretă reţinută în sarcina petentei şi modelul tip-abstract prevăzut în norma de incriminare. Prin urmare, descrierea faptei astfel cum a fost realizată în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie permite instanţei să verifice existenta faptei contravenţionale şi a autorului acesteia, precum şi proporţionalitatea sancţiunilor aplicate.

Din acest punct de vedere, instanţa de fond a reţinut in mod corect aspectele avute in vedere in considerentele Deciziei nr. 13/2018 a ICCJ în soluţionarea recursului în interesul legii, in sensul că descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinţei privind descrierea faptei contravenţionale şi atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit dispoziţiilor art. 16 din OUG 2/2001.

In ceea ce priveste temeinicia procesului verbal contestat rezulta că, urmare a controlului efectuat şi a verificării evidenţei contabile şi de personal a societăţii petente, în data de 18.05.2018, la punctul de lucru mai sus menţionat , s-a constatat că numitele G______ A_______ şi C_____ V________ au prestat activitate pentru petentă, în perioada 23-27.04.2018, în calitate de femei de serviciu, fără a avea încheiate contractele individuale de m____ prin consimţământul părţilor , încălcându-se prevederile art. 16 din Codul muncii.

Obligaţia de încheiere a contractului individual de m____ în formă scrisă revine angajatorului. D in interogarea registrului general de evidenţa a salariaţilor al petentei de pe portalul Inspecţiei Muncii, în data de 18.05.2018, orele 08:03, se constată că numitele G______ A_______ şi C_____ V________ figurează cu contractele individuale de m____ nr. 68/22.04.2018 şi 69/22.04.2018, transmise în data de 15.05.2018, în condiţiile în care activitatea acestora a început la data de 23.04.2018, contrar prevederilor art. 16 alin. 2 din Codul Muncii.

P rimirea la m____ de către angajatorul S.C. L____ E___ H S.R.L. a numitelor G______ A_______ şi C_____ V________ în perioada 23.04.xxxxxxxxxxxxx18, fără încheierea contractului individual de m____ în formă scrisă anterior începerii activităţii , contrar prevederilor art. 16 alin.(1) din Codul Muncii, constituie contravenţie conform art. 260 alin. (1) lit. e din Codul Muncii, fapt pentru care angajatorul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 40.000 lei( 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată) .

A rt. 16 din Codul Muncii prevede obligativitatea încheierii contractului individual de m____ în baza consimţământului părţilor , în form ă scrisă, cerută pentru însăşi valabilitatea contractului, nerespectarea acesteia atrăgând sancţiunea nulităţii absolute a contractului ind ividual de m____. Obligaţia încheierii contractului individual de m____ în formă scrisă trebuia respectată anterior începerii oricărei activităţi specifice raporturilor de m____.

Tribunalul retine ca abaterile au fost constatate personal de către agentul constatator cu propriile simţuri, context în care, notând că procesul-verbal de contravenţie este un act administrativ, întocmit de un agent constatator ca reprezentant al autorităţii administrative învestit cu autoritate statală pentru constatarea şi sancţionarea unor fapte care contravin ordinii sociale după o procedură specială prevăzută de lege, acesta se bucură de o prezumţie de autenticitate şi veridicitate, care este însă relativă şi poate fi răsturnat ă prin probe, de contravenient.

Apelanta-petenta a fost sancţionată contravenţional cu amenda de 40.000 de lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul Muncii, având obligaţia prevăzută de art. 16 alin. (1) din Codul Muncii de a încheia contractele individuale de m____ în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat.

P etenta a recunoscut faptul că numitele G______ A_______ şi C_____ V________ au desfăşurat activitate de m____ în serviciul petentei, în calitate de femei de serviciu, în perioada 22.04.xxxxxxxxxxxxx18. Mentiunile din registru l salariaţi se coroborează cu statele de plată, precum şi cu foile colective de prezenţă, din care rezultă că, într-adevăr, acestea au prestat activitate de m____ în funcţia de femei de serviciu în perioada 23.04.xxxxxxxxxxxxx18 la petenta _______________ SRL.

În ceea ce priveşte susţinerile petentei că imposibilitatea încheierii contractului individual de m____ a fost cauzată de numitele G______ A_______ şi C_____ V________, care au evitat semnarea acestor contracte, instanţa constată că această împrejurare nu este de natură a înlătura caracterul contravenţional al faptei reţinute în sarcina petentei. De altfel, imediat dupa control, administratorul intimatei petente a aratat : « contractele pentru G______ A_______ şi C_____ V________ nu au fost semnate de cele două pentru că nu au prezentat actele necesare pentru angajare, respectiv analize medicale, fiind domeniu alimentar. Contractele au fost recunoscute unilateral şi au fost întocmite documente de plată, au semnat pentru primirea salariilor » .

Aceasta inseamna ca au fost primite la munca intr-o unitate de natura celei controlate, doua persoane despre care nu se stia daca intrunesc cerintele pentru a putea lucra intr-un laborator de cofetarie, fie si pentru asigurarea curateniei si nu pentru pregatirea produselor . Documentele m edicale ar fi trebuit prezentat e anterior incheierii contractelor de munca si ar fi trebuit sa fie determinante in semnarea acestora.

In intervalul in care au lucrat fara acte medicale, cele doua salariate puteau sa transmita diverse boli, atat celolalte persoane cu care veneau in contact la locul de munca, precum si consumatorilor produselor, care sunt in numar foarte mare, potrivit propriilor sustineri ale apelantei petente.

Faptul ca apelanta petenta a clarificat ulterior situatia din punct de vedere al inregistrarii celor doua contracte si al platii drepturilor salariale nu duce la inlaturarea incidentei prevederilor legale sanctionatoare si nici la inlaturarea amenzii aplicate, ca efect al aplicarii principiului proportionalitatii.

D in analiza procesului-verbal de control nr. xxxxx/20.09.2016 (filele 309-312), precum şi din analiza procesului-verbal de contravenţie conte stat în prezenta cauză, tribunalul reţine că , în ceea ce priveşte activitatea petentei , au fost constatate mai multe neconformităţi pentru care intimatul a aplicat gradual măsurile de remediere şi sancţionare prevăzute de lege. Amenda pentru contraventia vizata de plangere a fost stabilita in cuantumul fix prevazut de lege, tinandu-se seama de faptul ca este vorba despre doi angajati care nu au semnat contactele de munca.

Hotărârea instantei de apel

Pentru aceste considerente, potrivit art. 480 alin. 1 Cpciv, tribunalul va respinge, ca nefondat, apelul formulat de _______________ SRL, cu sediul in B____, şoseaua Digului, nr. 1, jud. B____, împotriva s.c. nr. 5850/25.10.2018, pronunţată de Judecatoria B____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul I____________ T_________ DE MUNCA BUZAU, cu sediul în B____, ______________________________ 1B, jud. B____.

Va respinge cererea apelantei privind obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

Prezenta decizie este definit iva si se comunica părţilor .

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge, ca nefondat, apelul formulat de _______________ SRL, cu sediul in B____, şoseaua Digului, nr. 1, jud. B____, împotriva s.c. nr. 5850/25.10.2018, pronunţată de Judecatoria B____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul I____________ T_________ DE MUNCA BUZAU, cu sediul în B____, ______________________________ 1B, jud. B____.

Respinge cererea apelantei privind obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

Definitiva.

Pronunţată azi, 12.03.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă