Garantarea dreptului la un proces echitabil prin judecarea contestației împotriva deciziei de concediere și motivarea hotărârii judecătorești

Prin Decizia civilă nr. 798/16.03.2020, definitivă, Curtea de Apel București, Secția a VII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, a analizat legalitatea și temeinicia hotărârii instanței de fond prin care a admis contestația împotriva deciziei de sancționare disciplinare a salariatului, inclusiv prin prisma garantării dreptului la un proces echitabil relevat prin conținutul hotărârii judecătorești pronunțate.

În acest sens, Curtea de Apel a statuat următoarele:

Dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6.1 din Convenţia europeana a drepturilor omului si libertăţilor fundamentale, include, printre altele, dreptul părţilor de a prezenta observaţiile pe care le consideră pertinente pentru cauza lor.

Întrucât Convenţia nu are drept scop garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete şi efective (hotărârea Artico împotriva Italiei, din 13 mai 1980, , nr. 37, p. 16, paragraful 33), acest drept nu poate fi considerat efectiv decât dacă aceste observaţii sunt în mod real „ascultate”, adică în mod corect examinate de către instanţa sesizată.

Altfel spus, art. 6 implică mai ales în sarcina „instanţei” obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi al elementelor de probă ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa (hotărârea Perez împotriva Franţei (MC), cererea nr. 47.287/99, paragraful 80 şi hotărârea V__ der Hurk împotriva Olandei, din 19 aprilie 1994, _______, nr. 288, p.19, paragraful 59).

Obligaţia pe care o impune art. 6 paragraful 1 instanţelor naţionale de a-şi motiva deciziile nu presupune existenţa unui răspuns detaliat la fiecare argument (hotărârea Perez, paragraful 81; hotărârea V__ der Hurk , paragraful 61; hotărârea Ruiz Torija, paragraful 29; a se vedea, de asemenea, decizia Jahnke şi Lenoble împotriva Franţei, cererea nr. 40.490/98).

Prima instanţă a dezbătut în mod real apărările părţilor. S-a răspuns motivat mijloacelor, argumentelor şi elementelor de probă invocate. În acest sens, prima instanţă şi-a motivat întocmai hotărârea judecătorească, soluţia luată fiind întărită de argumentele invocate în cursul procedurii.

Unele susţineri (alegaţii) ale părţii e posibil să nu primească întotdeauna răspuns, garanţia procesului echitabil presupunând că observaţiile au fost în mod real „ascultate”, adică în mod corect examinate de instanţa sesizată, lucru care s-a întâmplat şi la fond.

Faptul că au fost preluate susţinerile uneia dintre părţi nu înseamnă că prima instanţă nu a procedat la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi al elementelor de probă ale părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa.”

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă