Principiul nemijlocirii administrării probelor de către instanța de judecată

”Analizând primul aspect referitor la nerespectarea principiului nemijlocirii, Curtea reţine faptul că, acesta instituie, ca regulă, obligaţia instanţei de a administra probele ex propriis sensibus, presupunând ca probele să fie cercetate de către instanţa care pronunţă soluţia finală în cauză, iar nu de către o instanţă diferită, tocmai pentru ca aceasta să le perceapă în mod direct, formându-şi convingerea în acest mod.

În acest sens, art. 16Cod procedură civilă dispune că probele se administrează de către instanţa care judecată procesul, cu excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel, iar, potrivit art. 261 alin. 1 Cod procedură civilă, administrarea probelor se face în faţa instanţei de judecată sesizate dacă legea nu dispune altfel.

Modificarea titularului completului de judecată din motive obiective, nu conduce în procesul civil la nerespectarea acestui principiu, obligaţia raportându-se la instanţă în sens material iar nu strict la judecătorul cauzei.

Aceasta cu atât mai mult, cu cât şedinţele de judecată sunt înregistrate, fiind în orice moment posibilă transcrierea şedinţei în care a fost audiat martorul pentru a se putea verifica orice eventual detaliu despre care partea ar aprecia că ar fi fost omis.

De asemenea, se reţine faptul că, în procesul civil, conform prevederilor art. 395 alin. 2 Cod procedură civilă se instituie obligativitatea ca la deliberare să ia parte numai membrii completului în faţa cărora au avut loc dezbaterile, aceasta fiind singurul text de lege care instituie ca un anumit magistrat (respectiv cel care a luat parte la dezbateri) să poată pronunţa soluţia şi nu altul.”

Curtea de Apel Bacău, Decizia civilă nr. 132/23.03.2020

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă