Acțiune plată diferențe salariale personal didactic in baza Legii nr. 153/2017. Jurisprudență

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE C_________ ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINTA CIVILA Nr. 500/2020

Şedinţa publică de la 10 Martie 2020

Completul compus din:

PREŞEDINTE R_____ T_____

Asistent judiciar B____-A C______

Asistent judiciar A_____ Ş___

Grefier M______-M____ C____

Pe rol se află pronunţarea hotărârii în asigurări sociale privind pe reclamantul S_________ L____ AL Î P_____________ C______ în contradictoriu cu pârâta ŞCOALA G_________ Ş_____ M____ F______ , având ca obiect drepturi băneşti.

Mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 25.02.2020, când părţile prezente au pus concluzii conform încheierii din acea zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396N.C.P.C., a amânat pronunţarea pentru data de 10.03.2020 .

INSTANŢA

Constata ca prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 20 . 11 .2019, reclamantul S Lal Î P_____________ C______ în contradictoriu cu pârâta Şcoala G_________ „Ş_____ M____ ” F______ , a solicitat să se dispună obligarea acesteia la calculul si plata diferenţelor de drepturi salariale rezultate din neaplicarea art. 7 al literei B – „Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ” a Capitolului I al Anexei nr. I la Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite prin acordarea majorării salariului de bază deţinut, pentru predarea simultană la grupe de preşcolari în învăţământul preşcolar, începând cu data de 01.09.201 9 şi până la data rămânerii definitive a sentinţei, corespunzător perioadei lucrate de membrii de sindicat pentru care s-a formulat cererea, respectiv majorarea cu 10% a salariului de bază deţinut pentru membrul de sindicat R____ F______ pentru predarea simultană la 3 nivele de vârstă, începând cu data de 01.0 9.2019; obligarea pârâtei la plata diferenţelor salariale, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie, până la data efectivă a plăţii, precum şi la plata daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale penalizatoare aferente acestor drepturi băneşti, începând cu data naşterii dreptului şi până la plata efectivă şi integrală a sumelor datorate şi obligarea pârâtei la calcularea şi plata pe viitor a drepturilor salariate cuvenite pentru predare simultană, respectiv pe perioada predării simultane în învăţământ şi până la intervenţia unei modificări legislative, corespunzător perioadei lucrate de către fiecare membru de sindicat în parte.

În motivare, în esenţă, se arată că membrii de sindicat în numele cărora s-a formulat cererea de chemare în judecată, asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial şi potrivit prevederilor Anexei nr. I din Legea nr. 153/2017 şi prin urmare, beneficiază de o creştere procentuală a salariului de bază, care nu a fost acordată începând cu data de 01.0 7 .2017.

În drept au fost invocate disp. Art. 194 Cod procedură civilă, art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 7 al Literei B din Anexa nr. I la Legea cadru nr. 153 /2017 , art. 1530Cod civil, O.G. nr. 13/2011, art. 268 şi art. 278Codul muncii.

Pârâta, legal citată, nu a formulat întâmpinare.

Faţă de probatoriul administrat, instanţa reţine următoarele:

Membrul de sindicat în numele căr uia s-a formulat cererea de chemare în judecată fac e parte din categoria personalului didactic de predare şi îşi desfăşoară activitatea în învăţământul preşcolar.

Articolul 7 din Anexa nr. I – Capitolul I – Subcapitolul B din Legea nr. 153/2017 – temeiul de drept al cererii – pre vede: „Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial, primeşte o majorare a salariului de bază, după cum urmează: a) pentru 2 clase de elevi/grupe, o creştere cu 7% a salariului de bază deţinut; b) pentru 3 clase de elevi/grupe, o creştere cu 10% a salariului de bază, deţinut; c) pentru 4 clase de elevi/grupe, o creştere cu 15% a salariului de bază deţinut; d) pentru 5 clase de elevi/grupe, o creştere cu 20% a salariului de bază deţinut”.

Prin urmare, Legea nr. 153/2017 reglementează expres plata sporului pentru predare simultană inclusiv pentru învăţământul preşcolar, raportat la numărul de grupe la care se asigură predarea simultană.

Potrivit adeverinţei emise de unitatea de învăţământ (f.10) , începând cu data de 01.09.2019 , membrul de sindicat – semnatar a l acţiunii – a asigurat predarea simultană la trei grupe de copii preşcolari, fără să beneficieze de majorarea salariului prevăzută de art. 7 din Anexa nr. I Capitolul I – Subcapitolul B din Legea cadru nr. 153/2017 pentru predare simultană.

