Regimul bunurilor dobândite de soți în timpul căsătoriei. Efecte

Întrebare:

”Intrebarea mea este, despre reglementarile legale ale notiuni de copropietar?

Cazul in speta, 2 soti in cadrul lungii convietuiri, au hotarat sa cumpere un imobil. Indiferent de motive (fara sa se mentioneze ceva), CVC a fost intocmit numai pe numele unuia din soti, cu mentiunea casatorit. Intampin greutati, fiinca unii considera ca copropietari sunt numai cei trecuti in CVC. cu nume si pronume si semnatura. Mentionez cumpararea a fost facuta cu acordul ambilor si din banii comuni. Fiind peste 75 de ani, handicapat grad grav, intrucat nu sunt trecut pe CVC (cu nume si pronume) nu mi se acorda scutirea de plata a impozitului pe imobilul unde locuim impreuna.

Cu multumiri anticipate.”

Răspuns: 

Bună ziua,

Față de problema juridică pusă în discuție de către dumneavoastră, vă informăm, în prealabil, că deși încheierea căsătoriei dintre dvs. și soție s-a realizat anterior anului 2009 (sub incidența Codului civil 1864), în ceea ce privește regimul bunurilor dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soți vă sunt aplicabile dispozițiile Codului civil 2009.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 339 din Codul civil, bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor.

Dispozițiile art. 343 din Codul civil actual stabilesc în mod clar că nu trebuie dovedită calitatea de bun comun, legiuitorul român instituind o prezumţie de comunitate pentru toate bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei.  Dispozițiile art. 357 din Codul civil prezumă că soții au o cotă egală de contribuție la dobândirea bunurilor comune, respectiv 50%-50%.

Bunurile dobândite în timpul comunităţii legale sunt bunuri comune de la data dobândirii lor, adică de la data la care oricare dintre soţi devine titularul dreptului de proprietate.

Asupra bunurilor comune, soţii au un drept de proprietate în devălmăşie, care se caracterizează prin aceea că nici dreptul de proprietate nu este divizat pe cote-părţi şi nici bunul nu este împărţit în materialitatea sa, fiecare beneficiind de cota sa abstractă de 50%.

Devălmăşia, ca una dintre modalităţile dreptului de proprietate, are în conţinutul său atributele posesie, folosinţă şi dispoziţie (inclusiv soțul care nu este înscris în cuprinsul actului de proprietate, are atributele de a folosi, de a poseda și de a face acte de dispoziție cu bunul), iar soţii, ca orice proprietari, au plenitudinea atributelor conferite de lege acestora.

Principalele criterii care stau la baza delimitării dintre categoria bunurilor comune în devălmăşie şi cea a bunurilor proprii sunt „data dobândirii” şi „calitatea dobânditorului”.

Sintetizând cele de mai sus, arătăm că bunurile dobândite de fiecare dintre soți în timpul căsătoriei sunt considerate comune, deoarece legea presupune că ambii soţi au avut o contribuţie directă sau indirectă la această dobândire. Comunitatea de bunuri reprezintă un efect legal al căsătoriei, astfel încât bunul dobândit de oricare dintre soţi în condiţiile precizate este comun chiar dacă numai unul dintre ei a contribuit la acea dobândire.

Luând în considerare prevederile legii civile imperative care stabilesc regimul bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, instituțiile și autoritățile publice sunt datoare să recunoască și să valorifice drepturile conferite de lege soților, inclusiv scutirea de impozit pentru persoane încadrate în grad de handicap.

În acest sens, este necesară întocmirea unui memoriu, la care se vor atașa actele doveditoare, și depuse la direcția de impozite și taxe din circumscripția razei de domiciliu pentru a beneficia de scutirea de impozit.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”

Notă: Răspunsurile noastre la solicitările dumneavoastră sunt întemeiate pe analiza dispozițiilor legale aplicabile, nu sunt fundamentate pe o analiză concretă de documente și nu ne angajează în nicio relație, de nicio natură, cu solicitantul opiniilor juridice.