Somație europeană de plată – competență, procedură, admitere cerere.

Somație europeană de plată. Procedură, condiții, admitere cerere.

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

TRIBUNALUL G_____

(*operator de date cu caracter personal nr. 2949)

SECȚIA A II-A CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ NR. 65/2015

Ședința publică din  data de 27.02.2015

PREȘEDINTE: M________ H___

GREFIER: A______ I______

La ordine fiind soluționarea cererii de emitere a somației europene de plată, formulată de creditoarea ________________, cu sediul în G_____, _____________________, J____ G_____, România, în contradictoriu cu debitoarea M________ F____ KFT., cu sediul în localitatea Kisvarda, ________________, Ungaria.

La apelul nominal făcut în ședință publică, se prezintă pentru creditoare, avocat S_____ G____, în baza împuternicirii de reprezentare juridică pe care o depune la dosar, lipsind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, în sensul că dosarul se află la primul termen de judecată, cererea nu este legal timbrată și s-a dispus soluționarea cauzei fără citarea părților, după care;

Creditoarea prin apărător depune la dosar originalul taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei precum și înscrisurile traduse din limba engleză în limba română, într-un singur exemplar. Învederează instanței că nu mai are cereri de formulat și probe de administrat.

Nemaifiind cereri de formulat și probe de administrat instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Creditoarea prin apărător solicită să se ia act de faptul că formularul îndeplinește condițiile de admisibilitate și ca urmare să se dispună somarea debitoarei pentru plata debitului din cuprinsul somației. Solicită de asemenea, obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată, reprezentate de taxa judiciară de timbru.

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei G_____ la data de 29.01.2015, sub nr. XXXXXXXXXXXX, instanța a fost sesizată cu o cerere de somație europeană de plată formulată de creditoarea ____________________.-România, G_____, împotriva debitoarei S.C. M________ F____ KFT-Ungaria, Kisvarda, pentru suma de 8.611,12 Euro și dobânda legală calculată asupra acestei sume, începând cu data de 30.11.2013, folosindu-se, în acest sens, Formularul tip A din Anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată.

În susținerea cererii formulate, au fost atașate, la dosar, în copie, notificare trimisă de creditoare, factura fiscală nr. 46/30.11.2013 plus anexă (f. 12-14).

Analizând înscrisurile atașate la dosarul cauzei, reține următoarele:

În drept, potrivit art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006,  în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 8, instanța emite somația europeană de plată în cel mai scurt termen și în principiu în termen de treizeci de zile de la introducerea cererii, utilizând formularul tip E din anexa V.

În sensul art. 8 din același Regulament, instanța sesizată cu o cerere de somație europeană de plată examinează, în cel mai scurt termen, bazându-se pe formularul de cerere, dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la articolele 2, 3, 4, 6 și 7 și dacă cererea pare a fi întemeiată. Această examinare poate fi efectuată cu ajutorul unei proceduri automatizate.

Fiind vorba de un litigiu transfrontalier în materie comercială ce vizează  recuperarea creanțelor pecuniare lichide și exigibile la data la care s-a introdus cererea de somație europeană de plată, instanța reține că procedura specială reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 își găsește aplicabilitatea în prezenta cauză. Totodată, reține că Tribunalul G_____ este competent să soluționeze prezenta cauză, conform art. 6 din același Regulament, coroborat cu dispozițiile Regulamentului nr. 44/2001 și cu prevederile art. 94 al.1 lit. j și art.95 al.1 pct.1 din N.C.p.civ..

Instanța apreciază că, în fapt, cererea formulată cuprinde elementele obligatorii indicate de art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

În considerarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, respectiv factura fiscală nr. 46/30.11.2013 plus anexă, notificare trimisă de creditoare (f. 12-14), instanța apreciază că prezenta cerere este întemeiată în sensul art. 8 din Regulament.

Astfel, din înscrisurile invocate de creditoare, rezultă că aceasta, în temeiul unui acord încheiat cu debitoarea exprimat prin factura, a trimis marfă pe baza facturilor fiscale indicate în anexă. Nu a fost achitat de către debitoare valoarea TVA-ului, calculat prin factura fiscală nr. 46/30.11.2013 la suma de 8.611,12 Euro. La aceasta se adaugă accesoriile, respectiv dobânda legală, calculată asupra debitului principal, conform disp. art. 4 din O.G. nr. 13/2011- “În raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci când legea română este aplicabilă și când s-a stipulat plata în monedă străină, dobânda legală este de 6% pe an”.

Pentru toate argumentele de mai sus, instanța va admite cererea formulată de creditoare de emitere a unei somații europene de plată și, în temeiul art. 12 din Regulamentul CE nr. 1896/2006, va dispune emiterea unei somații europene de plată în ceea ce o privește pe debitoarea S.C. M________ F____ KFT prin utilizarea formularului E din Anexa V la Regulamentul CE nr. 1896/2006.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de  creditoarea ________________, cu sediul în G_____, _____________________, J____ G_____, România, împotriva debitoarei  M________ F____ KFT., cu sediul în localitatea Kisvarda, ________________, Ungaria și dispune, în baza art. 12 din Regulamentul CE nr. 1896/2006, emiterea unei somații europene de plată în ceea ce o privește pe debitoarea M________ F____ KFT. prin utilizarea formularului E din Anexa V la Regulamentul CE nr. 1896/2006.

Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru.

Împotriva somației se poate formula opoziție de către debitoare la instanța de origine, în termen de 30 zile de la comunicarea sau notificarea somației.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 27.02.2015.

 PREȘEDINTE,                                              GREFIER,

       M________ H___                                A______ I______

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe”