Ordonanță președințială stabilire program de vizită minor. Jurisprudență

JUDECĂTORIA MORENI – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 249/2020

Şedinţa publică din data de 28.04.2020

Instanţa constituită din:

Preşedinte: M______ C______ C_____

Grefier: ______ A______-V________

Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamantul M____ V_____ I____ şi pe pârâta M____ A______ E____, având ca obiect “ordonanţă preşedinţială-stabilire program vizitare minor”.

Dezbaterile şi susţinerile orale ale părţilor au avut loc în şedinţa publică din 27.04.2020 consemnate în încheierea de şedinţa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi, 28.04.2020, hotărând astfel:

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.02.2020 sub nr. XXXXXXXXXXXXX, prin declinare de la Judecătoria Câmpina, reclamantul M____ V_____ I____ a chemat în judecată pe pârâta M____ A______ E____, solicitând pe calea ordonanţei preşedinţiale – până la soluţionarea definitivă a dosarului de divorţ înregistrat sub nr. XXXXXXXXXXXXX aflat pe rolul Judecătoriei Câmpina, obligarea pârâtei să-i permită păstrarea legăturilor personale cu minora M____ A______-A________, născută la data de 30.04.2018, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta în data de 07.01.2018, fiind despărţiţi în fapt din data de 20.08.2019, când pârâta a plecat din domiciliul comun.

Reclamantul mai arată faptul că a formulat cerere de divorţ înregistrată pe rolul Judecătoriei Câmpina sub nr. XXXXXXXXXXXXX, cauză la care s-a conexat dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX ce are ca obiect cererea de divorţ formulată de pârâta din prezenta cauză.

A mai învederat că la momentul despărţirii în fapt minora a rămas în grija sa, însă prin sentinţa civila nr. 3459 din 02.10.2019 a Judecătoriei Campina, rămasă definitivă prin respingerea apelului, s-a dispus ca pana la soluţionarea definitiva a dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX domiciliul fetiţei sa fie la locuinţa mamei, astfel ca in prezent minora se afla la mama sa.

În drept, a invocat dis p. art. 920, art. 997, art. 998C.pr.civ.

În susţinere, a ataşat înscrisuri, în copii certificate, pentru conformitate cu originalul (f. 8-14 d.d.).

Pârâta M____ A______ E____ a formulat întâmpinare (f. 20-21 d.d.) prin care a solicitat admiterea în parte a acţiunii, respectiv reclamantul să îşi exercite dreptul de a păstra legături personale cu minora, astfel: duminica, săptămânal, între orele 14,00-18.00 şi joia între orele 17,00-18,00 la domiciliul mamei, datorită vârstei minorei, respectiv 1 an şi 8 luni, întrucât plimbările între domiciliile părinţilor ar avea grave repercursiuni asupra creşterii şi dezvoltării minorei; pe reclamant din data de 05.10.2019 l-a văzut sporadic; locuinţa minorei a fost stabilită la mamă astfel că din 05.10.2018 minora nu a mai părăsit această locuinţă peste noapte, cu cheltuieli de judecată.

În şedinţa publică din data de 27.04.2020 instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri pentru ambele părţi.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma probatoriului administrat, instanţa reţine următoarele:

În fapt, astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la filele 8-9 din dosarul Judecătoriei Câmpina, părţile sunt căsătorite, iar din această căsătorie a rezultat minora M____ A______ A________, născută la data de 30.04.2018.

În drept, potrivit art. 920 Cod de procedură civilă, instanţa poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanţă preşedinţială, măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la încasarea alocaţiei de stat pentru copii şi la folosirea locuinţei familiei.

Potrivit dispoziţiilor art. 401 din Codul civil, părinţii separaţi de copiii lor au dreptul de a avea legături cu acesta. Conform art. 18 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 , relaţiile personale se pot realiza, printre altele, prin întâlniri ale copilului cu părintele, vizitarea copilului la domiciliul acestuia, găzduirea copilului pe perioadă determinată, corespondenţă ori altă formă de comunicare şi transmitere de informaţii cu privire la copil.

Instanţa constată că dreptul părintelui de a avea legături personale cu copilul izvorăşte din însăşi natura relaţiilor de familie stabilite între cei doi, drept ce poate fi restrâns sau retras numai în condiţiile vătămării intereselor copilului.

Conform art. 997 C .proc.civ., instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări; pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt.

Din analiza prevederilor legale enunţate rezultă că pentru admiterea ordonanţei preşedinţiale se cer a fi îndeplinite cumulativ următoarele condiţii, urgenţa, caracterul provizoriu al măsurilor şi neprejudecarea fondului.

În speţă, analizând condiţiile ordonanţei preşedinţiale prin prisma probelor administrate în cauză, instanţa reţine că acestea sunt îndeplinite.

Raportat la condiţia aparenţei în drept, din probele administrate în cauză nu a reieşit niciun motiv temeinic pentru ca reclamantul să nu aibă legături personale cu minorii.

În ceea ce priveşte condiţia urgenţei, instanţa constată că şi aceasta este îndeplinită, raportat la faptul că la acest moment, dat fiind faptul că procesul de divorţ aflat pe rolul Judecătoriei Câmpina, care are ca obiect şi stabilirea programului de vizită al minorului poate avea o durată îndelungată, lipsa oricărui contact al reclamantului cu minorul în acest interval de timp poate avea efecte ireversibile asupra relaţiei sale cu acesta.

De asemenea, stabilirea acestei măsuri are un caracter vremelnic, aceasta urmând să producă efecte până la soluţionarea dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX având ca obiect divorţ, aflat pe rolul Judecătoriei Câmpina, având ca obiect divorţ şi stabilire program de vizită al minorei, în cadrul căruia instanţa se va pronunţa din nou asupra acestor măsuri.

În plus, această măsură nu prejudecă fondul cauzei, întrucât în cazul schimbării împrejurărilor, instanţa de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile şi obligaţiile părinţilor faţă de copiii lor minori .

Cu privire la modalitatea de stabilire a programului de vizită, instanţa constată că art.art. 496 alin. 5 NCC stabileşte că părintele la care copilul nu locuieşte în chip statornic are dreptul de a avea legături personale cu minorul la locuinţa acestuia, exerciţiul acestui drept putând fi limitat de către instanţa de tutelă, în considerarea interesului superior al copilului. Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 16 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, copilul care a fost separat de ambii părinţi sau de unul dintre aceştia printr-o măsură dispusă în condiţiile legii are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului superior al copilului, când instanţa poate limita exercitarea acestui drept dacă există motive temeinice de natură a periclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului.

Potrivit concluziilor raportului de anchetă psihosocială, rezultă că locuinţa reclamantului oferă condiţii locative corespunzătoare pentru minoră, iar reclamantul doreşte să se implice în creşterea şi educarea acesteia, inclusiv printr-un program de vizită corespunzător, care să îi permită păstrarea şi consolidarea relaţiei cu minora. (f.26-27).

Din conţinutul certificatului de naştere al minorei aflat la fila 9 din dosarul Judecătoriei Câmpina, reiese faptul că minora are vârsta de aproximativ 2 ani, fiind născută la data de 30.04.2020.

Având în vedere vârsta foarte fragedă a minorei, vârstă la care aceasta are nevoie în mod constant de prezenţa mamei, instanţa consideră în aplicarea principiului interesului superior al copilului, că este necesar ca minora să treacă printr-o perioadă de acomodare cu tatăl său, prin întâlniri repetate la domiciliul mamei, pentru consolidarea unei relaţii de ataşament între aceştia, până la soluţionarea dosarului având ca obiect divorţ.

Analizând programul de vizitare pe care reclamantul a solicitat să-i fie încuviinţat prin prezenta cerere, instanţa constată că acesta nu este unul echilibrat, susceptibil să asigure minorei un climat familial stabil, nefiind oportună admiterea cererii reclamantului aşa cum a fost ea formulată, în sensul rămânerii minorei peste noapte la domiciliul reclamantului, aflat la o distanţă de aproximativ 50 de km de locuinţa mamei, în condiţiile în care ar trebui să rămână acolo peste noapte, în absenţa mamei.

Pentru aceste motive, instanţa va obliga pârâta să permită reclamantului exercitarea dreptului de a avea legături personale cu minora la domiciliul acesteia, în modalitatea agreată de către pârâtă, conform următorului program:

– în fiecare duminică, între orele 14.00 – 18.00;

– în fiecare joi, între orele 17.00 – 18.00.

În temeiul art. 453 alin. 2 Cod de procedură civilă, instanţa va compensa cheltuielile de judecată efectuate de către părţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea privind emiterea ordonanţei preşedinţiale, formulată de reclamantul M____ V_____ – I____ , CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în ________________________ T __________________________. 568, jud. P, în contradictoriu cu pârâta M____ A______ – E____ , CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în com. Valea L____, ___________________, jud. Dâmboviţa .

Încuviinţează, în mod provizoriu, până la soluţionarea litigiului asupra fondului, dreptul reclamantului de avea legături personale cu minora M____ A______ A________, născută la data de 30.04.2018, la domiciliul mamei pârâte, conform următorului program:

în fiecare duminică, între orele 14.00 – 18.00;

în fiecare joi, între orele 17.00 – 18.00.

Compensează cheltuielile de judecată efectuate de către părţi.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Moreni.

Pronunţată astăzi, 28.04.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.”

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă