Noi categorii de beneficiari vor primi stimulent de risc

Prin O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene (intrată în vigoare la data de 7 aprilie 2020), pe perioada stării de urgenţă, a fost aprobată acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19.

O.U.G. nr. 64/2020 a intrat în vigoare la data de 11 mai 2020, venind în modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă. Rațiunea adoptării O.U.G. nr. 64/2020 a fost aceea de a nu crea o discriminare faţă de alte categorii de personal care, în aceeaşi măsură, este supus aceluiaşi risc de infectare cu COVID-19.

Noile categorii de beneficiari

Astfel, prin modificarea adusă art. din 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020:

’’(1) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, pentru următoarele categorii:

a) personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19;

b) personalul care furnizează servicii de asistenţă medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activităţi de izolare şi monitorizare a persoanelor diagnosticate pozitiv aflate în carantină;

c) personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică implicat în activităţi de recoltare pentru testare SARS-CoV-2, verificare, evaluare medicală a persoanelor care traversează punctele de frontieră şi care asigură tratamentul persoanelor care prezintă risc de infectare SARS-CoV-2, respectiv pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19, precum şi cel care desfăşoară activităţi specifice de inspecţie sanitară, în spaţiile în care a existat cel puţin un caz confirmat cu infecţie SARS-CoV-2;

d) personalul din reţeaua de medicină legală implicat în manipularea şi efectuarea necropsiilor pacienţilor decedaţi diagnosticaţi cu COVID-19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie şi histopatologie care efectuează analiza probelor aparţinând pacienţilor decedaţi diagnosticaţi cu COVID-19;

e) personalul din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare direct implicate în activităţi de testare şi diagnosticare a SARS-CoV-2 prin metode PCR în cadrul laboratoarelor de toxicologie proprii;

f) personalul militar şi civil din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naţionale care execută activităţi similare celor prevăzute la lit. a)-e);

g) personalul de la lit. a)-f) care în urma desfăşurării activităţii a fost diagnosticat cu COVID-19.’’

Cum se acordă stimulentul de risc

Important de reținut este faptul că aceste categorii de persoane vor beneficia de un singur stimulent de risc acordat lunar doar pe perioada stării de urgență, independent de faptul că prestează activitate în una sau mai multe unități angajatoare. Cuantumul stimulentului de risc rămâne același, respectiv de 2500 lei brut/lună, acordat din fondul de salarii al unității anagajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat.

În ceea ce privește stabilirea categoriilor de personal care vor beneficia de stimulent, O.U.G. nr. 64/2020 prevede că personalul care beneficiază efectiv de stimulentul de risc se stabilește prin decizia conducătorului unității angajatoare pentru munca prestată în cadrul unității angajatoare sau într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Tot conducătorul unității angajatoare este și cel responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activitățile susceptibile de a se încadra în categoria celor pentru care se primește stimulentul de risc.

Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe

Titular Cabinet de Avocat ”Gherasim Andrei-Gheorghe” specializat litigii de muncă