Somația europeană de plată pentru recuperarea creanțelor din contractele de transport

I. Noțiune introductivă

Dezvoltarea alertă a relațiilor comerciale naționale și internaționale, chiar intercontinentale, a condus la încheierea de numeroase acorduri între state pentru a facilita desfășurarea raporturilor contractuale între diferite părți.

Unul dintre remediile ferme, accelerate, simplificate și eficiente pentru recuperarea creanțelor rezultate din transporturile rutiere de mărfuri și de persoane îl reprezintă procedura somației europene de plată.

Această procedură este reglementată de Regulamentul CE nr. 1896 din 12 decembrie 2006 privind instituirea unei proceduri europene de somaţie de plată.

Scopul acestui regulament este de a simplifica, de a accelera şi de a reduce costurile de procedură în cauzele transfrontaliere referitoare la creanţele pecuniare necontestate, prin instituirea unei proceduri europene de somaţie de plată, şi de a asigura libera circulaţie a somaţiilor europene de plată în cadrul tuturor statelor membre prin stabilirea unor standarde minime prin respectarea cărora nu mai este necesară nicio procedură intermediară în statul membru de executare înaintea recunoaşterii şi executării.

Regulamentul 1896/2006 nu împiedică reclamantul să-şi valorifice o creanţă recurgând la o altă procedură prevăzută de legislaţia unui stat membru sau de legislaţia comunitară.

Prin acest regulament s-a instituit o procedură europeană de somaţie de plată pentru recuperarea creanţelor pecuniare lichide şi exigibile la data la care se introduce cererea de somaţie europeană de plată.

II. Conținutul cererii de somație europeană de plată

Cererea este prezentată sub forma Formularului tip A din Anexa nr. 1 la Regulament și conţine următoarele elemente:

a) numele şi adresa părţilor şi, după caz, ale reprezentanţilor acestora, precum şi ale instanţei sesizate;

b) valoarea creanţei, în special principalul şi, după caz, dobânzile, penalităţile contractuale şi costurile;

c) în cazul în care se cer dobânzi la creanţă, rata dobânzii şi perioada pentru care se cer aceste dobânzi, cu excepţia cazului în care la principal se adaugă automat dobânzi legale în temeiul legislaţiei statului membru de origine;

d) cauza acţiunii, inclusiv descrierea circumstanţelor invocate ca temei al creanţei şi, după caz, a dobânzilor cerute;

e) o descriere a elementelor de probă în sprijinul creanţei;

f) temeiul competenţei; şi

g) caracterul transfrontalier al litigiului în sensul articolului 3 din Regulament.

În cerere, reclamantul trebuie să declare că după cunoştinţa sa informaţiile furnizate sunt exacte şi recunoaşte că orice declaraţie falsă intenţionată riscă să atragă sancţiunile prevăzute de legislaţia statului membru de origine.

Este important de reținut că introducerea unei cereri de somație europeană de plată atrage după sine plata oricăror cheltuielilor de judecată efectuate.

Cererea se introduce pe suport de hârtie sau prin orice alt mijloc de comunicare acceptat de statul membru de origine şi care poate fi utilizat de instanţa de origine, inclusiv pe cale electronică.

III. Procedura examinării cererii

Instanţa sesizată cu o cerere de somaţie europeană de plată examinează, în cel mai scurt termen şi bazându-se pe formularul de cerere, dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate la articolele 2, 3, 4, 6 şi 7 din Regulament şi dacă cererea apare a fi întemeiată. Această examinare poate fi efectuată cu ajutorul unei proceduri automatizate.

IV. Completări şi rectificări ale cererii  

Dacă cererea nu îndeplinește condiţiile prevăzute de Regulament, instanţa dă reclamantului posibilitatea să completeze sau să rectifice cererea, cu excepţia cazului în care aceasta este în mod vădit nefondată sau inadmisibilă. În acest scop, instanţa utilizează formularul tip B din Anexa II la Regulament.

Când instanţa cere reclamantului să completeze sau să rectifice cererea, aceasta stabileşte un termen pe care îl consideră corespunzător având în vedere circumstanţele. Instanţa poate proroga acest termen în cazul în care consideră util acest lucru.

V. Modificarea cererii

În cazul în care cererea întrunește numai o parte a condițiilor Regulamentului, instanţa informează reclamantul cu privire la aceasta utilizând formularul tip C din anexa III la Regulament. Reclamantul este invitat să accepte sau să refuze o propunere de somaţie europeană de plată pentru suma stabilită de instanţă şi este informat cu privire la consecinţele deciziei sale.

Reclamantul poate răspunde trimiţând înapoi formularul tip C pe care i 1-a adresat instanţa în termenul stabilit de aceasta.

Dacă reclamantul acceptă propunerea instanţei, instanţa emite o somaţie europeană de plată, în conformitate cu articolul 12 din Regulament, pentru partea din cerere care a fost acceptată de reclamant.

În cazul în care reclamantul nu trimite răspunsul în termenul stabilit de instanţă sau refuză propunerea acesteia, instanţa respinge în întregime cererea de somaţie europeană de plată.

Este important de reținut că respingerea cererii nu îl împiedică pe reclamant să-şi valorifice creanţa printr-o nouă cerere de somaţie europeană de plată sau prin orice altă procedură prevăzută de legislaţia unui stat membru.

VI. Emiterea somaţiei europene de plată

În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Regulament, instanţa emite somaţia europeană de plată în cel mai scurt termen şi în principiu în termen de treizeci de zile de la introducerea cererii, utilizând formularul tip E din anexa V la Regulament.

Somaţia europeană de plată se emite împreună cu o copie a formularului de cerere. Aceasta nu cuprinde informaţiile furnizate de reclamant în apendicele 1 şi 2 ale formularului tip A anexă la Regulament.

În somaţia europeană de plată, pârâtul estre informat cu privire la posibilitatea:

a) de a plăti reclamantului suma care este menţionată în somaţia de plată;

sau

b) de a se opune somaţiei de plată făcând opoziţie la instanţa de origine, opoziţie care trebuie trimisă în termen de treizeci de zile de la data la care i s-a comunicat sau notificat somaţia.

Pârâtul este, de asemenea, informat că:

a) somaţia a fost emisă numai pe baza informaţiilor furnizate de reclamant şi nu a fost verificată de către instanţă;

b) somaţia va deveni executorie cu excepţia cazului în care s-a făcut opoziţie la instanţă, în conformitate cu articolul 16 din Regulament;

c) atunci când s-a făcut opoziţie procedura continuă în faţa instanţelor competente din statul membru de origine în conformitate cu normele de procedură civilă de drept comun, cu excepţia cazului în care reclamantul a cerut în mod expres ca procedura să ia sfârşit în acest caz.

Instanţa se asigură că somaţia de plată este comunicată sau notificată pârâtului în conformitate cu legislaţia naţională, potrivit modalităţilor conforme standardelor minimale stabilite.

VII. Opoziţia la somaţia europeană de plată

Pârâtul poate face opoziţie la somaţia europeană de plată la instanţa de origine utilizând formularul tip F din anexa VI la Regulament care îi este transmis odată cu somaţia europeană de plată.

Opoziţia se trimite în mod obligatoriu în termen de treizeci de zile de la data comunicării sau notificării somaţiei către pârât.

Pârâtul indică în opoziţie că el contestă creanţa fără a fi obligat să precizeze motivele acestei contestaţii.

Dacă pârâtul a făcut opoziţie, procedura continuă în faţa instanţelor competente ale statului membru de origine în conformitate cu normele de procedură civilă de drept comun, cu excepţia cazului în care reclamantul a solicitat în mod expres ca procedura să ia sfârşit în acest caz. Procedura continuă în conformitate cu normele:

a) procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 861/2007, dacă este cazul; sau

b) oricărei proceduri civile naţionale adecvate.

Dacă reclamantul nu a indicat care dintre proceduri solicită să fie aplicată creanţei sale în cadrul procedurii care urmează în cazul în care pârâtul face opoziţie sau dacă a solicitat aplicarea procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 861/2007, unei cereri care nu intră în domeniul de aplicare al respectivului regulament, se trece la procedura civilă naţională adecvată, cu excepţia situaţiei în care reclamantul a solicitat în mod expres să nu se facă o astfel de trecere.

VIII. Forţa executorie a somației europene de plată

Dacă nu a fost făcută nicio opoziţie la instanţa de origine, instanţa de origine declară de îndată că somaţia europeană de plată este executorie, utilizând formularul tip G din anexa VIL. Instanţa verifică data la care a fost comunicată sau notificată somaţia de plată.

IX. Eliminarea procedurii de exequatur (recunoaștere a hotărârii)

O somaţie europeană de plată devenită executorie în statul membru de origine se recunoaşte şi se execută în celelalte state membre fără a fi necesară o declaraţie de constatare a forţei executorii şi fără ca recunoaşterea acesteia să poată fi contestată.

X. Reexaminarea cererii de somație în cazuri excepţionale

Pârâtul are dreptul să ceară reexaminarea somaţiei europene de plată în faţa instanţei competente din statul membru de origine în cazul în cazul în care:

a) somaţia de plată a fost comunicată sau notificată în conformitate cu una din modalităţile prevăzute la articolul 14 din Regulament;

şi

b) comunicarea sau notificarea nu a intervenit în timp util pentru a-i permite să-şi pregătească apărarea, fără ca acest lucru să-i poată fi imputabil,

sau

c) pârâtul a fost împiedicat să-şi conteste creanţa de cauze de forţă majoră sau datorită unor circumstanţe extraordinare, fără ca acest lucru să-i poată fi imputabil,

cu condiţia ca, în ambele cazuri, să acţioneze cu promptitudine.

După expirarea termenului prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Regulament, pârâtul are, de asemenea, dreptul să ceară reexaminarea somaţiei europene de plată în faţa instanţei competente din statul membru de origine atunci când somaţia de plată a fost emisă în mod vădit eronat, ţinând seama de cerinţele stabilite de prezentul regulament sau având în vedere alte circumstanţe excepţionale.

În cazul în care instanţa respinge cererea pârâtului pe motiv că nu este îndeplinită niciuna din condiţiile de reexaminare, somaţia europeană de plată rămâne valabilă.

Dacă instanţa hotărăşte că reexaminarea se justifică pe motiv că este îndeplinită una din condiţiile de reexaminare, somaţia europeană de plată este nulă şi neavenită.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”