Pârâta nu a contestat pretenţiile membrului de sindicat ori faptul neacordării majorărilor salariale pretinse şi nici nu a făcut dovada că acestea nu ar fi datorate sau ar fi fost achitate.

În aceste condiţii, văzând şi art. 160 şi 161 Codul muncii, care prevăd că salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti, instanţa apreciază că pârâta a refuzat, fără temei, majorarea salariului de bază cu 10% pentru predarea simultană la trei clase/grupe, deşi acest drept a fost recunoscut prin lege.

Cu privire la pretenţiile accesorii debitului principal, instanţa reţine că şi acestea sunt întemeiate, raportat la disp. art. 166 alin. 4 Codul muncii ce prevăd că, întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia, poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Instanţa reţine că actualizarea debitului cu rata inflaţiei urmăreşte păstrarea valorii reale a obligaţiilor băneşti şi nu exclude acordarea dobânzilor legale, deoarece acestea au temeiuri de drept şi scopuri diferite. Actualizarea urmăreşte acoperirea unui prejudiciu cauzat de fluctuaţiile monetare în intervalul de timp scurs de la data scadenţei şi cea a plăţii efective a sumei datorate, iar dobânda se acordă cu titlu de reparare integrală a prejudiciului cauzat prin întârziere şi acoperă beneficiul nerealizat, în acord cu dispoziţiile art. 1535 din Codul civil şi art. 166 alin. 4 Codul muncii şi O.G.nr. 13/2011.

Dobânda legală aferentă diferenţelor salariale, curge începând cu data scadenţei fiecărui drept de natură salarială si până la data plăţii efective, fără raportare la actualizarea acestora cu rata inflaţiei.

Având în vedere cele de mai sus, raportat la dispoziţiile legale anterior menţionate, instanţa urmează să admită acţiunea aşa cum a fost formulată , pârâta urmând a fi obligată la plata diferenţelor salariale rezultate din aplicarea art. 7 din Anexa nr. I – Capitolul I – Subcapitolul B, din Legea nr. 153/2017, sume actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie, până la data efectivă a plăţii, precum şi la plata dobânzii legale aferentă debitului principal. Totodată, pârâta va fi obligată şi la calcularea şi plata şi pe viitor a drepturilor salariate cuvenite pentru predare simultană, corespunzător perioadei lucrate de către membru l de sindicat, în aceste condiţii, până la noi dispoziţii legislative.

Văzând disp. art. 453Cod procedură civilă şi raportat la principiul disponibilităţii ce guvernează procesul civil, nu se vor acorda cheltuieli de judecată nefiind solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de către reclamantul S_________ L____ AL Î P_____________ C______ în numele şi pentru membrul de sindicat R____ F______ cu sediul ales în C_____, ___________________ nr.4, jud. în contradictoriu cu pârâta Ş G_________ „Ş_____ M____” F______ cu sediul în loc.F______ nr.439, jud.C .

Obligă pârâta la calcularea şi plata diferenţelor de drepturi salariale rezultate din neaplicarea art. 7 al Literei B – „Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ” a Capitolului l al Anexei nr. I la Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite prin acordarea majorării salariului de bază deţinut, pentru predarea simultană la grupe de preşcolari în învăţământul preşcolar, începând cu data de 01.09.2019 şi până la data rămânerii definitive a sentinţei, corepunzător perioadei lucrate de către membrul de sindicat în parte, astfel:

Obligă pârâta la majorarea cu 10 % a salariului de bază deţinut pentru membrul de sindicat R____ F______ pentru predarea simultană la 3 nivele de vârstă, începând cu data de 01.09.2019.

Obligă pârâta la plata acestor diferenţe salariale, actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie, până la data efectivă a plăţii, precum şi dobânda legală penalizatoare asupra sumelor aferente primului petit, începând cu data scadenţei fiecărui drept şi până la plata efectivă.

Obligă pârâta să plătească membrului de sindicat reprezentat de reclamant drepturile salariale cuvenite pentru predare simultană, respectiv pe viitor, pentru perioada predării simultane în învăţământul preşcolar şi a menţinerii prevederilor legale care au instituit dreptul la acordarea majorării salariale solicitate.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Tribunalul C.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402C.pr.civ., azi, 10 martie 2020.”

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă