Recuperare primă de instalare prev. de art. 75 din Legea 76/2002

TRIBUNALUL HUNEDOARA

SECŢIA I-a CIVILĂ-

SENTINŢA CIVILĂ NR.713/2020 DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXX

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 13 IULIE 2020

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: B______ M______ L______ – Judecător

M______ L______ C_______ – Asistent judiciar

T F______ – Asistent judiciar

H___ L_____ – Grefier

Pe rol fiind soluţionarea litigiului de m____ formulat de către reclamantul F_____ B_____ C______ , în contradictoriu cu pârâtul Agenţia Judeţeană p_____ O__ parea Forţei de M____ Hunedoara , având ca obiect – drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care prezintă pe scurt obiectul dosarului, stadiul judecăţii, modul de îndeplinire a procedurii de citare şi al celorlalte măsuri dispuse de către instanţă, după care;

Instanţa , asu pra excepţie necompetenţei Secţ ie i I-a Civilă invocată de reclamant prin notele de şedinţă depuse la acest termen, o va respinge ca neîntemeiată, văzând că dosarul a fost deja declinat de la Secţia a II-a C ontencios, iar raportat la decizia atacată, Secţia I-a Civilă este competentă să soluţioneze cauza.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de soluţionat sau probe de administrat, instanţa declară închisă cercetarea procesului, constată cauza în stare de judecată şi reţine cauza spre soluţionare.

T R I B U N A L U L,

Deliberând a supra cauzei de faţă, constată următoarele :

Prin acţiunea în conflict de drepturi înregistrată la Tribunalul H – Secţia a II-a Civilă, de C_________ Administrativ şi Fiscal la data de 11.11.2019 sub nr. XXXXXXXXXXXX , reclamantul F_____ B_____ – C______ a chemat în judecată pârât ul Agenţia Judeţeană P_____ O_______ Forţei de M____ H, solicitând anularea Dispoziţiei nr.98/26.09.2019 emisă de pârâtă prin care s-a dispus respingerea dreptului de a beneficia de prima de instalare prevăzută la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor p_____ şomaj şi stimularea forţei de m____ şi obligarea pârâtei la plata sumelor de bani aferente conform prevederilor art. 75 alin.5 din aceeaşi lege. Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

În fapt, reclamantul a arătat că a formulat cerere de acordare a primei de instalare în cuantum de 12.500 lei, însă, printr-o greşită interpretare a normelor legale incidente, cererea i-a fost respinsă prin dispoziţia contestată, reţinându-se în mod nelegal că nu ar fi îndeplinite în cazul său condiţiile prevăzute de art. 45.5 din HG nr.174/2002, întrucât din contractul individual de m____ nr.237/30.07.2019 nu poate fi determinată cu certitudine o perioadă mai mare de 12 luni.

Arată reclamantul că din contractul său individual de m____ rezultă în mod clar că perioada p_____ care a fost încheiat este 01.08.2019 – 30.09.2020, deci mai mult de 12 luni, iar pârâtul nu a motivat care sunt considerentele legale pe care se bazează când se susţine că nu se poate determina cu certitudine o perioadă mai mare de 12 luni a contractului de m____.

Starea de fapt care determină emiterea unui act administrativ trebuie să fie pe deplin lămurită faţă de autoritatea publică emitentă, neputându-se proceda la emiterea acestuia în baza unor simple supoziţii ori a unei situaţii de fapt neclare, interpretarea discreţionară a legii fiind strict interzisă.

Subliniază reclamantul că, prin dispoziţia contestată pârâtul îi limitează dreptul de a accesa un drept cuprins în dispoziţiile legale anterior menţionate, prima de instalare fiind introdusă tocmai p_____ a veni în sprijinul celor care se află în căutarea unui loc de m____ şi care face sacrificiul de a-şi părăsi domiciliul şi familia p_____ a-şi găsi un loc de m____ în altă localitate, ceea ce implică cheltuieli substanţiale şi suplimentare.

Atât la data depunerii cererii de acordare a primei de instalare, cât şi în prezent, îndeplineşte toate condiţiile cerute de art.75 şi art.751 din Legea nr.76/2002 modificată, perioada celor 12 luni fiind dovedită în raport şi de prevederile art.456 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002.

In drept s-au invocat prevederile Legii nr.76/2002 modificată şi completată, HG nr.174/2002, art.11 şi următoarele din Legea nr.554/2004.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru potrivit art.119 alin.2 din Legea nr.76/2002 raportat la art.266 şi art.270Codul Muncii.

Pârâtul a formulat întâmpinare (f.14 dosar nr.XXXXXXXXXXXX) prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată şi menţinerea pe cale de consecinţă a actului contestat şi a măsurilor dispuse prin acesta. Nu s-au cerut cheltuieli de judecată.

In susţinerea apărărilor a arătat că cererea reclamantului de acordare a primei de instalare a fost înregistrată la unitatea din P, însă a fost respinsă prin decizia contestată, p_____ nerespectarea de către acesta a condiţiei privind durata minimă de 12 luni a contractului individual de m____.

Astfel, reclamantul a depus contractul de m____ nr.237/30.07.2019 încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara, la punctul b lit. b) din contract fiind stipulat că se încheie pe o perioadă determinată, pe perioada suspendării contractului individual de m____ al titularului de post, respectiv începând cu data de 01.08.2019 până la revenirea titularului postului, dar nu mai târziu de data de 30.09.2020, inclusiv.

In acest context, pârâtul apreciază că nu se poate determina cu exactitate o durată a contractului individual de m____ al reclamantului ca fiind mai mare de 12 luni, deoarece data de sfârşit al acestuia este reprezentată de revenirea titularului postului, care poate surveni la disponibilitatea acestuia din urmă, oricând în intervalul 02.08.xxxxxxxxxxxxx20; durata contractului individual de m____ nu poate fi determinată ca fiind mai mare de 12 luni în condiţiile în care finalul acesteia depinde de o manifestare de voinţă străină contestatorului sau angajatorului său.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare (f.20) şi note se şedinţă (f.24) prin care, a solicitat înlăturarea apărărilor formulate de pârât şi admiterea acţiunii sale, reiterând în esenţă motivele invocare în susţinerea cererii şi a învederat că potrivit adeverinţei nr.2010/17.02.2020 emisă de angajatorul său, rezultă că perioada p_____ care s-a încheiat contractul de m____ este 01.08.xxxxxxxxxxxxx20 inclusiv, fiind încadrat pe postul de asistent registrator principal grad I .

Prin sentinţa civilă nr.190/CA/11.03.2020 s-a admis excepţia necompetenţei funcţionale a Secţiei II-a Civilă, de C_________ Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Hunedoara şi s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei 1-a Civilă a tribunalului, completului specializat p_____ soluţionarea litigiilor de m____.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 09.04.2020 sub nr. dosar XXXXXXXXXXXXX.

Reclamantul a formulat în cadrul dosarului de faţă note de şedinţă (f.5) prin care a invocat excepţia de necompetenţă a Secţiei I-a Civilă a Tribunalului Hunedoara, în raport de prevederile art.129 alin.3 Cod proc.civilă, iar asupra fondului cauzei, a susţinut motivele de fapt şi de drept detaliate în cererea introductivă de instanţă, anexând totodată şi adeverinţa nr.5272/19.06.2020 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara.

În probaţiune, s-a încuviinţat proba cu înscrisuri, sens în care reclamantul a depus în copii certificate, contractul individual de m____ nr.237/30.09.2019, dispoziţia nr.98/26.09.2019, carte de identitate ________ nr.xxxxx, adeverinţă nr.2010/17.02.2020 (f.8-13 şi f.24 verso dosar nr.XXXXXXXXXXXX) şi adeverinţa nr.5272/19.06.2020 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara (f.6 verso).

Prin încheierea de şedinţă din data de 13 iulie 2020 s-a respins ca neîntemeiată excepţia de necompetenţă a Secţiei I-a Civilă a Tribunalului Hunedoara invocată de reclamant.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

In fapt, prin cererea nr.87/26.08.2019 reclamantul, domiciliat în P judeţul H şi având reşedinţa stabilită pe raza localităţii O, judeţul H începând cu data de 22.08.2019, a solicitat acordarea primei de instalare în suma de 12.500 lei, prevăzută de art.75 din Legea nr.76/2002, cererea fiind respinsă în baza dispoziţiei nr.98/26.09.2019 constestată în prezenta cauză.

Potrivit textului de lege anterior menţionat ”persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile p_____ o_______ forţei de m____ care se încadrează în m____, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în m____, asigurării cheltuielilor p_____ locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau p_____ reîntregirea familiei, după caz. (2) Prima de instalare prevăzută la alin.1 se acordă în cuantum diferenţiat, astfel: a) 12.500 lei p_____ persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile p_____ o_______ forţei de m____ şi care se încadrează în m____, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa ”.

Conform art. 751 alin.3 din Legea nr.76/2002 „Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în m____, cu normă întreagă, p_____ o perioadă de cel puţin 12 luni”.

Respingerea cererii de acordare a primei de instalare in beneficiul reclamantului, a fost motivata de împrejurarea că „ din contractul individual de m____ nr.237/30.07.2019 nu se poate determina cu certitudine o perioadă mai mare de 12 luni ”.

Este necontestată de pârât împrejurarea că reclamantul a fost angajat in temeiul acestui contract cu normă întreagă şi că a fost înregistrat ca şomer la agenţia de p_____ o_______ forţei de m____.

In spe ţă , p ă r ţ ile au o poziţie antagonică doar cu privire la respectarea condiţiei duratei minime de 12 luni a încadrării în m____ , potrivit contractului individual de m____ încheiat pe perioadă determinată nr.237/30.07.2019 , raportat la conţinutul clauzei de la punctul C lit. b din acest contract.

Fată de această stare de fapt, analizând prevederile legale incidente şi susţinerile necontestate ale părţilor care se coroborează cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că interpretarea dată de pârât sub aspectul neîndeplinirii condiţiei duratei minime de 12 luni a contractului de munca al reclamantului, ignoră dispozitiile art. 82 alin. 1-2 raportat la cazul reglementat de art. 83 alin. 1 punct a) Codul Muncii, încalcă scopul reglementării conţinute de art. 75 din Legea nr. 76/2002 şi are drept consecinţă excluderea reclamantului de la beneficiul unui drept prevăzut de lege, ceea ce atrage anularea dispoziţiei contestate.

Astfel, potrivit clauzei inserate la punctul C lit. b) din contractual individual de m____ înregistrat în REVISAL sub nr. 237/30.07.2019, durata contractului este “ determinată, pe perioada suspendării contractului individual de m____ al titularului de post, respectiv începând cu data de 01.08.2019 până la revenirea titularului postului, dar nu mai târziu de data de 30.09.2020, inclusiv ”.

Potrivit dispoziţiilor Codului Muncii anterior menţionate: “art. 82 (1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de m____ pe durată determinată.(2) Contractul individual de m____ pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei p_____ care se încheie ” .

Totodată, conform art. 83 alin.1 lit.a) Codul Muncii : “ Contractul individual de m____ poate fi încheiat p_____ o durată determinată numai în următoarele cazuri: a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de m____, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă” .

Faă de aceste dispoziţii speciale, exprese şi derogatorii, care reglementează raporturile de m____ în cazul încheierii unui contract individual de m____ p_____ o durată determinată şi în raport de durata contractului de m____ al reclamantului astfel cum a fost aceasta negociată de parţi, se retine că, în pofida celor susţinute de pârât, reclamantul a făcut dovada încadrării în m____ p_____ o durată minimă de 12 luni, in acceptiunea art. 751 alin.3 din Legea nr.76/2002.

Clauza privind încadrarea în m____ a reclamantului pe perioadă determinată, de la 01.08.xxxxxxxxxxxxx20 inclusiv, respectiv până la reîntoarcerea pe post a titularului, nu este susceptibilă a înfrânge caracterul determinat al contractului de m____ încheiat de reclamant sub aspectul duratei acestuia, întrucât condiţia rezolutorie rezultată din această clauză este generată de ipoteza normei de la art. 83 alin.1 lit. a) Codul Muncii anterior citat, fiind instituita aşadar de legiuitor, cu titlu de excepţie, numai in cazul contractelor de m____ încheiate pe durata determinată – cum e cazul în speţă.

Prin urmare este evident că voinţa legiuitorului a fost pe de o parte „stimularea ocupării forţei de m____”, iar pe de altă parte, acordarea primei în discuţie doar în cazul unui contract pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă mai mare de 12 luni.

În acest context, instanţa apreciază că în speţă are relevanţă împrejurarea că acel contract individual de m____, înregistrat în sistem Revisal, este valabil începând cu data de 01.08.2019 şi până la 30.09.2020 inclusiv, deci p_____ o dura tă mai mare de 12 luni, în acelaşi sens fiind şi adeverinţele nr. 2010/17.02.2020 şi nr. 5272/19.06.2020 emise de angajatorul reclamantului, aflate la dosarul cauzei.

Aplicând raţionamentul pârâtului, ar însemna ca reclamantul să fie exclus de la beneficiul unui drept prevăzut de lege (prima de instalare), deşi îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de dispoziţiile l egale, ceea ce este inadmisibil .

D___ în cazul în care contractul de m____ nr.237/30.07.2019 încetează anterior perioadei de 12 luni prin revenirea la post a titularului, pârâtul are posibilitatea legală de a proceda la recuperarea sumelor acordate în mod necuvenit în condiţiile art.47 şi art.76 din Legea nr.76/2002 modificată.

În aceste condiţii respingerea cererii de acordare a primei de instalare apare ca abuzivă, fiind în evidentă contradicţie cu însăşi voinţa legiuitorului şi scopul instituirii acesteia în beneficiul şomerilor care se încadrează în m____.

Se va respinge însă capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la virarea sumelor de bani aferente conform prevederilor art.75 ali n.5 din Legea nr.76/2002 având î n vedere că plata primei de instalare va putea fi realizată de pârât doar în temeiul unei noi dispoziţii ce va fi emisă ca efect al anulării dispoziţiei nr. 98/26.09.2019 prin prezenta hotărâre judecătorească, cuantumul concret al primei cuvenite reclamantului urmând a fi stabilit în cuprinsul acesteia.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus menţionate, instanţa va admite în parte acţiunea formulată, în sensul celor anterior detaliate, conform dispozitivului.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, precum şi dispoziţiile art. 453 din Codul de procedură civilă,

P_____ aceste motive,

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de către reclamantul F_____ B_____ C______, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în P, ___________________________ 3D, ____________, judeţul H, în contradictoriu cu pârâtul Agenţia Judeţeană p_____ O_______ Forţei de M____ H, cu sediul în D___, Piaţa Unirii nr. 2, judeţul H.

Anulează dispoziţia nr. 98/26.09.2019 privind respingerea dreptului de a beneficia de prima de instalare prevăzută de art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor p_____ şomaj şi stimularea ocupării forţei de m____, cu modificările şi completările ulterioare.

Respinge în rest acţiunea ca neîntemeiată.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Apelul se depune la Tribunalul H.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 13.07.2020.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă